CUM “GATIM CALEA DOMNULUI”? Parintele Cleopa despre nasterea duhovniceasca a crestinului

3-01-2010 Sublinieri

krstenje

Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5)

Iubiţi credincioşi,

… Ne-am gîndit să vorbim astăzi despre naşterea noastră cea duhovnicească. Fără de aceasta nici un creştin nu poate să se mîntuiască, după cuvîntul Mîntuitorului care zice: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). Fiindcă, ce este născut din trup, trup este, şi ce este născut din Duh, Duh este (Ioan 3, 6).

Dar, fraţii mei, cînd şi cum primim noi această duhovnicească naştere prin apă şi prin Duh? Negreşit, această naştere o primim toţi la Sfîntul Botez. Dar ce dobîndim noi creştinii ortodocşi prin această naştere de la Sfîntul Botez? Intîi, prin Sfîntul Botez sîntem iertaţi de păcatul strămoşesc şi ne facem fii ai Bisericii lui Hristos (Efeseni 5, 26). Prin Sfîntul Botez sîntem îmbrăcaţi împreună cu El la o viaţă nouă (Romani 6, 4). Prin Sfîntul Botez primim înaintea Sfîntului Duh înnoire (Tit 3, 5). Prin Sfîntul Botez primim libertatea de a trăi în comuniune cu Dumnezeu, odată ce am fost izbăviţi de păcat şi ne-am făcut robi ai lui Dumnezeu (Romani 6, 22).

Prin Sfîntul Botez ne-am lepădat de satana şi de toate lucrările lui, după rînduiala Sfîntului Botez; ne-am lepădat de omul vechi (Coloseni 3, 9), am făcut mărturisirea dreptei credinţe; ne-am făcut fii după dar ai lui Dumnezeu (Galateni 4, 5); ne-am îmbrăcat cu Hristos (Galateni 3, 27). Ştim cu toţii că există un singur Botez (Efeseni 4, 5). Cel ce botează a doua oară pe cel botezat în numele Preasfintei Treimi, acela a doua oară răstigneşte pe Hristos, după Sfîntul Ioan Damaschin. Au fost cazuri în Biserică, cînd, în vederea iconomiei, s-a primit botezul schismaticilor şi chiar al ereticilor (Canonul 2 al Soborului 6 Ecumenic).

Din cele spuse pînă aici am arătat despre naşterea duhovnicească a creştinului prin Sfîntul Botez şi că în Biserica lui Hristos este un singur Botez. Să vorbim acum şi despre alte naşteri duhovniceşti care sînt înainte şi după Botez, şi în ce condiţii se poate totuşi repeta Botezul.

Naşterile spirituale dinainte şi de după Sfîntul Botez se pot repeta ori de cîte ori este nevoie, spre folosul sufletelor omeneşti. Care sînt aceste naşteri spirituale care se pot repeta? Întîi este naşterea spirituală care se face prin cuvînt, prin care se trezeşte omul la o viaţă nouă în Hristos, spre a părăsi păcatele şi credinţa lui rătăcită. Cu acest botez al cuvîntului, Sfinţii Apostoli, mai înainte de a boteza pe catehumenii din păgîni, şi din iudei, îi trezeau la credinţa cea adevărată în Hristos prin predica cuvîntului lui Dumnezeu.

Aşa vedem că marele Apostol Petru, după pogorîrea Sfîntului Duh, a propovăduit Evanghelia în Ierusalim, adeverind despre Învierea Domnului şi pogorîrea Lui în iad. Prin această predică au crezut în Hristos în acea zi ca la trei mii de suflete (Fapte 2, 4). Vedeţi că şi aici credinţa a venit prin auz, iar auzul prin cuvîntul lui Dumnezeu? După aceasta a urmat şi Sfîntul Botez al celor ce au fost treziţi la credinţa în Hristos Iisus prin cuvîntul adevărului. Aceasta a fost o naştere duhovnicească înainte de primirea Sfîntului Botez. De această naştere duhovnicească prin auzirea cuvîntului lui Dumnezeu vorbeşte şi Sfîntul Apostol Pavel, zicînd: Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos (I Corinteni 4, 15; 9, 1; Ioan 1, 4).

Dar şi în alt loc Sfîntul Apostol Pavel numeşte copii ai săi pe cei ce i-a născut prin cuvînt, zicînd: O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii pînă ce Hristos va lua chip în voi (Galateni 4, 19). Mai arată că şi pe Onisim l-a născut prin cuvînt cînd era în temniţă şi în lanţuri şi zicea: Te rog pe tine pentru fiul meu pe care l-am născut fiind în lanţuri, Onisim (Filimon 1, 10). Din aceste mărturii ale Sfintei Scripturi şi din altele pe care nu le mai însemnăm aici pentru scurtime, să cunoaştem că este şi o naştere spirituală prin cuvîntul lui Dumnezeu.

Însă, fraţii mei, să ştim că mai este şi adoua naştere duhovnicească ce se face prin Taina Spovedaniei şi prin canon de pocăinţă, numită şi “al doilea botez”, după rînduiala tainelor creştineşti.

Deci prin adevărata spovedanie şi pocăinţă cea cu lacrimi se face o naştere spirituală. Despre aceasta zice Sfîntul Grigorie Teologul: “Lacrimi de pocăinţă vărsîndu-se, este asemenea cu botezul” (Hexaimeron, op. cit., p. 156). De aceea şi Biserica Ortodoxă, avînd mărturiile Sfintei Scripturi şi ale dumnezeieştilor Părinţi, înţelege că “Spovedania curată este al doilea botez” (Molitfelnic, rînduiala Sfintei Spovedanii). Însă să nu uităm că naşterea duhovnicească de la Sfîntul Botez prin apă şi prin Duh nu se mai repetă, iar naşterea prin cuvînt, prin spovedanie şi pocăinţă cu lacrimi o putem face oricînd este nevoie, spre folosul sufletelor omeneşti, spre îndreptarea şi spre luminarea lor. Căci dacă Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu n-ar fi rînduit naşterea duhovnicească prin spovedanie şi pocăinţă, cu adevărat nimeni din noi nu ar putea să se mîntuiască. Căci nici un om nu este fără de păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea toţi avem nevoie de spovedanie şi pocăinţă şi facerea canonului.

Este încă şi altă naştere duhovnicească care tot prin spovedanie şi făgăduinţă de îndreptare se face. Este tunderea în monahism sau călugăria pe care Sfinţii Părinţi o înţeleg ca un al doilea Botez. Ultimul şi cel mai mare botez şi deci naştere duhovnicească este mucenicia, adică botezul sîngelui pe care l-au primit toţi martirii care au fost chinuiţi şi ucişi pentru credinţa cea dreaptă în Hristos. Prin aceste chipuri de naştere duhovnicească arătate pînă aici, şi mai ales prin Botez şi spovedanie Biserica lui Hristos aduce Mirelui ei mare şi nemăsurată mulţime de suflete, care prin darul şi mila lui Dumnezeu dobîndesc mîntuirea şi moştenesc împărăţia lui Dumnezeu.

Acest adevăr îl arată luminat dumnezeiescul părinte Efrem Sirul, zicînd:

st-ephraim“Pocăinţa este dar de multă roadă aducător, căci în tot felul aduce lucru îmbunătăţit lui Dumnezeu. Pocăinţa este ţarină mult roditoare care în toată vremea se lucrează. Pom al vieţii este, că pe mulţi care au murit prin păcate îi înviază. Pocăinţa zice păcătoşilor: daţi-mi mie greutatea păcatelor. Aceasta îmi este mie dobîndă pentru faptă. Ai credinţă? Dă-mi dobînda credinţei, adică pocăinţă! Printr-însa se face credinţa ta lucrătoare. A văzut Dumnezeu că pe neamul omenesc îl tulbură vrăjmaşul diavol şi a pus împotriva lui pocăinţa spre curăţie. Acela îndeamnă să păcătuiască, iar pocăinţa este gata să primească pe cel ce păcătuieşte. Vrăjmaşul sileşte pe om să nelegiuiască, iar pocăinţa îl sfătuieşte să se întoarcă. Acela se sileşte să deznădăjduiască pe om, iar aceasta nădejde de mîntuire îi făgăduieşte...

A zis Isaia Proorocul: Cînd te vei întoarce şi vei suspina, atunci te vei mîntui. Iată îţi aduce ţie mărturie, numai pocăieşte-te. De va suspina cel ce a păcătuit, îndată cu suspinul şi greutatea balaurului a ieşit. Pocăinţa îl povăţuieşte pe om spre mîntuire şi atunci nu numai că vei suspina, ci şi lacrimi vei vărsa cu multă durere. Căci sufletul văzînd ca pe un tată pe Dumnezeu, după o vreme se porneşte către lacrimi. Şi lacrimi varsă pentru două pricini: ca să plece pe Dumnezeu spre iubire ca pe un Părinte şi să se curăţească de răutatea şarpelui.

N-ai auzit ce zice David? Spăla-voi în toate nopţile patul meu. Însă întîi a suspinat şi apoi a lăcrimat. Îţi arăt ţie din firea cea prea mare că întîi se face vînt şi apoi vine ploaia. Întîi tunetul trăsneşte şi apoi norii pică ploaie. Acelaşi prooroc David zice: Ostenit-am întru suspinul meu (Psalm 6, 6). Iar osteneala suspinului este mulţimea lacrimilor de pocăinţă. Osteneala suspinului este durerea inimii. Drept aceea s-a dovedit că şi lacrimile se înmulţesc cînd suspinurile înainte povăţuiesc. Deci nu se cuvine să ne deznădăjduim de mîntuire, fraţilor, avînd maică pocăinţa”

(Sfîntul Efrem Sirul, Cuvînt pentru pocăinţă, tomul III, 1823, p. 197- 207).

Iubiţi credincioşi,

SpovedanieAm socotit de cuviinţă să arăt din cuvintele Sfîntului Efrem Sirul cît de mare este Taina Pocăinţei şi a Spovedaniei şi cît de mare mulţime de suflete se apropie de Dumnezeu prin această naştere duhovnicească a adevăratei pocăinţe.

Dumnezeiasca Evanghelie ne spune că şi în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte (Luca 15, 7). Şi dacă pentru unul care se pocăieşte se face atît de mare bucurie în cer, oare cîtă bucurie se face la Dumnezeu pentru nenumărate mulţimi de suflete care se întorc către El din toată inima lor? Ştim şi din altă mărturie a Sfintei Scripturi că Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu (Iezechiel 18, 22-32).

Deci fericiţi şi de trei ori fericiţi sînt acei oameni care se întorc către Dumnezeu cu adevărată pocăinţă, părăsind păcatele. Că dacă Botezul este spălare de păcate şi sfinţire pentru om (I Corinteni 6, 11), tot aşa şi pocăinţa adevărată este curăţire şi spălare de păcate, care face pe om renăscut şi reînnoit înaintea lui Dumnezeu. Aceasta o spune şi Sfîntul Grigorie Teologul. “Ştiu încă şi al cincilea botez, al lacrimilor, dar este mai ostenicios” (Psalm 6, 6).

Mare este pocăinţa şi lui Dumnezeu foarte iubită, căci voia Lui cu adevărat o face. Aceasta este masa lui Dumnezeu că printr-însa vine mintea oamenilor. Zice şi Mîntuitorul: Mîncarea Mea este să fac voia Tatălui Meu celui din ceruri. Deci pocăinţa este pîinea lui Dumnezeu cea minunată. Iar bucatele cele de multe feluri ale lui Dumnezeu sînt înfrînarea, postul, privegherea, rugăciunea întinsă şi supunerea cu smerenie. Că de aceasta se îndulceşte Dumnezeu mai mult decît de celelalte jertfe. Zice şi Sfîntul Apostol Pavel că lucrarea faptelor bune este “pîinea Stăpînului”. În continuare zice: “Drepţii prin mici fapte bune mai mult îmblînzesc pe Dumnezeu decît unii care lucrează multe. Că nu la faptă priveşte Dumnezeu, ci la punerea înainte şi la voinţă. El nu caută la ceea ce se face, ci la osîrdia cu care se săvîrşeşte. Văduva cu bănişorii, pe cei mulţi cu bani de aur i-a biruit“. Zice iarăşi Sfîntul Efrem: “Mare topitoare este pocăinţa, fraţilor, căci primeşte aramă şi o schimbă în aur, plumb primeşte şi dă argint”. Iarăşi zice: “Mare folos a adus oamenilor pocăinţa, că prin ea pe Dumnezeu Îl facem milostiv. Mare este pocăinţa pe pămînt. Că sufletelor se face scară către cer, ridicîndu-le acolo de unde au căzut prin păcat…” (Sfîntul Efrem Sirul, Cuvînt pentru pocăinţă, tomul III, 1823, p. 197- 207).

Iubiţi credincioşi,

botezul_domnului2(…) Cea mai bună pregătire a creştinilor şi a noastră pentru întîmpinarea Mîntuitorului este pocăinţa, mărturisirea cu căinţă a păcatelor şi începerea unei vieţi duhovniceşti noi în Iisus Hristos. Iată Mesia vine, Fiul lui Dumnezeu este trimis de Tatăl în lume, fecioara Maria cu bătrînul Iosif caută loc de naştere în Betleem dar nu găseşte. Steaua se pregăteşte să răsară pe cerul lumii. Arhanghelul Gavriil, care a slujit la taina Intrupării, se bucură. Lumea aşteaptă, diavolii se cutremură, iar lumea se pregăteşte sufleteşte să primească pe Pruncul Iisus.

Dar noi, fraţii mei, cum ne pregătim să primim pe Hristos? Vine în lume Domnul păcii, va afla El loc de odihnă în inimile noastre? Oare noi ne-am împăcat prin pocăinţă cu Dumnezeu şi fiecare unul cu altul prin iertare?

Vine la noi Mîntuitorul lumii, să împace popoarele, să liniştească minţile, să spele păcatele şi să mîntuiască sufletele noastre, dar noi oare ne-am pregătit să-L primim pe Hristos? Ne-am mărturisit păcatele la duhovnic? Am plîns pentru ele? Am făcut canonul cuvenit? Ne-am înnoit duhovniceşte prin rugăciune, prin milostenie şi împăcare? Ne-am unit cu Hristos prin Sfînta Împărtăşanie? Sau tot amînăm pocăinţa pînă va veni fără veste vremea sfîrşitului?

Fecioara Maria a găsit loc de naştere Fiului lui Dumnezeu, în peştera din Betleem, că nimeni n-a vrut s-o primească. Oare noi ne-am pregătit să-L găzduim pe Hristos în inimile noastre? Dar El nu intră să se sălăşluiască în inimile pline de ură, de răutate, de mîndrie şi desfrînare. Hristos nu intră în casele unde stăpîneşte beţia, uciderea de copii, desfrîul şi necredinţa. Hristos nu se naşte prin Duhul Sfînt în inimile robite de patimi şi mai ales de duhul mîndriei şi al deznădejdii.

Aşadar, fraţii mei, să ne pregătim că vine Hristos în lume s-o împace şi s-o înnoiască, căci lumea nu mai poate trăi fără El. Vine în casele şi inimile noastre să ne nască din nou, să ne ierte păcatele să ne dăruiască Trupul şi Sîngele Său, să ne prefacă inima împietrită în Biserică vie, în altar de rugăciune şi de jertfă. Deci, nimeni să nu fie trist şi tulburat! Nimeni să nu-I închidă uşa sufletului său. Nimeni să nu mai zacă în beţii şi desfrîu, în nepăsare şi necredinţă. Ci să ne curăţim şi să ne împăcăm, să ne înnoim duhovniceşte şi împăcîndu-ne unii cu alţii, împreună cu îngerii să cîntăm…”

(sursa: TRAI ORTODOX)

Parintele-Cleopa-19

Legaturi:


Categorii

1. SPECIAL, Botezul Domnului si ajunul sarbatorii, Duminica dinaintea Botezului Domnului, Duminica dinaintea Nasterii Domnului, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Parintele Cleopa

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

35 Commentarii la “CUM “GATIM CALEA DOMNULUI”? Parintele Cleopa despre nasterea duhovniceasca a crestinului

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Exeptional!

  As vrea sa citeasca aceste diamante de invatatura despre Nasterea Duhovniceaasca, ale Parintelui Cleopa…toti acei crestini ortodocsi din Biserica noastra (mai ales…”ostasii Domnului”) care fac grave confuzii (din lipsa de lamurire indeajunsa…) despre ceea ce inseamna NASTEREA DIN NOU…(ma refer la “REnasterea duhovniceasca prin Pocainta”)…de dupa Nasterea Din Botezul Ortodox…!

  Slavit sa fie Domnul!

 2. Doamne ajuta! Calea Domnului sa o gatim cu dragoste,fapte bune,in smerenie si pocainta.Asa sa ne ajute Dumnezeu!…ca suntem neputinciosi in fata ispitelor,iar fara rabdare,rugaciune si ajutorul lui Dumnezeu,nimic suntem,nimic bun nu putem face.Asadar,sa ne rugam Domnului ca in toate sa fie voia Lui.

 3. “Au fost cazuri în Biserică, cînd, în vederea iconomiei, s-a primit botezul schismaticilor şi chiar al ereticilor”

  Adica sa nu mai primesti o data botezul daca te-ai botezat la catolici, de exemplu. Si totusi…, din cate stiu sant controverse pe tema asta, si se pare ca exista chiar o “intelegere” intre catolici si ortodocsi cum ca-si recunosc reciproc botezul. Mie mi se pare foarte neclar, mai ales ca una e politica oficiala si alta ceea ce esti sfatuit in particular.

 4. Doamne, boteaza-ne cu duh sfant! AMIN

 5. “Cel ce botează a doua oară pe cel botezat în numele Preasfintei Treimi, acela a doua oară răstigneşte pe Hristos, după Sfîntul Ioan Damaschin. Au fost cazuri în Biserică, cînd, în vederea iconomiei, s-a primit botezul schismaticilor şi chiar al ereticilor (Canonul 2 al Soborului 6 Ecumenic).”

  VOI GANDITI CAND SCRIETI SAU LUATI UNELE LUCRURI AD LITERAM?
  CU LUCRAREA CARUI DUH SE POGOARA HARUL PREASFINTEI TREIMI CA SA SPELE DE PACATE PE CEL CE SE BOTEAZA?SUNTETI CONSTIENTI CA AU EXISTAT SFINTI CARE AU AVUT INVATATURI GRESITE?!…DAR UNII NU AU MAI APUCAT CA SA LE MODIFICE SI AU FOST LUATE DE BUNE!SA NE AMINTIM DE SF IUSTIN MARTIRUL CARE AVEA INVATATURI GRESITE,DAR EU SUNT CONVINS CA A MURIT INDREPTAT…ASA NU MAI AVEA SFINTE MOASTE!
  BAGATI-VA MINTILE IN CAP CA MULTA VATAMARE ADUC HAZARDAREA SI NESTIINTA!AU FOST CAZURI…DAR POATE RESPECTIVII AVEAU DEJA BOTEZUL CORESPUNZATOR SI DE ACEEA NU I-AU MAI BOTEZAT A 2-A OARA!
  TOT CU GENUL ASTA DE GANDIRE VAD SI TEOLOGISTII DE LA TM LUCRURILE SI SE INCURCA CU TOATE RELIGIILE SI SECTELE!
  IA UITATI CE ZICE PR ARSENIE BOCA: ‘Dracii nu au putere asupra creştinului ortodox, botezat după rânduială, în Biserica. Botezul pocăiţilor (de tot felul) este lepădare de primul botez drept şi e păcat.’

  M-ATI LASAT CU GURA CASCATA CU POSTAREA ASTA!TREBUIE SA II MULTUMESC UNUI PRIETEN PT CA SINCER EU MAI AVEAM UN PIC SI CREDEAM TOATA AIUREALA DE MAI SUS!

 6. MACAR ARGUMENTATI IN CE CONSTA UNICITATEA CAZURILOR…NU MAI ARUNCATI CU DIAMANTE, CA FELUL IN CARE LE ARUNCATI POATE SPARGE CAPUL CUIVA!

 7. PE PR PORFIRIE IL CENZURATI DAR BARASCOVENIA DE SUS NU?DACA O LASATI INCOMPLETA DATI DOVADA DE DUH ECUMENIST!

 8. @ Ghenadie:

  Frate, suntem de acord sa polemizam cu argumente, dar fara agresivitate, isterii si amenintari. Macar cand intri in casa omului, primul lucru pe care sa-l faci daca tot vrei sa fii primit si sa ai si cuvantul, poarta-te cuviincios. In rest, parerile sunt destul de impartite, din cate stim, chiar printre parintii mari si ferm antiecumenisti, iar in Biserica se aplica diferentiat, dupa caz, atat acrivia, cat si iconomia. Nadajduiam sa fii retinut ceva despre nasterea duhovniceasca din nou prin pocainta, acesta era rostul acestei postari. Multumim!

 9. Multa confuzie este in invatatura din Biserica pentru ca tocmai aceasta (pocainta) nu o traiesc corect oamenii! Si daca facem pocainta de multe ori nu facem din dorinta de a ne apropia de Dumnezeu si de a trai placut Lui, ci doar din dorinta de a fi curati sau de a scapa de iad. Suntem oameni prea teoretici si prea putin pusi in legatura cu Dumnezeu. Prea mult citim si prea putin punem in fapte. Prea multe stim despre Dumnezeu (din carti), dar nu-L cunoastem din propria traire duhovniceasca. Si prea mult incercam sa ajungem la Dumnezeu prin proprile eforturi, prin faptele noastre si ne lipsim de harul lui Hristos, pentru ca nu intelegem cu inima ca El a venit sa mantuiasca neamul omenesc. Nu ca si cum faptele nu conteaza, caci credinta fara fapte este moarta. Dar faptele sunt defapt dovada a ceea ce noi suntem. Faptele sunt roada. De aceea “dupa roade ii veti cunoaste”. Dar daca roada e rea, inseamna ca pomul are o problema. Daca suntem deja botezati, mai intai trebuie sa ne altoim, prin pocainta si nadejde de mantuire in Hristos, ca apoi sa avem roada cea buna. Sa ne umplem cu Duh! Nu intelegem ca Hristos, pe cand eram noi pacatosi, a venit in lume si S-a rastignit pentru noi, tocmai ca, vazand jertfa Lui, sa cunoastem ca prin Iisus, Tatal ne cheama la impacare si innoirea vietii prin altoirea prin Duhul Sfant in via Lui:

  “Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă.” Ioan 15.1-7

  Sa avem indrazneala de impacare cu Tatal prin jertfa Fiului Sau si sa nu facem zadarnica rastignirea lui Iisus. Apoi unmplandu-ne cu Duh, sa avem indrazneala de a birui lumea, de a birui pacatul! Iisus a venit sa ne aduca si puterea de a trai in comuniune cu El si fiecare din noi este chemat sa traiasca viata noua si bineplacuta Tatalui, dar nu de unul singur, ci altoit in Dumnezeu-Omul! Sa cautam ajutorul Lui si sa cerem cu credinta si astfel vom primi cele spre folos. Sa tanjim dupa sfintenia Lui, dupa Duhul care ne-a sfintit la botez si ne poate sfintii daca uram pacatul si ne alipim de Hristos! Dupa Inaltarea la Ceruri a Domnului, nu ne-a lasat orfani in lume ci ne-a trimis pe Duhul, despre Care, Mantuitorul zice:

  “Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.” Ioan 14.25-26

  Sa renuntam sa mai traim viata trupeasca si sa dorim vata cea noua, in Duhul. Numai asa putem trai placut lui Dumnezeu.

  “Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi. Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub Lege. Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare,
  închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.” Galateni 5.16-25

  Sa tanjim dupa eliberarea de patimi! Iata, doar daca ne apropiem de Hristos ne putem curati si ne vom sfintii. Altfel nu avem nici o sansa, oricate canoane am primi de la duhovnici si am implinii in mod mecanic, crezand ca prin acel canon vom dobandi iertara si innoirea vietii. Iertarea este scrisa in palmele lui Hristos. Caci cu pret de Sange Sfant am fost rascumparati. Iar daca am fost rascumparati, iata nu mai suntem robi pacatului, decat daca ne supunem de bunavoie. Iisus este Invierea noastra din morti si numai prin El putem ajunge la Tatal. Suntem chemati sa traim cu un Dumnezeu Viu, care este in noi si in mijlocul nostu, gata sa ne ajute si sa ne ierte daca vrem viata noua. Sa nadajduim in iertarea Lui! Slava lui Dumnezeu pentru toate!

 10. Iar voi, cei ce va plangeti cu adevarat pacatele, cautati ajutor in Hristos si iertare! Nu mai desnadajduiti de mantuirea voastra, ci mai degraba intoarceti-va la Dumnezeu ca niste copii vicleniti si inselati de diavol, care scarbiti de faptele voastre rele, doriti sa va infatisati cu bucurie in ziua venirii Fiului lui Dumnezeu intru slava! Priviti la ce a facut Dumnezeu pentru voi, nu mai priviti mereu la slabiciunile voastre! “Pentru că n-aţi primit iarăşi un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte! Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu.” Sa luptam cu barbatie pentru eliberarea de legaturile mortii, prin puterea lacrimilor si a vointei de a fi in Domnul!

 11. @ Mircea!

  Nu stiu daca este nimerit si intelept sa “replichez” celor spuse mai sus de Fratele Mircea, dar pentru ca cunosc de mult timp “stilul” si “optica” si “specificul” si “esenta” unei astfel de “invataturi” despre Pocainta (care este trambitata prin unele Adnunari ale Oastei Domnului, si care la prima vedere PARE ca este similara cu Invatura Oficiala a Bisericii despre Pocainta, dar in reralitate este SIMPLIFICATA, si oarecum MODIFICATA si RETUSATA, excluzandu-se din centrul ei tocmai problema primordiala a IMPORTANTEI IERTARII CANONICE (de catre Duhovnic) a unui crestin…pacatos in procesul sau de METANOYA , si de CURATIRE a mintii lui;
  indraznesc sa posetez pe acest site (daca fratii admini vor crede de cuviinta ca este necesar sa apara pe site aceste ganduri ale mele…cateva din “postarile” pe care le-am facut in trecut pe un alt site, pe seama acestui subiect “delicat” si “inflamabil” al “relatiei care exista intre Botezul Crestin Ortodox si Nasterea din Nou prin Pocainta de dupa Botezul Ortodox”

  Ii rog pe unii frati forumisti ca, daca nu le place si convine si “prieste” stilul si continutul acestor postari, sa le ignore…!

  Asdar iata ceea ce scriam in trecut pe un alt site pe seama temei de discutie a NASTERII DIN NOU…!

  ” Surioară Catiuşa!

  La topicul despre VALOAREA şi PUTEREA şi MĂREŢIA BOTEZULUI CREŞTIN ORTODOX, am arătat în mai multe exemple ce reprezintă el, adică botezul!
  Printre altele am spus că este UN VACCIN împotriva VIRUSULUI PĂCATULUI EXISTENT ÎN NOI.
  Acum am de gând să spun ceva mai multe depre VACCINAREA SUFLETULUI şi a întregii fiinţe a omului care se face creştin…cu VACCINUL BOTEZULUI!
  Şi anume botezul este o READUCERE ÎNTRU sănătate a tuturor puterilor sufletului şi trupului care au fost îmbolnăvite prin intrarea păcatului în fiinţa lui Adam şi care prin sperma sa (iertare de…exprimare mai ..bilogico-medicalo-pe şleau) ne-a transmis-o tuturor oamenilor.
  TOŢI OAMENII ÎNAINTE DE BOTEZ SUNT …PĂGÂNI!, deci şi copii mici!
  Şi Botezul este LEACUL UNIVERSAL PENTRU TOATE SUFLETELE ŞI RTRUPURILE ÎMBOLNĂVITE, adică pentru toţi PĂGÂNII!
  Primirea lui înseamnă VINDECARE…dată…ca UN CEC ÎN ALB!
  Nu contează cine o primeşte…adică un copil sau un adult…PENTRU CĂ TOŢI PĂMÂNTENII AU NEVOIE DE EA…ca să scape de…viermele nevăzut şi care circulă nevăzut în noi şi care este păcatul.
  CĂCI TOT PĂMÂNTUL A FOST LOVIT CU BOALA CĂDERII ŞI A PĂCATULUI…şi nu numai în sufletul cu tot ce are sufletul (adică minte, voinţă, sentiment, vigilenţă etc) şi trupul omului (cu tot ce are el trupul, adică celule, ţesuturi, organe, aparate, sisteme, etc), CI ÎN TOATĂ CREAŢIA A INTRAT PĂCATUL ŞI PUTREZICIUNEA LUI, adică în soarele de pe cer (care şi-a pierdut o parte de lumină, jelindu-l pe Adam când a ajuns din rege…rob), în lună şi cosmosul văzut, apoi, în văzduh, în apă, în pământ (în regunul mineral), în plante, în animale etc. adică în toate cele 4 regnuri văzute (căci mai este şi regnul al 5-lea angelic cel invizibil dar real)!
  Şi BOTEZUL înseamnă…VACCINUL ÎMPOTRIVA VIRUSULUI CARE EXITĂ ÎN OM ŞI în strcutura internă a fiinţei sale şi ÎN ÎNTREAGA CREAŢIE VĂZUTĂ!
  AŞADAR când ele este primit…ESTE READUCEREA OMULUI LA STAREA LUI ADAM DIN RAI ÎNAINTE DE A CĂDEA ÎN PĂCAT! ”

  ………..

  “Dacă un păgân adult, care tot adult a primit botezul Ortotdox, şi a dorit să mărturisească primirea lepădării de satana şi a unirii cu Hristos…CU GURA LUI, şi nu naşul în locul lui, cum este cazul la copii mici, aşadar dacă un astfel de BOTEZAT ADULT se reântoarce în lume cu gândirea şi inima şi IUBEŞTE DIN NOU, (ca şi DIMA şi IMENEU şi FILET şi DIOTREF)….VEACUL DE ACUM PREACURVAR şi PĂCĂTOS care zace înn cel rău şi peste care domneşte dumnzeul cel întunecat şi nenorocit din văzduh,
  Ei bine el CADE ÎN ROBIA DIAVOLULUI aşa precum a căzut Adam şi şi-a pierdut şi sănătatea şi stăpânirea de rege în rai…
  ŞI AJUNS un astfel de creştin botezat DIN NOU ca şi Adam…în starea de căzut în robia diavolului…ARE NEVOIE DIN NOU DE UN MÂNTUITOR…iar ACESTA ESTE HRISTOS CEL DIN TAINA SFINTEI POCĂINŢE!
  Deci are nevoie un adult creştin botezat…dar…reîmbolnăvit de păcate…DE POCĂINŢĂ!
  IAR O PARTE DIN ACEASTĂ TAINĂ A POCĂINŢEI, respectiv CONŞTIENTIZAREA PRIMEJDIEI DEMOARTE VEŞNICĂ….dar de asemenea ŞI URÂREA ACESTEI STĂRI ŞI HOTÂRÂREA DE A REVENI LA SĂNĂTATEA PIERDUTĂ…ESTE…NAŞTEREA DIN NOU…DE DUPĂ BOTEZ!”

  ………….

  “Surioară CATIUŞA…sper să te lămuresc!

  Pentru păgânii…adulţi…BOTEZUL A FOST (şi mai este şi pentru cei care în zilele nostre se botează la fel – mama mea a botezat în credinţa ortodoxă, un copil crescut într-o familie de baptişti…dar nebotezat până la 26 de ani, când s-a botezat direct la orotodocşi şi A SPUS CU GURA LUI….”MĂ LEPĂD DE SATANA….ş.a.m.d.”) A FOST pentru toată viaţa…HOTARUL DINTRE DOUĂ LUMI şi DOUĂ VIEŢI!
  Dar pt. copii mici care…după botez …se îmbolnăvesc în păcate…ESTE IMPORTANTĂ Sf. TAINĂ A POCĂINŢEI, şi mai precis PRIMA SPOVEDANIE CONŞTIENT FĂCUTĂ….când ei sunt reintegraţi în viaţa liturgică de practicanţi ai credinţei BISERICII!
  Apoi celelalte Sfinte Spovedanii sunt şi ele…ALIMENTĂRI CU…PUTERE ŞI CURĂŢENIE….ŞI SMULGERE DE PATIMI…până omul parcurge prima etapă a vieţii lui care este PURIFICAREA de patimile din el, şi când: mânia, purtarea nebună şi deşartă, lăcomia pântecelui şi alte patimi SUNT ERADICATE COMPLET DIN FIINŢA LUI!
  Atunci creştinul trece în etapa a doua a urcuşului duhovnicesc şi anume în LUMINAREA şi STRĂVEZIREA MINŢII, când mintea nu mai este tulburată de gânduri şi aduceri aminte şi imaginaţii şi iamgini mentale urâte etc.
  Iar după această etapă, creştinul râvnitor trece în etapa DESĂVÂRŞIRII adică a UNIIRII PERMANENTE CU ÎNTREGUL SUFLET CU DOMNUL, unire de fiecare secundă şi moment…!
  DAR totul, tot urcuşul începe CU…MOTORUL şi ZESTREA şi PUTEREA BOTEZULUI CREŞTIN ORTODOX!”

  ………….

  “Surioară Catiuşa…eu m-am referit la NAŞTEREA DIN NOU…nu ca o stare…de sine stătătoare…CI CA PARTE A CEVA MAI COMPLEX, respectiv a SFINTEI TAINE A POCĂINŢE, căci simpla conştientizare că am ajuns în primejdie NU ÎNSEAMNĂ ÎNCĂ SCĂPAREA DE PRIMEJDIE…!
  Scăparea este…DOBÂNDIREA IERTĂRII CANONICE adică, ruperea lanţurilor diavolului şi scăpare de ele aşa cum SACPĂ O PASĂRE DIN LAŢ….şi mai înseamnă acestă scăpare…adevărată de păcatele de moarte o REABILITARE ŞI EREINTEGRARE ÎN STAREA DE MĂDULAR…VINDECAT AL TRUPULUI BISERICII!
  Aici tot bat eu…monedă!…şi tot vreau să sublinez…ce-i pentru mine NAŞTEREA DIN NOU!
  Naşterea din nou este…suspinul din patul păcatelor…dar dacă nu scap de paralizia neputinţei…în urma dezlegării mâinii preotului…EU CHIAR DACĂ ÎNŢELEG STAREA MEA…RĂMÂN CU LANŢURILE VINEI ŞI RĂSPUNDERII PE SUFLETUL MEU…faţă de dreptatea şi poruncile Domnului pe care le-am călcat!
  DAR CÂND PRIMESC IERTAREA….ATUNCI…ÎNCEP SĂ UMBLU…DIN NOU! Abia atunci!
  Cred că dacă am înlocui cuvântul …NAŞTERE din nou cu următoarele cuvinte…:

  UMBLARE DIN NOU,

  VEDERE DIN NOU,

  GRĂIRE DIN NOU,

  AUZIRE DIN NOU,

  ETC…

  am înţelege mai bine acest cuvânt…”DIN NOU”!

  Adică…când ai din nou…UMBLARE…când SUSPINI după putinţa pierdută a mersului…sau…CÂND MERGI EFECTIV DIN NOU ?
  La fel, când VEZI DIN…NOU când eşti orb şi cu ochii acoperiţi de solzii nevederii, SAU CÂND EI AU CĂZUT ŞI VEZI DIN NOU…?
  Şi tot aşa când grăieşti din nou şi auzi DIN NOU,…atunci când…plângi mut după graiul pierdut sau surd după auzul pierdut, SAU CÂND ŢI SE DEZLEAGĂ LIMBA ŞI SE DESFUNDĂ URECHILE ?
  Deci…CÂND ESTE UN OM ÎMPĂCAT CU DOMNUL ŞI REABILITAT ?, ATUNCI când ca şi fiul cel pierdut…DOAR PLÂNGEM PENTRU…CEEA CE AM FOST şi pentru ceea ce am ajuns…SAU CÂND SUNTEM DIN …NOUUUU ÎN STAREA DE PACE ŞI BUCURIE ŞI IERTARE ŞI ÎMPĂCARE pe care am avut-o îanainte de a o pierde prin păcat…şi pe care am…REDOBÂNDIT-O ???
  Ei şi iertarea şi împăcarea…CUM SE OBŢIN (oare nu prin Iertarea si Dezlegarea Canonica a Duhovnicului) ???
  Aşa doar prin PLÂNGERE SAU PRIN…ÎMBRĂŢIŞAREA PĂRINTELUI…DUHOVNIC…ŞI IERTAREA LUI…??
  În alte cuvinte spus…DACĂ BOTEZUL ESTE IERTARE DE PĂCATELE VIEŢUIRII ÎN PĂGÂNĂTATE, tot aşa BOTEZUL POCĂINŢEI…ESTE TOT IERTARE…ŞI STAREA EXACT CA CEA IMEDIAT DE DUPĂ BOTEZ…!

  Deci doar atunci Naşterea din nou…ESTE DIN NOU…când OMUL SE AFLĂ EXACT ÎN TOATE IPOSTAZELE ÎN CARE A FOST LA O SECUNDĂ DUPĂ BOTEZ (adica IERTAT deplin de pacatele sale)…., iar dacă omul nu-i aşa…atunci “naşterea lui aşa-zisă din nou”…NU-I DIN NOU…!

  Este o tentativă…eşuată!

  Slăvit să fie Domnul!”

 12. o mica continuare…!

  “Legatura dintre REnasterea duhovniceasca prin Pocainta si Nasterea PRIMODIALA Duhovniceasca prin BOTEZUL ORTODOX nu poate fi inteleasa si priceputa dacă mai întâi nu se discută şi mai ales nu se înţelege bine (de către cei care vai, de atâţia ani n-au mai înţeles…) ceea ce este Botezul Crestin Ortodox! Şi anume pentru că sunt două lucruri complet legate!

  Adică cum să desparţi “aerul foalelui” unui atelier de ferărie de…cărbunii aprinşi în care foalele suflă ca să-i menţină aprinşi….?
  În alte cuvinte spus CUM SĂ DESPARŢI …”FOALELE POCĂINŢEI” care trebuie să SUFLE ÎN BOABELE DE JAR ALE BOTEZULUI….(CA SĂ SE…LĂMUREASCĂ AURUL FIINŢEI NOASTRE ÎN TOPITORUL NEVOINŢEI DESPĂTIMIRII ŞI AL ÎMBUNĂTĂŢIRII ŞI CHIAR DESĂVĂRŞIRII LĂUNTRICE), tocmai de vatra focului botezului în care trebuie să sufle….???
  Dacă unii fraţi tot insistă că….lacrimile….lacrimile şi iarăşi lacrimile căinţei…numai ele, şi numai ele contează….spunem că mulţi oameni plâng, şi se căiesc pentru păcatele făcute (multe fete care şi-au piedut feioria şi chiar au avortat înainte de a se căsătorii şi multe femei păcătoase şi bărbaţi păcătoşi plâng pentru ceea ce au făcut şi au ajuns….dar la Biserică nu merg) DAR DACĂ…NU MERG LA…DOCTORUL SUFLETULUI….DEGEABA….ele nu aduc…mântuirea…!
  Adică…ele, lacrimile, trebuie să cadă ca o benzină pe jarul botezului…dar mai întâi….CENUŞA DE PE JAR….TREBUIE S-O DE-A LA O PARTE ŞI S-O ÎNDEPĂRTEZE ŞI MĂTURE ŞI DESPRINDĂ de pe suflet…”Fierarul sufletesc” adică…DUHOVNICUL, căci stratul cenuşii păcătoşeniei ŞI MAI ALES AL VINOVĂŢIEI ŞI NELEGIUIRII FAŢĂ DE DREPTATEA PORUNCILOR ŞI LEGILOR LUI DUMNAZEU este gros şi…nu poate fi străpuns cu câteva…smiorcăilei…şi doar după ce….SUNT IERTATE PĂCATELE….şi VINA LOR GREA şi MARE, abia atunci POCĂINŢA NAŞTERII DIN NOU….şi mai ales lacrimile ÎMPĂCĂRII şi RECUNOŞTIINŢEI INIMII PENTRU IERTAREA ŞI SPĂLAREA pe care omul le-a PRIMIT prin dezlegarea harică a preotului, SPOREŞTE, ÎNFLOREŞTE, REÎNTINEREŞTE ŞI RODEŞTE SUFLETUL…!
  Iată aşadar iată pentru ce!
  Dar în rândurile care urmează….vom arăta….şi cea ce spun şi Sfinţii Părinţi depsre această….LEGĂTURĂ DINTRE SFÂNTUL BOTEZ ŞI TAINA POCĂINŢEI…ŞI DINTRE POCĂINŢĂ ŞI…ÎNNOIREA MINŢII CARE ESTE INIMA EI…!
  Sf. Ignatie Briancianinov spune în scrierile sale că atunci când sunt trataţi oamenii bolnavii grav şi care zac la pat şi cărora le sunt adminsitrate de către medicii specialişti, medicamente puternice, aceste medicamente ca să-şi facă efectul INTEREACŢIONAEZĂ CU PUTEREA DE VIAŢĂ CARE A MAI RĂMAS ÎN ORGANISMUL BOLNAVULUI, căci fără de acest REST DE VIAŢĂ ŞI PUTERE al corpului omenesc…tratamentul ar fi inutil (spre ex. ce folos ar avea să i se administreze unui cadavru …medicamente…când în el nu mai există viaţă)…,
  Tot aşa ORICE TAINĂ A BISERICII ORTODOXE DE REGENERARE DUHOVNICEASCĂ (şi care sunt 3 în pricipal : Sf. Taina Pocăinţei, Sf. Maslu şi Sf. Euharistie), care i se administează unui…PĂCĂTOS….ajuns slăbănog şi neputincios în patul păcatului….INTERACŢIONEAZĂ CU RESTUL ŞI FĂRĂMA ŞI SCÂNTEIA DE PUTERE şi VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ CARE A MAI RĂMAS ÎN ACEL PĂCĂTOS…DE LA BOTEZ!
  În alte cuvinte spus NAŞTEREA DIN NOU….ESTE REACTIVAREA PUTERII şi ZESTREI HARICE RĂMASĂ ÎN PĂCĂTOSUL BOTEZAT, adică…reaprinderea jarului botezului care a fost înăbuşit şi acoperit şi îngropat de…cenuşa şi nisipul şi pământul şi murdăriile păcatelor şi patimilor şi vieţii păcătoase!!
  NAŞTEREA DIN NOU este…DESFUNDAREA ŞI RÂNIREA FÂNTÂNII INIMII care a fost murdărită şi înfundată şi…umplută de…bolovanii şi pământul şi nisipul şi….murdăriile păcatelor!
  Naşterea din nou este…SĂPAREA (FORAREA) PRIN POCĂINŢĂ ŞI NEVOINŢĂ A FIRII omeneşti…pănă se dă de…ZĂCĂMÂNTUL HARIC AL PUTERII BOTEZULUI!

  Sf. Teofan Zăvorâtul explică într-o formă asemănătoare această săpare…până creştinul dă din nou de….VÂNA DE APĂ A BOTEZULUI ca să poată să aibă din nou IRIGAREA …OGORULUI LĂUNTRIC AL SUFLETULUI ŞI CHIAR AL TRUPULUI, despre care ogor amintea Sf. Ap. Pavel în 1 CORINTENI, cap.3, vers.9. Şi anume spune acest Sfânt Arhiereu (citez din memorie): o noapte de priveghere-înseamnă o lovitură de sapă, o zi de post adevărată-înseamnă altă lovitură de sapă, o rugăciune adevărată făcută din toată inima către Dumnzeu-înseamnă o altă lovitură de sapă, o milostenie făcută în ascuns prin carea juţi pe cineva care-i în mare nevoie şi lipsă-înseamnă o altă lovitură de sapă, o cercetare asiduuă a Sfintei Scripturi-îNSEAMNĂ MAI MULTE LOVITURI DE SAPĂ…şi tot aşa pănă când se ajunge la….VÂNA PUTERII DIN INTERIOR!!
  NAŞTEREA DIN NOU este…REFACEREA CONEXIUNII CU PRIZA CERULUI de către BOTEZATUL CREŞTIN ORTODOX, care connexiune a fost scurtcircuitată prin păcate!
  Naşterea din Nou este…DESFUNDAREA FURTUNULUI NEVĂZUT AL SUFLETULUI şi realimentarea lui cu energia Harului Dumnezeiesc.
  Naşterea din Nou este REÎNNODAREA ŞI REÎNCEPEREA TOARCERII ŞI ADUNĂRII FIRULUI DE FOC DIN CAIERUL DE LÂNĂ DE FOC AL DUMNEZEIRII PE GHEMUL DE FOC AL INIMII, care ghem de foc a fost aprins DE BOTEZ în inima omului!

  Prin urmare… fără…BOTEZ…NU ESTE POSIBILĂ NAŞTEREA DIN NOU de după BOTEZ!…, adică RENAŞTEREA SPIRITUALĂ A OMULUI!

  ŞI de asemenea, precum darea jos (coborârea) din patul în care un paralizat a stat nu se poate fără injecţii şi medicamente…TOT AŞA NAŞTEREA DIN NOU…NU SE POATE FĂRĂ BALSAMUL IERTĂRII HARICE pe care-l primeşte peste rănile sufletului…un creştin păcătos…ATUNCI CÂND SE SPOVEDEŞTE ŞI SE POCĂIEŞTE…canonic!
  Deci…fără…DEZLEGARE DE…LANŢUL PĂCATELOR NU EXISITĂ…RENAŞTERE SPIRITUALĂ ÎN OM!
  Prin urmare, NAŞTEREA DIN NOU, despre care s-a vorbit atât de mult până acum pe topicul afectat expres acestui subiect duhovnicesc NU EXISTA DE SINE STATATOARE … tot aşa cum nu poate sta un lichid decât într-un vas sau recipient…decât CA PARTE COMPONENTĂ ŞI INTEGRANTĂ A SFINTEI TAINE A POCĂINEŢEI si ca Parte a LUCRARII PROFUNDE pe care o face in strafundurile omului crestin ortodox, in tot timpul vietii sale lucrarea sustinatoare (ca o temelie a Tututor Tainelor Bisericii) a Harului Tainei Botezului Ortodox

  Ea, Nasterea din Nou, este tocmai “INIMA” ACESTEI SFINTE TAINE A POCĂINŢEI, este sufletul ei…este ceea ce se cheamă….METANOYA, ADICĂ PREFACEREA GÂNDIRII ŞI ÎNNOIREA ÎN DUHUL MINŢII, de care aminteşte în Romani (cf.ROMANI, cap.12, vers. 2) şi în Efeseni (cf. EFESENI, cap.4, vers.23, coroborat cu vers. 17 şi 1Cool Sf. Ap. Pavel!
  Această ÎNNOIRE A GÂNDIRII UNUI CREŞTIN PĂCĂTOS este produsă de…ADEVĂRUL LUI HRISTOS care…ÎI FACE LIBERI PE OAMENI (cf. IOAN, cap.8, vers.32) şi este socotită de către mulţi Părinţi contemporani şi cu deosebire de Părintele Stăniloae, Părintele Arsenie Boca şi Părintele Paisie Aghioritul ca DEMARAJUL MENTAL AL NOLUI DRUM AL MÂNTUIRII PE CARE PLEACĂ DIN NOU UN CREŞTIN CARE A ZĂCUT ÎN PĂCAT!!

  Or, Naşterea din Nou, ca parte fundamnetală a Tainei Pocăinţei, înseamnă în primul rând acest DEMARAJ MENTAL ŞI REAL AL GÂNDIRII OMULUI PĂCĂTOS!

  Mai este asemănată ÎNNOIREA MINŢII CU…un cărbune negru care este introdus în cuptorul explicaţiilor şi lămuririlor adânci ale oamenilor care ÎNVAŢĂ ADEVĂRUL PE ALŢI OAMENI (cf. COLOSENI, cap.1, vers.2Cool, PÂNĂ DEVINE ALB ŞI CURAT ŞI…STRĂVEZIU!!
  Chiar şi psihologii lumii secularizate şi laice, spun că câtă vreme un om nu crede în Dumnzeu cu o convingere şi motivare reală şi serioasă…preocupările religioase şi concepţia creştină despre lume şi viaţă stau la periferia mentalităţii şi filosofiei lui despre existenţă…şi alte idei mari (pe care el le consideră mari şi…importante) sunt în…centrul gândirii şi filosofiei lui de viaţă. Dar când un astfel de om necredincios devine credincios, atunci ceea ce era la periferia gândirii lui…TRECE ÎN CENTRUL GÂNDIRII ŞI MENTALITĂŢII LUI…şi ceea ce odată i se părea important…TRECE LA PERIFERIE ŞI ÎN UMBRĂ…şi chiar este…ABANDONAT!
  Deci nu numai…o apăsare şi un suspin şi o tânjire ÎI ADUC UNUI CREŞTIN PĂCĂTOS O VIAŢĂ NOUĂ DE UMBLARE CU DOMNUL….CÂT MAI ALES….ÎNŢELEGEREA ADÂNCĂ A JERTFEI CRUCII ŞI A ADEVĂRULUI ADUS DE HRISTOS ÎN LUME….ADICĂ EVANGHELIA…ne spune Sf. Ignatie Briancianinov…!

  Fără ÎNNOIREA GÂNDIRII NU EXISTĂ…NAŞTERE DIN NOU…ŞI NICI POCĂINŢĂ ADEVĂRATĂ…!

  Ce dobândă ar avea un criminal şi o femeie care are 30 de avorturi şi un tâlhar…doar să suspine şi să înţeleagă că este păcătos…adică…PARALIZAT ÎN PATUL PĂCATELOR, dacă nu primeşte….IERTAREA ADEVĂRATĂ…HARICĂ ŞI CONCRETĂ….PRIN TAINA POCĂINŢEI…?
  Un păcătos care doreşte iertarea ar face orice efort numai să se ştie iertat şi spălat…şi absolvit de vinovăţie şi răspundere!
  Păi şi i-ar fi atât de greu unui astfel de păcătos să-şi DESCHIDĂ GURA DOAR ŞI SĂ-ŞI RECUNOASCĂ PĂCATELE…, căci altceva nimic nu i se cere…de către Biserica Ortodoxă!
  Aşadar câtă mândrie au nişte nenorociţi de…păcătoşi care cred că nu-i necesar să vină la un preot şi să-i ceară să-i ierte şi dezlege, şi care ar vrea să…reintre în staulul oilor care se mântuiesc…nu pe uşa legiuită…ci să sară pe aiurea!
  Oare…nişte infractori ar refuza…O HOTORÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE IERTARE sau măcar de condamnare cu suspendarea executării pedepsei, dată de un judecător şi din care ar rezulta negru pe alb că sunt….absolviţi de răspunderea penală…şi iertaţi! Nu, n-ar refuza!
  Şi atunci dacă există o astfel de posibilitate de absolvire lăsată de Domnul Judecătorul Suprem în Biserica Sa, oare DE CE SĂ FIE REFUZATĂ!!
  Păcătoşii sinceri, nu o refuză…CI DOAR CEI CARE NU SE POCĂIESC CU ADEVĂRAT….ŞI CARE RĂMÂN PE MAI DEPARTE …PĂCĂTOŞI ÎMPOTRIVA DUHULUI ADEVĂRULUI…ADICĂ HULITORI DE DUMNZEU…care resping…rânduielile lăsate de Domnul….ÎMPUTERNICIŢILOR LUI!
  Nu nu se smeresc adevărat nişte astfel de mincinoşi care …doar au o înfăţişare a pocăinţei…ei ÎI TĂGĂDUIESC PUTEREA pe mai departe…aşa cum spune în Epistolele către Timotei, Sf. Pavel…despre făţarnicii din vremurile din urmă care vor avea şi ei o înfăţişare a credinţei…DAR ÎI VOR TĂGĂDUI PUTEREA…!

  Pe când păcătosul care plânge…şi supină….SĂRUTĂ CU LACRIMI MÂNA CARE-L MÂNGÂIE ŞI PRIN CARE ….CURGE IERTAREA SUFLETULUI SĂU!

  Sf. Teofan ZĂVORÂTUL ne spune în ” CALEA SPRE MÂNTUIRE” că SF. TAINĂ A POCĂINŢEI, atunci când este primită corect şi cu mare dorinţă de un păcătos este…AL DOILEA ÎNCEPUT AL VIEŢII LUI DUHOVNICEŞTI!
  Adică, spunem noi şi nu acest Sf. Arhiereu…ESTE A DOUA ŞANSĂ A LUI DE A SE MÂNTUI!

  Revin la Botez:

  Botezul este prin urmare….rădăcina şi butucul şi vâna de apă duhovnicedască care există…în om ŞI PE CARE PĂCATUL ŞI PATIMILE NU O POT DESFIINŢA ŞI ANULA DESĂVÂRŞIT ORICÂT AR FI DE MULTE ŞI DE GRELE, de aceea Botezul are caracter …DE NEŞTERS…ADICĂ INDELEBIL!, aşa cum este pusă o pecete cu fierul roşu pe animale sau cum era pusă şi pe scalvii din antichitate…ŞI CARE PECETE PÂNĂ LA MOARTE NU SE POATE ŞTERGE….oricât de mare şi dens ar fi STRATUL PĂCATULUI PUS PE DEASUPRA!

  Toată prefacerea unui “ostaş al Domnului” şi a unui frate crestin ortodox care a “regăsit” (dupa multi ani de uitare..si de petrecere in pacate si in viata trupeasca secularizata a veacului de acum…) Sfanta “Biserica”…de aici porneşte …si anume, DE LA “RESTUL” DE….PUTERE ŞI DE JAR ŞI DE APĂ ŞI DE ZESTRE ŞI DE…VIAŢĂ DUHOVNICEASCĂ PE CARE ÎL MAI ARE ŞI CARE ÎNCĂ MAI PULSEAZĂ LATENT ÎN EL….chiar dacă slab sau foarte slab… ŞI PE CARE ÎL POARTĂ ÎN LĂUNTRUL FIINŢEI LUI!!
  Cel mai mare păcătos ortodox, este mai mare ca cel mai drept om moral….necreştin!
  BOTEZUL este…PUTEREA DE REÎNFRUNZIRE ŞI RE…RODIRE pe care pomul fiinţei nostre o poartă în adâncurile lui…ŞI CARE trăieşte şi fiinţează latent în orice păcătos ORICÂT AR FI DE GREA IARNA PĂCATELOR ÎN CARE EL VIEŢUIEŞTE, şi care iarnă a făcut să nu se mai vadă în el nici o urmă de…frunză şi de rod…ale vieţii creştine!
  Dar dacă va veni din nou, în viaţa unui astfel de păcătos…CERCETAREA TAINICĂ A VÂNTULUI CALD ŞI DULCE AL DUHULUI SFÂNT, cum spune Părintele nostru drag…IOSIF TRIFA, atunci…PLEACĂ IARNA PĂCATELOR ŞI VINE PRIMĂVARA HARICĂ….şi pomul fiinţei unui astfel de păcătos…fără frunze şi roade…REÎNFRUNZEŞTE ŞI IARĂŞI RODEŞTE!
  AŞADAR IATĂ CE ESTE BOTEZUL ….ESTE SEVA LĂUNTRICĂ A POMULUI DUHOVNICESC PE CARE DOMNUL L-A SĂDIT PRIN BISERICĂ ÎN NOI, şi care nu poate fi distrusă de păcat…în mod desăvârşit!!!

  Slavit sa fie Domnul!

  ………

  ” Şi pentru că suntem pe topicul DESPRE BOTEZ, hai să analizăm câtă drepate sau…nerozie au toţi cei care minimalizează puterea şi Valoarea Botezului şi care mereu…debitează ca pe un clişeu….şi formulă învăţată pe de rost…de la protestanţi că…Botezul este doar…MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT, despre care vorbeşte Sf. Scriptură în 1 PETRU, cap.3, vers. 21 şi care nu spală întinăciunile trupeşti….!
  M-am întrebat în sinea mea de mai multe ori: “De ce nu văd clar şi nu înţeleg aceşti oameni că…cu adevărat…botezul nu ne spală şi curăţă de murdăria şi jegul pielii trupului, CI EL ESTE BAIE A SUFLETULUI şi CARE SPALĂ JEGUL ŞI RAPĂNUL ŞI STRATUL DE ÎNTINĂCIUNE A PĂCATULUI CARE S-A DEPUS peste inima şi cugetului omului nebotezat!
  Această expresie “MĂRTURIA UNUI CUGET CURAT” este prezentă doar în Ediţia Cornilescu, pe când în EDIŢIA SINODALĂ A B.O.R. versetul acesta 21 are UN ALT SENS MULT MAI ADÂNC şi iată care este:
  “Iar această mântuire prin apă închipuia Botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, CI CA DESCHIDEREA CUGETULUI BUN, către Dumnzeu, prin Învierea lui IIsus Hristos”
  Păi şi atunci de ce tot încearcă nişte nenorociţi să se folosească de prima parte a acestui verset şi să spună că el….”NU SPALĂ…”
  Dar ca nişte nemernici, deşi au citit de nenumărate ori textul acesta…îl folosesc în discuţiile cu ortodocşii mai puţin cunoscători ai Scripturii şi le spun că BOTEZUL ORTODOX….NU SPALĂ PĂCATELE…!, când Sf. Scriptură spune clar că…nu spală…ÎNTINĂCIUNEA TRUPULUI!
  Da, mi-a fost dat şi mie să am o astfel de discuţie în tren, venind de la Suceva, cu un creştin după evanghelie din Bacău, care spunea că-l cunoaşte pe Fr. Mircea Andronic…şi care a pus şi el placa asta că botezul nu spală şi…mai ales …NU MÂNTUIE, şi mi-a citat acest verset şi clişeul cu…”mărturia unui cuget curat”…din 1 PET., cap.3, vers.21.
  Şi l-am întrebat, făcându-mă că nu cunosc textul din Petru, citat mai sus…”Deci nici botezul dvs. nu vă mântuieşte…?” şi el a răspuns…NU!, ci doar credinţa!
  Şi apoi am adăugat: “Atunci de ce v-aţi mai botezat ??”
  A fost puţin surprins…şi a încercat într-o formă …ameţită să spună ceva!
  Şi apoi am început eu să-i vorbesc despre : EFESENI, cap.4, vers.5 şi am zis: HAI SĂ MAI CITIM O DATĂ, DAR ATENT, TEXTUL DIN 1 PETRU, cap.3, vers.21 pe care mi l-aţi amintit!
  Şi când am recitit textul…i-am adăugat “Vezi frate!”, cu adevărat Botezul SPALĂ NU TRUPUL CI….CUGETUL ŞI SUFLETUL OMULUI!
  Şi apoi i-am vorbit DESPRE BOTEZUL LACRIMILOR, adică DESPRE SF. TAINĂ A POCĂINŢEI, sau DESPRE BOTEZUL CARE SE REPETĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ…spre deosebire de BOTEZUL UNUL ŞI IREPETABIL, prin care un pământean, păgân şi păcătos devine membru al Trupului Tainic şi Mistic al Domnului Hristos, care este BISERICA ORTODOXĂ!
  Nu s-a putut abţine să nu pună şi problema PĂCATULUI ORIGINAR şi că de ce mai trebuie să-i botezăm pe copii (deşi eu ştiam că dintre toţi protestanţii doar creştinii după evanghelie îşi botează copii mici)!
  Şi am început să-i vorbesc despre ROMANI, cap.5, unde începând cu vers. 18, ni se spune că PĂCATUL A INTRAT ÎN TOŢI OAMENII ŞI TOŢI SUNT PĂCĂTOŞI şi de asemenea despre IOV, cap.14 şi despre PSALMUL 50 şi alte texte din Sfânta Scriptură!
  Redau mai jos, din memorie o parte din ideile spuse atunci acestui om:

  Cineva poate riposta şi spune…”CUM ŞI UN COPIL MIC ARE SUFLETUL MURDAR ??”
  Şi răspundem CATEGORIC DA!!
  Da! un prunc are un strat negru nevăzut pe sufletul lui…AŞA CUM SE NASC NEGRI …CU CULOAREA NEAGRĂ A PIELII!
  Mai mult are şi sângele murdar şi pătat şi de asemenea…inima plină de răni şi murdărie, aşa cum o ţarină de pământ este toată însămânţată cu neghină şi volbură şi pălămidă şi buruieni nenumărate, care chiar dacă nu se văd în pământ, se văd după ce răsar. Şi în toate celule şi puterile şi simţurile şi mădularele pruncului mic, ESTE PREZENT PĂCATUL şi ….MURDĂRIA LUI în stare latentă, aşa cum este prezent latent cancerul în organism şi cariul în lemn!
  Dintr-o mamă bolnavă de Sida se naşte un copil bolnav de sida!
  Şi dintr-un om păcătos, în care păcatul este amestecat cu plămada fiirii lui….SE NAŞTE UN COPIL CU PĂCATUL AMESTECAT TOT ÎN FIREA LUI!!
  Este frumos, tare frumos, puiul de leopard, la naştere şi este…blând DAR ARE PETE…şi când este mare….Sfâşie!
  Este frumos şi puiul de om…la naştere…dar când creşte mai mare….FIARA DIN EL A FIRII CELEI VECHI CARE ARE PĂCATUL ÎN TOATE CELULE ŞI MĂDULARELE SALE…SE VA ARĂTA CLAR ÎN LUME!!
  Şi împotriva acestui păcat care este prezent în fiinţa omului şi care curge prin venele lui şi gândurile lui şi funcţiile şi puterile trupului şi ale sufletului ca un argint viu…TREBUIE PRUNCUL BOTEZAT!!
  ADICĂ PRUNCUL ESTE …NECURAT şi FĂRĂ DE CETĂŢENIA LUI ISRAEL CEL NOU, câtă vreme pruncul nu este VACCINAT cu…VACCINUL BOTEZULUI!!

  Şi Sf. Scriptură ne spune clar că “NIMIC STRICAT, SPURCAT şi NECURAT NU VA INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR” şi că “CARNEA ŞI SÂNGELE NU POT MOŞTENII ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNZEU”(cf. 1 CORINTENI, cap.15, vers.50, MATEI, cap.26, vers.41; GALATENI, cap.5, vers.19-21; EFESENI, cap.5, vers.5 şi 1 CORINTENI, cap.15, vers.42 şi GALATENI, cap.6, vers.8 şi mai ales IOAN, cap.3, vers.5 şi 6, cap.6, vers.63 şi altele).
  Sfinţii Părinţi ne spun că câtă vreme un pămânean, fie el şi prunc de ţâţă, nu a primit JERTFA CRUCII ŞI ROADELE EI ŞI PUTERILE EI ELIBERATOARE în fiinţa şi viaţa sa…omul acela este…ROB AL LEGII PĂCATULUI şi păcatul domneşte în el CA O LEGE A NECESITĂŢII.
  Dar când un astfel de se botează….CU BOTEZUL CREŞTIN ORTODOX (singurul care are…PUETERE HARICĂ….GARANTATĂ), atunci el ESTE SCOS DE SUB LEGE ŞI TRECE SUB HAR…!!! (cf. ROAMENI,cap.6, vers.14)!

  Aşadar iată ce face Sfântul Botez Ortodox şi Adevărat în viaţa unui …sclav al păcatului….ÎL ELIBEREAZĂ ŞI ÎL TRECE SUB LEGEA SLOBOZENIEI, cf. IACOV, cap.1, vers.25, şi cap.2, vers.12!”!

  Amin!

 13. Cu privire la cele scrise in trecut de mine si postate mai sus, referitoare la Nasterea din Nou Duhovncieasca care INTERVINE in viata unui crestin ce a trait mult timp in afara de viata Bisericii, tin sa fac o mica lamurire, si anume:

  Exista in Biserica noastra unii crestini ortodocsi (botezati cu Botezul Ortodox, si anume fie ostasi ai Domnului din ramura “semiprotestanta” simeriana, fie intelectuali nepracticanti ai Ortodoxiei si necunoscatori ai vietii duhovnicesti Ortodoxe si nici a Literaturii Patristice care lamureste aceasta viata Ortodoxa, fie alti crestini ortodocsi nepracticanti care vin la Biserica doar la Srabatori Mari, precum la Pasti si la Craciun…), care declara cu totii ca sunt “ORTODOCSI” si ei si Botezati in Biserica Ortodoxa, dar care considera si cred (interesant este ca cred cu totii…UNANIM, desi se situeaza in ipostaze total antagonice si diferite, unii fata de altii, unii iubind Scriptura si Intelegandu-o PROTESTANT, iar altii lumea si …necrezand Scriptura…)ca se pot mantui FARA PREOT, si FARA DEZLEGAREA CANONICA A PACATELOR!

  Toti acesti crestini aduc ca PRIM si important argument ca este necesar ca IN INIMA (si doar in inima…) sa crezi in Dumnezeu, si acolo sa te “caiesti” de relele facute si ca Dumnezeu te iarta daca te caiesti si daca “Ii spui lui…cu lacrimi ceea ce ai facut” pacatele fara a mai fi CHIPURILE nevoie sa mergi la Biserica si sa te SPOVEDESTI! si fara sa mai fie necesar “sa-i spui lui POPA…” (imprudent si copilareste si ca urmare a unei “crase” prostii), pacatele facute si savarsite si tainuite…!

  Dar pentru ca CEA MAI MARE PARTE A CELOR CARE CONSTESTA (repet in Biserica Noastra…) necesitatea DEZLEGARII PACATELOR prin mana si puterea si lucrarea si actiunea PREOTULUI DUHOVNIC, sunt crestini care au IMPRUMUTAT un mod de gandire APROAPE PROTESTANT, ei bine pentru ei am scris aceste mici comentarii pe un site in trecut…!

  Fiindca intr-o disputa avuta cu un astfel de crestin (ortodox pe dinafara si protestant pe dinauntru in inima lui…) acesta mi-a pus la inodoila momentul CONEVRTIRII la Ortodoxie si Biserica si Momentul LIBEREI si CONSTIENTEI HOTARARI si ASUMARI de a trai cu Hristos, si pentru ca i-am “spus cateva” lucruri de care s-ar putea sa aiba folos duhovnicesc alti cititori, indraznesc sa postez in continuare mai jos…unele din aceste “raspunsuri” pe care i le-am dat unui astfel de crestin in trecut.

  Daca din contra, unii frati cititori vor considera ca in loc de “folos” duhovnicesc, ei dobandesc “sminteala”, atunci ii rog sa ma ierte pentru intentia mea de a posta aceste ganduri si ii rog sa ignore aceste chestiuni scrise de mine…!

  Insa cred ca cu o astfel de ocazie a observarii unor discutii polemice care au avut loc intre niste “ostasi ai Domnului (unii ortodocsi in gandire, iar altii “ortodocsi” doar in mod formal, si care in realitate au o alta gandire in inima lor decat una “ortodoxa”, se pot intelege pe de-o parte atat din “negresitele si indreptatitele acuzatii” si “temeri” si “clevetiri” care se aduc unor ostasi ai Domnului si altor crestini asemanatori in gandire ca si ei, iar pe de-alta parte se pot intelege si unele exagerate si “gresite” acuzatii la adresa lor, printre astfel de oameni aflandu-se multi absolventi de facultati de teologie ortodoxa si iubitori impatimiti de Invatura Patristica a Sfintilor Parinti…!

  “Şi de unde, mă rog, tragi frăţia ta concluzia că eu nu sunt “născut din nou”…?

  SUNT NĂSCUT PRIN BOTEZ ŞI PRIN SFÂNTA TAINĂ A POCĂINŢEI!
  Mama mea Biserica Ortodoxă, m-a născut din PÂNTECELE CRISTELNIŢEI SFÂNTULUI BOTEZ!
  Şi mi-a dat de la botez TOATE PUTERILE ŞI DARURILE CA SĂ MĂ MÂNTUIESC!
  Cele mai importante puteri şi daruri mi le-a dat PRIN SFÂNTA TAINĂ A MIRUNGERII, când am primit 7 daruri ale Sfântului Duh!
  Un copil mic sănătos are în el minte şi voinţă şi sentiment ÎNCĂ DE LA NAŞTEREA DIN MAMA SA (ba chiar din pântecele ei) şi tot aşa are toate membrele şi simţurile (văz, auz, miros, gust, pipăit) DE CARE SĂ SE FOLOSEASCĂ CA DE NIŞTE PUTERI ŞI UNELTE ÎN VIAŢĂ… încă de la naştere.
  Dar mintea deşi o are ca o putere POTENŢIALĂ şi REALĂ ea nu judecă încă copt şi matur cât îi mic, DAR mai târziu CÂND CREŞTE ANGRENAJUL JUDECĂŢII EI se pune în mişcare …şi copilul îşi foloseşte mintea ca pe o putere ŞI FACULATATE ESENŢIALĂ A FIINŢEI LUI!
  De asemenea deşi copilul are picioare…NU POATE ÎNCĂ UMBLA ÎN ELE…şi deşi are mâini…NU SE POATE APĂRA ÎNCĂ CU ELE DE UN POSIBIL RĂU VENIT DIN AFARĂ…!, ci copilul are nevoie de…ocrotire…PÂNĂ DE DEZVOLTĂ….ŞI PÂNĂ CÂND PUTERILE LUI ÎNCEP SĂ-ŞI ARATE LUCRAREA LOR…şi atunci…COPILUL SE PĂZEŞTE SINGUR…de foc şi apă!
  DACĂ însă se întâmplă ca un astfel de copil să se îmbolnăvească sau accidenteze, atunci una din însuşirile şi puterile trupului sau ale simţurilor SE VATĂMĂ şi o vreme el nu se mai poate bucura de sănătatea acelui măular îmbolnăvit sau…adus în stare de debilitate şi incapacitate funcţională.
  Dacă iarăşi prin urmarea unui tratament medical…copilul îşi recapătă sănătatea…şi-o recapătă nu pentru că medicii i-AR INVENTA ŞI…FABRICA ACEL MĂDULAR, nu ci doar pentru că-i vindecă…fucţiile lui fiziologice, DAR MĂDULARUL ÎL AVEA DEJA DE LA NAŞTERE!

  EI, frate, TOT AŞA stau lucrurile şi duhovniceşte.

  Şi anume încă DE LA NAŞTEREA DIN NOU A… BOTEZULUI crestin ortodox, copilul botezat primeşte ca pe nişte PUTERI ŞI FACULTĂŢI si potente, PUTERILE ŞI DARURILE PRIMELOR 3 TAINE DE INTRARE ÎN CREŞTINISM!
  ÎNSĂ NU SE POATE FOLOSI DE TOATE …ÎNCĂ DE LA VÂRSTA DE…BEBELUŞ, ci după ce mai creşte, DAR DOMNUL I LE DĂ CA PE O MARE ZESTRE, precum îi dă corpul cu simţurile şi membrele lui încă de la naştere!
  Intervine însă diavolul şi-i…îmbolnăveşte PUTERILE SUFLETULUI PRIMITE LA BOTEZ…şi copilul poate petrece mulţi ani şi chiar zeci de ani…în boala patimilor şi păcatelor…!
  DAR DACĂ ÎNCEPE TRATAMENTUL “TAINEI POCĂINŢEI”….ÎNTR-UN MOD CONŞTIENT…ŞI DIN TOATPĂ INIMA VOIT…EL, omul care a zăcut în păcat…ÎNCEPE SĂ SE VINDECE ÎN ÎNTREGIME!

  MOMENTUL ÎNCEPUTULUI TRATAMENTULUI ÎNCEPE CU…NAŞTEREA DIN NOU DIN TAINA SFINTEI…POCĂINŢE…!

  DAR NAŞTEREA DIN NOU…NU ÎNSEAMNĂ ….INVENTAREA ŞI FABRICAREA ŞI INTRAREA ÎN SUFLET A…UNEI…STĂRI SUFLETEŞTI NOI, nemaiavute îanainte, CI VIDECAREA…STĂRII SUFLETULUI…AVUTE IMEDIAT DE DUPĂ BOTEZ, ŞI PĂSTRATE CÂŢIVA ANI…ŞI PIERDUTE SAU NETREBNICITE PRIN PĂCAT şi patimi!
  Atât de mult insistă unii fraţi că ei…din momentul naşterii AU…ÎNŢELES…că trebuie să aibă o viaţă nouă!

  Da!, au înţeles! DAR PÂNĂ ŞI PUTEREA ÎNŢELEGERII A FOST SĂDITĂ CA UN DAR DIN CELE 7 TOT DE LA BOTEZ, atunci când ni s-a administrat SF. MIRUNGERE!
  Fără, Mirungere….OMUL PĂCĂTOS….RAR ÎNŢELEGE…PĂCĂTOŞENIA LUI!
  Aşadar TOTUL şi TOATĂ…MÂNTUIREA….ŞI CHIAR DESĂVÂRŞIREA OMULUI CREŞTIN “ÎN MUGURE”…ŞI “ÎN….SÂMBURE” ESTE DATĂ OMULUI de la CELE 3 TAINE (SF. BOTEZ, SF. MIRUNGERE şi SF. EUHARISTIE!) pe care le primeşte când INTRĂ….ÎN BISERICĂ şi ÎN CREŞTINĂTATE…adică ÎN POPORUL LUI DUMNEZEU, AL LUI ISRAEL CEL NOU, al PĂMÂNTENILOR ÎNFIAŢI DE DUMNZEU, care prin înfierea Botezului, primesc DREPT DE MOŞTENIRE A ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR!!

  Aş vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări…că văd că te socoţi născut din nou…pe o altă cale decât … A SFINTEI POCĂINŢE, căci altfel după toate cele spuse în postările de mai devreme…întrebi aşa ca un…uituc…”Atunci ce este Naşterea din nou…?”:
  Aşadar, când un om paralizat UMBLĂ DIN NOU…?, doar atunci când vede că-i neputincios şi suspăină după ….sănătate…SAU ATUNCI CÂND SE DĂ JOS DIN PATUL…PARALIZEI…?
  Când un puşcăriaş sau condamnat este …REABILITAT şi LIBER DIN NOU…?, doar atunci când este în puşcărie şi suspină după libertatea pierdută…..sau CÂND ESTE PUS ÎN LIBERTATE DE CĂTRE INSTANŢA CARE L-A CONDAMNAT…?
  Când FIUL CEL PIERDUT a fost din nou ca înainte de a pleca pe calea păcatului, adică când a avut…haină nouă, şi inel de nobil în deget şi curăţenie a sfufletului…şi bucuria iertării ŞI REPUNEREA ÎN DEMNITATEA de dinainte de păcătuire…?, doar atunci când în zdrenţe fiind…a plâns pentru starea lui….şi a dorit ieşirea din ea…SAU DUPĂ CE A PRIMIT…IERTAREA TATĂLUI…ŞI REABILITAREA LUI…?
  Când o maşină care a fost defectă pleacă de pe loc şi merge din nou pe şosea…doar atunci când se încearcă la cheie să pornească…sau CÂND PORNEŞTE EFECTIV şi PLEACĂ DE PE LOC….?

  Când un PĂCĂTOS creştin ortodox, botezat cu botezul ortodox, dar paralizat în patul păcatelor, şi ajuns în zdrenţe şi păstor la porci ipatimilor şi păcatelor ca şi FIUL CEL PIERDUT….este NĂSCUT DIN NOU…doar când supină….SAU CÂND PRIMEŞTE….IERTAREA ŞI DESPOVĂRAREA CANONICĂ….A TATĂLUI PRIN SF. TAINĂ A POCĂINŢEI….???

  Aşadar când S-AU NĂSCUT OSTaŞII DOMNULUI DIN NOU, atunci când au fost în zdrenţele şi mocirla pacatelor sau CÂND LI S-A CURĂŢAT şi despovărat TRECUTUL lor…întinat ŞI LI S-A ŞETERS PRIN PRIMIREA SF. TAINE A POCĂINEŢEI, ADICĂ A PRIMEI LOR SPOVEDANII ADEVĂRATE ŞI CONŞTIENTE făcute după o lungă vieţuire în păcat şi depărtare de Biserică…??

  Prin urmare…DOAR SUSPINUL ŞI TÂNJIREA şi DORINŢA ÎNDREPTĂRII nu înseamnă NAŞTEREA DIN NOU…!!!

  CI…”NOUA” STARE ŞI CONDIŢIE ŞI SITUAŢIE ŞI DISPOZIŢIE A SUFLETULUI unui creştin ortodox…DE DUPĂ PRIMIREA…IERTĂRII CANONICE….adică CURĂŢENIA ŞI BUCURIA ŞI PUTIINŢA DE A UMBLA DIN NOU…ÎN CĂILE MÂNTUIRII….ŞI CUGETAREA CEA DUHOVNICEASCĂ ŞI PURTAREA CEA DUHOVNICEASCĂ….CARE SE DEZGHEAŢĂ ŞI ÎNMUGURESC IMEDIAT DUPĂ PRIMA SPOVEDANIE ADEVĂRATĂ….ACEASTA ESTE FERICITA STARE A NAŞTERII DIN NOU…a cărei dulceaţă O gustă şi trăieşte şi experiază PĂCĂTOSUL iertat şi spălat şi reabilitat şi ÎMPĂCAT CU TATĂL CEL CERESC!

  Iar dacă frăţia ta sau alţi fraţi cititori veti replica şi obiecta că…Naşterea din nou este O NOUĂ GÂNDIRE ŞI VIZIUNE ŞI MENTALITATE ŞI JUDECATĂ cu care un frate ostaş sau…ortodox, care a regăsit Biserica…o trăieşte şi o are după ce se întoarce la Domnul, spunem că:

  UN OM care a avut ochii sănătoşi la naştere, dar care a orbit fie din cauza unei cataracte fie a unui glaucom sau a unui ACID aruncat în ochi sau din alte varii cauze, DACĂ ÎŞI RECAPĂTĂ VEDEREA şi-o recapătă… şi el vede din nou…pt. că medicamentele primite şi intervenţiile primite de la medici ÎI VINDECĂ PUTEREA DE VEDERE…şi nu că atunci când îl tratează medici, ei îi fabrică pentru prima dată ochi (numai Hristos le-a făcut ochi orbilor din naştere )…şi-i INVENTEAZĂ VEDEREA pentru prima dată..! NU!, ci DOAR ÎI VIDECĂ VEDEREA….BOLNAVĂ…!
  Tot aşa UN PĂCĂTOS ÎNCEPE SĂ AIBĂ O ALTĂ GÂNDIRE ŞI….VEDERE A JUDECĂŢII când se întoarce la Domnul,….PENTRU CĂ ACESTĂ VEDERE ŞI OCHII SUFLETULUI IAU FOST DATE mai întâi LA BOTEZ şi PRIN MIRUNGERE dar cu timpul diavolul i-a orbit ochii sufletului, IAR ACUM CÂND SE ÎNTOARCE LA DOMNUL…CAD SOLZII CUGETĂRII PĂCĂTOASE ŞI FIREŞTI DE PE OCHI….dar ochii…I-A AVUT ÎNAITE DE….A PĂCĂTUI şi VEDEREA DUHOVNICEASCĂ A AVUT-O OMUL MAI ÎNTÂI PRIN…SFÂNTA MIRUNGERE…!

  Nu orbeşte duhovniceşte un copil creştin ortodox şi nu se îmbolnăveşte şi întinează sufleteşte dintr-o dată şi PESTE…NOAPTE….CI ÎN ANI DE ZILE…şi în vieţuirea într-o atmosferă neduhovnicească şi nocivă pentru suflet şi nepropice creşterii lui spirituale, căci ZESTREA BOTEZULUI ESTE CALDĂ ŞI ACTIVĂ ÎN EL MULŢI ANI…dar cu vremea alţii (adică şcoala şi lumea şi părinţii care au orbit şi s-au întinat înainte de el)…ÎL ÎMBOLNĂVESC (sau mai bine spus diavolul îl îmbolnăveşte prin contactul cu omenii îmbolnăviţi tot de el).. Aşadar nu se anulează puterea vaccinului botezului dintr-o dată într-un copil ortodox, şi nu ajunge în paralizie sufletească ÎN COPILĂRIE…ci după repetate…reotrăviri şi reînveninări făcute de către diavolul ŞI MAI ALES CÂND EL NU MAI ARE CONTACT CU….BISERICA ŞI CU OAZA ŞI INSULA VINDECĂTOARE A BISERICII DE PAROHIE!
  Chiar şi unii beţivi din lume (nu toţi) mai ştiu să socotească şi beţi şi chiar multe lucruri şi le amintesc dacă îi întrebi, DAR ÎŞI PIERD ECHILIBRUL MERSULUI şi merg pe picioare şi…cad în şanţ sau pe stradă şi se fac de râs şi-şi atrag batjocura oamenilor trezi şi chiar compărtimirea lor.
  Ei bine, tot aşa şi un CRESTIN ORTODOX..nu cade dintr-o dată în gropa neputinţei şi în şanţul paraliziei totale, dar după ce a căzut S-AR PUTEA SĂ NU SE MAI RIDICE NICIODATĂ, căci Sfinţii Părinţi spun, că ÎN CE STARE TE AFLĂ MOARTEA, în aceea vei şi rămâne veşnic…adică ori ridicat din păcat ori…paralizat în…mlaştina lui…!
  Dar chiar şi într-un asemenea hal de neputinţă şi beţie şi paralizie dacă ar ajunge un creştin ortodox, în urma vieţuirii în păcate grele şi repetate, TOTUŞI PUTEREA internă DE REÎNFRUNZIRE ŞI ZĂCÂMÂNTUL LĂUNTRIC DIN EL, PE CARE-L POARTĂ CA O MINĂ ŞI VÂNĂ DE VIAŢĂ, ŞI PUTERILE VEACULUI VIITOR DATE ÎN INIMA LUI ŞI ÎN DUHUL LUI DE LA BOTEZ….AŞTEAPTĂ…FERICITA DESCĂTUŞARE ŞI…ERUPŢIE CA A UNUI VULCAN…!
  IAR SCUTURAREA JUGULUI PĂCATULUI ŞI ZDROBIREA LANŢURILOR PATIMILOR ŞI ERUPŢIA URIAŞULUI ZĂCÂMÂNT DE PUTERE DIN EL ŞI CURGEREA DIN NOU A SEVEII PUTERII BOTEZULUI PRIN VENELE SUFLETULUI ŞI ALE DUHULUI SĂU…ÎNCEPE CU…”PRIMA SPOVEDANIE” ADEVĂRATĂ ŞI FĂCUTĂ CORECT ŞI DIN TOATĂ INIMA….DUPĂ …indelungata IARNA si ROBIE A PĂCATULUI!

  Deci dacă spui că eşti născut din nou…frate Dănuţ….este pentru că MOAŞA – Parintele DUHOVNIC te-a ajutat SĂ TE NAŞTI DIN NOU…şi dacă spui că vezi şi înţelegi lumea altfel…este pentru că DOCTORUL – Parintele DUHOVNIC ţi-a curăţat ochii şi le-a redat (cum Hristos la vindecat pe orbul…BARTIMEU)! puterea de a vedea…pe care ţi-o furase…diavolul şi păcatul!

  FĂRĂ IERTAREA PĂCATELOR…NU EXISTĂ VINDECARE!….ŞI NICI VEDERE A SUFLETULUI ŞI NICI VIAŢĂ CU PACEA INIMII ŞI NICI….NAŞTERE DIN NOU!
  IAR PUTEREA DE A IERTA PĂCATELE oamenilor…şi puterea de a-i vindeca…NU O AU OILE….ci DOAR PĂSTORII…pentru că AŞA A VRUT MARELE PĂSTOR-IISUS HRISTOS….SĂ RÂNDUIASCĂ…LUCRURILE ŞI ….mântuirea oilor!

  Amin! SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!”

  ……

  “Pentru ochii ceţoşi şi inimile nehotărâte cărora această chestiune nu le este clară nici acum după atâta vreme de când sunt în Oastea Domnului, dar şi pentru ochii care doar spionează de prin altă parte să vadă ce erezie…s-a mai strecurat pe forumul ostaşilor, dar şi pentru copilaşii şi adolescenţii fraţilor care aud şi ei vorbindu-se despre Naşterea din Nou, dar n-au o părere clară şi…precisă despre ceea ce este ea, ei bine, pentru toţi aceştia m-am decis să scriu şi să prezint câteva idei mari luate atât de la Sfinţii Părinţi cât şi din Cursurile Teologice pe care le aprofundează studenţii Facultăţilor de Teologie, cât şi consideraţii şi meditaţii personale…clarificate în mai bine de 11 ani de ostăşie duhovnicească în rândurile componente al Oastei Domnului, despre ceea ce Marii Oameni ai lui Dumnezeu, spun că este Naşterea din nou. În special o să cităm într-unele postări viitoarecâteva idei de la Sfinţii TEOFAN ZĂVORÂTUL şi MAXIM MĂRTURISITORUL, din vol. 3 din Filocalie, care vorbeşte despre ÎNDOITA NAŞTERE DIN DUMNEZEU!

  Cu deosebire m-am hotărât să scriu pentru faptul că unii ostaşi, ca să nu spun falsşi ostaşi înţeleg greşit legătura şi raportul care există între Botez şi Taina Pocăinţei, şi între Taina Pocăinţei şi ….NAŞTEREA DIN NOU şi care au primit ca o….dogmă…de netăgăduit concepţia protestantă (cu deosebire a baptiştilor şi creştinilor după evanghelie, că botezul este doar mărturia unui cuget curat…şi atât), ei bine pentru ei, m-am decis să…scriu aceste consideraţii despre PUTEREA, VALOAREA şi MĂRIREA BOTEZULUI CREŞTIN ORTODOX, pentru Fiii MAMEI noastre ….care ni-l dă – BISERICA CREŞTINĂ ORTODOXĂ DE RĂSĂRIT!

  Reamintesc că în topicul despre VIAŢA DUHOVNICEASCĂ am amintit în scurte cuvinte …ideea esnţială despre CELE DOUĂ ÎNCEPUTURI ALE VIEŢII CREŞTINE…, care sunt BOTEZUL şi TAINA POCĂINŢEI. Începând cu postarea de faţă, încerc să explic şi să dezvolt ce de-al doilea început mare al vieţii creştine, care este tocmai POCĂINŢA, înţeleasă CA TAINĂ şi ca…NOUĂ MENTALITATE (ÎNNOIRE A MINŢII şi GÂNDIRII).

  Pentru postarea de faţă, mă rezum la a pune câteva întrebări…celor mai înfocaţi şi înflăcăraţi…forumişti care MINIMALIZEAZĂ IMPORTANŢA BOTEZULUI ÎN VIAŢA UNUI CREŞTIN ORTODOX, adică din Capul locului aş vrea să-I rog, atât pe Pichon şi pe Ionescu Romică cât şi Fr. Petru Giurgi, să răspundă la următoarele întrebări:

  – Fiul cel pierdut…înainte de a se pierde…ce era? Oare nu…FIU de Om bogat şi nobil? Şi caliatea asta de …”fiu”… de unde a luat-o…din senin sau pt. Că S-A NĂSCUT DIN SĂMÂNŢA TATĂLUI SĂU?
  – Aşadar înainte de a-şi pirde vrednicia de…FIU, prima data a dobândit-o PRINTR-O NAŞTERE…Nu…??

  – O altă întrebare: Un soldat dezortor, înainte de a ajunge…să dezerteze…ce este oare….? Oare nu UN SOLDAT – MEMBRU AL UNEI ARMATE…?
  – Şi într-o astfel de Armată intră aşa tam nesam sau….ÎNTR-O FORMĂ SOLEMNĂ, şi primeşte o uniformă, o armă şi un echipament de luptă şi apoi FACE UN JURĂMÂNT că-şi va apăra ţara şi neamul?

  – Un Om care are trupul paralizat, putea să ajungă în paralizie …ÎNAINTE DE A AVEA TRUPUL ??

  – Un român (cu sânge românesc în vene, născut din părinţi români-sadea) care a ajuns în puşcărie pentru anumite infracţiuni săvârşite împotriva legilor statului român, putea să ajungă în puşcărie, ÎNAITE A FI…CETĂŢEAN al Statului ROMÂN ??;

  – O casă care ajunge în paragină….şi care este pe punctul de a se dărâma, poate să se dărâme…ÎNAINTE de a fi…construită ??

  – Un pom fructifer, uscat şi putred şi pe care îl mănâcă viermii, poate să fie mâncat de carii şi viermi, înainte de a fi…plantat şi răsădit…??

  – O fântână înfundată şi umplută cu bolovani şi pământ şi nisip şi chiar murdărie, poate ajunge într-o asemenea stare decăzută, îaninte de a fi…săpată şi construită??

  – Un foc care este pe punctual de a se stinge, sau în vatra căruia mai fumegă slab doar câţiva cărbuni, şi aceia fiind acoperiţi de multă cenuşă, poate să se stingă…ÎNAINTE DE A FI APRINS…??!

  – O altă întrebare: Dacă apa Botezului Ortodox este…”moartă”, şi fără de…PUTERE, şi dacă era nevoie doar de…Cuvânt şi Căinţă, Atunci….DOMNUL DE CE MAI PORUNCEŞTE CA VIITORII UCENICI SĂ SE BOTEZE (cf. Ev. După Matei, cap.28, vers.19) şi de ce acelaşi lucru îl spune şi SF. PETRU în Faptele Apostolilor, cap.2, vers. 37-38 şi de ce insistă la fel şi Sf. PAVEL tot în Faptele Apostolilor în cap.19, vers. 1-7, cu deosebire vers. 3 şi 6!

  Alte câteva întrebării: Cine ne face să intrăm în Creştinism?, Oare DOAR CĂINŢA?, Oare doar STRĂPUNGEREA INIMII ÎN URMA AUZIRII CUVÂNTULUI EVANGHELIEI…?! Oare SINGURĂ CREDINŢA ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU??

  Păi căinţă şi străpungere şi credinţă au avut şi cei 3000 de bărbaţi care au azit la Cincizecime Predica plină de putere a Sf. Ap. PETRU, cum ni se spune în FAPTE, cap. 2, vers. 37-41!!…DE CE NU LE-A FOST DE AJUNS SĂ CREADĂ ŞI SĂ SE CĂIASCĂ şi doar astfel să PRIMEASCĂ DOAR PRIN CREDINŢĂ DUHUL SFÂNT…aşa cum indică şi argumentează în special baptiştii textul din FAPTE, cap. 10, vers.44-47…??

  Sau Căinţa doar şi străpungerea şi credinţa AU FOST … INSUFICIENTE pentru mântuire ??!!!
  Păi şi atunci ce mai trebuia…??

  BOTEZUL EFECTIV!! Asta mai trebuia!! ADICĂ CEEA CE A PORUNCIT DOMNUL ÎNSUŞI ÎN EV. după MATEI cap. 28, vers.19, şi în MARCU, cap.16, vers.16, şi cum lămureşte Sf. PETRU atât de limpede în FAPTE, cap.11, vers.16!!

  DA !! BOTEZUL !!!

  Că Botezul CA TAINĂ FUNDAMENTALĂ DE INTRARE ÎN CREŞTINISM ŞI ÎN TRUPUL BISERICII ESTE NAŞTERE DIN NOU ŞI TEMELIA TUTUROR TEMELIILOR EDIFICIULUI DUHOVNICESC pe care creştinul trebuie să-l construiască câtă vreme este pe pământ (vezi Ev după MATEI, cap. 7, vers.24-27, şi 1 Corinteni, cap.3, vers. 9-17, cu deosebire vers. 16 şi cap.6, vers.19), vom dezvolta pe larg într-un alt topic, dedicat şi făcut în special PENTRU TAINA BOTEZULUI! ”
  Amin!

  ……….

  “FRATE DĂNUŢ, ai tras o concluzie greşită…CĂ BOTEZUL ar fi egal cu pocăinţa…!!

  Da! BOTEZUL ESTE CU ADEVĂRAT NAŞTERE DIN NOU şi are în el…pocăinţă şi dorinţă a celui ce se botează de a se curăţi, dar POCĂINŢA ESTE ŞI EA O TAINĂ DISTINCTĂ, una dintre cele 7 pe care Sfânta Noastră Mamă-BISERICA CREŞTINĂ ORTODOXĂ le administrează copiilor ei!
  Diferenţa fundamentală între TAINA BOTEZULUI ŞI TAINA POCĂINŢEI, este că BOTEZUL ESTE …IREPETABIL, adică unic şi O SINGURĂ DATĂ SĂVÂRŞIT şi ADMINISTRAT (cf. EFESENI, cap.4, vers.5), iar Taina Pocăinţei ESTE REPETABILĂ, pentru că REPETABILĂ ESTE ŞI …PĂCĂTUIREA şi GREŞIREA OAMENILOR…(cf. 1 IOAN, cap.1, vers.Cool!
  Spre exemplu aşa cum Sămânţa LUCERNEI sau TRIFOIUL pe 7 ani, este semănată de către ţărani sau agronomi…O SINGURĂ DATĂ,…DAR EA RODEŞTE LA RÂND 3 ANI ŞI CHIAR 7 ANI…şi ŢĂRANUL COSEŞTE LUCERNA ŞI TRIFOIUL chiar de 4 ori pe an, dar sigur măcar de 3 ori, tot aşa diavolul duşmanul mântuirii neamului omenesc…O DATĂ (şi nu de mai multe ori) a semănat …sămânţa NEGHINEI (cf. MATEI, cap.13, vers.24-30) a SPINILOR ÎNĂBUŞITORI (cf. MATEI, cap.13, vers.7 şi 22), a pălămidei şi a buruienilor MULTOR PĂCATE în ţarina fiinţei şi firii lui Adam, dar prin sămânţa lui Adam…sămânţa neghinei, a spiniilor, a pălămidei şi a tuturor buruienilor păcatelor A TRECUT LA TOŢI OAMENII (cf. ROMANI, cap.5, vers. 12) şi s-a înmulţit în firea lor şi EA RODEŞTE PĂCAT ŞI PATIMI şi FĂRĂDELEGI şi NELEGIUIRII…TOATĂ VIAŢA!!
  Şi ÎN ACEEAŞI ŢARINĂ A FIRII ŞI FIINŢEI UMANE…DOMNUL SEAMĂNĂ PRIN BOTEZ…SĂMÂNŢA GRÂULUI şi a MUŞTARULUI SFINŢENII ŞI A FIRII CELEI NOI şi A…ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (cf. MARCU, cap.4, vers.28-29 şi 30-32)…!!
  De asta numeşte Sf. Pavel…fiinţa omenească înţeleasă atât în parte (adică individual, cât şi în comuniune cu aţi semeni)…OGOR AL LUI DUMNZEU, după cum se exprimă în 1 CORINTENI, cap.3, vers.9!!!
  Dar pentru ca sămânţa FIRII CELEI DUMNEZEIEŞTI (cf. 2 PETRU, cap.1, vers.4) să rodească şi să se dezvolte…TREBUIE CA NEGHINA PĂCATULUI şi sămânţa spinilor patimilor SĂ FIE…SMULSĂ…SAU MĂCAR COSITĂ…ÎN MOD REPETAT, căci ea RODEŞTE MEREU păcat şi odrăsleşte şi răsare mereu…păcat (cf. GALATENI, cap.5, vers.17; IACOV, cap.1, vers. 13-15; ROMANI, cap.13, vers.14; 1 PETRU, cap.2, vers.11 şi IACOV, cap.4, vers.1) aşa cum buruienile răsar şi cresc în lanurile culturilor de cereale şi legume…FĂRĂ CA OMUL SĂ LE SEMENE!
  Am mai putea asemăna Sf. Taină a Pocăinţei şi cu…ACŢIUNEA DE IERBICIDARE….adică de…împroşcare repetată…cu “ierbicidul” MĂRTURISIRII PĂCATELOR ŞI AL PRIMIRII DEZLEGĂRII ŞI IERTĂRII HARICE ŞI CANONICE…DE LA PREOTUL DUHOVNIC !!!
  Deci…BOTEZUL ESTE…NAŞTERE DIN NOU, iar…Sf. Taină a Pocăinţei este….RENAŞTERE….în SENSUL DE…REGENERARE SPIRITUALĂ (aşa cum POMII ÎNFLORESC ÎN FIECARE PRIMĂVARĂ…) şi REARDERE A RĂSADURILOR PĂCATELOR…CARE AU ODRĂSLIT ŞI RĂSĂRIT între timp (ajutate fiind şi de ploile ispitelor şi a conjuncturilor şi împrejurărilor şi situaţiilor…PRILEJURILOR şi OCAZIILOR DE PĂCĂTUIRE)…DE LA ULTIMA …”IERBICIDARE”, adică….SPOVEDANIE !
  Sf. Taină a Pocăinţei este…UN PROCES CONTINUU DE CURĂŢIRE…CARE NU SE TERMINĂ…CU O SINGURĂ…SPOVEDANIE ŞI DEZLEGARE….CI CONTINUĂ…MULŢI ANI…ŞI CHIAR TOATĂ VIAŢA, până germenele şi sămânţa neghinei păcatului care exisită în noi…este smulsă desăvârşit…şi nu mai rodeşte şi nu mai odrăsleşte alte…păcate.

  Iar în ceea ce priveşte…nedumerirea frăţiei cu…INTRAREA TÂLHARULUI ÎN RAI…fără ca acesta să fi fost botezat cu botezul creştin…iată ce am să-ţi spun:
  Frate, într-un tribunal, ordinea şi disciplina o menţine pe coridoarele tribunalului şi mai ales pe scările şi împrejurul pereţilor exteriori ai clădirii tribunalului…POLIŢIA JUDICIARĂ, care nu aparţine de MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, CI DE …MINISTERUL JUSTIŢIEI!
  Dar ÎN INTERIORUL SĂLILOR DE JUDECATĂ…poliţia şedinţelor şi ordinea solemnă care trebuie să domnească şi troneze într-o sală de judecată o menţine…ÎNSUŞI PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ AL COMPLETULUI! Dacă din întîmplare într-o astfel de sală de tribunal…se produce în timpul unei şedinţe de judecată…vreo infracţiune, nu procurorul sau poliţistul care stă în sală îl arestează pe infractorul perturbator, CI ÎNSUŞI PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI!
  De asemnea dacă în timpul unei şedinţe de judecată…un om care face parte dintr-o cauză, civilă sau penală, care se judecă în ziua respectivă…are de făcut şi depus o cerere verbală şi mai ales scrisă EL I-O DEPUNE DIRECT PREŞEDINTELUI DE COMPLET şi nu o adresează…SERVICIULUI DE REGISTRATURĂ!

  Ce am vrut să-ţi spun cu exemplele acestea din …lumea justiţiei şi a Tribunalelor ?!
  Tâlharul de pe Cruce…era FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU STĂPÂNUL UNIVERSULUI şi CU JUDECĂTORUL SUPREM şi a avut şansa unică în viaţa lui SĂ STEA DE VORBĂ CU DUMNEZEU CEL CARE VENISE ÎN CARNE ŞI OASE DE OM …printre oameni!!
  Când el a dorit acest tâlhar păcătos să fie iertat, nu mai trebuia să se adreseze oamenilor (grefierilor şi registratorilor şi…dregătorilor lui Hristos, care au fost Apostolii)…ÎMPĂRATULUI, căci a avut marea şansă şi marele privilegiu de A-L AVEA PE JUDECĂTORUL ŞI ÎMPĂRATUL SUPREM CHIAR ÎN FAŢĂ!…
  Prin urmare LUI ÎI SPUNE şi ÎI…CERE : “POMENŞTE-MĂ DOAMNE ÎNTRU ÎMPĂRĂŢIA TA” şi se adresează cu aceste cuvinte pentru că AJUNSESE SĂ CREADĂ CU ADEVĂRAT CĂ HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNZEU ŞI CĂ ESTE ÎMPĂRAT…AŞA DUPĂ CUM SCRIA TĂBLIŢA DE DEASUPRA CAPULUI SĂU “IESUS NASARINEUS, REX IUDAEORUM”, şi că AVEA OBLIGATORIU O…ÎMPĂRĂŢIE!!, şi tocmai ÎN ACEASTĂ ÎMPĂRĂŢIE VROIA SĂ INTRE şi din ea să facă parte…!!!
  Pe de altă parte chiar dacă…era victimă şi acuzat…şi inculpat în priveliştea aceea a lumii care îi era potrivnică şi în care situaţie şi împrejurare ostilă…Hristos Condamnatul, trebuia să-şi ispăşească pedeapsa…- care ştim cu toţii că nu era pentru el CI PENTRU LUMEA ÎNTREAGĂ, dar El a decis s-o suporte şi…ispăşească El-…TOTUŞI HRISTOS AVEA CA UN SUVERAN ÎNTREAGA SITUAŢIE SUB CONTROLUL SĂU…!
  Şi pentru că era…ÎNCĂ PE PĂMÂNT … A IERTAT PĂCATELE UNUI PĂCĂTOS…PERSONAL…ŞI NU PRIN INTERMEDIARI, cum va rândui să se facă DUPĂ ÎNĂLŢAREA SA LA CERURI…ŞI PÂNĂ LA A DOUA SA VENIRE!
  Prin urmare…cererea lui de iertare…NU A MAI TREBUIT SĂ TREACĂ PE LA…REGISTRATURA…BISERICII ŞI PE LA…ÎMPUTERNICIŢII LUI HRISTOS…care sunt preoţii şi mai ales episcopii, CI A PRIMIT-O ŞI ÎNREGISTRAT-O ÎNSUŞI HRISTOS, JUDECĂTORUL SUPREM AL FIECĂRUI OM!!

  ŞI A…ADMIS-O !!

  Căci chiar EL ÎNSUŞI – HRISTOS îi spune…acestui păcătos…notoriu…”ADEVĂRAT, ADEVĂRAT ÎŢI SPUN ŢIE….AZI VEI FI CU MINE ÎN RAI” (cf. LUCA, cap.23, vers.43)!!
  Pe de altă parte Domnul HRISTOS, a poruncit …”EFECTUAREA PROCEDURII IERTĂRII PĂCATELOR OAMENILOR” PRIN BOTEZ ŞI POCĂINŢĂ…DUPĂ ÎNVEIEREA SA DIN MORŢI (cf. MATEI, cap.28, vers.9-10 şi 16-20; FAPTE, cap.26, vers.1Cool
  Deci, frate…BOTEZUL SE SĂVÂRŞEŞTE DIN VREMEA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNVIERII DOMNULUI ŞI NU ÎANAINTE DE…MOARTEA ŞI ÎNVIEREA LUI HRISTOS şi se săvârşeşte nu că aşa au vrut sau au rânduit Apostolii, CI PENTRU CĂ AŞA A RÂNDUIT ŞI MAI ALES…PORUNCIT ÎNSUŞI DOMNUL!! (cf. MATEI, cap.28, vers.19 şi 20 şi cf. MARCU, cap.16, vers.16)
  Prin urmare Domnul ca Stăpân Suprem şi Absolut a IERTAT făptura şi creatura mâinilor sale…fără alte…proceduri…prealabile…dar după ÎNĂLŢAREA SA LA CER….A STABILIT CLAR cum să primească oamenii iertarea şi dezlegarea păcatelor şi intrarea în…ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR şi anume:

  – Prin IERTAREA, DEZLEGAREA şi ABSOLVIREA păcatelor şi fărădelegilor oamenilor DE CĂTRE PREOŢII ÎMPUTERNICIŢI SPECIAL CU ACEASTĂ…PREROGATIVĂ, PUTERE şi DEMNITATE HARICĂ şi ECCLESISITICĂ, aşa cum Domnul Însuşi ne spune în MATEI, cap.16, vers.19 şi cap.18, vers.18 şi IOAN, cap.20, vers.23!

  Aşadar oamenii păcătoşi, dacă vor să fie iertaţi de Dumnzeu şi să-şi spele sufletul care a fost întinat şi rănit de multe păcate…TREBUIE SĂ ALERGE din toată inima şi cu toată nădejdea LA ACEŞTI ÎMPUTERNIŢI AI LUI HRISTOS…care sunt PREOTII ORTODOCSI (si Duhovnici…) ŞI SĂ CEARĂ DE LA EI IERTARE, şi MAI ALES SĂ….PRIMEASCĂ IERTARE DIN ŞI PRIN MÂINILE LOR, şi nu numai atât să ceară şi să primească iertare…CI SĂ-I CINSTEASCĂ PE SLUJITORII ŞI ICONOMII TAINELOR LUI HRISTOS…PENTRU ACEST MARE BINE PE CARE EI…ÎL FAC PĂCĂTOŞILOR…căci şi Însuşi Domnul doreşte să-i cinstim! (cf. LUCA, cap.10, vers.16)

  Şi CÂND EL A HOTĂRÂT CEVA, ACEA HOTĂRÂRE TREBUIE SĂ FIE RESPECTATĂ ÎNTOCMAI…căci…”CERUL ŞI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE LUI NU VOR TRECE” (cf. MATEI, 24, vers.35 şi MARCU, cap.13, vers.31)!
  Cine îndrăzneşte să nesocotească şi să scoată ceva din Cuvintele Poruncilor şi Rânduielilor LUI, …”ÎI VA SCOATE DUMNZEU PARTEA DE VIAŢĂ VEŞNICĂ cf. Apocalipsă, cap.22, vers. 19″!!
  Iar cine ASCULTĂ Cuvintele LUI şi LE ÎMPLINEŞTE…şi CREDE ÎN CEL CARE L-A TRIMIS…ARE VIAŢĂ VEŞNICĂ…ŞI LA JUDECATĂ NU VINE, CI S-A MUTAT DIN MOARTE LA VIAŢĂ… !!! (cf. IOAN, cap.5, vers.24)

  AMIN!

  Slăvit să fie Domnul!”

  Ii rog pe fratii admini si cititori sa ma ierte de …lungeala…!

 14. Buna ziua si Doamne ajuta. As dori sa fiu lamurit intr-o chestiune privitoare la o predica de-a Parintelui Cleopa numita “Moise si cele 7 ceruri”. In predica respectiva, Parintele Cleopa spune ca au mai existat lumi inainte de Adam cu multi ani inainte. Am intrebat un parinte docotorand in teologie care mi-a spus ca este o exagerare ceea ce spune Parintele Cleopa cu privire la cele 7 ceruri si la lumile de dinainte. Mi-a ca ceea ce spune Parintele Cleopa nu are legatura cu dogma ortodoxa. Inainte de a exista lumea, exista doar Dumnezeu (Cuvantul), iar dupa ce Dumnezeu a creat lumea, a fost creat Adam dupa chipul si asemanarea Lui. Nu zice nicaieri ca ar fi existat lumi inainte de Adam. Poate ma lamureste si pe mine cineva. Doamne ajuta!

 15. Pai ti-a raspuns bine parintele doctorand, am vazut ca si saccsiv a facut-o. Nici noi nu ne explicam eroarea parintelui Cleopa, care totusi cunostea bine si Dogmatica ortodoxa, dar trebuie sa fie o influenta de prin alta parte, pe care insa trebuie sa o trecem cu vederea si care nu micsoreaza sfintenia vietii sale.

 16. Va multumesc pentru raspuns si va rog sa intelegeti ca nu am tras atentia asupra acestui lucru pentru a scoate in evidenta eroarea marelui nostru duhovnic, Parintele Cleopa, ci pentru a nu se sminti anumite persoane in urma ascultarii predicii respectiva si pentru o mai buna lamurire asupra chestiunii respective. Imi cer iertare daca s-a inteles altceva. Doamne ajuta!

 17. Frate Ciprian!

  Eu am vazut o inregistrare video cu Parintele Cleopa, in care inregistrare este prezent si celebrul poet si om de cultura si filolog clasic si specialist in ebraica, IOAN ALEXANDRU, care venise sa-l intrebe mai multe lucruri si sa se foloseasca “duhovniceste” de cuvintele de invatatura ale Parintelui Cleopa!

  In aceasta Inregistrare Parintele Cleopa afirma la un moment dat ca intr-o carte veche (nu mai stiu daca evreiasca sau greceasca), se afirma ca Moise, dupa ce a cazut Poporul Evreu in pacatul inchinarii la vitelul de aur (in timp ce Moise se afla pe Muntele Sinai ca sa primeasca TABLELE LEGII), dupa ce a poruncit ca evreii care nu s-au inchinat vitelului sa-i omoare pe cei care s-au inchinat, a fost tare mahnit si cutremurat in duhul lui launtric si Dumnezeu vazand mahnirea si durerea lui, a poruncit la doi ingeri sa-l ia si sa-l duca in Rai sa se odihneasca, dar mai intai sa il duca sa vada cele 7 ceruri care sunt Creatie. Parintele Cleopa a spus ca NUMARUL Cerurilor nu numai ca nu se cunoaste ci ca este NESFARIST, fiindca exista texte biblice care spun ca CERURILE CERURILOR si CELE care sunt MAI PRESUS DE CERURI ADUC SLAVA LUI DUMNZEU!

  Parintele Cleopa da si numele Ingerilor Arhangheli Stapanitori care stapaneau si erau mai mai mari peste ingerii din fiecare cele 7 ceruri.

  Si spunea ca la primul cer Moise a intalnit 10.000 de miliarde de ingeri iar Arhanghelul lor era NURIEL. Apoi la al doilea cer a intalnit 20.000 de miliarde de ingeri, peste care stapanea Arhanghelul TAMIEL. Apoi la al 3-lea cer erau 30.000 de miliarde de ingeri sub comanda Arhanghelului DAMIEL. Apoi la al 4-lea cer stapanea Arhanghelul SANDALAFOR, care stapanea peste 40.000 de miliarde de ingeri. Apoi la al 5-lea cer, Moise l-a intalnit pe Arhanghelul HANDARMIEL, care stapanea peste 50.000 de miliarde de ingeri. La al 6-lea cer Moise a intalnit 60.000 de miliarde de ingeri condusi de Arhanghelul SAGRAGEL. Iar in sfarsit la al 7-lea Cer Sf.Prooroc Moise a intalnit pe Arhanghelul SASMIEL, care stapanea peste 70.000 de miliarde de ingeri.

  Fiecare dintre acesti Arhangheli si toti ingerii peste care ei stapaneau S-AU MIRAT cum de un muritor a ajuns pana la ei. Iar cei doi ingeri care il insoteau pe Moise spuneau si lamureau la fiecare Cer pe aceste Capetenii Angelice ca au porunca de la Dumnezeu Insusi sa-l duca pe Moise pana la al 7-lea Cer, iar apoi sa il duca in Rai (care dupa caderea oamenilor in pacat a fost RIDICAT IN VAZDUH de Dumnezeu, dar el, Raiul Exista, REAL, si va fi din nou coborat pe pament dupa Judecata Universala a oamenilor), unde sa se odihneasca 7 zile, caci Moise era epuizat si sfarsit si vlaguit de putere si de spaima si de imarmurire, sora cu graoza, vazand STRALUCIREA si MARIREA Cerurilor la care ajunsese si pe unde trecuse insotit de cei doi ingeri…care il excortau!

  De asemenea la fiecare Cer, Arhangheli ii aratau lui Moise ceva special. La unul dintre Ceruri (am uitat la care…) Parintle Cleopa spune ca Ingerii stateau IN SEMICERC si invatau TORA DIVINA! La un alt cer un alt Arhanghel i-a arata niste CUTII cu LUMILE care au existat inainte de Lumea Noastra…

  Mie aceasta relatare a Parintelui Cleopa MI-A PLACUT FOARTE MULT, si m-a fascinat! Am aflat ca in afara de cei 7 ARHANEGHELI a caror nume sunt descoperite crestinilor, si care sunt: MIHAIL, GAVRIIL, RAFAIL, URIEL, SALATIEL, GUDIEL si VARACHIEL, mai sunt si alti Arhangheli tot Sfinti: NURIEL, TAMIEL, DAMIEL, SANDALAPHOR, HANDARMIEL, SAGRAGEL si SASMIEL…(si or fi si altii, dar despre altii Parintele Cleopa nu a mai facut vorbire…)

  Stiu ca unii teologi mai modernisti apreciaza ca o “legenda” ceea ce a spus Parintele Cleopa despre aceste Ceruri, dar PARINTELE CLEOPA a fost asa cum a spus si Fratele Admin un mare cunoscator al DOGMATICII ORTODOXE si a INVATATURII PATRISTICE A SFINTILOR PARINTI!
  De asemenea Parintele Cleopa face vorbire si referire in Predicile sale si in Scrierile sale si despre Lucrarea Sf. Ignatie Briancianinov “DESPRE INSELARE”!
  Nu puteme spune ca Parintele Cleopa si-a insusit o astfel de Parere despre Ceruri fara sa stie bine ce face, adica fara sa fi judecat bine daca trebuie s-o creada si primneasca in mintea lui sau daca nu trebuie…!
  Cat priveste “Lumile” de dinainte de Adam…trebuie sa stim ca mai inatai si INAINTE DE FACEREA PAMANTULUI, Domnul Dumnezeu a facut cum se spune in Cartea Facerii, a facut CERUL! Prin “Cer” se inteleg INGERII si LUMEA IMPARATIE CERURILOR!

  Imparatia Ceruririlor, din care a cazut Lucifer (si care exista inainte de caderea lui si exista inca…si in care vor intra si multi dintre pamantenii mantuiti prin Hristos, dupa Judecata Universala) este o ENTITATE si o IMPARATIE SPIRITUALA a spiretelor angelice necorporale, si nu-i tot una cu RAIUL, caci “Raiul’ era o “GRADINA PARADISIACA”, sadiat pe pamant (intre Tigru si Eefrat…) si carer era materiala si nu spirituala, in care a fost pus Adam sa lucreze…si s-o intretina si sa aiba grija de animalele din ea…!

  Dar, Sf. Ap. Pavel ne spune undeva in Epistola catre Evrei asa: ” În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate si prin care A FACUT SI VEACURILE ” (cf. EVREI, cap.1, vers.2).
  Tot in aceasi epistola catre EVREI, Sf. Ap. Pavel adauga : “Prin credinţă înţelegem că S-AU INTEMEIAT VEACURILE, prin Cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd.” (cf. Evrei, cap.11, vers.3)!

  Asadar iata ca VEACURILE au fost facute PRIN HRISTOS, si cu mult IANAINTE DE ADAM!

  Deci Parintele Cleopa NU A GRESIT!

  Frate Ciprian, mai mare TEOLOG ca Parintele Dumitru Staniloae, Neamul Romanesc NU A DAT pana acum, dar nici mai mare POVESTITOR al Tainelor Manturii ca Parintele Cleopa iarasi nu a dat…!
  Pentru mine, o Carte a Parintelui Cleopa, “LUMINA SI FAPTELE CREDINTEI”, mi-a aprins dragostea de Ortodoxie, si m-an facut sa ma spovedesc pentru prima data la aproape 20 de ani, dupa multa petrecere in pacate si dupa multa uitare de spovedaniile din nevinovata copilarie…!

  Dumnezeu sa ne ajute tututor sa intelegem cu inima sincera si fara viclenie, Inavaturile Binepaluctilor Lui, printre care Bineplacuti se afla si aceasta VIOARA A CERULUI care a fost Parintele Cleopa!

  Doamne ajuta!

 18. Am gasit doua linkuri pe youtube cu INREGISTRAREA de care am pomenit mai sus…!

  http://www.youtube.com/watch?v=v0iAvZukAD0

  http://www.youtube.com/watch?v=e9NhFjiqpy0

  Doamne ajuta!

 19. @Ciprian si Vela Gheorghe…stiti cat de mult am cautat si eu sensul adevarat al predicii ‘Moise si cele 7 Ceruri’? A fost acum cativa ani buni…2002-2003 pe site-ul ‘sfaturiortodoxe’scris(a) apoi inregistrare audio dar…s-a evaporat pe parcurs, nu stiu cum!

  Multam Ciprian pentru interventie…
  Multam’frate Vela pentru lamuriri suplimentare si-aducere-aminte dar…sa nu (mai) induci lumea in eroare cu filmuletele fiindca nici-unul dintre ele nu pomeneste de ceea ce ne intereseaza pe noi…adica de cele 7 Ceruri 🙂

 20. Surioara Magda, nu este nici o inducere in eroare…

  In urma cu cativa ani, pe cand eram in Bucuresti, am primit de la un tanar teolog care acum este Profesor de Religie la un Liceu din Bucuresti, si care este si Dascal si Cantaret la o Biserica din Bucuresti, doua “cd-uri” deosebit de pretioase. Unul cu multe Scrieri Patristice in format PDF, iar altul cu multe materiale video cu Cuvinte de invataura ale Unor Mari Duhovnici din Romania!

  Intre aceste materiale video era si Inregistrarea Intalnirii care avut loc in urma cu multi ani la Manastirea Sihastria, dintre Parintele Cleopa si Profesorul de Filologie de la Universitatea din Bucuresti, Ioan Alexandru.

  Desi am introdus atunci, in memoria calculatorului aceste comori de invatatura, printr-o nesabuinta si neatentie ulterioara, am alterat cele doua cd-uri, iar mai apoi prin schimbarea de catre un nepriceput de prieten, a versiunii de Windows pe care o aveam, mi s-au sters si toate aceste materiale importante cu inregistarile video primite de la prietenul meu teolog.

  In postarea de mai sus, cand am amintit despre aceasta inregistrare, referitoare la intalnirea Parintelui Cleopa cu Ioan Alexandru, si despre ceea ce spunea in aceasta inregistrare Parintele Cleopa despre “CALATORIA Sf. Pooroc Moise la Cele 7 Ceruri”, am vorbit numai din memorie si aducere aminte, fara sa mai revad acest material (caci nici numai aveam cum…ca mi se stersese din calculator)…!

  Dar, ca sa nu zica cineva ca scot din burta aceste lucruri, m-am apucat sa caut pe youtube (dupa ceea ce i-am scris lui Ciprian…) despre acesta intalnire de care am vorbit in postarea mea precedenta, si am fost mahnit ca nu am gasit decat cele doua linkuri…pe care le-am postat!

  Numai ca Intalnirea dintre Parintele Cleopa si Ioan Alexandru A DURAT MULT MAI MULT, decat durata cuprinsa in cele doua materiale video la care fac referire cele doua linkuri pe care leam postat. Nu imi mai amintesc exact cat a durat aceasta intalnire, dar in orice caz mai mult de jumatate de ora, poate chiar de o ora, si in acest rastimp Parintele Cleopa a adus vorba si a vorbit clar si deslusit si despre aceasta “Calatorie a Proorocului Moise la Cele 7 Ceruri”…!

  Sincer, imi pare rau ca nu este postat pe youtube decat aceasta mica parte din aceasta Intalnire a Parintelui Cleopa cu Ioan Alexandru, dar dupa cum se poate vedea si observa din cele dou linkuri postate, amabele surprind numai momente “INTERMEDIARE” din aceasta intalnire, si nici de cum nu reiese din ele nici “inceputul” si nici “sfarsitul” acestei INTREVEDERI si STARI DE VORBA a Parintelui Cleopa cu Profesorul Ioan Alexandru…!

  Oricum, pentru mine ceea ce am auzit din gura Parintelu Cleopa in aceasta inregistrare, despre cele 7 Ceruri (si cum am spus si in postarea anterioara, Parintele Cleopa nu spune ca ar fi numai 7, ci ca nu se stie numarul lor…) m-a bucurat deosebit…!

  Tot de la el, de la Parintele Cleopa (din unele carti cu interviuri luate de unii teologi si clerici care au mers la Manastirea Sihastria pentru a culege aceste “diamante” de invatatura ale acestui Mare Duhovnic si Parinte al neamului romanesc, si care apoi au fost tiparite in Seria “Ne vorbeste Parintele Cleopa”) am aflat si citit in studentie alte lucruri minunate despre NIMROD primul razboinic de pe pamant, despre URIASII de demult si despre inaltimea si ferocitatea lor, si despre alte multe lucruri, despre care si scrie si mai ales NU scrie in Sf. Scriptura, dar care invataturi fac parte din “TEZAURUL” SFINTEI TRADITII al Bisericii Crestine Ortodoxe de Rasarit, pe care il resping cu dusmanie protestantii si fara de care sunt asa de SARACI duhovniceste si atat de incremeniti in ratacirile lor…!

  Or, Invatatura si Povestirea Parintelui Cleopa despre Sf. Proorc Moise si despre “Calatoria” lui insotit de doi ingeri la Cele 7 Ceruri, se inscrie tocmai in “linia” si cadrul acestor minunate Invataturi si DESCOPERIRI despre unele lucuri “tainice” ale Creatiei lui Dumnezeu si ale Istoriei acestei Creatii si care “lucuri” sunt ferite si ascunse si pecetluite si straine cunoasterii si intelegerii multor oameni si chiar unor teologi si clerici, caci despre ele nu se vorbeste pe… toate drumurile, si in orice carte bisericeasca sau de teologie, caci sunt “Invataturi RARE”, cuprinse in carti si Documente si …”monumente” literare RARE…
  Or, lectura unor Invataturi despre aceste lucruri rare si de multi oameni neaflate si nestiute, te fascineaza…si te umple de recunostiinta Fata de Dumnezeu ca ti le-a descoperit prin niste minunati robi ai Sai…!

  Tot in urma citirii in Cartile Parintelui Cleopa am aflat niste lucruri desosebit de importante despre VAMILE VAZDUHULUI, iar mai apoi m-am apucat sa citesc VIATA CUVIOASEI TEODORA, uncenica Sfantului VASILE CEL NOU, din Constantinopol unde se vorbeste despre aceste “Vami ale Vazduhului”…. Aceasta Invatatura despre Vami a fost o ALTA MARE DESCOPERIRE Adin viata mea si o mare achizitie a formatiei mele de cresti ortodox. Or, si aceasta Descoperire despre VAMILE VAZDUHULUI este la fel de neprimita si neacceptata si batjocorita nu numai de protestanti, ci chiar de catre anumiti ortodocsi si chiar clerici ortodocsi, ca si Invatatura despre Calatoria Sf. Moise la cele 7 Ceruri. Impotriva Invataturii despre Vamile vazduhului au indraznit sa obiecteze si vocifereze multi teologi contemporani si cu deosebire greci, si l-au contestat pana si pe Sf. Ignatie Briancianinov, care aminteste de aceste VAMI, in cartile sale si mai ales in Cartea sa “CUVANT DESPRE MOARTE”, dupa cum ne spune despre asta Cuviosul Parintele nostru Seraphim Rosse.

  Tot, din Cartile Parintelui Cleopa, am aflat despre Scrierea Apocrifa scrisa cu cateva secole inainte de Hristos, si pusa pe seama Sf. Prooc ENOH, si intitulata “CARTEA LUI ENOCH” pe care apoi mi-am cumparat-o si am citit-o in intregime…si pe cre nu am vazut-o si gasit-o “deosebit” de periculoasa, asa cum spun unii despre ea.
  In aceasta Carte a lui Enoh, se relateaza multe lucruri despre Componentele Creatiei, despre vanturi, despre stihii, despre corpuri ceresti, despre anotimpuri, despre Ingeri, cu deosebire despre cei cazuti, si despre Impreunarea lor cu fetele oamenilor, despre Calatoria lui Enoh, de data aceasta la Cer si despre “Cererea de Iertare” pe care el o adreseaza lui Dumnezeu in numele ingerilor cazuti, ca Dumnezeu sa-i ierte de pacatul impreunarii cu fetele oamenilor…si am aflat si alte lucuriimportante si cu deosebire despre prigoanele slujitorilor adevarati ai lui Dumnezeu din vremurile din urma…!

  Evident ca la o prima “apreciere” a unor astfel de relatari si invataturi s-ar putea obiecta (cum de fapt o fac toti protestantii si unii teologi ortodocsi cu “influenta” apuseana in gandire…), ca din moment ce aceste Scrieri nu au fost cuprinse nici in Canonul Rabinic al celor 39 de carti Canonice ale Vechiului Testament, si nici in Canonul celor 27 de Carti ale Noului Testament…ele nu ar avea vreo valoare pentru un crestin…fiind APOCRIFE…, neavand vreo “importanta” in cunoasterea si mantuirea pe care trebuie sa o insuseasca si dobandeasca un crestin…Dreptmaritor!

  Eu insa cred cu toata convingerea ca aceste Scrieri si Invataturi, necuprinse in Canonul Sf. Scripturi AU o mare importanta in procesul de insusire si consolidare a unei culturi crestine serioase a unui crestin ortodox.
  Tot importanta pentru un crestin este si Cartea PASTORUL LUI HERMA, care este si ea plina de descoperiri si alte carti din perioada Apostolica si Patristica. Despre Cartea lui Enoch au amintit si unii Sfinti Parinti si se aminteste si in Epistola Sf. Ap. Iuda cea curprinsa in Noul Testament.

  Daca Dumnezeu a descoperit unor Robi ai lui anumite “Taine” si Evenimente din Viitor, nu trebuie noi sa respingem intrutotul si aprioric o astfel de descoperire, caci ni se pare noua ca ar fi exagerata…

  Ca trebuie sa ne raportam cu maxima prudenta si paza si luare aminte si “fereala” fata de astfel de descoperiri si scrieri si Invataturi (cum spune si Sf. Ignatie Briancianinov despre Cartea lui Toma de Kempis, “Urmarea lui Hristos”, si despre alte Scrieri apusene…), asta este altceva…, si este absolut necesar sa fim PRUDENTI si CIRCUMSPECTI, dar a le respinge din start si aprioric ca nefolositoare si mai mult decat atat, a indrazni chiar sa-i acuzi imprudent (cum a facut… DOMNUL TEOLOG DOCTORAND, de care amintea Cirprian…) pe unii mari Duhovnici romani, ca au gresit fiindca s-au referit in Predicile si Scrierile lor, la astfel de Scrieri si Descoperiri, precum a facut Parintele Cleopa, in Cuvantarile si Inavataturile sale, …mi se pare o ingustime, si opacitate a mintii…!

  Iar de am suparat si eu pe cineva cu ceea ce am scris acum, rog si eu pe fratii mei cititori, sa mi se ierte si treaca cu vederea…!

  Doamne ajuta!

 21. Frate Gheorghe…poate e adevarat ce zici tu, eu insa am dorit sa scot in evidenta faptul urmator: ceea ce zice Parintele Cleopa despre lumile de dinaintea lui Adam este impotriva dogmaticii ortodoxe care afirma ca lumea a fost creata o data cu Adam, adica nu ar fi putut sa existe alti oameni inainte de el. Este un nonsens pe care nu mi-l explic deoarece am un respect deosebit pentru Parintele Cleopa considerandu-l unul din cei mai mari duhovnici pe care i-a avut Romania. Nu cumva sa se inteleaga ca as contesta din invataturile marelui nostru parinte, Doamne fereste, dar faptul cu “lumie dinainte” imi da de gandit si incerc sa nu ma smintesc si nu doresc nici ca altii sa faca acest lucru…
  Cat despre Parintele doctorand de care am amintit si caruia i-am cerut sfatul, este cat se poate de “larg” la minte si iti sugerez sa citesti cate ceva din scrierile lui “Invitatii la libertare”, “Rugaciuni catre tineri” “Iubire, spovedanie si libertate” si nu in ultimul rand ultima sa creatie “A doua cruce” semnate sub titlul de Monah Paulin (Manastirea Putna).
  Nadajduiesc ca Bunul Dumnezeu si Maica Domnului sa imi ajute si sa ma lumineze…
  Doamne ajuta!

 22. Pingback: Război întru Cuvânt » PARINTELE CLEOPA – 12 ani de la plecarea “in gradinile Raiului” (†2 dec. 1998): “MANCA-V-AR RAIUL SA VA MANANCE!” (inedit audio si video)
 23. …cu inceputul cel bun!

  Doamne, ajuta!

 24. Pingback: AJUNUL BOBOTEZEI. Predica Parintelui Sofian din urma cu un sfert de veac. Predici si cateheze actuale ale Parintelui Mihail Stanciu (audio)
 25. Pingback: BOTEZUL SI POCAINTA: “Drepte faceti cararile Lui!” -
 26. Doamne Ajuta si La Multi Ani tuturor fratilor crestini ortodocsi care au ca loc drag de intalnire duhovniceasca virtuala, acest minunat site…

  Am gasit azi un link cu mai multe materiale video (de fapt sunt mai multe parti ale unei inregistrari video deosebit de importante…) cu privire la INTALNIREA care a avut loc in treecut intre Poetul IOAN Alexandru si Parintele Cleopa, si respectiv Parintele Ioanichie Balan si care acum toti sunt trecuti la Domnul!

  Le recomand fratilor cititori, ca sa VADA sau REvada inregistrarea acestei intalniri importante si sa “mediteze” pe indelete la BOGATIA de informatii duhovnicesti pe care le dezvaluie Parintele Cleopa despre Tainele Creatiei si ale Imparatiei Cerurilor!
  Este ao adevarata BIJUTERIE duhovniceasca si o veritabila ENCICLOPEDIE despre lucrurile care nu se prea spun nici macar pe la Facultatile de Teologie Ortodoxa…nu ca nu s-a spune deloc aceste lucruri, insa nicidecum in maniera MAGISTRALA si UNICA in care a facut-o Parintele Ilie Cleopa…

  IATA linkul…

  https://www.youtube.com/results?search_query=Parintele+Cleopa+si+Ioan+Alexandru&oq=Parintele+Cleopa+si+Ioan+Alexandru&gs_l=youtube.3…1785.16654.0.16990.63.40.12.10.13.0.134.3389.37j3.40.0…0.0…1ac.1.pMnqeKWshL0

  Doamne Ajuta!

 27. Pingback: La 98 de ani de la nasterea iubitului nostru parinte Cleopa Ilie: MARIA PARTEA CEA BUNA SI-A ALES… -
 28. Pingback: Apa ca element sfinţitor în sărbătorile creştine și semnificația ei în viața tradițională a satului | Regăsirea frumosului pierdut
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate