SLUJBA SFANTULUI CUVIOS GHEORGHE DE LA CERNICA

2-12-2010 Sublinieri

LA VECERNIA MICĂ:

La Doamne, strigat-am… Stihirile pe 4, glasul al 4-lea

Podobie: Dat-ai semn…

Dorul după Dumnezeu te-a însufleţit încă din pruncie Cuvioase Părinte Gheorghe, că ai fost ales din pântecele maicii tale să-I urmezi lui Hristos, Căruia te-ai făcut ascultător credincios şi neadormit rugător.

(de două ori).

Toată deşertăciunea lumii ai părăsit şi ai urmat Domnului, nevoindu-te în muntele Athosului, unde ai dobândit pacea sufletului, Părinte de Dumnezeu înţelepţite.

Cine va spune ostenelile tale fericite Părinte prin care ai dobândit cele nemuritoare, că următor fiind Stăpânului tău cununa sfinţeniei ai dobândit de la Dansul.

Slavă… glas 4

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm pe Cuviosul Gheorghe, odrasla pământului transilvan şi roada cea binecuvântată a Ţării Româneşti. Că ospăţ duhovnicesc cu daruri alese se întinde astăzi, la praznuirea cea de peste an a purtătorului de Dumnezeu părintele  nostru,  înnoitorul  obştilor călugăreşti de la Cernica şi Căldăruşani, tăinuitorul celor negrăite, luminătorul monahilor şi rugător pentru mântuirea sufletelor noastre.

Şi acum…. a Născătoarei

De toate primejdiile păzeşte pe robii tăi binecuvântata Născătoare de Dumnezeu, ca să te slăvim pe tine nădejdea sufletelor noastre.

LA STIHOAVNĂ:

Stihiri, glas 2

Podobie: Casa Efratului…

Cuvioase Părinte Gheorghe, vas ales al Duhului Sfant şi smerit lucrător al înnoirii sufletelor, mijloceşte înaintea tronului lui Dumnezeu ca să dobândim milă şi iertare de păcate.

Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Implinitor al virtuţilor sihăstreşti ai fost preaînţelepte Părinte Gheorghe, că viaţa ta s-a făcut făclie prealuminată ucenicilor tăi pe care i-ai îndrumat cu smerenie şi dragoste către Hristos.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul şi doreşte să păzească poruncile Lui.

Dorind neîncetat să-ţi mântuieşti sufletul, ai implinit, fără şovăire, cuvintele purtătoare de viaţă ale Mântuitorului Hristos, fericite Părinte.

Slavă…, asemenea

Lauzi pe Dumnezeu în ceruri neîncetat Cuvioase Gheorghe şi cu îngerii te veseleşti, adăpându-te din izvorul cel nesecat al Harului. Roagă-te pentru cei ce cu dragoste săvârşesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Şi acum…, asemenea

Acoperă-ne pe noi cu rugăciunile Tale, de Dumnezeu Născătoare mijlocind la Fiul tău şi Dumnezeul nostru să mântuiască sufletele noastre.

Troparul, glas 8

Intru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip că luând Crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrand ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură Cuvioase Părinte Gheorghe, duhul tău.

Alt tropar, glasul al 4-lea

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşti, rugător neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat de Dumnezeu purtatorule Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Slavă…, Şi acum…a Născătoarei:

Taina cea din veac ascunsă…

Ectenia întreită si Otpustul.

VECERNIA MARE

După obişnuitul psalm, se cântă Fericit bărbatul…, starea I, iar de va fi sâmbătă seara, se cântă toată catisma.

La Doamne, strigat-am…, se pun Stihirile pe 8, glas 5

Podobie: Cuvioase Părinte…

Cuvioase Părinte, de Dumnezeu purtătorule Gheorghe, odrasla pământului românesc, te-ai arătat nevoitor şi fierbinte rugător pentru neamul tău din care ai ieşit. Şi prin râvna ostenelilor pustniceşti sufletul ţi-ai ridicat la înălţimea cugetării celor dumnezeieşti, învăţând prin fapte a urma pilda vieţii celei duhovniceşti, pentru aceasta, slăvind pe Hristos, acum în ceruri cu sfinţii cuvioşi te veseleşti, pe Care roagă-L să dăruiască lumii pace şi mare milă.

Cuvioase Părinte Gheorghe, ucenicule ascultător al Sfântului Paisie, te-ai pătruns de lumină dumnezeiască. Şi în sălaşele cele duhovniceşti ale Atonului, te-ai înălţat deasupra celor pământeşti, ajungând la starea nepătimirii şi la vederea fainelor lui Dumnezeu. Ajută-ne şi pe noi Părinte, cu rugăciunile tale, să dobândim iertare de păcate, pace şi mare milă.

Cuvioase Părinte Ghcorghe, cu voia lui Dumnezeu ţi-ai înmulţit nevoinţele pe pământul Ţării Româneşti. Si, alegând locaş călugăresc în vatra Cernicăi, nu te-ai spăimântat nici de ispite şi nici de primejdiile diavoleşti, ci înoind viaţa călugărească, întru preamărirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi, ai zidit aşezăminte monahiceşti. Pentru aceasta, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Cuvioase Părinte Gheorghe, lauda Cernicăi şi bucuria monahilor, prin ncvoinţe de multe feluri, sufletul ţi-ai curăţit de patimi şi ai ajuns în ceata cuvioşilor părinţi. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga şi pentru noi să ne dăruiască, Milostivul Dumnezeu, pace şi mare milă.

Alte stihiri, ale Cuviosului, Glasul al 4-lea

Podobie: Ca pe un viteaz…

Veniţi toate cetele călugărilor să cinstim, după cuviinţă pe purtătorul de Dumnezeu, Cuviosul Ghcorghe, că acesta dobândind smerita cugetare şi prin lucrarea virtuţilor şi-a întraripat sufletul cu puterea Duhului Sfânt. Şi, ridicându-se din slavă în slavă, către bunătăţile cele cereşti, se roagă pentru sufletele noastre.

Voind Dumnezeu a te pregăti ca sa fii intaistatător şi povăţuitor al călugărilor, ţi-a îndreptat pasii către şcoala cea duhovnicească a marelui Paisie de la Neamţ, unde ai învăţat smerenia şi ascultarea, mestesugul rugăciunii şi iubirea de înţelepciune, minunate Părinte.

Intru smerenie cununile măririi ţi-ai agonisit şi intru blândeţe multora te-ai arătat povăţuitor, căci puterea lui Dumnezeu întru cele neputincioase se arată si harul Celui Prea Inalt cu cei smeriţi petrece.

Invăţător al lucrării rugăciunii celei de taină te-ai arătat ucenicilor tăi, Cuvioase Părinte Gheorghe, caci, deşi te-ai ostenit la împodobirea cea dinafară a sfintelor lăcaşuri, de cele dinăuntru ale sufletului tău nicicum nu ai uitat.

Slavă…, glas 5

Veniţi toate cetele călugărilor să lăudăm după cuviinţă pe Cuviosul Părintele nostru Gheorghe, odrasla cea aleasă a neamului românesc şi lauda Bisericii. Că acesta ascultând din tinereţe chemarea Domnului şi jugul cel bun al nevoinţelor, pe umeri ridicând, sufletul şi-a pus pentru turma lui Hristos. Pentru aceasta cu bucurie sa-i cântam: Bucură-te Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorute!

Şi acum…. Dogmatica, glas 5: In Marea Roşie…

Vohod, Lumină lină…

Prochimenul zilei, apoi Paremiile:

Din Inţelepciunea lui Solomon citire:

(V,15-VI,3)

Insă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului si răsplata lor este la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii si cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu drepta Sa şi cu braţul Său; asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia Sa şi cu ele va întări făptura mâinilor Sale ca să răsplătească vrăjmaşilor. Din dreptate El îşi va face platoşă şi din judecata cea nefăţarnica Işi va face coif. Din sfinţenia Sa va face pavăză nebiruită; iar din cumplita Sa manie va face sabie ascuţită şi lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgeţile fulgerului Său vor porni bine îndreptate şi vor lovi în ţintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor.

Mânia Lui ca o praştie va azvârli noian de grindină; apele mării se vor întarăta asupra lor şi râurile îi vor îneca vijelios. Duhul puterii dumnezeieşti se va ridica împotriva lor si ca viscolul îi va vântura. Astfel, fărădelegea va aduce pustiire pe pământ şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici.

Ascultaţi deci, regilor, şi înţelepţi, luaţi învăţătură, voi care judecaţi marginile pământului. Băgaţi în urechi voi cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre. Pricepeţi că stăpânirea vi s-ai dat de la Domnul şi puterea de la cel Preaînalt, Care va cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.

Din Inţelepciunea lui Solomon citire:

( III. 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele. In ochii celor fără de minte, drepţii suni morţi cu desăvârşire şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Şi plecarea lor dintre noi, un prapad, dar ei sunt în pace. Chiar dacă, în faţa oamenilor, ei au indurat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Si fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplata vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Ca pe aurul în topitoare, aşa i-a lămurit, şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca niste scântei care se lasă pe mirişte, aşa vor fi. Judeca-vor neamurile şi stapâni vor fi peste popoare şi Domnul va imparati intru ei, în veci. Ei vor înţelege adevărul, ca unii care si-au pus încrederea în Domnul; cei credincioşi vor petrece cu El în iubire, căci harul şi îndurarea sunt partea alesilor Lui.

Din Inţelepciunea lui Solomon citire:

(IV, 7-15)

Cel drept, chiar cand upuca să moară mai devreme, da de odihnă. Bătrâneţile cele cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă, nici nu le masori după numărul anilor. Inţelepciunea este la om adevărata cărunteţe şi vârsta bătrâneţilor înseamnă o viaţă neîntinată. Plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a mutai de pe pământ. A fost răpit, ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Căci vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii. Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi.

LA LITIE:

Stihira hramului bisericii şi stihira Cuviosului Gheorghe,

glas 1:

Bucură-te vestită Lavra a Cernicăi, că bărbatul doririlor duhovniceşti, Preacuviosul părintele nostru Gheorghe, ţi-a înmulţit pe fiii tăi. Bucură-te şi tu Lavra a Căldăruşanilor, ca ai primit purtarea de grijă a stareţului tău. Impreunând acum cântare duhovnicească, cu toţii să strigăm: Fericit eşti Părinte Gheorghe, povăţuitorule al statorniciei călugăreşti şi innoitorule al mănăstirilor romaneşti, nu înceta a te ruga lui Hristos, să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă…,glas 5:

Cuvioase Părinte, n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, până ce sufletul si trupul de patimi ţi-ai curăţit şi pe line însuţi  locaş al Duhului le-ai gătit, căci, venind Hristos cu Tatăl, întru tine s-a salaşluit; deci arătându-te slujitor Treimii Celei de o fiinţă, propovăduitorule de lucruri minunate, înţelepte Gheorghe, roagă-tc pentru sufletele noastre.

Şi acum…, a Născătoarei, acelaşi glas:

Biserică şi uşă, cămară şi scaun al Impăratului esti,  Fecioară întru totul preacinstită, prin care Mantuitorul meu, Hristos Domnul, S-a arătat celor ce dormeau în întuneric, Soarele Dreptăţii fiind, Care voia să lumineze pe cei pe care i-a zidit după chipul Său, cu mâna Sa. Pentru aceasta, cu totul lăudată, ceea ce ca o Maica ai câştigat îndrăzneală către Dânsul, roaga-L neîncetat sa mântuiască sufletele noastre.

LA STIHOAVNĂ,

Stihirile, glasul întâi

Podobie: Prea lăudaţilor mucenici…

Urmând râvnei proorocului Ilie, Cuvioase Parinte Gheorghe şi ascultător sfatului duhovnicesc al Cuviosului Paisie, ai surpat cu rugăciunea înşelăciunea diavolilor. Făclia  cea luminoasă  a monahilor şi mangaierea părinţilor nevoitori, pe Hristos Dumnezeu roaga-L să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare mila.

Stih: Cinstita este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

Ajungând la limanul liniştei duhovniceşti al trairii in  Hristos,  te-ai  aratul  stâncă  neclintita a credinţei dreptmăritoare, Sfinte Cuvioase Părinte. Şi, întrarmându-te cu rugăciunea neîncetată şi cu paza smeritei cugetări, ai primit darul facerii de minuni, spre întărirea credincioşilor. Pe Hristos Dumnezeu roaga-L să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare mila.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Domnul, şi doreşte să păzească poruncile Lui.

Cu ce cântări de laude, astăzi, vom cinsti pe Cuviosul Gheorghe Părintele nostru, că lupta cea bună a luptat, credinţa neclintită a păzit şi fericirea raiului a dobândit, iar acum în ceruri, se roagă să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

Slavă…. glasul al 8 – lea:

Multimile călugărilor pe tine, îndreptătorule, te cinstesc, Gheorghe Părintele noslru; ca prin tine au învăţat cu adevărat a umbla pe calea cea dreaptă. Fericit eşti că lui Hristos ai urmat şi ai biruit puterea vrăjmaşului, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii, cu drepţii şi cu sihastrii împreună locuitor; cu aceia roaga-te Domnului să miluiască sufletele noastre.

Şi acum…,a Născătoarei Invierii, glasul al 8 – lea:

Fecioară nenuntită, care pe Dumnezeu negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica Dumnezeului Celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primeşle-le, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, care tuturor dăruieşti curăţire de păcate, primind acum rugăciunile noastre, roagă-te să ne mântuim noi toţi.

La binecuvantarea pâinilor se cânta Troparul

Cuviosului (de două ori) şi Născătoare de Dumnezeu Fecioară…(o data).

UTRENIA

La Dumnezeu este Domnul…, se cântă troparul

Cuviosului: (de două ori), Slavă…, Şi acum…,

al Născătoarei:

După catisma întâi, Sedealna, glasul întâi

Podobia: Mormântul Tău …

Părăsind desfătările cele lumeşti şi urmând din tot cugetul pe Hristos, Părinte Gheorghe. ai primit Harul Duhului Sfânt, şi prin posturi cu lacrimi, deplin nevoindu-te, patimile trupeşti desăvârşit le-ai stins. Roaga pe Hristos Dumnezeu ca să dea iertare tuturor celor ce te cinstesc.

Slavă…, glas 5,

Podobie:Pe Cuvântul…

Dascăl al rugăciunii curate şi folositor al credincioşilor, te-ai făcut, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Povătuieşte-ne şi pe noi pe calea cea adevarată a desăvârşirii, rugând pe Dumnezeu să ne daruiască iertare sufletelor noastre.

Si acum…, a Născătoarei, a Invierii glas 5:

Bucură-te, munte sfânt…

Dupa a două Catismă, Sadealna glas 8,

Podobie: Pre înţelepciunea şi Cuvântul…

Lepadând toate cele lumeşti şi luând Crucea Domnului preaînţelepte, te-ai arătat vrednic următor al Cuviosului Paisie şi povaţuitor al Sfântului Ierarh Calinic. Ai alungat slava lumească cu smerita cugetare şi patimile trupului le-ai legat cu înfrânări şi osteneli. Pacea sufletului ai dobândit cu tăcerea şi neosândirea, pentru aceasta ai primit darul călăuzirii sufletelor, de Dumnezeu purtătorule Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Slavă…, glas 4,

Podobie: Spăimantatu-s-a Iosif…

Minunatu-s-au cetele îngerilor, văzând cum în trup fiind ai biruit firea omenească şi asemenea cu cei netrupeşti petrecând. Ales ai fost de Dumnezeu să călăuzeşti cetele călugărilor şi sa povăţuieşti pe cei bine credincioşi pe calea mântuirii, transformând Lavra Cernicăi în rai duhovnicesc. Pentru aceea bucurându-te neîncetat în ceruri, trimite-ne de la Domnul mare şi multă milă.

Şi acum….

Spăimântatu-s-a Iosif….

Polieleu: Robii Domnului…

Mărimurile,

Stih: Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a căutat spre mine şi a auzit rugăciunea mea.

Fericimu-te pe tine, Cuvioase Părinte Ghcorghe, şi cinstim sfânta pomenirea ta, povâţuitorule al călugărilor şi împreună vorbitorule cu îngerii.

Veniti  toate cetele calugarilor sa laudam pe Cuviosul Gheorghe zicand: Pe povfiţuilorul credincioşilor.

Stihuri:

Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untuluidelemn.

Pentru cuvintele buzelor Tale cu am păzit căi aspre. Intors-ai plângerea mea întru bucurie, luai-ai sacul de la mine şi m-ai încins cu veselie.

Sa stiţi că Domnul Şi-a cunoscut pe sluga Sa cea credincioasa.

Cinstita este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.

După Polieleu, Sedealna glas 1, Podobie: Mormântul Tău…

De slava cea deşartă fugind, Cuvioase, ai pornit razboi împotriva patimilor şi, neîncetat, pe Hristos chemand în rugăciune, ai dobândit biruinţa asupra vrajmaşului, făcandu-ti trupul vas ales al Preasfantului Duh.

Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei asemenea:

Pe Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu şi Tatăl, în brate ii cuprinzi ca o maică Fecioară, şi  multă indraznire având către Dânsul având, roaga-L pururea sa izbavească de patimi pe toţi cei ce vin la tine, cerând cu bună credinţă presfânta ocrotirea ta.

Antifonul întâi al glasului 4,

Prochimenul, glas 4:

Cinstita este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Ce voi răsplăti Domnului, pentru toate cale mi-a dai mie.

Toată suflarea…

Evanghelia de la Matei (11, 27-30)

(caută joi în săptămâna a IV după Pogorârea Sf. Duh)

Psalmul 50,

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău Gheorghe, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum….

Pentru rugăciunile  Născătoarei de Dumnezeu. Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieste-ma Dumnezeule dupa mare mila Ta…

Stihira, glasul al 6-lea:

Cuvioase Parinte Gheorghe, in tot pământul a ieşit vestirea faptelor şi a învăţăturilor tale. Căci, cunoscând ispitele vrăşmaşului, ai biruit pe ispititorul şi în cuviosie vieţuind, cetele îngereşti ai ajuns. Pentru aceasta, în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, iar acum, dobândind îndrăzneală către milostivul Dumnezeu, cere pace şi mântuire sufletelor noastre.

CANOANELE

Canonul Cuviosului, glasul al 8-lea:

Cântarea I

Irmos: Apa trecand-o ca pe uscat…

Fiind născut în familie de buni creştini ortodocşi, încă din pruncie ai învăţat a-L  cinsti pe Dumnezeu şi a te hrăni cu Dumnezeieştile Scripturi. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.

De tânăr te-ai ostenit în fapte bune, dorind prea fierbinte să urmezi  Sfinţilor Părinţi, cu fapta, cu cuvantul şi cu gândul, mergând pe urmele acestora. Invată-ne şi pe noi să urmăm calea mântuirii şi să dobandim de la Hristos mare milă.

Slavă…,

Chemat ai fost de Mîntuitorul Hristos spre viaţă calugarească Cuvioase Părinte Gheorghe şi urmând calea multor înaintaşi ai tai spre Sfântul Munte Athos, te-ai silit la nevoinţe încât ai minunat pe toţi.

Şi acum…,

Sălaş desfătat al lui Dumnezeu ai fost Preacurată, că în sfânt pântecele tău, voind, Cuvântul a locuit, spre mântuirea neamului omenesc.

Catavasie: Hristos se naşte…

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, care ai lacul cele de deasupra…

Deprinzându-te cu frica de Dumnezeu, Cuvioase Părinte Gheorghe, trupul, sufletul si mintea le-ai curatit de orice urmă a păcatului şi cu luminoase daruri te-ai înbogăţit, iar acum în ceruri roaga-te şi pentru noi să dobândim darurile Duhului Sfânt.

Dragostea de viaţa pusnicească te-a făcut să-l urmezi pe Sfantul stareţ Paisie la  schitul său din Muntele Athos şi, ascultător fâcându-te intru toate, ai învăţat de la el lucrarea rugăciunii celei neîncetate.

Slavă…,

Sporind in viaţa duhovniceasca prin post şi priveghere ai dobândit smerita cugetare şi hrănindu-te eu rugăciunea cea neincetată a chemării numelui lui Hristos de bunătăţile cele duhovniceşti le-ai îndestulat. Ajută-ne şi pe noi să ne împărtăşim de frumuseţile cele cereşti.

Şi acum…,

Pe Dătătorul de lumină şi Incepătorul vieţii omeneşti L-ai născut, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, arătându-te vistierie vieţii noastre si usa Luminii celei neapropiate.

Catavasie: Fiului celui nascut…

Sedealna, glasul al 8-lea:

Podobie: Dintru inaltime…

Ca un biruitor ai umblat în viaţa aceasta Părinte şi acum cu sfinţii te odihneşti întru slava, Preacuvioase Gheorghe cel cu nume de mucenic, îndreptătorule al cetelor călugăreşti şi povăţuitorule al credincioşilor. Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să dobândim şi noi milă în ziua judecăţii.

Slavă…, Şi acum…, insasi podobia:

Porunca cea cu taină, luând-o întru cunoştinţă cel fără de trup, în casa lui Iosif, degrab a stat înainte, zicând celei ce nu ştia de nunta: Cel ce a plecat cu pogorârea cerurile încape fară schimbare tot întru tine, pe Care şi vazandu-L în pântecele tău luând chip de rob, mă spăimântez a striga ţie: Bucura-te, mireasa, pururea Fecioară!

Cântarea a 4-a

Irmos: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale…

Virtutile pustniceşti, postul şi privegherea, te-au ajutat sa te ridici neîncetat către Dumnezeu şi să te rogi pentru ucenicii tăi. Iar acum, sălăşluind în locasurile sfinţilor, mijloceşte şi pentru noi cei care te cinstim cu dragoste, Cuvioase Gheorghe.

Ne minunăm Părinte de râvna ta pentru virtute, lepădând grijile lumeşti, ai slujit numai lui Dumnezeu pâna la sfârşitul vieţii pământeşti. Invaţă-ne si pe noi ucenicii tăi să părăsim cele pământeşti şi să dobandim cele cereşti.

Slavă….

Pentru blândeţea şi smerenia ta ai ajuns să fii calauzitorul multor monahi şi sfătuitor al celor ce alergau la tine cu credinţă. Iar noi astăzi le cinstim ca pe un adevărat prieten al lui Hristos, ne închinăm sfintelor tale moaşte şi sărutăm eu credinţa sfânta icoana ta. Mijloceşte şi pentru noi, sfinte, la Părintele ceresc sa miluiască sufletele noastre.

Şi acum…, a Nascatoarei:

Nici îngerii, nici oamenii nu pricep taina cea mare, Preasfantă Fecioară, cum din tine a luat trup pamantesc Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De aceea, iti cantam:  Bucură-te, rugătoare neincetată a drept credincioşilor.

Catavasie: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Cântarea a 5-a

Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta…

In toata vremea vieţii tale te-ai hrănit cu înţelepciunea sfintelor cuvinte Cuvioase Gheorghe şi cu lacrimile pocăinţei ţi-ai umplut de bucurie şi mângâiere duhovnicească inima ta iar cu blândeţea ai atras darurile Duhului Sfânt în sufletul tău. Roagă-te cuvioase ca şi noi să ne întărim în nevoinţele călugăreşti şi să ne învrednicim ele cununa împărăţiei cereşti.

Ajută-ne, Părinte, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul ostrovului Cernicăi, şi nu ne lăsa biruiţi de mulţimea ispitelor; ci mijloceşte la Hristos Dumnezeu ca sa dobândim pace şi mântuire sufletelor noastre.

Slavă…,

Când Domnul a voit să te încerce printr-o boală grea care te-a cuprins, mare tristeţe s-a aşezat în sufletele ucenicilor tăi, dar adunându-i pe toţi în Sfânta Biserică le-ai citit rugăciunea de iertare a păcatelor şi i-ai mângâiat sfătuindu-i să nu se îndoiască de judecăţile lui Dumnezeu cele nepătrunse.

Şi acum..,,

Îngerii te laudă, Preacurată Stăpână, sfinţii toţi te preamăresc, iar noi cu alese cântări te cinstim, că tu mijloceşti pentru noi toţi şi ne împaci cu Dumnezeu.

Catavasie:

Cântarea a 6-a

Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa catre Domnul

Intrând, Părinte, în altarul bisericii Sfântul Nicolae din Mănăstirea Cernica, ai aflat lângă prestol din  şarpe, pe care certându-l l-ai alungat, arătând prin aceasta că în acest loc sfânt, de acum încolo, se va salaşlui pacea lui Hristos, înţelepciunea cea de Sus.

Cu asprimea nevoinţelor tale ai cucerit pe ravnitorii după viaţa îngerească a cuvioşilor, iar cu dulceaţa cuvintelor tale de Dumnezeu inspirate ai adunat pe binefăcători, care au rectitorit Sfântă manastirea ta.

Slavă…

Pe Dumnezeu pururi l-ai avut de-a dreapta ta ca sa nu te clatini, pe Sfânta Lui Maică acoperitoare şi ajutatoare, iar pe Sfântul Ierarh Nicolae prieten si sfatuitor. Ajutat în chip nevăzut de aceştia, ai reinnoit obstea si aşezămintele mănăstireşti de la Cernica şi Caldaruşani.

Şi acum…

Cauta cu milostivire spre cei ce scapă la ajutorul tau, Fecioară, căci, deşi nu am lucrat nimic vrednic de pocainţă şi poruncile Fiului tău nu le-am păzit, totuşi, pentru bunătatea ta, nu deznadăjduim de mântuirea noastra.

CONDACUL

Glasul întâi

Podobie: prea lăudaţilor mucenici…

Povaţuitor preaînţelept al călugărilor şi neobosit lucrator al virtuţilor te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru  Gheorghe, caci întrarmandu-ţi trupul cu nepatimirea, ai luminat inimile celor binecredincioşi. Pentru aceasta te-ai făcut sălaş cinstit al Duhului Sfânt şi în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale. Roagă pe milostivul Dumnezeu împreună cu Ierarhul Calinic să ne dăruiască noua pace şi mare milă.

ICOSUL

Intru tine, Părinte, s-a proslăvit Dumnezeu şi neamul românesc şi-a aflat vrednica cinstire, ca ostenindu-te spre împlinirea poruncilor dumnezeieşti şi lupta cea bună luptând, după vrednicie te-ai încununat. Iar acum, petrecând în Impărăţia cea de sus, caută spre noi nevrednicii fiii tăi, care cu smerenie săvârşim sfântă pomenirea ta şi cu dragoste-ţi strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule!

SINAXAR:

In ziua a treia a lunii decembrie, pomenirea Prea Cuviosului şi de Dumnezeu Purtătorului Părinte Gheorghe, stareţul de la Cernica.

Acest de Dumnezeu ales Părinte Gheorghe, arhimandritul de la Cernica. a fost român de neam şi de credinţă creştin-ortodox din ţinutul Ardealului. El s-a născut într-o familie evlavioasă, cu părinţi cucernici şi iubitori de Dumnezeu, la anul mântuirii 1730.

Încă din frageda copilărie, plin fiind de râvna pentru Dumnezeu şi dorind să vieţuiască dună rânduiala călugăreasca şi-a plănuit să ajungă în Sfântul Munte Athos. Dar fiind sărac si tanar nu izbutea. Insa, Bunul Dumnezeu a ascultat glasul inimii sale, ca aflandu-se în Bucureşti un mitropolit grec, tânărul Gheorghe s-a dus la el şi i-a cerut să-i intre în ascultare. Deci, învoindu-se mitropolitul, l-a primit şi după ce şi-a isprăvit treburile prin Bucureşti. l-a luat cu sine la Constantinopol. Aici, tanărul cel de Dumnezeu ales a mai petrecut 3 ani în ascultarea mitropolitului, după care primind binecuvântare, a plecat în Sfântul Munte, pe care îl râvnea atat de mult.

Ajuns  în grădina Maicii Domnului, tânărul Gheorghe a intrat în obştea Sfintei Mănăstiri Vatopedu, unde a fost făcut rasofor şi a fost hirotonit diacon de către mitropolitul Rasca, ocrotitorul său. De acum, părintele Gheorghe si-a sporit si mai mult ostenelile şi, căutând un parinte duhovnicesc să-i fie povaţuitor, Dumnezeu l-a invrednicit să întâlnească pe Cuviosul Stareţ Paisie cu care s-a hotărât să se retragă şi sa se nevoiască în singurătate, indeletnicindu-se cu citirea şi traducerea sfintelor cărţi. Degrabă, la Schitul Sfântul Ilie şi în jurul Cuviosului au inceput sa se adune o mulţime de fraţi. Aici, viitorul Stareţ Gheorghe s primit chipul îngeresc din mâinile fericitului Paisie şi a fost hirotonit preot. Dar, înmulţindu-se obştea şi nemaiincăpând în schit, Stareţul Paisie a hotărât împreună cu monahii săi să părăsească Sfântul Munte şi să vină în Moldova,  unde s-au aşezat pe  rând  la  mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ.

Chemarea lui  Dumnezeu a aprins iarăşi inima Cuviosului Gheorghe şi râvnind după viaţa sihăsirească, si-a luat binecuvântare de la Stareţul Paisie să se întoarcă in Sfantul Munte. Ajuns, însă, în cetatea Bucurestiului, s-a oprit la un oarecare călugăr îmbunătăţit, anume Macarie, zis Dascalul. Acesta, fiind pe lângă mitropolitul Grigore, l-a dus pe Cuviosul înaintea Ierarhului. Mitropolitul, după ce l-a ascultat pe Părintele Gheorghe şi văzând darurile cu care era împodobit, nu numai că l-a oprit să nu mai plece in Athos, ci i-a poruncit sa ramana aici pentru a intemeia obşte de călugări în Ţara Românească, după cum a făcut Cuviosul Paisie în Moldova. La început Cuviosul s-a apărat, zicând că este nevrednic pentru o lucrare ca aceasta, însă fiind încă în această mâhnire şi adormind, l-a văzut în vis pe Sfântul Ierarh Nicolae, care i-a zis că trebuie să rămână aici ca să-i curaţească locaşul de fiarele sălbatice. Trezindu-se, Părintele Gheorghe îndată l-a întrebat pe prietenul său Macarie dacă ştie vreo mănăstire cu hramul Sfântul Nicolae, iar acela i-a spus că este una în ostrovul Cernica, dar că e în paragină şi plină de fiare sălbatice şi târâtoare.

Astfel, Prea Cuviosul Gheorghe, cu bucurie negrăită de la vedenia ce o avusese, s-a rugat să fie dus în ostrovul Cernica. Ajungând aici, a trebuit sa-şi croiască singur cărare, tăind cu toporaşul mărăcini. Când a intrat în biserică, Părintele a văzut în Sfântul altar un şarpe mare încolăcit lângă Sfânta masă, căruia Cuviosul i-a zis cu blândeţe: “Puiul tatii, până acum ai locuit tu aici, iar acum să mi te duci, că avem să locuim noi”, iar fiara îndată s-a supus şi s-a dus.

Mult s-a ostenit aici Cuviosul, curaţind cu mâinile sale mărăcini şi punând toate în buna randuială. Mari au fost luptele împotriva viclenilor diavoli, care îl atacau neîncetat, până când Dumnezeu i-a trimis ajutor din toate părţile, aşa încât obştea a ajuns să numere peste 100 de fraţi. Totodată, i-au venit în ajutor şi boierii din împrejurimi care au sprijinit mănăstirea cu cele necesare vieţii pământeşti. Când obştea s-a înmulţit, Cuviosul a primit în ascultarea sa şi mănăstirea Căldăruşani, unde a dus călugări de la Ccrnica. Atât de mult sporeau părinţii împreună cu stareţul lor, încât însuşi Domnitorul Nicolae Mavrogheni, aflând de viaţa aleasa a lor, a vizitat sfânta mănăstirea şi fiind mişcat de cele văzute şi auzite, i-a răsplătit cu multe binefaceri.

Nenumărate au fost nevointele si ostenelile Cuviosului Gheorghe, pentru care a fost cinstit şi iubit atât de călugări, cât şi de boieri şi de poporul credincios. Cu intelepciunea şi dulceaţa cuvintelor sale, izvorâte din taina rugaciunii neîncetate, adăpa sufletele cele însetate după Dumnezeu. Iar, cu darul Duhului Sfânt, Părintele ştia să trezeasca conştiinţele din somnul păcatelor si să le aducă inimile la râvna cea dumnezeiască. Astfel, vestea faptelor sale pustniceşti a ajuns departe de mănăstirea sa şi a mulţime de fraţi doritori după vieţuirea îngerească, printre care se numără şi Sfântul Ierarh Calinic, vrednicul urmas  intru nevointe si la stareţia acestei Sfinte Mănăstiri.

După ce a petrecut multă vreme eu ucenicii săi, pe care i-a îndrumat la ascultare şi la statornicie în viaţa calugarească, Cuviosul, cunoscandu-şi dinainte vremea adormirii sale, a chemat la sine pe părinţi şi pe fraţi pe care, cu glasul Duhului, i-a îndemnat să   urmeze intotdeauna calea smereniei, alungând cu rugăciunea orice cartire si   nemulţumire. I-a sfătuit, apoi, să păzească dragostea unii către alţii şi să nu se lase biruiţi de slava desarta, stiind că nimic nu va apropia mai mult pe călugăr de Dumnezeu decât smerenia, ascultarea şi Sfintele Slujbe ale Bisericii.

Apoi, vieţuind şi învăţând, Stareţul Gheorghe s-a mutat la Domnul în anul 1806, ziua a treia a lunii decembrie, si acum in ceruri fiind, se roagă lui Dumnezeu pentru sufletele noastre, căruia este slava în vecii vecilor. Amin.

Cântarea a 7-a

Irmosul: Pruncii, care merseseră din Iudeea în Babilon…

Ridicata-i in  mănăstirea Cernica o biserică inchinata Sfantului si  Dreptului  Lazăr,  Cuvioase, si alaturi de ea ai zidit mai multe chilii pentru ucenicii tai, care veneau sa se linişteasca  aici.  Deasemeni si multe odoare ai agonisit sfintei biserici.

Nu te-ai îngrijit doar de cele materiale necesare obştii tale, ci mai ales ai căutat spre cele duhovniceşti, lăsându-le părinţilor şi fraţilor un aşezământ statornic pe care să-l păzească cu sfinţenie şi astfel să dobândească mântuirea.

Slavă…,

Cu smerita dragoste îi povăţuiai pe toţi să fie ca nişte îngeri în trup şi să nu se plece spre deşertăciuni mincinoase sau patimi stricătoare de suflet, ci să urmeze sfinţilor tineri din cuptorul Babilonului.

Şi acum….

Tu singură ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ai  rămas fecioară şi după naştere, tu firea ai înnoit-o cu naşterea ta, Marie, tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoşesc, Născătoare de Dumnezeu preacurată.

Catavasie: Tinerii în buna credinţă…

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe împăratul ceresc…

Inţelepte sfaturi ai dat fiilor tăi: sa se ferească de zavistie, de pizmuire, de lăcomie, de vicleşug, de mânie, de pomenire de rău şi de trufie, pentru ca acestea sunt urâciune înaintea lui Dumnezeu, ci să cânte: Pe Domnul lăudaţi-L, şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii.

Cât   timp  ai  trăit  în   viata pamantească şi ai povăţuit pe ucenici, ai avut grijă să-i aperi de toi felul vătămări şi  să-i   înveţi să preaslăvească Dumnezeu întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,

Domnul.

Porunca iubirii aproapelui, lăsată de Mantuitorul Hristos, ai rânduit-o să fie păzită cu sfinţenie de vieţuitorii sfintei mănăstiri şi pe ea să se zidească toată osteneala călugărească, pentru care îţi cantam: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L prea înălţaţi întru toti vecii.

Şi acum….

Cu adevărat de trei ori fericit este neamul nostru, Preacurată, avându-te pre tine mijlocitoare catre Hristos, Fiul tău şi Ziditorul tuturor, măcar deşi gresim ca nişte purtători de trupuri.

Catavasie: Cuptorul cel răcorit…

Se cântă: Ceea ce eşti mai cinstită…

Cântarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…

Apropiindu-ţi-se clipa despărţirii, ai adunat pe fii tai si le-ai poruncit să aibă dragoste unul către altul si sa pazeasca legământul statornicit de tine, Cuvioase Parinte Gheorghe, apoi binecuvântându-i, ţi-ai dat sufletul in mâinile Domnului.

Mare tristeţe i-a cuprins pe părinţii Manastirilor tale Cernica şi  Caldarusani la vestea despărţirii de tine, Cuvioase, pentru ca rămâneau orfani de un părinte iubitor. Iar după ce ţi-ai dat obştescul sfârşit, te-au aşezat cu cântări de îngropăciune în faţa bisericii tale din ostrovul Sfântului Ierarh Nicolae.

Slava….

Veniţi toate cetele cuvioşilor părinţi să-1 cinstim după cuviinţă pe Cuviosul Gheorghe, luminător duhovnicesc al călugărilor şi mirenilor cucernici şi sărutându-i icoana şi moaştele sale, să-l rugăm să mijlocească la Domnul pentru sufletele noastre.

Şi acum…,

Incăput-ai Fecioară pe Dătătorul bunătăţilor, născându-L mai presus de fire, Care pogorându-se s-a arătat om deplin, Dumnezeu fiind, întru amândouă firile şi strălucirile şi voinţele. Pe acela roagă-L, întru tot cinstita, să se mântuiască sufletele noastre.

Catavasie: Taină străină văd…

Luminânda. glasul al 3-lea

Podobie: Cercetatu-ne-a pe noi..

Lepadand cele pamantesti, ai castigat cele ceresti, Cuvioase Parinte Gheorghe, povatuitor luminat al calugarilor si calauzitor al credinciosilor cu dragoste catre Mantuitorul Hristos, te-ai aratat purtatorule de Dumnezeu si neadormit rugator pentru toata lumea.

LA LAUDE

Se pun stihirile pe 4,  glas 4,

Insuşi glasul:

Veniţi, toate cetete monahilor, iubitori praznuire, să lăudăm pe Cuviosul Gheorghe şi cu toţi intr-un glas să-i cântam: Bucură-te, Părinte purtatorule de duh, dumnezeiescule şi vorbitorule cu ingerii.

Veniţi, iubitorilor de Dumnezeu, să întâmpinăm cu laude pe podoaba sihastrilor români, pe Cuviosul Gheorghe de la Cernica si pe ucenicul sau Sfântul Ierarh Calinic, cărora să cântăm: Bucurati-vă, rugatorilor neadormiţi pentru sufletele noastre.

Veniţi, soborul sfinţiţilor slujitori, să împletim cununa de cântări Cuviosului Părinte Gheorghe, căci acesta s a învrednicit a fi împreună eu Sfinţii Părinţi, iar in ceruri se  roagă să se mântuiască sufletele noastre.

Veniţi, adunarea credincioşilor, pe stareţul Gheorghe de la Cernica să-l lăudăm şi împreună cu el sa cinstim  şi pe Cuviosul  Paisie,  părintele său duhovnicesc, că aceştia, cu adevărat, mai presus de fire s-au aratat, că, trup materialnic având, viaţa celor fără de trup au râvnit, învrednicindu-se a vedea frumusetea cea prealuminată a Prea Sfintei Treimi.

Slavă…, glas 5

Cuvioase Părinte, n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, pană ce sufletul şi trupul de patimi ti-ai curaţit şi pe tine însuţi locaş al Duhului te-ai gatit, caci,   venind Hristos cu Tatăl, întru tine s-a salasluit; deci aratându-te slujitor Treimii Celei de  o fiintă, propovăduitorule de lucruri minunate, înţelepte Gheorghe, roagă-le pentru sufletele noastre.

Şi acum….

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pre noi de toată nevoia şi necazul. Toata nădejdea noastră o punem spre tine Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub sfânt acoperământul tău.

Doxologia mare, Troparele, Ectcniile si Otpustul.

LA LITURGHIE:

Fericirile pe 8: Din Canonul Cuviosului Cântarea a 3-a şi a 6-a.

Prochimenul, glasul al 7-lea:

Drepţii să se bucure de izbânda lor.

Stih: Cântaţi Domnului cântare nouă.

Cântaţi laudele în adunarea credincioşilor.

Apostolul din Epistola către Galateni (V, 22-VI, 2): ,

Fraţilor roada duhului… (caută sâmbătă în săptămâna a 27-a după Rusalii).

Aliluia, glasul 1: Fericit bărbatul care se teme de Domnul.

Evanghelia de la Luca (VI, 17-23):

In vremea aceea, coborând împreună cu ei, Iisus a stal la loc şes…

Chinonicul: Intru pomenire veşnică va fi dreptul şi de auzul rău nu se va teme


Categorii

Slujbe

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

0 Commentarii la “SLUJBA SFANTULUI CUVIOS GHEORGHE DE LA CERNICA

  1. va rog am nevoie de troparul SF Calinic de la Cernica
    va multumesc audio

  2. Pingback: Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica si Caldarusani
  3. Pingback: Icoana zilei, 3 decembrie 2015 | UN DRAM DE BUCURIE GENUINA

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate