CANONUL SFANTULUI SERAFIM DE VIRITA (21 martie)

21-03-2012 Sublinieri

Cântarea 1

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui ce a despărţit marea şi a călăuzit pe poporul Său, scoţându-l din robia egiptenilor, căci S-a preaslăvit.

Sfinte Preacuvioase Părinte Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul!

Este cu neputinţă să slăvim după vrednicie vieţuirea ta bineplăcută lui Dumnezeu, preacuvioase. Căci din tinereţe de dragostea lui Hristos te-ai rănit, iar focul cel dumnezeiesc nestins în inimă l-ai păstrat şi l-ai înmulţit; luminează-ne şi pe noi ca după vrednicie să te slăvim.

Cetele îngereşti se bucurau, văzând a ta sârguinţă şi dorinţă de a sluji lui Dumnezeu în cinul călugăresc, dar voia lui Dumnezeu a fost ca mai întâi în lume să vieţuieşti cu bună cuviinţă, să zideşti locaşuri sfinte şi biserici, să ai grijă de sărmani şi orfani; astfel, ca un vas ales, sufletul tău l-ai pregătit lui Dumnezeu.

Slavă…

Lăcomia şi iubirea de arginţi ai îndepărtat de la tine, părinte preacuvioase, şarpele mândriei prin smerenie ai biruit, îndemnurile trupeşti şi plăcerile lumeşti prin răbdare le-ai oprit și cu bucurie ai slujit tuturor celor care la tine au venit.

Și acum…

O, Preacurată Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, nu ne trece cu vederea pe noi păcătoşii, care al tău ajutor şi a ta apărare o cerem, ci fii rugătoare pentru poporul nostru şi ne ajută ca, prin pocăinţă, iertare de păcate şi viaţă veşnică să dobândim.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Dumnezeule, înflorit-a pustiul ca și crinul, iar biserica neroditoare cea dintre păgâni a rodit prin venirea Ta; întru care s-a întărit inima mea.

În lume fiind, la stareţul Varnava după îndrumare duhovnicească ai venit, ascultând cu sârguinţă de el întru toate, iar prin aceasta, de binecuvântarea lui şi de darurile duhovniceşti, te-ai învrednicit.

De cei nevoiaşi cu sârguinţă te-ai îngrijit, preacuvioase și nu te-ai scârbit a-i sluji cu însăți mâinile tale, arătând prin aceasta că inima ta a îndrăgit pe toți oamenii.

Slavă…

Cuvintele părintelui tău Varnava bine ai urmat, curăţindu-ţi mintea, trupul şi sufletul, şi făcându-te sălaş Întreitei Lumini, cu virtuţi înfrumuseţat.

Şi acum…

Preabinecuvântată şi fără de prihană, Născătoare de Dumnezeu Marie, care pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, Cel ce toată făptura de stricăciune a izbăvit, cu rugăciunile tale miluieşte-ne pe noi.

Sedealna, glasul al 3-lea:

Cu inimă smerită te slăvim pe tine, bunule păstor şi blândule îndrumător, Cuvioase Serafime. Fii nouă grabnic ajutător în toate greutăţile şi necazurile şi ne învaţă cum să păzim poruncile Domnului spre mântuirea sufletelor noastre.

Slavă… Şi acum…

Ca o Viţă Nezidită, Fecioară, ai purtat întru tine pe Strugurele Cel prea minunat, din care s-a scurs vinul cel mântuitor, veselind sufletele şi trupurile noastre. Pentru aceasta, primind întru noi Vinul Cel Preabun, cu bucurie şi cu tărie, împreună cu îngerii, să strigăm: Bucură-te, preafericită!

Cântarea a 4-a:

Irmosul:

Din Fecioară Te-ai născut, nici sol, nici înger, ci Tu însuţi Dumnezeul cel întrupat ai venit şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta, Ţie îţi strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne!

Ochii inimii către Ziditorul a toate i-ai îndreptat, Preacuvioase Serafime, şi împreună cu soţia ta jugul cel monahicesc luând, ai îndurat toate uneltirile prigonitorilor, punându-ţi toată nădejdea ta în Unul Dumnezeu.

Evangheliei lui Hristos cu adevărat ascultător te-ai arătat, preacuvioase, şi din tinereţe pe scara virtuţilor spre desăvârşire ai urcat, împlinind cu sârguinţă orice ascultare şi rugăciunea inimii fără încetare lucrând.

Slavă…

Cu virtuţi monahiceşti încă din lume te-ai împodobit şi o mare experienţă de viaţă ai dobândit, părinte Serafime. Bun îndrumător pentru mireni şi monahi te-ai arătat a fi, împreună cu slujitorul celor sfinte, Sfinţitul Mucenic Veniamin de Petersburg, de la care şi hirotonia întru preot ai primit.

Şi acum…

Pe tine, Fecioară, Apărătoarea cea tare, care pentru darurile tale pe Dumnezeu în pântece L-ai purtat, Preacurată, te rugăm, neamurile pământului, ajută-ne să putem zice şi noi asemenea ţie: Fie nouă după cuvântul Tău, Doamne.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Împărate Doamne, Iisuse Hristoase, Care eşti Dumnezeu şi Om te-ai făcut, împreună cu Dumnezeu Tatăl, Cel ce lumina a zidit, de povara nevederii pe noi ne-ai izbăvit.

Graiul cel omenesc nu va putea după cuviinţă să laude lucrarea şi faptele tale cele mari, pe care în taină în chilia ta le săvârşeai, preacuvioase părinte. Dar fiindcă nu poate lumina să se ascundă, pe vârf de munte şezând, pentru aceasta toată frăţia din Lavră şi mulţime de mireni veneau la tine după sfaturi şi îndrumare duhovnicească.

În mijlocul furtunii prigoanelor şi a neorânduielilor, tare şi de neclintit te-ai arătat, preacuvioase, ochii inimii către Dumnezeu ţi-ai îndreptat şi de la El luminare ai primit ca să împlineşti voia Lui cea sfântă.

Slavă…

Chipul marei schime îngereşti ai primit, părinte, şi ai fost numit în cinstea preacuviosului Serafim, sfântul din Sarov, pe care din tinereţe l-ai îndrăgit din toata inima şi te-ai străduit să-i urmezi vieţuirea cea în duh şi adevăr.

Şi acum…

În mod minunat s-a înălţat slava ta, Născătoare Fecioară, precum Isaia proorocul a strigat. Căci în pântece pe Hristos Domnul ca pe un Cuvânt L-ai avut şi mai presus de fire pe Dumnezeu L-ai născut.

Cântarea a 6-a:

Irmosul:

Întru adâncul păcatelor fiind cufundat, chem adâncul cel necuprins al milostivirii Tale: Din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă!

De lumina lui Hristos Dumnezeu luminat şi înţelepţit fiind, nu încetezi să reverşi din belşug vindecare şi după mutarea ta la Domnul, asupra tuturor celor care cu credinţă vin către tine.

Dragostea dumnezeiască din sufletul tău arde duhurile cele necurate, preacuvioase părinte, şi pe cei stăpâniţi de ele îi slobozeşte, întorcându-i prin Hristos la viaţă.

Slavă…

Cu voce blândă şi liniştită ai îndrumat pe toţi cei care veneau la tine, către dragoste, smerenie şi rugăciune neîncetată, virtuţi care ard orice păcat.

Şi acum…

Oştile îngereşti şi tot neamul omenesc se înspăimântă, Preacurată, de nemaiauzita şi preaminunata Naştere, cum şi Fecioară ai rămas şi Maică a lui Dumnezeu te-ai aflat; pentru aceasta, după vrednicie, pe tine te slăvim.

Condacul, glasul al 5-lea:

Urmând purtătorului de Dumnezeu sfânt din Sarov, ai primit din belşug revărsarea Duhului Sfânt, fiind crin binemirositor al Lavrei Alexandru Nevski şi al colinei Viriţa laudă. Pentru toate acestea şi noi îţi strigăm: Bucură-te, Preacuvioase Serafime, apărătorul nostru cel milostiv în faţa lui Dumnezeu.

Icosul:

Făcătorul îngerilor şi Dumnezeul puterilor cereşti te-a ales din tinereţile tale, preacuvioase, de a fi Lui slujitor credincios şi îndrumător pe drumul mântuirii pentru cei care vin la tine. Pentru aceasta, şi noi, uimindu-ne de măreţia minunilor tale, cu dragoste strigăm către tine:

Bucură-te, căci de mic lui Dumnezeu ai dorit să-I slujeşti;

bucură-te căci în lume fiind, cu vieţuire cuviincioasă ai bineplăcut lui Dumnezeu;

bucură-te, căci ai dobândit dragoste înflăcărată către Hristos;

bucură-te, al preacuviosului Varnava, ucenic ascultător;

bucură-te, al minunatului Serafim, sârguincios urmaş;

bucură-te, al Lavrei Alexandru Nevski, minunat vieţuitor şi al colinei Viriţa, binecuvântare dumnezeiască; bucură-te, grabnic ajutător în necazuri şi dureri;

bucură-te, evlavios luminător al credinţei ortodoxe;

bucură-te, preacuvioase Serafime, apărătorul nostru cel milostiv în faţa lui Dumnezeu.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Călcând porunca lui Dumnezeu, chinuitorul cel fără de lege în flăcări lumea a aruncat, însă pe cei care pe Dumnezeu Îl cinstesc, cu rouă duhovnicească Hristos i-a răcorit; binecuvântat şi preaslăvit este Numele Lui.

Cuvioşilor Serafim şi Varnava sârguincios urmaş ai fost şi, întărit fiind prin sfintele lor rugăciuni, cu darul proorociei Dumnezeu te-a dăruit. Astfel, viitorul poporului nostru şi al Bisericii Ruse tu l-ai prevestit.

Asemenea cerbului s-a îndreptat sufletul tău, preacuvioase, spre ale munţilor lăcaşuri, iar prin pronia Sa Dumnezeu te-a păzit de robia celor fără de Dumnezeu şi ai cântat: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru.

Slavă…

Mâinile tale, părinte Serafime, către Domnul neîncetat ţi-ai ridicat, rugându-te pe piatra, asemenea Sfântului Serafim din Sarov şi cântând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru.

Şi acum…

Puterile îngereşti neîncetat Te preaslăvesc, Născătoare de Dumnezeu, şi noi, păcătoşii, îndrăznim a te ruga: Îndreaptă viaţa noastră către adăpostul tău cel binecuvântat, Preacurată, a celor care Fiul tău Îi cântăm: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru.

Cântarea a 8-a

Irmosul:

În Babilon, oarecând, în cuptorul cel cu foc faptele ai judecat, Doamne Dumnezeule, pe caldeeni arzând, iar pe cei credincioşi Ţie răcorind, pe cei ce cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Mândria fariseilor să o lepădăm şi cu râvnă de al mormânt să ne apropiem, părinte Serafime, cel ce eşti nesecat izvor de vindecări şi ne îndemni pe noi a cânta: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Slavă…

Cu rugăciunile tale, preacuvioase, minuni nemaiauzite ai săvârşit: femeia cea oarbă din naştere a văzut, cea mută a vorbit, iar pe oamenii stăpâniţi de duhurile rele i-ai slobozit. Pentru aceasta, cu toţii cântăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum…

Toată firea s-a îndumnezeit prin întruparea lui Dumnezeu din tine, Împărăteasă a tuturor celor de pe pământ, care cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a

Irmos:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, întrupat din Fecioară arătându-te nouă, întunericul ai luminat, iar pe cele împrăştiate le-ai adunat. Pentru aceasta, pe cea preamărită, pe Născătoare de Dumnezeu să o preaslăvim.

Prin curăţie te-ai învrednicit ca Împărăteasa cerurilor să ţi se arate, preacuvioase, care ţi-a vestit că în curând te vei muta la Domnul. Iar tu, prin aceasta te-ai veselit cu duhul şi pe Dumnezeu L-ai preaslăvit.

Întăreşte inimile noastre, preacuvioase părinte, şi stând cu bucurie sufletească în faţa Domnului, roagă-te pentru biruinţă noastră asupra vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi pentru mântuirea sufletelor noastre.

Învaţă-ne adevărata dragoste către Domnul, iar cu sufletul tău de serafim înflăcărat, ajută-ne ca, prin sfintele tale rugăciuni, să vieţuim cu vitejie pe pământ, chemând preadulcele nume al Dumnezeului nostru, Iisus Hristos.

Slavă…

Cu buze nevrednice îţi aducem cântare, preacuvioase, iar tu învredniceşte-ne acum de binecuvântarea ta cea părintească, ca prin fapte bune să-L preaslăvim pe Dumnezeul nostru, Cel minunat întru sfinţii Săi.

Şi acum…

În faţa Căruia cu frică şi cutremur Îi stau înainte serafimii şi heruvimii, Maică după trup s-a învrednicit a fi, Preacurata, care a născut nouă pe Dumnezeu Mântuitorul, Cel Unul din Treime, Fiu şi Cuvânt şi Care prin cruce moartea a biruit. Pe Acesta roagă-L, Sfinte Serafime, împreună cu ceata preacuvioşilor, să mântuiască sufletele noastre.

Cititi si:


Categorii

Slujbe

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

0 Commentarii la “CANONUL SFANTULUI SERAFIM DE VIRITA (21 martie)

  1. Pingback: SFANTUL SERAFIM DE VIRITA – minunile sfinteniei (III) -
  2. Pingback: SFANTUL SERAFIM DE VÂRIȚA – PROFETII DESPRE VREMEA LUI ANTIHRIST: “Pe de o parte vor inalta cruci si vor auri cupole, iar pe de alta parte se va instaura imparatia minciunii si raului” -

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate