ARHIMANDRITUL GHEORGHIOS KAPSANIS DESPRE NOUA CARTE DE ASIGURARE N.M.A.S. – exemplu de atitudine duhovniceasca lucida si echilibrata

27-08-2009 8 minute Sublinieri

– articolul poate fi preluat cu acordul nostru –

gewrgios4blesschildren.jpg

“NMAS este un număr care se imprimă pe cartea de sănătate prin codul de bare CODE 39, care nu are nicio legătură cu numărul 666 şi cu atât mai mult acest număr nu este rău famat.

Cel puţin în punctul acesta, Statul a respectat sensibilitatea poporului nostru ortodox şi nu a preluat în NMAS prescripţiile CNUC. Dacă relaţionăm NMAS cu numărul 666 şi creăm panică deoarece, chipurile, orice tip de cod de bare cuprinde numărul lui Antihrist, exagerăm şi nu zidim pe nimeni.

Totuşi, din punct de vedere pastoral, ar fi inoportun să cerem de la fiecare semen al nostru, care are motive să se mişte în societatea contemporană (motive de sănătate, de educaţie, de călătorie, tranzacţii etc.) folosind NMAS, să nu-l accepte şi să intre în impas.

Cu toate acestea, acceptarea NMAS nu desfiinţează buna noastră nelinişte, pe care am avut-o de atâţia ani luptând împotriva CNUC. Buna nelinişte şi atunci şi acum are un înţeles esenţial. Certifică faptul că ne poziţionăm corect în faţa venirii lui Antihrist. (…)

Aşadar problema nu este dacă vom primi într-un document public un număr, fie şi într-un climat problematic şi prevestitor al „semnelor vremurilor” într-un fel sau altul, ci dacă-l vom accepta ca semn al închinării către Antihrist şi ca pecete a lui, atunci când el însuşi va veni”.


“Fraţi monahi din Sfântul Munte şi fraţi laici din lume ne întreabă ce trebuie să facă cu noile cărţi de asigurare care poartă un Număr Matricol de Asigurare Socială (NMAS). Se întreabă dacă trebuie să accepte sau dacă trebuie să refuze primirea lor. Se neliniştesc dacă NMAS conţine numărul-simbol al lui Antihrist – 666, şi dacă prin primirea lui contribuie la împlinirea „îndosarierii electronice”, care va uşura viitoarea impunere a pecetei lui Antihrist.

Chestiunea are două părţi. Pentru fiecare dintre ele s-au dat răspunsuri satisfăcătoare de către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte în anii 1987 şi 1997, când s-a pus problema ridicată de Număr Matricol de Asigurare Socială (NMAS) şi de aprobarea Acordului Schengen corespunzător, răspunsuri care sunt valabile până astăzi.

Prima parte a chestiunii este că prin NMAS se realizează o formă de „îndosariere electronică”. Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr care se zice că o va însoţi întreaga viaţă, o va descrie în toate tranzacţiile, actele juridice şi în toate raporturile ei cu serviciile de stat. Pentru această parte a temei, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte a proclamat:

„Sfânta Chinotită consideră ca justificată şi neliniştea multora pentru consecinţele pe care poate să le aibă asupra libertăţii şi demnităţii omului îndosarierea electronică”. (Comunicat ΕΔΙΣ, august, 1988).

„Îndosarierea electronică, a cărei creare se promovează în ultima vreme şi prin vestita „carte unică de asigurare” este sigur că va deschide intrarea într-o adevărată „nouă” epocă de coşmar” (Comunicat al Sfintei Chinotite, 5/18 martie 1993).

“S-a vorbit mult de lipsa democratică a acestei convenţii (Acord Shengen)… Prin această Convenţie şi Sistemul de Informaţii Shengen se facilitează încălcarea secretului personal şi se aduce atingere în mod esenţial prezumţiei de nevinovăţie a cetăţeanului… De asemenea, se dă posibilitatea puternicilor factori economici care au acces legal la datele personale ale angajaţilor să le exploateze în mod diferit” (Comunicat al Sfintei Chinotite, 11/24 februarie 1997).

„O eventuală încercare de punere în aplicaţie a Acordului Shengen în ţara noastră, şi mai ales consecinţa ei necesară, emiterea buletinelor electronice şi folosirea Codului Numeric Unic de Control (C.N.U.C.) va avea ca urmare firească împotrivirea faţă de Stat a tuturor athoniţilor fără excepţie din „motive de conştiinţă”” (Comunicat ΕΔΙΣ 20.5/2.6.1997).

„Proclamăm încă o dată că datoria de căpetenie a mărturisirii credinţei, dar şi credinţa în toate câte Mângâietorul le-a încredinţat ca profeţie Bisericii Creştine, ne obligă să refuzăm a primi orice tip de buletin electronic cu C.N.U.C., ca pe un lucru care atacă libertatea persoanei şi conştiinţa noastră creştină” (Comunicat ΕΔΙΣ 21.8/3.9.1997).

Prescripţiile C.N.U.C. i-a determinat şi pe unii Stareţi vrednici de crezare, precum Părintele Paisie şi Părintele Epifanie Theodoropulos să se opună într-un mod foarte vehement. Părintele Epifanie mai ales a scris cu multă acrivie despre noile buletine aflate atunci în faza de emitere:

„Chiar dacă au doar C.N.U.C., însă nu şi protejarea drepturilor democratice şi a libertăţilor cetăţeneşti, vom spune NU şi iarăşi NU şi de mii de ori NU acestor buletine noi orice ar trebui să înfruntăm”.

C.N.U.C. nu s-a emis niciodată. S-au inventat însă noile cărţi de asigurare, care conţin NMAS şi ne neliniştesc. Fără îndoială, acest număr nu este rău în el însuşi. Orice stat foloseşte toate mijloacele posiblie pentru a-şi servi cetăţenii şi pentru a-i proteja de orice răufăcători periculoşi. Ar fi absurdă pretenţia de a nu folosi cele mai noi mijloace tehnologice într-un scop bun.

Cu toate acestea tehnologia contemporană, dacă într-un stat bine reglementat oferă minunate posibilităţi de servicii şi de apărare a cetăţenilor lui, în regimurile totalitare pune la dispoziţie înspăimântătoare posibilităţi de control, de urmărire şi de oprimare a oamenilor.

În acest sens, „îndosarierea electronică”, dacă în mâinile oamenilor cinstiţi poate să devină un instrument binecuvântat pentru a-i sluji pe cetăţenii onorabili, în mâinile tiranilor prezumtivi sau a societăţilor (statelor) nereglementate satisfăcător, poate să funcţioneze ca un instrument periculos.

Epoca noastră nu este cea mai rea din istorie, dar fără îndoială este una din cele mai dificile. Problemele sociale, precum rata şomajului, imigraţia ilegală, corupţia, netransparenţa, creşterea uluitoare a criminalităţii, ilegalitatea la toate nivelurile vieţii sociale şi altele crează o nesiguranţă şi o dezorientare.

Cetăţenii respectabili se întreabă dacă ţara în care au crescut şi trăiesc, în Patria pe care cu jertfele martirilor şi ale eroilor s-au construit principiile duhovniceşti şi morale ale poporului nostru biencredincios şi tradiţia sa elin-ortodoxă, mai este condusă de către legea lui Dumnezeu şi de către morala evanghelică sau dacă centre obscure de autoritate şi-au impus dominaţia la toate nivelurile vieţii noastre sociale, naţionale şi spirituale şi promit o morală antievanghelică, morala New-Age (Noii Ere) a stăpânitorului întunericului acestui veac.

Zilnic ne încredinţăm că se dărâmă şi ultimele temeiuri pe care societatea noastră le-a temeluit cu frică de Dumnezeu şi cu multă osteneală şi a sperat că vor constitui punctele de sprijin ale copiilor ei.

În acest climat de nesiguranţă, de confuzie şi de imoralitate, unii propovăduiesc şi zidesc „omul nou”, un om fără personalitate, fără inimă, fără suflet, fără iubire, fără perspectivă veşnică, omul care va fi un număr între zeci de milioane de numere. Numărarea persoanei umane, depersonalizarea ei, este neliniştea nemărturisită a tuturor acelora care – în interiorul lor – dispun încă de împotriviri duhovniceşti.

Numărarea în asigurarea socială poate să aibă neprevăzute şi dureroase consecinţe pentru demnitatea celor bolnavi şi în nevoie dintre semenii noştri. Poate să însemne sfârşitul iubirii creştine, a solidarităţii sociale, în numele unei confortabile şi rapide slujiri a lor. Privatizarea serviciilor sociale (de exemplu ale sănătăţii) într-un mediu, precum o conturează globalizarea, desfiinţează purtarea de grijă a statului. Filantropia în domeniul sănătăţii constituie o imposibilitate, după cum societatea (depersonalizată şi deja numerotată) nu se va legaliza, nici nu va avea posibilitatea să suporte cheltuielile ridicate de nevoile de spitalizare şi de îngrijire a semenilor noştri defavorizaţi.

De altfel, sănătatea este un domeniu sensibil, care nu trebuie să fie plasat fără discernământ unei părţi terţe şi, mai ales, funcţionarilor ignoranţi şi depersonalizaţi ale unei asociaţii de sănătate depersonalizate şi impasibile.

Aşadar, pe drept se neliniştesc pentru o astfel de utilizare a NMAS fraţii noştri din lume şi trebuie să pretindă prin orice mod democratic şi legal asigurarea drepturilor individuale şi a secretului vieţii lor personale care sunt distruse în mod tranşant şi perfid prin numerotare.

NMAS ar putea mai degrabă să fie impus de către stat pentru controlul celor nelegiuiţi. Autoritatea lumească, conform Apostolului Pavel, „nu în zadar poartă sabie. Căci este slujitoare a lui Dumnezeu, izbânditoare spre mânie celui ce face răul.” (Romani 13, 4). Însă niciodată nu s-ar cuveni ca NMAS să fie acordat pentru o numerotare generală a tuturor cetăţenilor fără excepţie, şi fără consimţământul lor.

A doua parte a problemei este legătura ce se face între NMAS şi numărul 666. Pentru această parte a problemei, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte a proclamat pe bună dreptate:

„Sfânta Chinotită participă la sensibilitatea credincioşilor creştini ortodocşi elini, care sub niciun motiv nu doresc să aibă în cartea lor personală de identitate, pe care o vor purta mereu asupra lor, numărul-simbol al lui Antihrist, fie şi numai sub forma sistemului de bare […]
Sfânta Chinotită aduce la cunoştinţă de mai înainte că Monahii Athoniţi nu vor accepta să primească noile buletine, deoarece sunt pe deplin încredinţaţi că poartă numărul 666″.
(Comunicat ΕΔΙΣ Αυγούστου 1988).

În cadrul acestei poziţii foarte clare a Sfintei Chinotite observăm următoarele:
Proclamarea Sfintei Chinotite este valabilă şi pentru NMAS. Dacă NMAS are numărul lui Antihrist, nu ar trebui să-l accepte niciun creştin ortodox. Însă NMAS este un număr care se imprimă pe cartea de sănătate prin codul de bare CODE 39, care nu are nicio legătură cu numărul 666 şi cu atât mai mult acest număr nu este rău famat.

Cel puţin în punctul acesta, Statul a respectat sensibilitatea poporului nostru ortodox şi nu a preluat în NMAS prescripţiile CNUC. Dacă relaţionăm NMAS cu numărul 666 şi creăm panică deoarece, chipurile, orice tip de cod de bare cuprinde numărul lui Antihrist, exagerăm şi nu zidim pe nimeni.

Totuşi, din punct de vedere pastoral, ar fi inoportun să cerem de la fiecare semen al nostru, care are motive să se mişte în societatea contemporană (motive de sănătate, de educaţie, de călătorie, tranzacţii etc.) folosind NMAS, să nu-l accepte şi să intre în impas.

Cu toate acestea, acceptarea NMAS nu desfiinţează buna noastră nelinişte, pe care am avut-o de atâţia ani luptând împotriva CNUC. Buna nelinişte şi atunci şi acum are un înţeles esenţial. Certifică faptul că ne poziţionăm corect în faţa venirii lui Antihrist.

Nu ne panicăm, dar nici nu ignorăm profeţia. Dintru început creştinii l-au aşteptat pe Antihrist şi făceau legătura între venirea lui şi situaţiile dificile pentru Biserică, precum prezenţa prigonitorilor creştinismului (Neron), apariţia şi activitatea noilor eretici (arianismul, etc.), invazia şi dominaţia puterilor antihristice şi a regimurilor tiranice (islam, ateismul stalinist).

Aceleaşi erau situaţiile premergătoare despre care Evanghelistul Ioan scria: „şi acum mulţi antihrişti s-au arătat. Drept aceea cunoaştem că este ceasul de pe urmă” (I Ioan 2: 18). Marele Vasile, ca să folosim un exemplu autentic, trăind într-o astfel de perioadă dificilă, îl sfătuieşte pe Episcopul Varsus al Edesei – care era exilat -, să rabde cu vitejie exilul pentru că va trece repede, oricât ar mai fi la uşi – completează – vremea lui Antihrist, când se cuvine să se roage pentru ca Domnul să îndepărteze necazurile sau să-l păzească în mijlocul necazurilor fără a cădea (Marele Vasile, Epistola 264).

Buna nelinişte şi interesul creştinilor, în toate perioadele istoriei bisericeşti, asupra faptului că „Antihrist vine” (I Ioan 2, 18), au fost cu desăvârşire îndreptăţite şi au fost întemeiate pe cuvântul Domnului că „dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi” (Ioan 5, 43), şi pe Tradiţia Apostolică (Matei 24, 25, Marcu 13, 14, II Tesaloniceni 2, 1-12, I Ioan 2 şi 4, II Ioan 5; 6: 3).

Învăţătura catehetică a Bisericii Vechi mărturiseşte că printre învăţăturile de bază către creştinii nou luminaţi era şi învăţătura despre A-Doua-Venire a Domnului şi despre venirea lui Antihrist (Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a 15-a). S-au întâmplat însă uneori răstălmăciri ale textelor scripturistice, care au creat credincioşilor împotriviri neliniştitoare.

Situaţii şi evenimente care au fost considerate ca semne ale venirii lui Antihrist au trecut ireversibil, precum anul 6000 de la facerea lumii (Vezi Sfântul Irineu de Lugdunum, Contra Eresurilor, cap. 22 şi 24), căderea Romei, dominaţia otomanilor, etc.) şi Antihrist nu şi-a făcut încă apariţia. De aceea, precum scrie Sfântul Ipolit al Romei, „căci vremea va arăta mijirea Sa” (Despre Hristos şi Antihrist, 49) şi, precum completează Andrei al Cezareei, „celor trezvitori timpul le va descoperi şi experienţa” (Comentariu la Apocalipsă, 38).

Aşadar problema nu este dacă vom primi într-un document public un număr, fie şi într-un climat problematic şi prevestitor al „semnelor vremurilor” într-un fel sau altul, ci dacă-l vom accepta ca semn al închinării către Antihrist şi ca pecete a lui, atunci când el însuşi va veni.

În acest sens NMAS, ca număr care va uşura Statul să-şi desfăşoare datoria faţă de cetăţeni, este din punct de vedere moral şi spiritual neutru (desigur, am spus deja că este problematică şi periculoasă numerotarea în mâinile regimurilor totalitare sau în cazul libertinajului moral al epocii noastre).

Însă prezenţa NMAS în viaţa noastră ne aminteşte de datoria noastră şi poate fi cel mai bun mesaj al lui Dumnezeu către noi toţisă intensificăm pocăinţa noastră zilnică, să fim atenţi cu noi înşine „ca nu cumva să se îngreuneze inimile noastre în ospeţe şi în beţii, şi cu grijile lumeşti şi să vină peste noi năprasnic ziua aceea, căci ca o cursă va veni peste toţi cei ce şed pe faţa a tot pământul” (vezi Luca 21, 34-35).

Pentru că am primit poruncă de la Domnul să luăm aminte la „semnele vremurilor” (Matei 16, 3) şi pentru că vedem că globalizarea în plan politic, economic şi religios progresează, apostazia faţă de voia lui Dumnezeu creşte, şi multă lume trăieşte cu indiferenţă faţă de viaţa duhovnicească, putem să privim aceste situaţii ca pe nişte „semne ale vremurilor” şi să cultivăm credinţa noastră, pocăinţa noastră, iubirea noastră faţă de Domnul şi cugetul nostru martiric.

Astfel vom putea să ne pregătim pentru a înfrunta rătăcirea lui Antihrist, dacă va veni în zilele noastre, „ca să vă învredniciţi a scăpa de toate cele ce vor să fie [persecuţia lui împotriva Bisericii] şi a sta înaintea Fiului Omului” (vezi Luca 21, 36) cu nădejdea în viaţa veşnică împreună cu El în Împărăţia Tatălui.

Această poziţie care este caracterizată de credinţă, nădejde şi dragostea, care „scoate afară frica” (I Ioan 4, 18), a recomandat-o şi Sfânta Chinotită a Sfântului Munte prin următoarea proclamaţie:

„Participând la neliniştea pleromei drept-slăvitoare a Bisericii ne alăturăm duhului comunicatelor recente ale Sfântului Sinod al Bisericii Eladei, al Sfântului Sinod Eparhial al Bisericii Cretei şi al multor Sfinte Mitropolii şi Sfinte Mănăstiri […]. Îndeplinirea datoriei de căpetenie a mărturisirii credinţei noastre în Domnul nostru Iisus Hristos nu poate păşi împreună cu un duh de tulburare şi de panică, care, dacă nu altceva, dovedeşte lipsa de credinţă şi cu siguranţă absenţa harului din inimă. Aprofundarea semnelor vremurilor şi încredinţarea apropierii vremurilor din urmă creează o bună nelinişte, a cărei consecinţă este încercarea unei pocăinţe mai desăvârşite, lupta mai hotărâtă pentru biruinţa patimilor care ne omoară şi mai buna pregătire pentru intrarea noastră în Împărăţia Mielului celui Înjunghiat (Comunicat ΕΔΙΣ 21.8/3.9.1997).

Această poziţie a noastră este datoria iubirii faţă de fraţii noştri din Sfântul Munte şi din lume, care ne întreabă despre NMAS.

Egumenul Sfintei Mănăstiri a Cuviosului Grigorie, Sfântul Munte
Arhimandritul Gheorghios şi fraţii mei cei întru Hristos
În Sfântul Munte, 3 august 2009

(traducere din greceşte de Leontie monahul după http://vatopaidi.wordpress.com/2009/08/24/η-νέα-κάρτα-ασφαλίσεως-αμκα/)

Nota noastra: Arhim. Gh. Kapsanis este egumenul M-rii Grigoriu din Sf. Munte Athos si una din cele mai respectate si cautate voci marturisitoare contemporane din Sfantul Munte. Vezi si:

http://pelerininathos.wordpress.com/tag/gheorghios-kapsanis/


Categorii

Arhimandritul Gheorghe Kapsanis, Carduri electronice/ cipuri, Era Big Brother, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE), Sfanta Chinotita (Muntele Athos), Traduceri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

31 Commentarii la “ARHIMANDRITUL GHEORGHIOS KAPSANIS DESPRE NOUA CARTE DE ASIGURARE N.M.A.S. – exemplu de atitudine duhovniceasca lucida si echilibrata

 1. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele Metodie de la Optina despre actele cu cip si lucrarea “tainei faradelegii”: “ORICINE TRAIESTE IN PACAT ARE DEJA SEMNUL LUI ANTIHRIST PE FRUNTE SI PE MANA DREAPTA, CHIAR DACA REFUZA DOCUMENTELE DE I
 2. Pingback: ARHIMANDRITUL GHEORGHIOS KAPSANIS DESPRE NOUA CARTE DE ASIGURARE N.M.A.S. – exemplu de atitudine duhovniceasca lucida si echilibrata « PELERIN ORTODOX
 3. mai oameni buni cine va mai intelege si pe voi pe toti ??? ce este chiar asa de greu de inteles ?? vas intreba si eu cum marturiseau mucenicii in vechime ?? li se cerea lepadarea de Hristos prin intrebare verbala si nu prin ascuns !! te lepezi sau nu te lepezi asta e tot !! nu prin ascuns sau fara sa stim noi cei cu acesti trei de 6 .. punetiva si voi in fata Atottiitorului la dreapta judecata ..credeti ca Dumnezeu va pedepsi pentru o ‘lepadare’ pe care noi nici nu am facuto deja ? se pune foarte mare accent pe ceea ce a zis parintele paisie aghioritul ..dar atunci ce facem cu ceilalti parinti cum ar fi pr porfirie ,pr dionisie ignat- ei fiind morti dar ce sa mai spunem despre singurul ucenic al lui gheron iosif care a mai ramas in viata -pr efrem filhoteitul care zice clar si foarte categoric ca:aceasta nu este pecetea fiarei si ca preotii gresesc daca opresc poporul de la potir din pricina acestei tehnologii !! deci despre el care a facut atata misiune in america si prin el sau mintuit oameni si cred ca nu cativa ,care a facut 20 de manastiri ca in sf munte athos si despre a carui sfintenie dau marturie atatia oameni care au trecut pe la el si despre care chiar gheron iosif a profetit ca ‘acesti calugarasi vor ridica tot sf munte’ si care chiar asa a fost pt ca mai toti din obstea lui au ajuns stareti mari cu lucrarea mintii in athos – putem spune ca este inselat ???????? sau ceilalti de mai sus ,cred ca ati citit marturiile lor despre 666 sau daca nu leati citit cititile- putem spune ca sunt inselati????? pr efrem zice clar ca va fi o actiune voita si consienta de dedicare si devotament fata de acest nou dazvaluit dumnezeu nu prin ‘presupuneri’ si ‘oare o fi ?’… si nu sunt numai ei cei care spun asta ci sunt foarte multi duhovnici eu cred ca vrejmasul vrea sa induca in eroare cu adevarata pecete… poate sami garanteze mie cel mai mare duhovnic din lumea asta ce implantul de cip va fi pecetea finala ?? cand nici macar antihrist nu stim daca sa nscut sau nu ??? si daca noi spunem ca actele cu cip sunt lepadare de Hristos , atunci Ilie si Enoh pt ce vor mai veni in zilele lui antihrist sa propovaduiasca lumii despre inselarea lui ?? eu raman pe linia lui gheron iosif ale carui epistole mau mangaiat foarte tare si in care am toata increderea … eu cred ca pr efrem nu a aruncat vorbe in vant si nici ceilalti parinti de mai sus .. of Doamne unde mai gasim noi unul ca el care nu facea nimic fara vestire de sus !!! parerea mea este ca pt a se dezlega aceasta problema cu cipurile este nevoie de unitate in rugaciune , post de cateva zile in toata biserica sau cel putin cei care sunt interesati si asa va dezlega Dumnezeu aceasta .. de acuzat si condamnat este foarte usor si de aceea va intreb pe fiecare daca ati fi Dumnezeu – pe toti cei care au luat carti de credit inca din anii ’90 cu cip sau fara ca e aceeasi treaba,pe toti cei care au permise cu cod barat cu 8 cifre nu 13 ca ean-ul 13 si care nici macar nu are acei 3 de 6 ,pe cei care au avut sau au pasapoarte cu cod barat pe ultima fila tot in 8 cifre si nu in 13 ca ean-ul 13 si tot fara cei 3 de 6, pe cei care au pasapoarte cu cip biometric deja ,pe cei de care poate nu stiati si anume soferii care au nu demult carduri tahografice cu un ditamai cipul pe ele (am tinut personal un astfel de card in mina si am vazut ca avea si data de expiratie ca si orice asemenea act si anume 2013 deci intreb referitor la aceasta ca oare lepadarea de credinta expira in 2013 ??? ), pe cei care au abonamente la toate retelele de telefonie mobila stiati ca pe factura au ditamai codul barat si e trecuta identitatea lor si semnatura lor , pe toti oamenii care sunt abonati la curentul electric la care le vin facturi cu coduri barate si e trecuta identitatea lor acolo sau poate nu stiati ca facturile pe curent sau telefonie mobila ale persoanelor juridice printre care sunt si manastirile au un cod barat lung pe ele si totusi sunt sfinte manastiri !!! ,sau poate nu stiati ca pe certificatele de inmatriculare si cartile de identitate ale tuturor masinilor au coduri barate si inca foarte evidente si mai mult de atat este trecuta identitatea proprietarului ;intrun cuvant suntem toti lepadati??-deci daca ti fi Dumnezeu unde iati trimite :IN FOCUL CEL VESNIC ???? pt voi poate fi logic sau rational asa ceva ??? sunteti siguri ca ati luat masura adevarata si dupa Dumnezeu?? eu cred ca Iubirea absoluta nu ar face asta…deci daca nu este pecetea finala , la ce folosesc atatia oameni care nu pot sa doarma din aceasta cauza sau isi fac tot felul de probleme ??? daci in sfarsit cei care vor sai creada inselati pe acesti trei :Porfirie ,Dionisie si Efrem nu au decat … eu nu pot sa fac asta pt ca iam citit pe toti si nu cred ca sunt inselati …

 4. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE ARSENIE PAPACIOC DESPRE PROBLEMA ACTELOR CU CIP (31 august 2010): “Se face zgomot prea devreme si asta este in favoarea dusmanului”
 5. Pingback: Război întru Cuvânt » UN PUNCT DE VEDERE LA CARE SUBSCRIEM: Ierom. Teofan Popescu (Man. Putna) despre problema cipurilor, intre pericolul controlului total si cel al atitudinilor dezechilibrate si agresive (AUDIO + TEXT)
 6. pentru rugaciunile Maici DOMNULUI si ale SF.Parintilor nostrii DOAMNE IISUSE HRISTOASE MILUIESTENE PE NOI..AMIN

 7. Pingback: Război întru Cuvânt » CUVANTUL PARINTELUI PUSTNIC PROCLU despre ispitele grele ale lumii si ale Bisericii de astazi… CUM VA FI SFARSITUL LUMII SI CE AVEM NOI DE FACUT? “Fara sfatul duhovnicului sa nu faca niciun pas, ca ne putem duce
 8. Pingback: Război întru Cuvânt » INDEMN LA RUGACIUNE STARUITOARE IN VREMURILE TULBURI PE CARE LE TRAVERSAM
 9. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Omilie pe tema CARDULUI CETATEANULUI a IPS Hierotheos Vlachos: Sa primim… “cardul” de CETATEAN CERESC si sa ne punem numele lui Hristos in inimi!
 10. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Arhim. GHEORGHE KAPSANIS: Nu acceptam sa devenim rinoceri. Vom ramane oameni/ EPISCOPUL ARTEMIE CERE BISERICILOR ORTODOXE SURORI SA NU RECUNOASCA DECIZIILE ABUZIVE ALE SINODULUI BISERICII SERBIEI/ Patriarhul Ecumenic isi re-l
 11. Pingback: Razboi întru Cuvânt » COMUNICAT IMPORTANT DE LA SFANTA CHINOTITA A SFANTULUI MUNTE ATHOS. Staretii athoniti considera “cardul cetateanului” o primejdie pentru crestini si cer guvernului elen sa renunte la proiect
 12. Pingback: Razboi întru Cuvânt » AU CUVANTUL CITITORII (2) – ALEXEI: Antrenamentul harului
 13. Pingback: Razboi întru Cuvânt » ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE: un proiect de lege care propunea interzicerea cipurilor in acte, respins definitiv in Parlament! Vezi ce aviz a dat Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului
 14. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Parintele arhim. Sarandis Sarandos: GUVERNAREA ELECTRONICA: CEA MAI MARE INDOSARIERE A TUTUROR OAMENILOR DIN ISTORIE
 15. Pingback: 12 manastiri si mii de mireni ce apartin Mitropoliei Moldovei (Patriarhia Rusa) protesteaza fata de PROCESUL DE CODIFICARE FORTATA A TUTUROR PAROHIILOR SI MANASTIRILOR
 16. Pingback: COD DE BARE "PERSONALIZAT": sau cum ne identificam cu hiperlink la purtator (VIDEO). CARE E NOUTATEA?
 17. Pingback: SACCSIV SI CALOMNIILE DIN POSTUL MARE: Reincalzirea vechilor minciuni ale unui diversionist. Ce credem despre cipuri, carduri, pecete si antihrist? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 18. Pingback: CIP IMPLANTAT LA NASTERE FIECARUI OM: ideea lansata la BBC de o scriitoare de SF - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 19. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre INSELARE, CIPURI, ALARMISME, RAZBOIUL INFORMATIILOR. “Astazi curatenia si smerenia sunt foarte rare, insa invatatori sunt tot mai multi si atunci ratacirea creste…” -
 20. Pingback: Biserica Greciei si CARTEA DE IDENTITATE ELECTRONICA: Politia Elena renunta la stocarea amprentei si semnaturii digitale - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 21. Pingback: Autoritatile au legiferat prin OUG regimul CARTII DE IDENTITATE. Alternativa se mentine/ Proiectul faranoic al DIGITALIZARII SANATATII si ambiguitati cu privire la CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 22. Pingback: CARTILE DE IDENTITATE ELECTRONICE: textul INTEGRAL al OUG nr. 82/4 decembrie 2012. STRATEGIA AUTORITATILOR, DEZINFORMARI, INTERPRETARI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 23. Pingback: MEMORIU cu privire la ACTELE ELECTONICE de identitate - Razboi întru Cuvânt
 24. Pingback: 43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: PROPAGANDA BIOMETRICA in mass-media. Cum sunt mintiti romanii despre "SIGURANTA" BULETINELOR BIOMETRICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 26. Pingback: NOILE BULETINE VOR FI SI CARDURI DE SANATATE! Decizie de ultim moment incredibil de ABUZIVA a PARLAMENTULUI - Recomandari
 27. Pingback: Ministerul de Interne anunta introducerea NOILOR BULETINE pe 1 APRILIE 2014. Autoritatile afirma ca va exista ALTERNATIVA la buletinele electronice. Ce s-a intamplat cu precedentul proiect de CONTOPIRE a BULETINULUI cu CARDUL DE SANATATE? - Recomandari
 28. Pingback: FERICITUL PARINTE PETRONIU TANASE, marele duhovnic al Prodromului athonit (22 februarie – 3 ani de la adormirea intru Domnul) despre NUMARUL 666 -
 29. Pingback: ABUZ IN FORMA CONTINUATA: Cristian Busoi, seful CNAS, confirma CONTOPIREA BULETINULUI CU CARDUL DE SANATATE si anunta, totodata, distribuirea CARDURILOR DE SANATATE pentru cei care nu-si schimba buletinele - Recomandari
 30. Pingback: update – INREGISTRARE AUDIO COMPLETA. IPS Serafim de Pireu despre ACTELE ELECTRONICE: “DIAVOLUL SI ORGANELE SALE VOR SA PARTICIPAM CONSTIENT LA LUCRAREA LUI” [video] - Recomandari
 31. Problema nu este de fapt cardul ci folosirea lui la crearea unei societati golite de relatii interumane sincere, bazate pe compasiune. Oamenii devin roboti care-si fac treaba, fara sa se mai cunoasca unii pe altii si fara sa le mai pese de cei din jur. Totul sub lozinca grijii fata de om!

  Noi inca n-am inteles cuvantul: “Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu“. Ori credem, ori nu credem. Cand am mers sa pustnicesc la Sinai, nu aveam nimic. Dar nu m-am gandit deloc ce o sa se intample cu mine in pustie printre oameni necunoscuti: ce voi manca, cum voi trai. Sihastria Sfintei Epistimia unde aveam de gand sa locuiesc era de multi ani parasita, nelocuita. Deoarece nu voiam sa ingreuiez manastirea n-am cerut nimic. Imi aduceau totuşi puţină pâine de la manastire, dar o întorceam înapoi. De ce să mă neliniştesc când Hristos a spus: “Căutaţi mai întâi împăratia lui Dumnezeu“? Şi apa era foarte putină, nici lucru de mână nu ştiam, ca să spun că voi lucra şi imi voi scoate pâinea. Singura unealtă ce o aveam era o foarfecă. Am desfăcut-o în două, am ascuţit cele doua parti de o piatră, am luat şi un lemn şi am începui sa fac iconiţe sculptate. Lucram şi rosteam şi rugaciunea. M-am deprins repede. Făceam mereu acelaşi model iar lucrul pe care ar fi trebuit să-l fac în cinci zile il făceam în 11 ore, şi nu numai că nu duceam lipsa dai îi ajutam şi pe copiii de beduini. Pentru o perioada de timp făceam lucru de mână destule ceasuri pe zi. Apoi am ajuns la o situaţie în care nu mai voiam sa fac lucru de mana, dar vedeam nevoia pe care o aveau beduinii. Daca le dădeai o scufie şi o pereche de sandale, era pentru ei o binecuvântare foarte mare… Dar apoi mi-a venit gândul: “Am venit aici să ajut pe beduini sau să fac rugăciune pentru toată lumea?“. Şi astfel am hotărat sa limitez lucrul, ca să fiu mai nerăspândit şi să mă rog mai mult. Şi oare aşteptam ajutor de undeva? Beduinii nu aveau ei înşişi ce să mănânce. Mănăstirea era departe. In partea cealaltă era pustie. Dar în aceeaşi zi în care am limitat lucrul, ca să dau mai mult timp rugăciunii, vine cineva, mă află afară de peşteră si imi spune: “Iată, ia aceste 100 de lire ca să ajuţi pe beduini şi să nu ieşi din programul tău, ci să te rogi“. N-am mai răbdat. Pentru un sfert de ceas l-am lăsat singur şi m-am dus înăuntru. Purtarea de grijă şi dragostea lui Dumnezeu mi-au pricinuit o astfel de stare, incat n-am mai putut să-mi tin lacrimile. Vezi cum rânduieste Dumnezeu, atunci când există intenţie bună?

  – Parinte, deşi de multe ori am simţit atotputernicia lui Dumnezeu, de ce nu vedem totuşi purtarea Lui de grija pentru noi?

  – Aceasta este o cursă a diavolului. Diavolul aruncă cenusa în ochii omului ca să nu vadă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul va vedea purtarea de grijă a lui Dumnezeu, i se va înmuia inima sa de granit, va deveni sensibilă şi va exploda în slavoslovire, lucru ce nu-i convine diavolului.
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2009/01/03/cuviosul-paisie-despre-purtarea-de-grija-a-lui-dumnezeu-fata-de-om/

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare