MAICA DOMNULUI – NOUL IERUSALIM. Cum o urmam noi?

14-08-2009 Sublinieri

manastirea_cozancea_foto_oana_nechifor_149_0

assumption_icon_from_church.jpg

Noul Ierusalim

Omenirea întreagă a aşteptat mii de ani naşterea Mântuitorului, dar nu se putea întâmpla lucrul acesta până ce, mai întâi, nu se năştea cea care avea să-L nască pe Mântuitorul, acea fecioară plină de har care, precum spun Sfinţii Părinţi, face cât toată biserica; pentru că aşa cum harul îşi are sălaş în Biserica drept-măritoare, aşa şi Maica Domnului a fost sălaş harului dumnezeiesc, încât se miră şi puterile cereşti cum a fost cuprins în pântecele Fecioarei Maria Cel Necuprins. Maica Domnului este Noul Ierusalim, Casa Domnului Dumnezeului nostru (Psalm 120, 9), Cetate a împăratului tuturor veacurilor, Poarta de Aur pe care a intrat Împăratul în lume (cf. Iez. 44, 2).

Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău (Psalm 44, 12). În templu, Fecioara Maria a uitat de toate; o copilă umblând desculţă prin templu, hrănită de îngeri şi îngrijită de drepţi, ea a defăimat toate acelea pe care oamenii le numeau măriri: strălucirea lumii şi obiceiurile omeneşti, şi „s-a pierdut” în cele sfinte – blândeţea şi curăţia, cuvântul lui Dumnezeu şi pacea sufletului; de aceea a dorit împăratul frumuseţea ei (cf. Psalm 44, 13); şi toată frumuseţea ei era înăuntru (cf. Psalm 44, 15): strălucirea sufletului, cu toate că pe din afară părea simplă şi neştiută de nimeni. Aceasta este frumuseţea pe care a ales-o Dumnezeu: a căutat la smerenia roabei Sale.

Ea este precum Sionul pentru că a crezut în cuvântul Domnului trimis ei: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 38). Şi iată: Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului (Psalm 124, 1). Precum a spus cuvântul, aşa a făcut: a ascultat, a văzut, a plecat urechea ei şi a uitat de toate ale lumii şi iată: în ea S-a sălăşluit pacea şi odihna sufletelor – Mântuitorul Lumii. Ea i-a fost casă şi cetate, zid şi turn şi a odihnit pe braţele sale pe cel ce ţine toată lumea, a odihnit la pieptul său pe cel care avea să se odihnească pe cruce de osteneala poverii păcatului lumii. A ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţa Lui. Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el (Psalm 131, 13-14). Să ştie de aici şi cei care de atâţia ani se rătăcesc şi nu ştiu când se odihneşte Dumnezeu, Sâmbăta sau Duminica; să ştie că Dumnezeu se odihneşte în toate zilele acolo unde este smerenie; şi sfinţii au ştiut asta şi au lăudat pe Dumnezeu spunând: „Două scaune are Bunul Dumnezeu: cerul cel prea înalt şi inima celui smerit”.

Şi iată pe Fecioara Maria scaun al Împăratului, sfeşnicul care a ţinut lumina ce avea să lumineze tuturor. Smerenia a ajuns împărăteasă: Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată (Psalm 44, 11), împodobită cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor (Psalm 44, 2), căci acolo unde omul s-a plecat în smerenie, acolo Dumnezeu a vărsat har peste buzele sale.

Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, frumuseţea omului este de fapt frumuseţea sufletului său şi nu cum greşit înţelegem noi o frumuseţe vopsită cu părul în vânt. Să nu ne boim buzele cu vopsele şi lacuri, ci să ne înfrumuseţăm buzele cu cuvintele lui Dumnezeu, să nu ne ungem cu unsori pe faţă, ci să strălucească faţa noastră de blândeţe şi dragoste nevinovată, să nu ne machiem ochii, ci lacrimile să aducă sclipiri în ochi ca podoabe ale smereniei, să nu ne punem cercei în urechi, ci să plecăm urechea la cuvântul dragostei lui Dumnezeu, şi acestea să fie podoabele noastre, căci: Inima curată este sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale.

Fericit este pântecele care L-a purtat pe Dumnezeu şi sânii de la care Acesta a supt. Aşa este, dar fericită este Maica Domnului pentru că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu şi l-a împlinit.

(…)

Maica Domnului nu a fost nicicum o femeie oarecare, aşa cum susţin ereticii, ci precum crinul între spini (Cânt. Cântărilor 2, 2) aşa a fost ea între femei. Multe au fost fecioarele care şi-au dedicat viaţa lui Dumnezeu, însă ca dânsa nu a mai fost nici una. Celelalte, când au văzut-o, laude i-au înălţat, iar reginele şi concubinele osanale i-au cântat (Cânt. Cântărilor 6, 9). „Ea e numai una porumbiţă preacurată, una-i ea la a ei mamă, singură născută în casă”, cea care a adus omenirii acea ramură de măslin, precum oarecând porumbelul lui Noe la potop (cf. Facerea 8, 11), care vestea pacea şi milostivirea lui Dumnezeu.

Fecioara Maria era acel suflet curat de copil. Iată, ne spune Evanghelia că a luat Hristos un prunc şi l-a pus în mijlocul lor şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte (Matei 18, 2-5), iar când a mustrat cetăţile pentru necredinţa lor a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor (Matei 11, 25). A fi precum pruncii, însă precum spune Apostolul Pavel: nu copii la minte, ci copii cu nevinovăţia, smeriţi şi curaţi, şi atunci vom vedea tainele lui Dumnezeu. A ascuns Dumnezeu acestea şi de acei ce se cred înţelepţi şi pricepuţi în ochii lor, cei din veacul acesta, care confundă înţelepciunea cu o nebunie a minţii intrând într-un război păgubos al tehnicii materialiste. A ascuns acestea mai ales de cei ce păgubesc sufletele oamenilor, de ereticii care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu fără să-l înţeleagă, pentru că nu au cunoscut smerenia.

Maica Domnului a avut nevoie de un ocrotitor şi de aceea s-a logodit cu dreptul Iosif care avea 80 de ani şi care mai fusese căsătorit o dată şi avusese şi alţi copii, care în Evanghelie sunt numiţi fraţii Domnului. A fost nevoie să se facă aceasta pentru că evreii nu ar fi putut concepe, fiind întunecaţi la minte, că o fecioară ar fi putut naşte fără a avea bărbat, ei ar fi ucis-o cu pietre, aşa cum şi ereticii aruncă cu pietre în Maica Domnului până astăzi. Iosif nu a cunoscut-o pe Maria pentru că acea poartă prin care a intrat împăratul Hristos, precum ne spune Proorocul Iezechiel: acea poartă va fi închisă şi nimeni nu va intra pe ea pentru că Domnul Dumnezeu a intrat pe ea (Iez. 44, 2).

Maica Domnului este grădină încuiată, fântână acoperită şi izvor pecetluit, în grădină-i o fântână, un izvor de apă vie (Cânt. Cântărilor 4, 12-15), totu-i taină şi iubire, în cămări ascunse mirele se închide, izvorul din inimi la suflet se-ntinde, pecetluit. Doar pentru cei smeriţi, el curge totdeauna pentru cei osteniţi, fugari din lumea păcatului.

Totuşi Maica Domnului nu este numai frumoasă şi strălucitoare, ci se spune în continuare că este şi ca oastea de război temută (Cânt. Cântărilor 6, 10), şi atunci ar trebui să fim cu mai multă luare aminte la purtările şi faptele noastre, căci se ştie că ea este printre noi. Un sfânt văzător cu duhul din Rusia o vedea pe Maica Domnului cum vine pe la chiliile călugărilor în timp ce aceştia dormeau şi-i binecuvânta pe fiecare. La unii însă nu intra şi, întrebată fiind de acel părinte, a răspuns că se scârbeşte de faptele lor, iar la unul neintrând şi fiind întrebată de ce nu a intrat, a spus că din cauză că doarme necuviincios. Cum spuneam, iată, de aici vedem că aminte va trebui să luăm la vieţuirea noastră şi să nu uităm că mai este şi o lume nevăzută împrejurul nostru; în zadar stingem becul, în zadar închidem uşa, faptele făcute la întuneric se vor arăta la judecată în faţa tuturor.

Cea mai mare cinste pe care poţi să o aduci cuiva este să-i urmezi exemplul. Cum o urmăm noi pe Maica Domnului? Nu umblând cu părul în vânt, nici în desfătări lumeşti şi nici în agoniseli materiale sau capricii profesionale, ci acoperiţi de smerenie, în curăţie şi modestie, râvnind către acel loc de rugăciune, emoţionanta cămară a Mirelui. Acolo unde nu ştie nimeni ce se petrece, cea dragă ca Ierusalimul (Cânt. Cântărilor 6, 4) şi Mirele Hristos s-au întâlnit şi lucruri nemaiauzite îşi spun, se-aude şi o cântare, a cărui viers cine poate să-l spună, nimeni fiind încă în trup legat, şi de aceea îi spune Cântarea Cântărilor, căci ea este pentru Noul Ierusalim.

Ierom. Ioan Buliga

Ascultati:

uspenje_dec.jpg


Categorii

Adormirea Maicii Domnului, Duminici si Sarbatori - Noime vii pentru viata noastra, Femeia crestina, Ieromonah Ioan Buliga, Maica Domnului

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

50 Commentarii la “MAICA DOMNULUI – NOUL IERUSALIM. Cum o urmam noi?

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. E zi de tristă bucurie.

  E zi de tristă bucurie.
  E zi de sfântă înălţare,
  Prin rugă şi recunoştinţă,
  Aduse’n dar Sfintei Fecioare.

  Azi , Maica pleacă dintre oameni.
  Dun lumea’n care omul piere
  La Fiul său în cerul slavei,
  Unde nu-i moarte nici durere.

  Azi pleacă cea mai sfântă mamă,
  Care ne-a dat-o Dumnezeu,
  Şi cea mai sfântă’ntre fecioare,
  În Rai, la cer, la Fiul său.

  Vasul de taină al luminii,
  Născută-n rugă pe pământ,
  Fecioară , mamă şi fecioară,
  Care-a născut prin Duhul Sfânt.

  Cea mai aleasă dintre oameni,
  Cea mai curată în credinţă,
  Cea mai adâncă în trăire,
  Sub crucea sa de suferinţă.

  Cea mai deschisă către ceruri,
  Cea mai supusă-n chip firesc,
  Care’n smerita’i ascultare ,
  Salveză neamul omenesc.

  Un crin înmiresmat de ceruri,
  Ce fecioria şi-o îchină
  Într-un firesc ce’i nefirescul,
  La cei ce n-au primit lumină.

  Un suflet neatins de lume,
  Un vas perea-plin de dar ceresc,
  O cupă ce-a purtat văpaia
  Şi focul cel dumnezeiesc.

  O inimă ce-a ars sub cruce
  Trăind prin Fiu toată durerea,
  De mamă’n nevinovăţie,
  Care n-a luat în trup plăcerea.

  Ea-i mama noastră de la ceruri,
  Ea-i bucuria omenească
  Şi vasul tainelor divine,
  Trimise să ne mântuiască.

  Ea e aleasa omenirii,
  Care ascultând de Dumnezeu,
  Ne-a deschis calea în lumină
  Pri naşterea Fiului său.

  Ea este puntea căte ceruri,
  Cu dragostea-i nemărginită,
  Cu dor şi inimă de mamă
  Şi ruga ei desăvârşită.

  Ea pleacă astăzi de pe lume ,
  Dar lumea nu o părăseşte,
  Ci dimpotrivă în din necazuri,
  Şi din nevoi ne izbăveşte.

 2. Pingback: Adormirea Maicii Domnului… două trimiteri « Cuvântul din coastă……………. Crisalida din cristelniță………. Intimitatea intimităților, Totul este Intimitate!!!
 3. Am cumparat o carte cu Prohodul Maicii Domnului(ed. Inst.Biblic si de misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,2006), si am ascultatat si inregistrarile audio cu prohodul postate de dvs. Observ ca sunt destul de diferite la cuvinte si la rime. De ce? Care varianta a cartii e cea buna care trebuie cumparata ca sa nu ne incurcam in versuri cand mergem la slujba?

 4. Sa-ti rasplateasca BUNUL DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI parinte ierom.Ion Buga . Cat de bogata este ortodoxia.
  Iti multumesc si tie Nicolae Mirean.
  Voua fratilor Admin, va multumesc in fiecare zi.

 5. Doamne ajuta !

  Am si eu o intrebare: ce semnifica icoana Maicii Domnului stand pe nor si sub ea lanuri de grau? Oare faptul ca e protectoarea lanurilor? Intreb pentru ca am rude fermieri si cu siguranta s-ar bucura daca ar primi o astfel de icoana.

  Va multumesc.

 6. @ Danut:

  http://www.monachos.net/forum/showthread.php?t=5438

  On this icon, the Mother of God is depicted sitting upon the clouds, and Her hands are extended in blessing. Beneath her is a compressed field, and on it amidst the grass and flowers stand and lay sheaves of rye. Elder Ambrose himself decreed the day of celebration, October 15, and called the icon “Multiplier of Wheat”, indicating by this, that the Most Holy Theotokos “is a Helper for people in their labors for the acquiring of their daily bread.”
  Before his blessed repose, St Ambrose ordered many copies of this icon and sent them to his spiritual children. For the Akathist to this icon, the Elder composed a particular response, “Hail, Full of Grace, the Lord is with You! Grant unto us unworthy ones the dew of Your grace and the showing forth of Your mercy!

 7. PENTRU MARIA IRIS:TE DUCI LA BISERICA SI CANTI SI TU DUPA CARTEA CUIVA CARE ARE VERSIUNEA CORECTA,DUPA CARE II CERI PERMISIUNEA SA O COPIEZI XEROX.

 8. Nu stim care varianta este “corecta”, cred ca exista mai multe traduceri si nu se foloseste una si aceeasi peste tot. La fel am constatat si la Prohodul Domnului.

 9. Pingback: Drumuri şi Sărbători » Alex Rădescu
 10. Intrebare : “Ce semnifica icoana Maicii Domnului stand pe nor si sub ea lanuri de grau?”
  Am auzit un raspuns la aceasta intrebare care mi se pare foarte interesant:

  Iisus Hristos a prefigurat Taina Euharistiei prin minunea inmultirii pâinilor si a pestilor (de asemenea: peste = I.H.T.O.S. in greaca), iar apoi la Cina cea de Taina – pâinea si vinul se transforma in trupul si sângele lui Hristos. Deci painea Il reprezinta pe Hristos. Maica Domnului este deasupra lanului de grâu binecuvântându-l si pregatindu-l pentru transformarea in Sfânta Euharistie.
  Tot asa cum in pamânt bobul de grâu se transforma in spic cu boabe multe si din rodul lui se face pâinea, tot asa Maica Domnului L-a avut in pântece pe Dumnezeu si L-a “copt” / transformat in Pâinea Vietii. De aceea Maicii Domnului I se mai spune si “vatra” pentru ca a “copt” pâinea cea de pret.

  Doamne, ajuta!

 11. Pingback: Război întru Cuvânt » In memoriam Parintele Constantin Mihoc: DESPRE PODOABELE FEMEILOR
 12. Pingback: Război întru Cuvânt » Ierom. Ioan Buliga: CRUCEA - SEMNUL IUBIRII LUI DUMNEZEU PENTRU LUME
 13. Pingback: Război întru Cuvânt » Parintele Cleopa despre femeia crestina – imbracamintea, infatisarea, purtarea si rosturile ei firesti: “TACE LUMINAND SI SE JERTFESTE TACAND”
 14. Pingback: Război întru Cuvânt » DUMINICA MIRONOSITELOR, ZIUA FEMEII CRESTINE: “Cine ne va pravali noua piatra de la usa mormantului?”
 15. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfantul Ioan Gura de Aur catre Cuvioasa diaconita Olimpiada despre virtutea simplitatii si patima ascunsa a impodobirii
 16. Pingback: Război întru Cuvânt » SA ALERGAM LA MAICA DOMNULUI!
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » Cuviosul Arsenie Papacioc, nascut acum 96 de ani in lumina Adormirii Nascatoarei de Dumnezeu, despre iubirea Preacuratei pentru noi: “O, FERICITA INCREDERE! O, SCAPARE SIGURA! MAICA LUI DUMNEZEU ESTE MAICA MEA. SA NE A
 18. Pingback: Război întru Cuvânt » ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Imnul Sfantului Maxim Marturisitorul inchinat Preamaritei Stapanei noastre
 19. Pingback: Război întru Cuvânt » CUVANT DUHOVNICESC CU PUTERE AL PR. MIHAI ALDEA: “Trebuie sa lasam deschise portile pocaintei pentru oricine si sa fim sinceri cu noi insine”
 20. Pingback: Război întru Cuvânt » IZVORUL TAMADUIRII. Cuvant praznical al Parintelui Sofian Boghiu. MAICA DOMNULUI – maica noastra si vindecarea celor neputinciosi
 21. Pingback: ADORMIREA MAICII DOMNULUI
 22. Pingback: Tânguirea noastră la Adormirea Ei şi Tânguirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu atunci când a îmbrăţişat cinstitul trup al Domnului Nostru Iisus Hristos (Sf. Simeon Metafrastul) « N-am cuvinte…
 23. Pingback: IMPARATEASA CERULUI SI A PAMANTULUI. Mari duhovnici si sfinti contemporani despre Maica Domnului si maicuta noastra preamilostiva
 24. Pingback: 3 august – PATRU ANI DE LA MUTAREA LA DOMNUL A PARINTELUI MACARIE DE LA MAN. PASAREA. Despre Maica Domnului (VIDEO) si despre canonul pentru avort. “Romanii nostri vor incepe, incet-incet, sa se cearna” -
 25. Pingback: SFATURILE SFANTULUI VALERIU GAFENCU CATRE SURORILE SALE DESPRE CUMINTENIE, NATURALETE, SIMPLITATE -
 26. Pingback: DE CE FARDAREA E PACAT? Icoana pe care o stricam prin “infrumusetare” -
 27. Pingback: Din provocarile crestinului ortodox de astazi: FRUMUSETEA INSELATOARE, GOANA DUPA MINUNI -
 28. Pingback: Pacatele banale care raman pacate… si in modernitate: TINUTA PROVOCATOARE, MACHIAJUL, IMPODOBIREA… Sminteala femeilor si vina barbatilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 29. Pingback: Predica Vladicai Augustin la Adormirea Maicii Domnului: LUMEA NU ARE NEVOIE DE FEMEI MODERNE, CI DE MARTE SI MARII - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: IATA, MAMA NOASTRA! – IPS Iustinian Chira despre MAICA DOMNULUI -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Articole Recomandate

Carti recomandate