Despre EREZIA SOFIANISMULUI si reprezentarea sa iconografica

15-06-2012 7 minute Sublinieri

Doxologia [ierom. Mihail Gheaţău] : „Sofia divină”, a patra persoană a Sfintei Treimi?

Deşi se tipăresc atât de multe studii şi se multiplică icoane în mii de exemplare, paradoxal, cele mai multe dintre bisericile noastre sunt încărcate de kitsch-uri, de icoane necanonice şi de tablouri de cel mai îndoielnic gust. Acest fapt trădează o superficială cunoaştere a valorilor ortodoxe autentice, dar mai ales o neînţelegere a faptului că imaginea şi cuvântul au în cult o importanţă egală în vestirea Evangheliei. Dacă este inadmisibilă introducerea de texte eretice în cult, acceptarea imaginilor eretice este la fel de gravă, consecinţele la fel de nefaste, iar cei prin care s-a produs sminteala, responsabili.

„Ochiul divin”, „Încoronarea Fecioarei”, „Înţelepciunea divină”

Mai noi sau mai vechi, aceste modele străine de Erminia Picturii Bizantine sunt multiplicate din neştiinţă sau ignoranţă, captivând prin realizarea artistică, prin îndrăzneala abordării şi noutatea mesajului, mulţi dintre privitori fiind adesea ispitiţi să cedeze sub povara emoţiilor estetice, sacrificând adevărul teologic. Confuzia sporeşte când conţinutul teologic necanonic este prezentat într-o execuţie artistică ireproşabilă, de factură specifică stilului bizantin. Este şi cazul unor reprezentări iconografice ale picturii murale de la Mănăstirea Suceviţa, unde – într-un spectaculos şi amplu program iconografic, realizat într-o factură bizantină cu accente tradiţionale locale, de mare calitate artistică – recunoaştem în unele scene compoziţionale, influenţe din teologia şi filosofia apuseană venite pe filiera ruso-polonă[1]. Fapt explicabil, cunoscând strânsele relaţii ale Movileştilor, ctitorii acestei mănăstiri, cu elita politică şi religioasă din Polonia şi Rusia.

Un alt val de scene şi imagini simbolice ce parazitează iconografia ortodoxă – între care şi aşa-zisul „Ochi al lui Dumnezeu” – , au invadat lăcaşurile de cult din Ţările Române mai ales în perioada de după Revoluţia Franceză. Mă voi referi însă mai întâi, la acele reprezentări iconice ce au ca subiect imaginea lui Dumnezeu-Tatăl prezent în diferite contexte, (ca cea din varianta icoanei Sfintei Treimi în care Duhul Sfânt apare în chip de porumbel şi la scenele iconografice intitulate „Încoronarea Fecioarei”, şi „Înţelepciunea divină”). Pentru că multe dintre astfel de reprezentări decorează spaţii liturgice sau ilustrează obiecte de cult bisericeşti, şi sunt deja, prin vechimea lor, incluse în categoria obiectelor de patrimoniu, este greu de intervenit pentru înlăturarea lor. Ceea ce s-ar putea face, ar fi o informare mai eficientă pentru ca aceste imagini şi scene compoziţionale să nu mai fie realizate şi prezentate drept icoane canonice, măcar de acum înainte, multiplicarea sau comercializarea acestora doar pentru că se poate profita financiar fiind condamnabilă.

Pentru cei ce invocă Tradiţia dinamică a cultului Bisericii, motivând astfel necesitatea înnoirilor, să ne reamintim că înnoirile trebuie să se integreze organic în cult, să nu conteste moştenirea trecutului nici să atingă cu ceva hotărârile Sinoadelor Ecumenice. Multe dintre simboluri – ca aluzii şi prefigurări ale profeţiilor veterotestamentare –, au fost transpuse, încă din primele veacuri, din textele biblice în reprezentări plastice specifice creştinismului.

Unele simboluri din perioada Bisericii Primare au răzbătut până în zilele noastre (de exemplu, mâna care binecuvântează), dar la cea mai mare parte dintre ele s-a renunţat încetul cu încetul, nefiind reţinute de erminie. După ce icoana, ca imagine, şi-a consolidat statutul şi funcţia kerigmatică de complementaritate cu cuvântul scris sau rostit în vestirea Evangheliei, în anumite situaţii, Biserica a renunţat la folosirea unor simboluri chiar prin hotărâre sinodală. Un exemplu în acest sens este canonul 82 al Sinodului quinisext sau Trulan II dinanul 692, în care se precizează:

În câteva picturi se găseşte mielul arătat de degetul Înaintemergătorului; acest miel a fost pus acolo ca reprezentare a iertării, făcând să se vadă dinainte pentru noi, prin credinţă, Mielul adevărat, Hristos, Dumnezeul nostru. Onorând desigur chipurile şi umbrele ca simboluri ale adevărului şi schiţe făcute în vederea Bisericii, preferăm harul şi adevărul, primind acest adevăr drept împlinirea legii. Hotărâm, deci, ca de acum înainte această împlinire să fie însemnată spre vederea tuturor în picturi, să fie deci instituit în locul mielului antic, în icoane, cu aspectul său omenesc (anthropinon charactera), cel care a curăţat păcatele lumii, Hristos Dumnezeul nostru”.

Icoana unei erezii

Pentru că spaţiul nu ne permite, ne vom rezuma doar la o foarte sumară analiză a unei icoane din această categorie controversată, numită Înţelepciunea Divină, arătând de ce nu poate fi numărată printre icoanele Erminiei bizantine, citând dintr-un studiu mai amplu al teologului Jean-Claude Larchet, în care sunt analizate o serie de icoane necanonice[2].

Această reprezentare iconografică a prilejuit una dintre cele mai grave confuzii din teologia creştină, cea dintre natura, energiile şi ipostasurile dumnezeieşti. Deşi apare în spaţiul ortodox în diferite formule încă din secolul al XVII-lea, icoana Înţelepciunii dumnezeieşti, a cunoscut o răspândire mai importantă în secolul al XlX-lea, legată de curentul sofiologic. Acest curent ivit dintr-o speculaţie filosofică puternic impregnată de ezoterism din sânul filosofiei germane (Jakob Böhme), a căpătat o deosebită dezvoltare în filosofia religioasă rusă de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, prin mari personalităţi ca Vladimir Soloviev, Pavel Florensky sau Serghei Bulgakov.

Potrivit conceptului sofiologic al filosoful Serghei Bulgakov[3], concept care îşi are rădăcinile în simbolismul Cabalei, lumea creată se uneşte cu lumea divină prin Înţelepciunea divină, iar Vladimir Soloviov referindu-se la aceeaşi Sofia divină adăuga: „Ea este substanţa Duhului Sfânt care se mişcă pe deasupra apelor întunecate ale Facerii[4]. Sofia „cosmică”, conţine paradigmele tuturor creaturilor, este reshit-ul, principiul feminin, interioritatea lui Dumnezeu, viaţa, afecţiunea lui, care ascunde puterea unificatoare a fiinţei. Înţelepciunea „cosmică” este un spirit inteligent, sfânt, unic, multiplu, subtil, mobil, pătrunzător, fără pată […]. Ea traversează şi pătrunde în tot, […] este o emanaţie pură a slavei celui Atotputernic[5].

Să menţionăm faptul că această icoană este chiar şi astăzi foarte apreciată în anumite cercuri legate de curentul ezoteric, căutător al înţelepciunii universale şi eterne (sophia perennis), privită ca tainicul fond comun şi locul de întâlnire şi depăşire a tuturor religiilor şi a toată înţelepciunea.

În icoana clasică a Sfintei Înţelepciuni dumnezeieşti, personajul principal este înfăţişat sub forma unui înger cu chip feminin sau a unei tinere fete cu aripi de înger; aripile sunt larg deschise, pe cap are coroană (de aceea unii comentatori o numesc „împărăteasa-înger”); poartă sakkos şi şade pe tron. Culoarea dominantă (îndeosebi a părţilor descoperite ale trupului, chipul şi mâinile) este roşul aprins (care, după unii comentatori, simbolizează focul Duhului). Înţelepciunea are la dreapta sa pe Maica Domnului, iar la stânga, pe Sfântul Ioan Botezătorul (altfel spus, ea are aceeaşi poziţie ca Hristos în icoana Deisis). În unele reprezentări figurează inscripţiile IC XC şi όών, prima de fiecare parte a nimbului, a doua în interiorul lui, ceea ce duce la identificarea ei cu Hristos. Deasupra este înfăţişat Dumnezeu-Tatăl, într-o mandorlă. În alte icoane aceste inscripţii lipsesc, deasupra Înţelepciunii fiind reprezentat Hristos Însuşi.

Alteori, Hristos este reprezentat deasupra Înţelepciunii, şi deasupra Lui, Dumnezeu-Tatăl. Dincolo de caracterul problematic al reprezentării Tatălui, acest tip de icoană generează în mod deosebit confuzie. Sfântul Duh nu este pictat, aşadar există riscul ca Înţelepciunea să fie identificată cu Sfântul Duh, pentru că ceea ce vedem pare să formeze o „Treime”, sau să apară ca un al patrulea ipostas.

Un astfel de risc nu este deloc imaginar, pentru că în sofiologia lui Serghei Bulgakov, la un anume moment al evoluţiei sale, înţelepciunea era concepută ca un ipostas adăugat celor Trei Ipostasuri dumnezeieşti.

Natura ambiguă a „Înţelepciunii divine”

Observând diversele reprezentări ale Sfintei Înţelepciuni dumnezeieşti, putem constata că nu avem de-a face cu o reprezentare unitară şi că aceste diferite reprezentări nu sunt coerente (într-una, înţelepciunea pare să corespundă Fiului, într-alta Sfântului Duh, într-alta unui al patrulea ipostas dumnezeiesc…). În plus, fiecare reprezentare îşi are partea ei de confuzie, reală sau potenţială. Dacă înţelepciunea s-ar identifica cu Sfântul Duh, atunci ea nu poate fi reprezentată decât în mod simbolic, într-una din formele prin care S-a manifestat Sfântul Duh şi respectând contextul acestei manifestări. Dacă s-ar identifica cu Hristos, atunci ar trebui înfăţişat Însuşi Hristos, în loc să-i fie dublat sau transpus ipostasul prin personajul feminin sau îngerul zugrăvit în icoană. Cât priveşte personajul feminin sau îngerul care reprezintă Înţelepciunea, el nu corespunde nici unei forme de prefigurare a Duhului Sfânt sau a lui Hristos, care să fie atestată de Vechiul Testament sau de Tradiţie.

Înfăţişarea înţelepciunii în chip de persoană se bazează pe o transpunere a unor pasaje biblice (din Pilde, înţelepciunea lui Solomon, înţelepciunea lui Isus Sirah) care par într-adevăr să o ipostazieze (cf. Pilde 1, 20-33; 3,16-19; 8-9); dar lucrul acesta este doar o figură de stil (a se vedea la Pilde 1,20-33 şi 8; Înţ. Sir. 24,1-22). Adoptarea unei astfel de figuri de stil în planul iconografic nu poate fi acceptată, pentru că icoana trebuie să respecte realismul evanghelic, potrivit principiului stabilit de Sinodul Quinisext, afirmă Larchet.

Personajul care reprezintă înţelepciunea în icoanele „Sfintei Sofii” are o natură ambiguă şi nu este în niciun fel o „figură” adecvată din punctul de vedere al temeiurilor biblice sau teologice: – dacă este vorba de un înger, trebuie admis faptul că reprezentarea Înţelepciunii sub această formă nu are nici un temei biblic; – dacă aripile nu-l arată propriu-zis pe înger, ci natura spirituală a personajului reprezentat, care seamănă cu o tânără femeie, care este natura sa şi cine – ce persoană – este ea? Să menţionăm faptul că reprezentarea înţelepciunii ca un personaj feminin a alimentat sau a confirmat anumite speculaţii sofiologice[6]; – reprezentarea ei ca persoană se bazează tocmai pe o confuzie teologică şi este la rândul ei sursa de confuzie pentru cei care privesc această icoană fără o suficientă pregătire teologică sau având o viziune teologică deformată de teoriile sofiologice sau de alte speculaţii ezoterice.

Asimilarea înţelepciunii cu o singură Persoană dumnezeiască este imposibilă, şi nu e cu putinţă să faci din Înţelepciune o însuşire particulară a uneia dintre Persoanele dumnezeieşti fără să dai de înţeles că ea aparţine deopotrivă şi celorlalte două. Înţelepciunea este într-adevăr o energie dumnezeiască; ca toate energiile dumnezeieşti, ea ţine de fiinţa (ousia) dumnezeiască[7] şi este deţinută în mod comun şi egal de cele Trei Persoane. Este adevărat că Hristos, în Noul Testament, este uneori prezentat ca Înţelepciune (cf. I Cor. 1, 24, 30; Mt. 11,19) dar, ca şi Tatăl, Sfântul Duh este şi El înţelepciune (cf. Înţ. Sir. 1, 4-7) şi ca Înţelepciune Se împărtăşeşte El oamenilor (cf. Is. 11, 2), iar înţelepciunea, ca harismă, le este dată oamenilor de la Tatăl, prin Fiul, în Sfântul Duh.

Chiar şi în textele din Vechiul Testament în care este vorba de Înţelepciune, aceasta, dincolo de personificarea ei printr-o figură de stil, se arată în mod limpede ca energie divină:

Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic /… /,ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără de pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale” (Înţ. Sir. 7, 25-26).

„Sofia”, rătăcirea fundamentală susţinută de Bulgakov

În învăţătura sa despre posibilitatea pictării icoanelor, Bulgakov argumentează descriptibilitatea Dumnezeirii prin ideea că omul poartă chipul lui Dumnezeu cuprinde în sine, ca temei propriu, şi ideea răsturnată, anume că omenitatea este proprie chipului lui Dumnezeu. Acest „chip al lui Dumnezeu în Dumnezeu este umanitatea cerească”, adică Sofia, care este, mai înainte de veci, „Dumnezeiasca Omenitate”. Faptul că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, spune Leonid Uspensky, nu înseamnă însă şi contrariul, că Dumnezeirii îi este caracteristic chipul omenesc. Chipul lui Dumnezeu în om înseamnă că acest chip este propriu persoanei umane, dar nu că natura Dumnezeiască şi natura omenească se determină reciproc în „Sofia”[8].

Pentru Bulgakov, Treimea este o „Persoană tri-ipostatică” (Persoană tri-personală!) şi poate avea chip şi acest chip este chipul Sofiei, a umanităţii dumnezeieşti veşnice. Potrivit acestui raţionament reiese că Sofia este a patra persoană a lui Dumnezeu, denaturând astfel învăţătura creştină despre Sfânta Treime. În învăţătura sa despre natura dumnezeiască, înţeleasă ca principiu personal, Sofia apare rătăcirea fundamentală susţinută de Bulgakov; amestecând natura cu persoana[9].

Contrar Sfinţilor Părinţi care au participat la cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic, despre care Bulgakov considera că aceştia au urmat o cale greşită în fundamentarea icoanei, Bulgakov pune accent nu pe descriptibilitatea Persoanei, ci pe posibilitatea de a reprezenta această umanitate veşnică şi dumnezeiască. Însă apologeţii creştini vedeau reprezentarea lui Dumnezeu nu în vreo „Divino-umanitate” originară şi veşnică, ci în chipul Persoanei lui Hristos, Purtătorul naturii dumnezeieşti şi a celei omeneşti[10]. Sfântul Teodor Studitul spune:

„se reprezintă iconic nu natura ci ipostasul; căci cum ar putea fi reprezentată o natură necontemplată în ipostas?”[11]

[1]Vezi studiile lui Emil Dragnev în lucrarea Movileştii, istorie şi spirtualitate românească, Artă şi restaurare, vol. III, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2007, pp. 97-115.

[2]Jean-Claude Larchet, Iconarul şi artistul, trad. Marinela Bojin, ed. Sofia, Bucureşti, 2012, pp. 170-175.

[3]Serghei Bulgakov, Înţelepciunea lui Dumnezeu, trad. Fr., Lausanne, 1983, 17, apud Olivier Clement, Ochiul de Foc, Două viziuni spirituale asupra cosmosului, trad. Petruş Costea, ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 15.

[4]Vladimir Soloviov, Rusia şi Biserica universală, Institutul European, Iaşi, 1994, p. 35.

[5]Olivier Clement, Ochiul de Foc, Două viziuni spirituale asupra cosmosului, trad. Petruş Costea, ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 13.

[6]Ca aceea a Părintelui Serghie Bulgakov, care, într-o etapă a dezvoltării sistemului său de gândire (condamnat în mod oficial de Biserica Ortodoxă), considera Sofia drept „omenitatea veşnică în Dumnezeu“, avându-şi polul masculin în Fi­ul şi polul feminin în Sfântul Duh, subliniind astfel cu atâta putere feminitatea Sfântului Duh, încât ajunge să-i atribuie o funcţie maternă, afirmă Larchet.

[7]Dar care nu se identifică cu ea, cum pretindea Serghei Bulgakov într-o etapă a dezvoltării teoriei sale sofiologice, spune Larchet.

[8]Leonid Uspensky, Teologia Icoanei în Biserica Ortodoxă Rusă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2005, p.190.

[9]Leonid Uspensky, Teologia Icoanei în Biserica Ortodoxă Rusă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2005, pp.193-194.

[10]Leonid Uspensky, Teologia Icoanei în Biserica Ortodoxă Rusă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2005, pp.191-192.

[11]Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos – Prototip al icoanei Sale, Antireticul III, trad. rom. I. Ică, Ed. Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 141.


Categorii

Articolele saptamanii, Erezii, secte, rataciri, sminteli, inselari, scandaluri..., Ieromonah Mihail Gheaţău, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor

Etichete (taguri)

, , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “Despre EREZIA SOFIANISMULUI si reprezentarea sa iconografica

 1. la Bulgakov e cazul clar de speculatie teologica in detrimentul teologiei adevarate si,mai ales,al cunoasterii adevarate lui Dumnezeu,in Duh si Adevar.De unde stie el ca sofia e substanta Duhului Sfant?Ca sa nu mai vorbim ca “substanta” Duhului Sfant adica fiinta Lui (in acceptiunea lui,probabil) este comuna cu a Tatalui si a Fiului.De aici rezulta ca sofia ar fi unica fiinta a Sfintei Treimi.Or fiinta lui Dumnezeu nu are asemenea determinari,si nu cred ca Bulgakov s-a ridicat prin nevointasa de la Paris pana la a primi sa cunoasca ce e Dumnezeu in fiinta.Acesta e un caz clasic de “teologie” de care trebuie sa fugim cat putem.Mai bine tacere decat erezie.Nevointa si teologia de la Saint-Serge nu e chiar ca aceea de la Wadi-el-Natrun..

 2. Mitropolitul Hierotheos Vlachos aduce lamuriri teologice despre faptul ca intelepciunea este Hristos in ipostas. A se vedea INJUMATATIREA CINCIZECIMII. Talcuirea Mitropolitului Hierotheos Vlachos, din care citez mai jos:

  Bulgakov credea ca Intelepciunea este gandul lui Dumnezeu, iubirea sau sanul etern, dupa cum spuneau si alti sofiologi de dinaintea lui.

  Vorbind in mod abstract despre intelepciunea lui Dumnezeu, el a ajuns sa fie acuzat ca introduce in Sfanta Treime un al patrulea ipostas. Cu alte cuvinte, in Dumnezeul Treimic – Tatal, Fiul si Sfantul Duh – a introdus un al patrulea ipostas, care ar fi intelepciunea lui Dumnezeu. De altfel, sofiologii de dinaintea sa, de la care el s-a inspirat, descriau intelepciunea lui Dumnezeu intr-un mod poetic, spunand ca este: „sanul frumusetii marete si iubita eterna“. Drept raspuns, adresat celor care il acuzau ca a introdus un al patrulea ipostas in Sfanta Treime, Bulgakov a facut distinctie intre ipostas, care se refera la Persoanele Sfintei Treimi, si manifestarea ipostasului, care se refera la Intelepciunea lui Dumnezeu. Desigur, si acest lucru este o mare greseala.

  In sistemul sofiologic al lui Bulgakov, intelepciunea lui Dumnezeu se identifica uneori cu Dumnezeu, alteori cu lumea, iar in anumite situatii, ea este o existenta care mijloceste intre Dumnezeu si lume. Tocmai de aici, putem vedea netemeinicia acestor teorii. Atunci cand intelepciunea se identifica cu lumea, se ajunge la un soi de panteism, iar atunci cand ea este o existenta care mijloceste intre Dumnezeu si lume, se cade in gnosticism, pentru ca trimite la teoriile care spun ca lumea a fost creata ca rezultat al unei alte lumi, iar intre cele doua lumi intermediaza zei mai mici, intre care Se afla si Dumnezeu Cuvantul.

  Aceste puncte de vedere au fost condamnate atat de Patriarhul Serghei al Moscovei, cat si de Sinodul episcopilor rusi. Teoria lui Bulgakov nu poate sta in picioare, deoarece cuvantul intelepciune, daca nu se refera la gandire, la discernamant s.a.m.d., il desemneaza pe Fiul lui Dumnezeu, Care este Intelepciunea in ipostas. Asadar, Intelepciunea nu este un ipostas aparte, care se interpune intre Dumnezeu si lume, nici o notiune abstracta, ci este Fiul lui Dumnezeu. In concluzie, Intelepciunea lui Dumnezeu este in ipostas, fiind cea de-a doua Persoana a Sfintei Treimi.

  Parintii Bisericii de asemenea vorbesc despre faptul ca intelepciunea lui Dumnezeu este in ipostas:

  ” Sfantul Chiril al Ierusalimului vorbeste despre „intelepciunea si puterea lui Dumnezeu si dreptatea in ipostas“. Sfantul Epifanie spune: „Intelepciunea Tatalui este Dumnezeu Cuvantul in ipostas“. Referindu-se la Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, Sfantul Ioan Damaschin afirma: „si a umbrit-o pe ea… Intelepciunea si Puterea lui Dumnezeu in ipostas, Fiul lui Dumnezeu“. La randul sau, tot cu referire la Maica Domnului, Sfantul Sofronie al Ierusalimului intareste: „ea singura a purtat in pantece pe Intelepciunea lui Dumnezeu in ipostas“. Didim cel Orb rosteste si el cuvinte pline de inteles atunci cand spune ca, asa cum nu se poate desparti stralucirea de lumina, nu este cu putinta nici despartirea intelepciunii de intelept, adica a Fiului de Tatal.”

 3. Nu trebuie sa fii specialist ca sa descoperi pe piata tot soiul de sfinti dolofani sau copii grosolane a unor icoane celebre.In biserici picturile nu mai au cum sa zideasca omul incult pentru ca sunt de un modernism izbitor.Situatia seamana cu pestera de talhari care devenise templul in timpul Mantuitorului.Dar vine vremea cand se vor rasturna din nou mesele…

 4. Sunt binevenite unele precizari din acest articol, care atrag atentia indepartarilor de la invatatura ortodoxa, fie din punct de vedere textual, fie al reprezentarilor iconografice. Totusi as nota un bemol semnificativ prin considerarea Intelepciunii lui Dumnezeu ca fiind energia Persoanelor Sfintei Treimi, precizandu-se:

  Asimilarea înţelepciunii cu o singură Persoană dumnezeiască este imposibilă, şi nu e cu putinţă să faci din Înţelepciune o însuşire particulară a uneia dintre Persoanele dumnezeieşti fără să dai de înţeles că ea aparţine deopotrivă şi celorlalte două. Înţelepciunea este într-adevăr o energie dumnezeiască; ca toate energiile dumnezeieşti, ea ţine de fiinţa (ousia) dumnezeiască[7] şi este deţinută în mod comun şi egal de cele Trei Persoane.

  Desi se face precizarea ca nu este energia unei singure Persoane, adica a Fiului, se intareste ipoteza ca personificarea ei apare in Sfanta Scriptura doar ca figura de stil:

  Chiar şi în textele din Vechiul Testament în care este vorba de Înţelepciune, aceasta, dincolo de personificarea ei printr-o figură de stil, se arată în mod limpede ca energie divină:„Ea este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curata revărsare a slavei Celui Atotputernic /… /,ea este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără de pată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Sale” (Înţ. Sir. 7, 25-26).

  Totusi din imnografia Bisericii stim ca Fiul este slava Tatalui, motiv pentru care citatul adus aici nu pare a fi asa de limpede pentru sustinerea faptului ca Intelepciunea lui Dumnezeu este o energie a dumnezeirii si nu Persoana Fiului.

  Mai mult in sustinerea acestei teorii, se pierde in vedere ca Fiul este in Tatal si Tatal este in Fiul precum si ca Sfanta Treime conlucreaza, acestea fiind necesare intelegerii faptului ca este posibila – si nu imposibila, cum se afirma-, ca Intelepciunea lui Dumnezeu este in ipostas Persoana Fiului.

  Intelepciunea lui Dumnezeu este Persoana si nu personificare a energiei divine, asa cum s-ar putea intampla, precum in mitologia greaca unde Athena este zeita intelepciunii sau cum se mai personifica de asemenea Justitia, Cumpatarea, Prosperitatea, si alte virtuti, care apar sub forma unor personaje feminine.

  Pe de alta parte putem vedea o reprezentare iconografica corecta a Intelepciunii lui Dumnezeu, care este cea cand Iisus invata in Templu: http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2012/05/MiPentecote.jpeg

 5. “Centrul teologic al comunitatii emigrantilor rusi era Institutul Teologic Sf. Serghie din Paris. Decanul sau, Pr. Serghie Bulgakov , si-a petrecand ultimii ani ai vietii aparand un sistem de IDEI ERETICE, condamnate mai tarziu de Biserica Rusa dn Uniunea Sovietica, cat si in lumea libera. Sistemul sau, “sofoilogia”, a constituit o asemenea amenintare la adresa integritatii invataturii ortodoxe, incat in 1937 Arhiepiscopul IOAN MAXIMOVICI a scris un lung tratat patristic impotriva lui.”
  “Altundeva, el (PR SERAFIM ROSE) nota: o astfel de “patrologie” este doar o eruditie rationalista care, intamplator, are ca subiect invatatura patristica…Cand invatatii ortodocsi iau din invatatura acestor eruditi pseudo-ptristici sau isi fac propriile cercetari in acelasi spirit rationalist, urmarile pot fi tragice; caci acesti invatati sunt socotiti de multi drept “purtatori de cuvant” ai ortodoxiei si sentintele lor rationaliste sunt socotite a fi parte a “autenticei conceptii patristice”, amagind astfel o multime de crestini ortodocsi”
  (VIATA SI LUCRARILE PARINTELUI SERAFIM ROSE – TEOLOGIA ACADEMICA MODERNA)

 6. Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii spune sfânta scriptură. Mulţi teologi au arătat că nu în frica de Dumnezeu au teologisit. Mulţi crezându-se înţelepţi au căzut şi trag upă ei pe toţi cei asemenea lor. Mulţi vrăjiti de păruta înălţime şi adâncime s-au crezut pe ei înşişi şi au căzut din credincioşia adevărată. Vraja “deşteptăciunii” şi a “vredniciei minţii” a facut (şi face acum şi mai) multe victime, pentru că a prins şi prinde maximă putere adevărul profesoral nu Adevărul ascetic (sub ascultare smerită). Este din ce în ce mai multă cunoştinţă şi din ce în ce mai puţină frică de Dumnezeu. Urcăm în înălţime mult prea cutezători şi nu în adâncimea cunoaşterii limitelor noastre şi a cunoaşterii fine în dobânda şi lucrarea Harului ca răspuns al adâncului pocăinţei noastre. Sau spus şi cercetat (şi acum din ce în ce mai mult) teologic, enorm de multe lucruri care nu ne folosesc şi nu se cercetează în chip ascetic mai nimic din enorm de multele care ne lipsesc total şi sunt atăt de necesare epocii şi nivelului la care am ajuns. Zidim “casa” pe nisipul minţii omeneşti nu pe stânca Golgotei inimii smerite şi duhului umilit în faţa chinului plătit de Domnul şi Dumnezeul mânuirii noastre. Asta am ajuns să cred. Şi mi se pare a fi o mare primejdie pentru noi toţi.

 7. Pingback: Parintele Serafim Rose despre “reformismul” liturgic al pr. Al. Schmemann si TEOLOGIA ACADEMICA INFLUENTATA DE MODA APUSEANA SI DE DUHUL LUMESC -
 8. Slabut articol, nu e nicio erezie sofianismul, decât înțeles așa fanatic ca a4a treime. Virtualitatea existenței lumii a existat în gândul divin din vesnicie. Hristos e Mielul jertfit înainte de facerea lumii. Mă amuză oricum autoritatea cu care sunt scrise articolele astea și predica anosta și habotnicia cu care neștiutorii își apără neștiință. PS: cu catedrala Sf Sofia cum e domni profesori ?

 9. Pentru concluzia drastică sunt necesare argumente mai serioase. Iar printre acestea nu se numără numele de catedrala.

 10. M-a surprins ca doar comentariul #2 face referire la gnosticism, in conditiile in care Sofia era personajul central al gnosticilor.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia_(Gnosticism)

  Cea mai veche si mai mare catedrala a crestinatatii timp de mai multe sute de ani, Sfanta Sofia, construita de imparatul Iustinian I, care s-a casatorit cu o prostituata notorie (ca si alti gnostici), Teodora, isi trage numele tot de acolo.
  https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/teodora-prostituata-imparateasa

  Iata cu il descrie Procopius din Cezarea, pe gnosticul Iustinaian I:

  „Natura sa era un amestec de prostie şi slăbiciune. Acest împărat era înşelător, deviant, fals, ipocrit, cu două feţe, crud, talentat în a-şi ascunde gândurile, niciodată mişcat de lacrimi, nici de cele de bucurie nici de cele de durere, întotdeauna un mincinos, nu doar faţă în faţă dar şi în scrierile sale şi chiar atunci când depunea jurăminte sacre în faţa celor care îl auzeau. Şi-ar fi călcat imediat angajamentele şi promisiunile, precum cel mai josnic dintre sclavi care de teama torturii mărturiseşte strâmb. Era un prieten în care nu puteai avea încredere, un inamic crud, obsedat de a ucide şi a osândi, uşor de a face orice rău, dar niciodată gata să asculte un consilier bun, rapid în a plănui rele şi a le înfăptui şi nimic din ce era bun nu îi putea distrage atenţia”
  https://adevarul.ro/locale/hunedoara/istoria-secreta-imparatului-iustinian-i-fost-demonizat-tracul-fruntea-imperiul-bizantin-ucis-numele-evlaviei-crestine-1_579e23b65ab6550cb85ccbbf/index.html

 11. Dupa dezorientarea totala oamenilor, a venit vremea pentru introducerea in mintile lor a (neo)gnosticismului, a “misterelor ascunse” care vor deschide calea spre “iepoca de aur”

  10 – 10 – 2018
  Anuntând zorii unei noi zile pentru omul dezorientat, gnosticismul apare ca un orizont optimist, promitator de fericire.
  Gnosticismul cuprinde imaginea unei cunoasteri nazuita cu ardoare de catre o elita aflata pe o treapta superioara de dezvoltare spirituala, separata de intelectualismul anost, ambiguu, speculativ, van.
  https://www.trezireainteligentei.ro/radu-cerghizan-gnosticismul/

Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare