MARSUL POLONEZ. UE discuta activarea ”OPTIUNII NUCLEARE” impotriva POLONIEI. Capetele de acuzare: lezarea “independentei” JUSTITIEI, restrangerea AVORTULUI, incurajarea EXTREMISMULUI/ Marsul de Ziua Independentei, prezentat de mass-media drept manifestare a EXTREMEI DREPTE/ Germania incita o miscare #REZIST anti-conservatoare in Polonia

17-11-2017 10 minute Sublinieri

Istoria dã iar semne cã începe sã se repete şi Doamne fereşte sã se repete pânã la capãt.

Pe scurt, UE vrea sã declanşeze “opţiunea nuclearã” împotriva Poloniei, adicã sã-i blocheze dreptul la vot în Comisie, pe baza suspiciunilor cã guvernul “naţionalist de dreapta” vrea sã atenteze la independenţa justiţiei şi la valorile UE.

Asta dupã ce au ieşit 60-100.000 de oameni în stradã pentru a sãrbãtori independenţa Poloniei. Fix ca la noi, decât cã invers.

(Dacã mã întreabã cineva care sunt valorile UE recunosc cã pot recita din memorie câteva: Junker, Barroso, Macovei şi, cu voia dumneavoastrã, axiologic mandatoriul Traian Bãsescu.)

Preşedintele, premierul şi ministrul de externe ai Poloniei i-au zis lui UE sã ia un sas. Poate-l iau pe al nostru.

https://www.nytimes.com/2017/11/15/world/europe/european-union-poland-parliament-vote.html

Parlamentul European, ăla care permite aniversarea odioasei revoluții bolșevice din octombrie 1917, a dat o declarație împotriva Poloniei. Polonia e acuzată nici mai mult și nici mai puțin decât de extremism.

În realitate poporul polonez este conservator, adică fix în opoziție totală cu fascismul și comunismul, ideologii născute pe baze comune.

Tendința politrucilor de la Bruxelles de a asimila conservatorismul cu ideologiile radicale este unul din principiile marxismului cultural care bântuie multe minți care bat apa în piua prin stratosfera instituțiilor de la Bruxelles. De aceea, cred că este foarte bine sa arătăm cu fiecare ocazie adevărul fundamental că Europa este creștină și punct!

Consideră că situaţia actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menţionate la articolul 2 din TUE; însărcinează Comisia sa pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne să elaboreze un raport specific, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul său de procedură, cu scopul de a organiza un vot în şedinţă plenară pentru a adopta o propunere motivată prin care să se solicite Consiliului să acţioneze în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE“.

Iar în acest articol 2 din versiunea consolidată a Tratatului Uniunii Europene se spune că „Uniunea este bazată pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, statului de drept precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv al persoanelor aparţinând unor minorităţi. Aceste valori sunt comune Statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, non-discriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitatea între femei şi bărbaţi“.

Este o situaţie extrem de gravă deoarece s-a trecut de nivelul avertismentelor transmise de Comisia Europeană către Guvernul de la Varşovia şi refuzate complet de acesta. Dacă votul în plenul Parlamentului European va solicita Consiliului European activarea art.7 din Tratat, denumit „opţiunea nucleară“ atunci, cel puţin teoretic, se poate ajunge la decizia suspendării dreptului de vot al Poloniei în instanţele europene. O rezoluţie similară a fost adoptată şi în cazul Ungariei, ceea ce ar putea presupune o viitoare discuţie foarte serioasă privind situaţia ambelor state…

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (VERSIUNE CONSOLIDATĂ) TITLUL I DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 7 (ex-articolul 7 TUE) (1)

La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice. Obligaţiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Şi iată acuzaţiile aduse Poloniei:

1.  subliniază că este de importanţă fundamentală să se respecte valorile europene comune enumerate la articolul 2 din TUE şi în Constituţia Poloniei şi să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2.  îşi reiterează poziţia exprimată în rezoluţiile sale din 13 aprilie 2016 şi din 14 septembrie 2016; îşi reiterează, în special, îngrijorarea cu privire la evoluţiile legislative rapide care au loc în multe domenii fără consultări corespunzătoare şi fără posibilitatea unui control constituţional independent şi legitim, existând astfel riscul subminării sistematice a drepturilor fundamentale ale omului, controlului şi echilibrului democratic şi statului de drept; îşi reiterează, în special, îngrijorarea în ceea ce priveşte astfel de schimbări în domeniile mass-mediei publice, dreptului penal, legislaţiei privind poliţia, dreptului funcţiei publice, legislaţiei privind combaterea terorismului, legislaţiei privind ONG-urile, dreptului de azil, libertăţii de întrunire şi drepturilor femeilor;

3.  regretă intens şi cu tot mai multă îngrijorare faptul că nu s-a găsit nicio soluţie de compromis la problema fundamentală a funcţionării corespunzătoare a Curţii Constituţionale (independenţa şi legitimitatea acesteia, precum şi publicarea şi executarea tuturor hotărârilor acesteia), fapt care subminează grav Constituţia Poloniei, democraţia şi statul de drept în Polonia; subliniază cu profund regret faptul că guvernul polonez refuză să ia în considerare criticile constructive provenind din partea cetăţenilor Poloniei şi din partea instituţiilor naţionale, internaţionale şi ale UE, precum şi faptul că nu au fost anunţate acţiuni pentru a răspunde acestor preocupări;

4.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la reformularea legislaţiei privind puterea judecătorească din Polonia, în ceea ce priveşte în special potenţialul acestor schimbări de a submina din temelii independenţa sistemului judiciar şi de a slăbi statul de drept în Polonia;

5.  ia act de faptul că, la 27 iulie 2017, Preşedintele Duda şi-a exercitat dreptul de veto faţă de două legi controversate adoptate de parlamentul polonez ca fiind incompatibile cu Constituţia Poloniei, afirmând că aceste legi ameninţă grav independenţa sistemului judiciar din Polonia; solicită o dezbatere amplă despre reforma sistemului judiciar, care să aibă loc la nivel naţional şi cu participarea tuturor părţilor interesate relevante, reformă care ar trebui să respecte statul de drept şi să fie în conformitate cu dreptul UE şi cu standardele europene privind independenţa judiciară; îl invită pe preşedintele polonez să nu semneze legi noi, cu excepţia cazului în care acestea garantează în totalitate independenţa sistemului judiciar;

6.  sprijină recomandările privind statul de drept emise de către Comisie, precum şi procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor iniţiate de Comisie împotriva Poloniei pentru încălcarea dreptului UE; ia act de hotărârea Comisiei de a monitoriza, în calitate de gardian al tratatelor, situaţia din Polonia şi acţiunile întreprinse în urma recomandărilor sale de către autorităţile poloneze, continuând, în acelaşi timp, să ofere Poloniei sprijinul său deplin pentru a identifica soluţii adecvate pentru consolidarea statului de drept;

7.  îndeamnă parlamentul şi guvernul polonez să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene şi ale Comisiei de la Veneţia şi să se abţină de la efectuarea oricărei reforme care ar pune în pericol respectarea statului de drept, în special independenţa sistemului judiciar; solicită, în acest sens, amânarea adoptării oricăror legi până la realizarea de către Comisia Europeană şi Comisia de la Veneţia a unei evaluări adecvate;

8.  invită guvernul polonez să respecte ordinul temporar al Curţii de Justiţie a UE din 27 iulie 2017 în cauza C-441/17 şi să suspende imediat exploatările forestiere la scară largă din pădurea Bialowieza, care riscă să cauzeze daune grave şi ireversibile acestui sit care face parte din patrimoniul mondial al UNESCO; invită guvernul polonez să oprească returnările expeditive în Belarus, pentru a se conforma ordinelor intermediare obligatorii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului din 8 iunie 2017, precum şi să se asigure că orice persoană care îşi exprimă intenţia de a solicita azil sau protecţie internaţională la frontierele Poloniei se bucură de un acces deplin la procedura de azil din Polonia, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi cu legislaţia UE;

9.  invită guvernul polonez să respecte dreptul la libertatea de întrunire prin eliminarea din legislaţia actuală referitoare la întruniri a dispoziţiilor care acordă prioritate adunărilor „ciclice” aprobate de guvern; îndeamnă autorităţile să se abţină de la aplicarea de sancţiuni penale persoanelor care participă la adunări paşnice sau la contrademonstraţii şi să renunţe la acuzaţiile penale împotriva protestatarilor paşnici;

10.  invită guvernul polonez să abroge legea privind înfiinţarea unui Institut Naţional pentru Libertate – Centru pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care împiedică accesul la finanţarea din fonduri publice al unor grupuri critice ale societăţii civile şi să se asigure că repartizarea fondurilor publice pentru societatea civilă se realizează în mod echitabil, imparţial şi transparent, garantând o reprezentare pluralistă;

11.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la relatările din mass-media legate de supravegherea de către poliţie a liderilor opoziţiei şi ai societăţii civile şi solicită autorităţilor poloneze să investigheze aceste informaţii şi să respecte pe deplin viaţa privată a tuturor cetăţenilor;

12.  invită guvernul polonez să adopte o poziţie fermă în materie de drepturi ale femeilor şi fetelor, punând la dispoziţie mijloace contraceptive gratuite şi accesibile fără discriminare şi fără prescripţie medicală; în acest context, solicită să se abroge legea care limitează accesul femeilor şi fetelor la mijloacele contraceptive de urgenţă;

13.  critică ferm orice propunere legislativă care ar interzice avortul în cazul în care ar exista malformaţii grave sau mortale ale fătului; subliniază că accesul universal la sănătate, inclusiv la sănătatea sexuală şi reproductivă şi la drepturile conexe, este un drept fundamental al omului; îşi reafirmă hotărât sprijinul faţă de organizaţiile pentru drepturile femeilor, pentru că acestea au făcut recent obiectul unor acţiuni în instanţă;

14.  invită guvernul polonez să respecte toate dispoziţiile referitoare la statul de drept şi la drepturile fundamentale consacrate în tratate, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Convenţia europeană a drepturilor omului şi în standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi să se angajeze în dialog direct cu Comisia;

Vă cer scuze pentru acest text lung, dar situaţia impune o lectură atentă căci, în mod vizibil, Polonia şi Ungaria, apoi România şi Bulgaria (prin rapoartele MCV de ieri) sunt ţinta unor critici europene şi internaţionale din ce în ce mai susţinute mai ales din cauza celor ce se petrec în domeniul justiţiei, modificări rapide ale cadrului juridic naţional existent echivalat cu o încălcare a normelor statului de drept. Deocamdată, suntem în situaţie de criză deschisă. Dar lucrurile pot evolua foarte rapid.

  • ActiveNews:

Polonia sfidează presiunile tot mai mari ale Parlamentului European: Rezoluția care acuză Varșovia că încalcă normele statului de drept este scandaloasă!

Guvernul polonez a calificat miercuri drept’„scandaloasă” rezoluția adoptată de Parlamentul European, care acuză Varșovia că încalcă normelor statului de drept prin reformele judiciare, relatează agenția PAP, citată de Agerpres. De altfel, în baza rezoluției votate, UE cere aplicarea articolului 7 din Tratatul unional, adică suspendarea dreptului de vot, Este ultima etapă a procedurii de infringement deja declanșate de Comisia Europeană împotriva Poloniei.

Rezoluția reprezintă un ‘instrument politic de exercitare a unor presiuni asupra Poloniei’, se arată într-un comunicat al MAE polonez. „Este un document partizan, bazat mai degrabă pe judecăți politice decât pe o analiză a legilor”, continuă comunicatul.

Rezoluția evocă toate controversele pe tema statului de drept ce au urmat preluării puterii de către formațiunea conservatoare Lege și Justiție, în 2014. Este vorba de reforma Tribunalului Constituțional, prin care conservatorii au înlocuit judecătorii numiți cu puțin timp înainte de fostul guvern, precum și de reformele ce au vizat funcționarea tribunalelor de drept comun și a Consiliului Național al Magistraturii.

Comisia Europeană consideră aceste măsuri o încercare de subordonare a puterii judiciare în fața celei executive, în timp ce guvernul de la Varșovia susține că a vrut să pună capăt ‘castei corupte’ a judecătorilor.

Executivul comunitar a lansat, în iunie anul trecut, o procedură de infringement pe tema respectării statului de drept în Polonia, urmată anul acesta, tot în iunie, de o alta privind neaplicarea cotelor obligatorii de refugiați. Ultima etapă a acestei proceduri este suspendarea dreptului de vot al Poloniei în UE, dar pentru aceasta este nevoie de acordul unanim al tuturor statelor membre, iar Ungaria a reafirmat că va bloca prin veto o asemenea decizie.

„Guvernul ungar sprijină Polonia, iar aplicarea unei asemenea rezoluții nu intră în discuție’, a declarat miercuri vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, citat de agenția MTI. Este ‘inacceptabil’ ca Bruxelles-ul să exercite presiuni asupra statelor membre suverane’ și să ‘pedepsească guverne alese în mod democratic’, a apreciat Semjen.

Argumentul ‘suveranității’ naționale a fost invocat și de europarlamentarii polonezi într-o rezoluție ce critica ‘ingerința instituțiilor UE’ în politica. Documentul a fost taxat scurt de către prim-vicepreședintele executivului comunitar, Frans Timmermans: ‘Nu poate fi invocată democrația împotriva statului de drept (…) Nu puteți spune: suntem o națiune suverană, nu ne pasă de reguli’.

Pe de altă parte, rezoluția adoptată miercuri de PE ‘condamnă puternic marșul desfășurat la Varșovia, sâmbătă, de Ziua Independenței Poloniei.

Îți iubești familia și Țara? Crezi în Dumnezeu? Pentru Digi și mass-media mainstream ești „extremist de dreapta”, probabil și antisemit, antimusulman

„Zeci de mii de persoane” au luat parte la un miting organizat de către „extrema-dreaptă” în Polonia, scriu mai toate jurnalele și siteurile de „știri” despre marșul desfășurat duminică la Varșovia, cu ocazia Zilei Independenței.

Iată cum a sunat știrea de pe Digi 24:

„Marș de amploare al extremei-drepte din Polonia, de Ziua Independenței. 60.000 de oameni au ieșit pe străzile Varșoviei, pentru a apăra valorile creștine. Organizat sub sloganul „Îl vrem pe Dumnezeu!”, marșul a adunat polonezi care se opun migrației și politicilor proeuropene.

Protestatarii, mulți dintre ei antisemiți și antimusulmani, au promis că vor apăra țara de orice amenințare externă. Eu au mărșăluit prin oraș cu făclii și drapele, supravegheații îndeaproape de poliție”.

Cu alte cuvinte, Digi 24 afirmă că toți apărătorii valorilor creștine reprezintă extrema-dreaptă, asimilată cu fascismul și nazismul. Mai mult, știrea afirmă că acei 60.000 de oameni erau „protestatari”, „antisemiți și antimusulmani”. Protestau împotriva a ce? Sau a cui? Era un marș dedicat unei sărbători naționale. Mai mult,  arătând încă o dată că deontologia se plimbă cu capul spart prin redacția Digi 24, „știriștii” afirmă că „mulți” dintre cei 60.000 erau „antisemiți și antimusulmani”. De unde știu domnii de la Digi? Conform căror sondaje de opinie realizate în timpul marșului?

Evident, aceste surse nu există, fiind doar stereotipiile marxiste care domină redacția Digi 24 de o bucată de vreme încoace. Nici măcar presa internațională nu și-a permis să facă asemenea generalizări grosolane. De altfel, chiar dacă nu iese din corectitudinea politică dominantă, cei de la The Telegraph scriu că participanții au fost foarte diverși: de la tineri la bătrâni, de la familii la suporteri ai echipelor de fotbal. Este de domeniul evidenței că nu poți controla fiecare participant la un marș public la care participă zeci de de mii de oameni. Dar este și de domeniul mârșăviei intelectuale și profesionale să iei excepția să o transformi în regulă.

Un studiu atent al fotografiilor de la marș surprinde instantanee numeroase cu mesaje pro familie, pro viață, dar și bannere cu chipul lui Iisus Hristos. De altfel, Ministrul de Interne al Executivului Polonez a numit manifestația drept „o priveliște minunată: Suntem mândri că atât de mulți polonezi au decis să ia parte la o sărbătorire a Zilei Independenței”. Cu alte cuvinte, Digi 24 afirmă că Ministrul de Interne polonez, Mariusz Blaszczak, este un extremist de dreapta și un antisemit. Nu?

La această întrebare să răspundă deontologii.

Iată câteva instantanee de la marșul de „Ziua Independenței”:

Polonia a sărbătorit Ziua Independenței pe 11 noiembrie si hopa toata mass media europeană a sărit ca arsă. Aaaa…vai că extremism, ca extrema dreaptă, ca vai ca se va duce dracului democrația in Polonia .
Or fi fost si ceva extremisti dar oare toți cei 100.000 de polonezi să fi fost extremisti ?

Oricum la stângisti dacă nu esti cu ei esti împotriva lor , iar democrația e doar ceea ce decretează ei , restul se stie ca e extremism.

P.S. Avem ce invata de la Polonia

Independența a fost redobândită de Polonia în 1918 după 123 de ani în care a fost împărțită de Austro-Ungaria, Prusia și Rusia.
Polonia a fost dealtfel desfiintata de 2 ori ca tara. Prima data in 1795 cand a fost a fost împărțită de Austro-Ungaria, Prusia și Rusia. Iar a doua oara in 1939 intre Germania nazistă și Uniunea Sovietică.

Păi cum nu ne spun goarnele media neo-marxiste europene ca ticăloșii de polonezi sunt extremisti de dreapta ? Nu se plang ăstia de la DIGI 24 cum ca polonezii sunt fasciști? Nu ne spun ei ca e nasol cu Polonia ca acolo s-a sfarsit democrația ?

Nu stiu cum , dar cei care sunt anti-naziști si anti-comuniști mie unul logica simpla îmi spune că oamenii ăstia sunt cu adevarat pro-democrație. Sau o fi invers dupa logica bruxelleza ? 😉

Mă eu cred ca ăstia au dreptate ,polonezii ăstia cu bannerul ăsta erau fasciști si comuniști undercover :-p

Naratiunea standard draga elitelor luminate e ca fascismul e produs de saracie, un simptom al saraciei. Ma intreb daca nu cumva fascismul a devenit un “privilegiu” al celor bogati, gandindu-ma la ce se intampla in SUA, in tari civilizate din Vestul Europei si in Polonia, care exporta la noi de ne omoara, care face ce vrea in UE si care isi permite sa fie si de un nationalism care bate in extrema dreapta.

Se vede treaba ca cei saraci nu au bani sa-si articuleze discursul lor identitar asa ca trebuie sa inghita ce le dau, “pe gratis”, retelele internationale – onegeuri, fundatii, ambasade – specializate in export de ideologie spre tarile sarace. Si aceste retele baga mare stangism luminat sau fascism pro-“Occident”, anti-Rasaritean.

Ursula von der Leyen, Ministrul Apărării din Germania, a afirmat cu subiect şi predicat că ţara sa trebuie să sprijine „rezistenţa democratică a tinerei generaţii” din Polonia. E o invitaţie deschisă la organizarea unei revoluţii colorate, o afirmaţie de o gravitate extremă.

Polonia însă are politicieni adevăraţi care au reacţionat imediat cerându-i vacii nemţeşti să-şi retragă spusele absolut inacceptabile.

Mai mult, autorităţile poloneze par mai determinate ca oricând să înainteze nemţilor cereri de despăgubiri pentru pagubele suferite de ţară în cel de-al doilea Război Mondial.

De altfel, declaraţia preşedintelui Kaczynski legată de acest subiect nu lasă loc niciunui echivoc:

„Francezii au fost despăgubiţi, evreii au fost despăgubiţi, multe alte naţiuni au fost despăgubite pentru suferinţele din timpul celui de-al doilea Război mondial. Polonia nu.”

Vă reamintesc faptul că Germania are o datorie istorică de aproape 20 mld. EUR către România, datorie despre care oficialii români se feresc să aducă discuţia. Cel care-a descoperit-o, Radu Golban, a fost dat afară de la celebra instituţie băsistă, Universitatea de Vest din Timişoara. De unde putem deduce limpede ceea ce ştiam deja de multă vreme: spre deosebire de noi, polonezii au verticalitate!


Categorii

1. DIVERSE, Polonia, Uniunea Europeana, globalizare, guvernarea europeana (UE)

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

1 Commentariu la “MARSUL POLONEZ. UE discuta activarea ”OPTIUNII NUCLEARE” impotriva POLONIEI. Capetele de acuzare: lezarea “independentei” JUSTITIEI, restrangerea AVORTULUI, incurajarea EXTREMISMULUI/ Marsul de Ziua Independentei, prezentat de mass-media drept manifestare a EXTREMEI DREPTE/ Germania incita o miscare #REZIST anti-conservatoare in Polonia

  1. Pingback: POLONIA RESPINGE SANTAJUL UE, adoptand propriile "legi ale justitiei". Noul premier polonez: VREM SA RECRESTINAM UNIUNEA EUROPEANA/ Haos in Ucraina: tentativa de LOVITURA DE STAT in numele ANTICORUPTIEI condusa de SAAKASVILI, fostul presedinte a
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare