Programul activităților de hram prilejuite de praznicul SFANTULUI ANTIM IVIREANUL. Acatistul Ierarhului Martir

24-09-2016 9 minute Sublinieri

antim-ivireanul_w1333_h2000_q100

Programul activităților de hram:

1. luni, 26 sept. 2016, ora 16:resfinţirea sfântului altar şi binecuvântarea celorlalte lucrări efectuate la biserică (vitralii noi, baldachine noi pentru icoane, baldachin nou şi raclă nouă pentru sfintele moaşte, curățare catapeteasmă, coloane, pisanie şi ancadramente din piatră, curățare mobilier, şi spălare şi retuşare pictură veche, policandre noi, sistem nou de sonorizare) şi sfinţirea lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a muzeului Mănăstirii Antim;

2. luni, 26 sept. 2016, ora 18: slujba privegherii închinată Sfântului Antim;

3. marţi, 27 sept. 2016, ora 09.30: Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie;

4. marţi, 27 sept. 2016, ora 19:Spectacolul de teatru creștin Calea Adevărului – holul Bibliotecii Sfântului Sinod.

sfantul-ierarh-martir-antim-ivireanul

ACATISTUL SFANTULUI ANTIM IVIREANUL

Condacele şi Icoasele

Condacul 1

Ţie, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, ca unui ales păstor duhovnicesc al Ţării Româneşti, mare apărător al tuturor celor săraci, luminător al credincioşilor şi următor al Pătimirilor Domnului, îţi aducem din inimă aceste smerite laude, cu dragoste cântând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Toţi credincioşii ortodocși, cunoscându-te pe tine, Sfinte Ierarhe Antim, ca pe un păstor neînfricat, bun chivernisitor al dumnezeieştilor Taine și Mucenic al dreptei credințe, cu evlavie și cu bucurie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, vlăstar ales al ținuturilor Iviriei;
Bucură-te, cel crescut în virtuțile credinței și evlaviei;
Bucură-te, cel robit din tinerețe de păgâni;
Bucură-te, ocrotitor al celor părăsiţi, săraci și străini;
Bucură-te, cel ce ai purtat din botez numele Andrei;
Bucură-te, cel răscumpărat de marele Patriarh Dositei;
Bucură-te, cel ce ai devenit monah la Mormântul Domnului;
Bucură-te, cel ce ai învățat la Iași meșteșugul tiparului;
Bucură-te, următor al lucrării tipografice a Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei;
Bucură-te, iscusit slujitor al cuvântului și al slovei;
Bucură-te, cel ce ai rodit duhovnicește în Țara Românească;
Bucură-te, Mitropolit împodobit cu haină mucenicească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2

Ca un pom duhovnicesc lângă izvoarele harului ai fost sădit, în grădina Bisericii luptătoare, și ai adus rod bogat în Biserica biruitoare a Dumnezeului Celui în Treime închinat, Căruia, împreună cu toţi Sfinţii, Îi cânţi: Aliluia!

Icosul 2

Dreapta credinţă prin Sfântul Botez ai primit-o și prin multe osteneli și încercări ai făcut-o roditoare, ajungând mărturisitor al ei, de când ai primit îngerescul chip la Sfântul Mormânt al Domnului și până la ultima suflare ca mitropolit Martir, luminând pe credincioși prin cuvântul rostit și scris, pentru care toţi cu mulțumire îţi cântăm:
Bucură-te, egumen al Mănăstirii Cetățuia și întâiul ei tipograf;
Bucură-te, ucenic al episcopului Mitrofan și iscusit caligraf;
Bucură-te, cel ce ai fost bine primit și în Țara Românească;
Bucură-te, cel ce ai fost chemat aici prin voință domnească;
Bucură-te, împreună-lucrător cu Vodă Brâncoveanu Constantin;
Bucură-te, sfătuitor al lui spre luminarea poporului creștin;
Bucură-te, cel ce între străini darurile ți le-ai sporit;
Bucură-te, cel ce pe cei robiţi de patimi i-ai izbăvit;
Bucură-te, cel ce pe cei lacomi i-ai mustrat;
Bucură-te, cel ce pe eretici i-ai ruşinat;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat a fi iscusit pescar de oameni;
Bucură-te, cel plin de iubire curată față de semeni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3

Deprins fiind tu încă din tânără vârstă cu greutăţile robiei printre străini, ai purtat în inimă și pe umeri Crucea nevoinţei monahale, cu asprimile şi rânduielile ei, întărindu-te prin răbdare, rugându-te în Duh şi Adevăr, şi cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3

În Ţara Românească întâlnindu-te, Binecredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu mult s-a bucurat, văzându-ți viața sfântă și iscusința; pentru aceasta, te-a primit și te-a ocrotit în slujirea ta de luminare a credincioșilor, iar poporul, simţind harul lucrător întru tine, îndată te-a urmat, pentru care şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, minte luminată, curăţită de patimile omeneşti;
Bucură-te, împreună slujitor cu cetele îngereşti;
Bucură-te, vrednic împlinitor al sfintelor nevoinţe;
Bucură-te, suflet pecetluit cu aurul curat al dreptei credinţe;
Bucură-te, inimă devenită comoară de daruri duhovniceşti;
Bucură-te, cel ce, prin cărți, tainele credinței le vestești;
Bucură-te, cel ce Sfintele Scripturi toată viaţa le-ai cercetat;
Bucură-te, cel ce de cerești descoperiri te-ai bucurat;
Bucură-te, lucrător prin tainica putere a rugăciunii;
Bucură-te, aprig luptător împotriva înșelăciunii;
Bucură-te, cel ce pururea în Domnul ai nădăjduit;
Bucură-te, cel ce, prin smerenie, cursele diavolești le-ai zdrobit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4

Viaţa ta plină de virtuți și fapte minunate, Sfinte Ierarhe Antim, în lume a strălucit, că nu doar în Țările Române s-a făcut cunoscută, ci până departe, la toți ortodocșii creștini vorbitori de limbă greacă, slavă, arabă și georgiană, îndemnând pe toți să cânte lui Dumnezeu, Cel ce te-a luminat pe tine: Aliluia!

Icosul 4

Ca tipograf și stareț al Mănăstirii Snagov, ai călăuzit pe monahi și mireni prin lumina slujirii tale, prin pilda bunelor obiceiuri și prin blânda și înțeleapta povățuire. Pentru aceasta, te rugăm, primeşte de la noi aceste cântări:
Bucură-te, slujitor credincios al Celui atotputernic;
Bucură-te, păstor al credincioșilor înțelept și jertfelnic;
Bucură-te, apărător nebiruit al celor nevinovaţi;
Bucură-te, cel ce chemi la unire pe cei dezbinați;
Bucură-te, cel ce ai iubit Adevărul dăruitor de sfințenie;
Bucură-te, cel ai dobândit pe cele de sus, prin smerenie;
Bucură-te, cel ales de Dumnezeu şi cu daruri împodobit;
Bucură-te, cel prin care scrisul și tiparul s-au înmulțit;
Bucură-te, vestitor al Evangheliei în multe graiuri;
Bucură-te, cel ce ai binecuvântat ale țării noastre plaiuri;
Bucură-te, glas ce chemi la apărarea Sfintei Ortodoxii;
Bucură-te, clopot care ne trezești din somnul grelei trândăvii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5

Chemat fiind, prin voia tuturor, la slujirea arhierească, ai împodobit scaunul vlădicesc de la Râmnicul Vâlcii cu virtuțile tale, adunând lângă tine pe toţi creştinii dreptslăvitori, care s-au bucurat de cuvântul și lucrarea ta; iar noi, pătrunşi de sfânt fior, cântăm pentru aceasta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu totul luminat de Duhul Sfânt, ca o făclie în sfeşnic te-ai arătat, Părinte Ierarhe, pentru care ai fost ales mitropolit al Țării Românești, pe toţi îndemnându-i la credinţa curată și la viață duhovnicească, pentru care şi noi cu umilinţă îţi aducem laudele acestea:
Bucură-te, smerit slujitor al Sfintei Liturghii cereşti;
Bucură-te, cel ce cu Sfinţii Îngeri împreună slujeşti;
Bucură-te, cel ce la înscăunarea ta în limba română ai predicat;
Bucură-te, învățător adevărat al poporului ție încredințat;
Bucură-te, cel ce, prin harul lui Hristos, mintea ţi-ai sfinţit;
Bucură-te, cel ce pentru apărarea Ortodoxiei mult ai ostenit;
Bucură-te, luptător împotriva obiceiurilor păgâneşti;
Bucură-te, îndemnător către sfințenie al slujitorilor bisericești;
Bucură-te, izbăvitor al celor robiți de păcate;
Bucură-te, dascăl înțelept al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, sprijin pentru toţi cei îndureraţi şi suferinzi;
Bucură-te, cel ce tuturor mână de ajutor le întinzi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 6

Pe vrăjmaşii Adevărului celui descoperit de Hristos, cu sfinţenia şi înţelepciunea vieţii tale i-ai înfruntat, iar domnul Ţării Româneşti, de tine fiind întărit în dreapta credinţă, cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Din dumnezeiasca purtare de grijă, cuvintele şi evlavia ta au aflat răsunet curat în inima Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care a încuviințat alegerea ta în vredniciile bisericești de egumen, episcop și mitropolit, pentru care credincioşii cu bucurie ţi-au cântat:
Bucură-te, cel mult iubit de poporul binecredincios;
Bucură-te, păstor care din fluierul credinței cânți duios;
Bucură-te, păstor a cărui inimă pătimește pentru oi;
Bucură-te, cel ce pe păstorii mincinoși îi izgonești de la noi;
Bucură-te, cel ce pe ardelenii ortodocși i-ai îmbărbătat;
Bucură-te, cel ce învăţăturile Sfinților Părinți ai apărat;
Bucură-te, arhiereu preaînţelept, de Dumnezeu rânduit;
Bucură-te, cel ce de monahi și de preoți ai fost urmat și iubit;
Bucură-te, alinător al celor aflați în boli și dureri;
Bucură-te, doctor care aduci duhovnicești mângâieri;
Bucură-te, cel ce ai trimis tipografi patriei tale georgiene;
Bucură-te, cel neînfricoșat de uneltirile viclene;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Cu sfinţenie şi înţeleaptă stăruință propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, Ierarhe, turma cea duhovnicească ai adăpat-o şi, Adevărului totdeauna slujind, i-ai învăţat pe toţi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Din scaunul arhieresc fiind îndepărtat, ca oarecând Sfântul Ioan Gură de Aur, chinuri, temniţă, surghiun și moarte ai suferit, Sfinte Antim, prin uneltirile celor vicleni și fără de lege. De acestea toate amintindu-ne cu zdrobire de inimă, neîncetat îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce ai fost una cu dorințele românilor;
Bucură-te, cel ce te-ai împotrivit tiraniei păgânilor;
Bucură-te, cel ce nedreaptă osândă ai răbdat;
Bucură-te, cel ce mânia vrăjmaşilor ai înfruntat;
Bucură-te, cel judecat de străinul domnitor nemilos;
Bucură-te, cel întărit de pilda răbdării lui Hristos;
Bucură-te, cel scos în chip nelegiuit din scaunul vlădicesc;
Bucură-te, cel vrednic a sta acum lângă tronul ceresc;
Bucură-te, cel căruia ostașii ți-au smuls barba și părul;
Bucură-te, cel ce până la sfârșit ai mărturisit adevărul;
Bucură-te, cel ce ai fost târât pe jos, bătut și umilit;
Bucură-te, cel ce, în temniță fiind, te rugai necontenit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8

Viaţa şi faptele tale cele sfinte pe toţi creştinii duhovniceşte i-au înflăcărat spre săvârșirea voii lui Dumnezeu fără frică, iar noi, Sfinte Ierarhe şi Părinte Antim, bucurându-ne de aceasta, Împăratului Hristos cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Cei care au uneltit şi s-au bucurat vremelnic de moartea ta, osândă lor şi-au agonisit, iar noi, smeriţii, care cinstim după vrednicie viața, ostenelile, virtuțile și mucenicia ta, cu bucurie îţi cântăm:
Bucură-te, cel ce ai vădit pe vrăjmaşii Adevărului;
Bucură-te, Mucenic următor al Mântuitorului;
Bucură-te, pradă a uneltitorilor străini de neam și de credință;
Bucură-te, cel ce i-ai iertat pe toți cei ce ți-au adus suferință;
Bucură-te, cel ce ispitele şi batjocurile le-ai răbdat smerit;
Bucură-te, cel ce, bolnav fiind, prin rugăciune te-ai întărit;
Bucură-te, cel trimis spre Muntele Sinai în surghiun;
Bucură-te, cel ce de popor ai fost plâns, ca un păstor bun;
Bucură-te, cel din nou robit de păgâni, dar liber în Hristos;
Bucură-te, rugător pentru poporul dreptcredincios;
Bucură-te, cel ce ai pătimit de la păgâni mucenicește;
Bucură-te, cel pe care nelegiuiţii te-au ucis mişeleşte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9

Prin tăierea trupului tău în bucăți, în chinuri cumplite sfârşit mucenicesc ai luat, iar călăii în grabă sub apă te-au tăinuit și cu defăimare te-au acoperit, Sfinte, însă, în acest chip, cunună de biruinţă ai dobândit în ceruri şi cinstire pe pământ, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Adevărul morţii tale de martir, neamul nostru creştinesc duhovniceşte înțelegându-l, a prețuit iubirea ta jertfelnică pentru Hristos, iar pilda vieții și pătimirii tale în toată lumea propovăduindu-se, ne îndeamnă să-ţi cântăm:
Bucură-te, mărturisitor al Preasfintei Treimi în faţa păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai iubit Crucea, arma tare a creștinilor;
Bucură-te, cel ce ai socotit surghiunul prilej de nevoință;
Bucură-te, monah desăvârșit în smerenie, răbdare și credință;
Bucură-te, cel ce slava deşartă cu smerenia ai biruit-o;
Bucură-te, cel ce numai voia lui Dumnezeu ai împlinit-o;
Bucură-te, slujitor credincios al cerescului Împărat;
Bucură-te, cel ce doar de poruncile Lui ai ascultat;
Bucură-te, cel ce ai pătimit din porunca păgânilor sultani;
Bucură-te, lumină pusă în zadar sub obroc de dușmani;
Bucură-te, cel ce cu sabia ai fost tăiat într-un loc neștiut;
Bucură-te, cel al cărui sfârșit mucenicesc s-a făcut cunoscut;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 10

Vestea despre sfârşitul tău pământesc pe poporul cel dreptcredincios l-a îndurerat atunci, dar mai slăvit ocrotitor îi eşti acum, prin neîncetatele rugăciuni către Hristos. Drept aceea, cinstim sfântă pătimirea ta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Viaţa ta cea minunată, pilda slujirii tale smerite şi pătimirea ta plină de răbdare ne întăresc acum pe noi, cei aflaţi în necazuri, în ispite, în boli şi în primejdii;
drept aceea, cu smerenie te lăudăm, grăind unele ca acestea:
Bucură-te, închinător în Duh şi Adevăr al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, cel ce, prin Didahii, ai învățat ale țării mulțimi;
Bucură-te, cel ce prin Sfânta Agata ai primit tainic vestire;
Bucură-te, cel chemat să ridici în București sfântă mănăstire;
Bucură-te, cel ce pe aceasta ai închinat-o Sfinților toți;
Bucură-te, cel ce ai sculptat în lemn ale bisericii porți;
Bucură-te, cel ce cu măiestrie ai dăltuit în piatră stâlpii ei;
Bucură-te, cel ce ai pictat icoana Sfinților ocrotitori ai tăi;
Bucură-te, iconar al frumuseţii chipului omenesc îndumnezeit;
Bucură-te, ctitor, împodobitor și slujitor al lăcașului sfințit;
Bucură-te, cel ce tâmplă de piatră ai așezat sfântului altar;
Bucură-te, cel ce slove preafrumoase ai încrustat pentru tipar;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

Învăţăturile şi cuvintele tale sfinţitoare peste veacuri strălucesc nouă, asemenea unor comori de mare preț, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, şi ne îndeamnă pururea să cântăm lui Hristos cu toţi Sfinţii: Aliluia!

Icosul 11

Toate lucrările tale în lume le-ai arătat ca izvorând, Sfinte Antim, din dragoste fierbinte pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, iar prin sfârşitul tău mucenicesc, turma păstorită de tine ai încredinţat-o Mântuitorului Hristos, pentru care, cu multă bucurie, îţi cântăm aşa:
Bucură-te, cel ce ai alungat din popor întunericul neștiinței;
Bucură-te, cel ce ai oprit năvala eresurilor și a necredinței;
Bucură-te, cel ce ai făcut mănăstirea ta vatră de sfințenie;
Bucură-te, cel ce ai rânduit acolo a se face adesea milostenie;
Bucură-te, întemeietor de izvor duhovnicesc în cetate;
Bucură-te, săditor al rugului aprins prin rugăciuni neîncetate;
Bucură-te, cel ale cărui cuvinte le păstrăm cu prețuire;
Bucură-te, cel a cărui jertfă ne îndeamnă spre mărturisire;
Bucură-te, cel ce ești dătător de învățături duhovnicești;
Bucură-te, cel ce, în ceasul nedumeririlor, ne povățuiești;
Bucură-te, îndemnător spre spovedanie și îndreptare;
Bucură-te, călăuzitor spre dumnezeiasca asemănare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12

Pentru toate ostenelile ştiute şi neştiute, pentru nevoinţele cele de taină sau descoperite, Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, cu mare cinste te-a preamărit şi cu darul muceniciei te-a încununat, iar acum cu toţi Sfinţii cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul 12

Tu, Sfinte, având cuget temător de Dumnezeu, ai săpat adânc, cu litere de foc dumnezeiesc, în inimile noastre, numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul; iar acum, cu sufletele înfiorate de măreţia jertfei tale arhiereşti şi muceniceşti, cântăm ţie cântare duhovnicească aşa:
Bucură-te, cel ce arhieria muceniceşte ai săvârşit-o;
Bucură-te, cel ce, turma încredinţată, la cer ai povăţuit-o;
Bucură-te, adevărat păstor sufletesc, celor năpăstuiţi ajutător;
Bucură-te, cel a cărui luptă dreaptă este pildă tuturor;
Bucură-te, cel ce ai lepădat bogăția și cinstea cea vremelnică;
Bucură-te, pildă de slujire sfântă şi de dragoste jertfelnică;
Bucură-te, sprijinitor al dreptei credințe cu bunăvoință;
Bucură-te, cel căruia ortodocşii de pretutindeni îţi datorează recunoştinţă;
Bucură-te, cel ce, şi în Ardealul mult încercat, dreapta credinţă ai apărat;
Bucură-te, cel ce pe Constantin Vodă Brâncoveanu curajul muceniciei l-ai învăţat;
Bucură-te, cel ce ne acoperi pururea sub al tău omofor;
Bucură-te, a noastră călăuză și pentru toți rugător;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Antim, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Părinte, Ierarhe şi Mucenice Antim, primeşte de la noi aceste laude şi cere Mântuitorului Hristos, Cel preamilostiv, să dăruiască Bisericii Sale întărire şi neclintire în dreapta credinţă, iar nouă, nevrednicilor Săi robi, să ne dăruiască iertare de păcate şi sporire în toate faptele cele bune, ca, mântuindu-ne, împreună cu tine şi cu toţi Sfinţii, să-I cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi rostim iarăși Icosul 1, după care rostim această:

Rugăciune

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarhe şi Mucenice Antim, care pe pământ toate necazurile şi ispitele de la cel rău, cu darul lui Dumnezeu, le-ai biruit, roagă-te neîncetat şi pentru noi nevrednicii şi păcătoşii, ca să primim, prin rugăciunile tale, daruri duhovniceşti: puterea de a ne vedea păcatele, dezlegare de greşeli prin mărturisire curată, vreme de pocăinţă cu lacrimi, răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră din pricina nevredniciei noastre, puterea de a ierta pe cei ce ne-au greşit, voinţă neînduplecată de a lupta cu păcatul, îndelungă răbdare în încercările trimise de Dumnezeu spre folosul nostru, rugăciune curată întru trezvia minţii, discernământ al gândurilor, deosebirea duhurilor, nefăţarnică smerenie şi, mai ales, sporire în credinţă, în nădejde şi în dragoste către Dumnezeu, către toţi semenii noştri şi către toată făptura. Cu negrăite suspine te rugăm: Sfinte Părinte Antim, cere-I Mântuitorului Hristos, înaintea Căruia ai aflat sfântă îndrăznire, să trimită şi asupra noastră harul Său cel curăţitor, luminător şi sfinţitor, ca, întărindu-ne în gând, în cuvânt şi în faptă, să ne ajute a sluji lui Dumnezeu şi aproapelui nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, ca şi prin noi nevrednicii să fie mărturisit și slăvit numele Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin!

Apoi se cântă Condacul 1, în timpul căruia preotul cădește.

După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Dacă este preot, acesta rostește ectenia întreită, după care face otpustul mic. În lipsa preotului, încheiem, zicând:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.


Categorii

1. DIVERSE, Sarbatori, comemorari, sfinti

Etichete (taguri)

,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare