ADEVARATA SI FALSA ASCULTARE DUHOVNICEASCA (II). Iubirea de stapanire in Biserica

27-02-2010 Sublinieri


“… Referindu-ne la păstorii vremii noastre, numiţi de el „fraţi mincinoşi” şi „duşmani ascunşi” carepredică Ortodoxia schimbată şi prefăcută după placul lumii”, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul avertizează:

Aceştia sunt ispita cea mare a neamului celui de pe urmă. Despre ei a proorocit Domnul că vor fi în veacul cel de apoi Mulţi vor veni în numele Meu şi pe mulţi vor înşela (Mt. 24,5). […] Cât e de greu pentru creştinii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine au înaintea lor. Cât e de uşor să fie atraşi la ideile filosofiei lor şi să creadă, (pentru că-s întemeiate pe iubirea creştinului de sine însuşi. Idei precum: progres, bunăstare, fericire, integrare, pace, toleranţă etc.,n.n.). dacă răscoleşte cineva adânc în sufletele acestor oameni, nu va afla dragostea de Dumnezeu, ci închinarea la un idol care se numeşte om” (Hrană duhovnicească, Lumină din lumină, 2000).

Nu e greu de ghicit că cei care corespund întru totul acestui tipar sunt, în primul rând, păstorii ecumenişti.

Însă înşelători ai norodului creştin pot fi la fel de uşor şi păstorii neecumenişti, chiar antiecumenişti, care pentru a obţine adeziunea, închinarea „idolului-om”- ucenicul, întrebuinţează armele clasice ale recuzitei creştine. Dovadă că acestea pot fi golite de înţelesul propriu, slujind unor scopuri meschine, stă mărturia aceluiaşi Sfânt care spune că păstorii „cei mincinoşi” amăgesc pe creştini vorbind de „preadulcea Ortodoxie, de dragoste, de curăţie, pentru fapta cea bună, de smerenie şi virtute şi ajută obştei creştineşti” (op. cit). Nimic mai uşor. Cum se transpune în practică şi care sunt urmările aflăm:

„Un părinte spiritual care vrea să facă totul el însuşi, să controleze totul, să monopolizeze orice iniţiativă, nu poate decât să întrerupă şi să întârzie acţiunile responsabile ale acelor pe care îi conduce, condamnându-i adesea la un infantilism care nici nu ştie de roada harului, nici nu ajunge la încoronarea unei ascultări cu adevărat evanghelice. Adesea nu e vorba decât de o pasivitate care a ajuns să impună o adevărată tiranie sau letargie care duce la un totalitarism dominator. [În asemenea situaţii] cei supuşi totuşi nu sunt oameni virtuoşi. Când ascultarea e pur şi simplu conformism, fără sens duhovnicesc, atunci e înjosire. Când porunca e fără sens duhovnicesc, izvorând din dorinţa pătimaşă a celui ce porunceşte, atunci e tiranie. Atunci cel care porunceşte o face în virtutea vreunui drept care ar izvorî din persoana sa (Prea Sfinţitul Antonie Plămădeală, în Tradiţie şi libertate…).

Sfântul Iustin Popovici atenţionează:

Nicăieri iubirea de stăpânire nu-i un păcat atât de înfricoşător ca în Biserică. Căci se strecoară în inima omului, stârpeşte iubirea din ea, dimpreună cu iubirea de adevăr – şi în locul lor toată puterea o ia răutatea. Dar în Biserică puterea este iubirea şi adevărul; cel mai mare în iubire slujeşte celui mai mic; cel care e cel mai bătrân, acela e slujitorul tuturor – totdeauna urmându-se pilda Mântuitorului, Care n-a venit în lumea aceasta pământească ca să I se slujească, ci ca să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi, (Matei 20, 26-28). Aceasta deosebeşte Biserica de orice instituţie a lumii acesteia”.

Cuviosul Părinte Serafim Rose observa pe bună dreptate că puţini sunt părinţii înduhovniciţi, chiar cei cu faimă de sfinţenie, care să nu amestece interesul personal în lucrarea duhovnicească.

Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov, care se lăsase povăţuit de astfel de stareţi, amintindu-şi cât de mult se păgubise ascultându-i, mai târziu va mărturisi:

Aproapele meu – şi în iubirea către el trebuie doar să-mi caut mântuirea – mi se face cursă care mă vânează spre pierzania mea, atunci când mintea lui este prinsă în cursele învăţăturii şi cugetării mincinoase şi amăgitoare(op. cit., p. 140).

Prin aceleaşi amare experienţe trecuse cu mult mai înainte Sfântul Paisie Velicikovski, obligat ca, de-a lungul vieţii, să schimbe şaizeci de povăţuitori.

Ca şi în vieţuirea profană, în viaţa duhovnicească ascultarea poate fi întemeiată pe minciună şi înşelare. Ucenicul mânat de intenţii ascunse, căutând dobândirea unor privilegii, nu va ezita să se prosterneze în faţa celui pe care îl laudă, viclenia mergând până acolo încât abandonând orice demnitate, se va umili în chip josnic, urmărindu-şi gândul cel tainic. Amăgit de iubirea de sine, de mândrie şi slavă deşartă, povăţuitorul va socoti făţărnicia smerenie, cerând celorlalţi să urmeze exemplul „supunerii absolute”.

Pentru aceea Sfântul Ignatie Briancianinov zice:

„Fii cu luare aminte, bagă de seamă: cel ce ţi se închină o face din cinstire faţă de om, din dragoste şi din smerenie? Sau închinarea lui îţi gâdilă trufia, pentru a scoate un oarecare folos vremelnic? Tu, care te numeri printre mai marii pământului!, ia seama: înaintea ta se târăşte slava deşartă, linguşirea, josnicia! Acestea, după ce îşi vor fi atins ţelul, te vor batjocori, te vor vinde cu cel dintâi prilej. Niciodată nu-ţi revărsa dărnicia asupra celui stăpânit de slava deşartă. Acesta, pe cât este de umil în faţa celor mari, pe atât este de obraznic, semeţ, lipsit de smerenie cu cei mai mici. Pe cel stăpânit de slavă deşartă îl vei cunoaşte după deosebita înclinare pe care o are către linguşire, către slugărnicie, către minciună, către orice lucru ticălos şi josnic(op. cit., p. 108-109).

Iar despre smerenia care, pentru că nu se pleacă în înaintea omului este luată drept trufie, neascultare, răzvrătire etc., Sfântul Ignatie adaugă:

„Pilat s-a supărat pe tăcerea lui Hristos, care i s-a părut trufaşă. Mie, a zis el, nu-mi răspunzi? Sau nu ştii că am putere să-Ţi dau drumul şi putere am să te răstignesc? (Ioan 19, 10). Domnul şi-a lămurit tăcerea punând în lumină voia lui Dumnezeu… Din pricina trufiei, lui Pilat i-a fost cu neputinţă să priceapă că înaintea lui stătea smerenia atotdesăvârşită: Dumnezeu Cel înomenit”.

În Biserică abaterile de la canoanele şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi se înmulţesc pe timp ce trece, iar cei ce le încalcă, prevalându-se de treaptă, nu ezită să ceară tuturor ascultare, târându-i într-o direcţie greşită. Sub imboldul orientării ecumeniste au loc rugăciuni în comun cu neortodocşii şi chiar slujiri şi coliturghisiri cu cei de altă credinţă (Vezi slujirea împreună cu ereticii copţi în Biserica Sfânta Ecaterina din Bucureşti, slujba Agheasmei mari săvârşită de PS Sofronie Drincec, episcopul Oradei, împreună cu omologul său greco-catolic, Virgil Bercea, în ziua de 6 ianuarie 2008, împărtăşirea mitropolitului Nicolae Corneanu în biserica greco-catolică „Sfânta Maria Regina Păcii” din Timişoara, pe 5 mai 2008 ş. a. m. d.)

Ca atare, mulţi clerici, monahi şi credincioşi, fideli tradiţiei, nu poruncilor omeneşti, delimitându-se de falsa şi otrăvitoarea ascultare, au început să ia atitudine împotriva acestor practici. Apar din ce în ce mai des analize, comentarii, dezbateri în mass-media pe aceste teme, având loc o oarecare destindere, contrară crispării autorităţilor BOR, încorsetate în principii ale corectitudinii politice, străine dialogului liber, cald şi firesc cu credincioşii. Mai mult poporul – păstori şi păstoriţi – îşi exprimă deschis dezacordul faţă de iniţiativele ecumeniste prin proteste oficiale la adresa misionarilor ecumenişti, învinuindu-i de neascultare faţă de învăţăturile şi rânduielile de demult ale Bisericii…

(…) Semne că poporul se dezmeticeşte, înţelegând că vieţuirea ortodoxă nu înseamnă a face ascultare oricum, supunându-te oricui, în orice condiţii, doar pentru că are grad şi e „ mai mare”, ci presupune mai mult decât atât. Aceasta ar fi totuna cu papismul care, în catolicism, pune ascultarea de şeful Vaticanului mai presus de Hristos, Evanghelie şi Biserică.

Într-un articol, un preot militar spunea

„niciodată un ierarh cu adevărat ortodox, nici un preot cu duh ortodox, nici un creştin dreptmăritor cu adevărat, de oriunde ar fi, de pe orice continent, nu ar accepta să asculte de papalitatea ce se substituie cu obrăznicie Mântuitorului Iisus Hristos”.

La fel şi în Biserică, nici un creştin întreg la minte nu ar asculta de vreun preot sau episcop care, inconştient, se pune pe sine (cuvântul său, poruncile lui) în locul lui Hristos sau al Sfinţilor Părinţi.

Unul din cei ce au pătimit în temniţele comuniste, Părintele Liviu Brînzaş (1930 – 1998), referindu-se la acea perioadă, spune că

„au fost clerici (dintre care unii tronează încă pe scaune înalte) care erau dispuşi la orice compromis (uneori supralicitând numai să promoveze sau să se menţină acolo unde au fost înălţaţi. Ştim că în Biserică sunt şi nechemaţi şi impostori, oameni lipsiţi de vocaţie şi spirit de sacrificiu şi chiar lupi deghizaţi care au fost infiltraţi special în staulul Bisericii. […] Apostaţi şi eretici au existat în toate veacurile, dar nu ei au constituit Biserica eternă”.

Desigur, în virtutea funcţiei ce o aveau, aceştia (şi urmaşii lor spirituali de astăzi), lipsiţi de faptele duhului, cereau supuşilor ascultare, potrivit corectitudinii politice de moment, iar nu după poruncile Scripturii. Dar trebuiau ascultaţi? Bineînţeles că nu! Ascultarea de astfel de clerici presupunea ascultarea de regimul comunist ateu, constituind păcat înaintea lui Dumnezeu, preînchipuind ascultarea antihristică. (…)

Pr. Hristu ARON

Articolul a aparut, in serial, in revista “Credinta ortodoxa”, editata cu mari eforturi de Dl. Ioan Enache, cu binecuvantarea PS Galaction, una dintre putinele reviste care tine sus steagul marturisirii credintei curate care mai subista inca la noi si la care va recomandam calduros, cei care aveti posibilitatea si aveti dragoste de adevar, sa va abonati, pentru a sustine inca aparitia ei:

Abonamentele la revista „Credinţa ortodoxă” pentru anul 2010 se fac la preţul de 2 lei pe lună. Pentru abonaţii din Europa şi pentru cei din alte continente preţul este de un euro pe lună. Pentru a susţine apariţia revistei, aflată continuu în dificultăţi financiare, faceţi cât mai multe abonamente. Trimiteţi mandatul pe adresa: Enache Ioan, Calea Mărăşeşti, nr. 185, bl. E6, et. 2, ap. 7, Bacău – 600073, judeţul Bacău. Scrieţi limpede adresa dvs. şi menţionaţi perioada abonamentului.


Categorii

Mari duhovnici, preoti si invatatori, Marturisirea Bisericii, Parintele Serafim Rose, Razboiul nevazut, Sfantul Ignatie Briancianinov, Sfantul Ioan Iacob Hozevitul, Sfantul Iustin Popovici, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

23 Commentarii la “ADEVARATA SI FALSA ASCULTARE DUHOVNICEASCA (II). Iubirea de stapanire in Biserica

 1. Se pregateste dezbinarea bisericii.
  Capilor bisericii nu le pasa incotro se indreapta sufletele credinciosilor, facand ascultare ecumenismului. Ceilalti din ierarhie sau mirenii care deschid ochii spre vederea adevarului incep sa considere ca singura solutie este neascultarea fata de capii bisericii.
  Doamne ce vremuri traim? Unde vom ajunge? Atat de aproape sunt vremurile in care Sfanta Liturghie se va ridica la cer?
  Sa ne ajute Dumnezeu cel bun, Fiul Sau Iisus Hristos si Maica Sa Preacurata!

 2. Linkul urmator mi se pare foarte important, de aceea, cu scuze ca nu e chiar comentariu, il voi posta.

  http://www.petitieonline.ro/petitie-p66425048.html

 3. Dragi frati iata ce am gasit eu pe net din intamplare,o manastire cu simboluri masonice, o adevarata blasfemie. Acesta este linkul http://www.sacredtreasure.org/actiuni/actiuni%202005.pdf
  De fapt intreg site ul este o dovada clara de ecumenism si de masonerie, implicatia BOR nu ma mai mira de mult. Cel putin asa reiese. Cititi va rog si hai sa despicam firul in 4 !
  Doamne ajuta !

 4. @ constantin
  Frate cam ai dreptate.Poza a 6 a este din curtea manastirii si se observa un glob incadrat intr o piramida.In prima poza din interiorul bisericii se deslusesc clar 2 piramide ce au un ochi in varf.In a 2 a poza din interior, se vad alte 2 piramide, fiecare avand sub ea cate o cruce.dar este ciudat ca acea cruce nu e desenata ca o cruce crestina cu partea de jos mai lunga decat cea de sus,ci cu laturile egale mai degraba precum crucea rosie.In poza urmatoare avem o imagine cu Maica Domnului in centru,slavita fiind de Tatal si Fiul,primind o coroana de la acestia.Nu stiu acum daca si aceasta poza are ceva nefiresc dar eu unul nu am mai vazut asa icoana.Eu stiu ca deobicei Fiul sta la dreapta Tatalui si undeva se mai observa si Duhul Sfant.Dar sa o pui pe Maica Domnului pe aceeasi treapta cu ei mi se pare ciudat.In poza urmatoare(a 4 a)se observa o masa,un scaun cu spatar inalt si 3 icoane.Crucea de pe scaun are iar liniile egale.De asemenea pe materialul albastru de sub ea se mai vad 2 cruci la fel.Nu vad de ce ar fi trebuit sa scrie numele lui Bush si Putin pe acea pictura cu Maica Domnului si de ce o infatisaza cu aripi?In poza imediat urmatoare este o cruce incadrata de un triunghi si as indrazni chiar sa spun ca daca consideram imagine doar pana la baza triunghiului crucea apare cu capul in jos.Caracterul ecumenist il reflecta foarte clar panza tinuta in mana de Maica Domnului care are tot felul de simboluri ale altor religii(steaua n 6 colturi, semiluna etc)
  Da.Ciudat, tare ciudat.

 5. Sica:
  Icoana cu Maica Domnului de care pomenesti stiu ca e canonica, reprezinta incoronarea ei de catre Sfanta Treime ca Imparateasa a cerului si a pamantului. Am vazut-o in multe biserici. Nu prea se vede bine in poza asta, dar Maica Domnului sta in genunchi in aceasta icoana, primind cu smerenie slava daruita ei de Dumnezeu.

 6. Mersi de aprecieri Sica.
  Ce parere aveti de “Cina cea de taina” ?
  Urmariti cu atentie imaginile :

  http://sacredtreasure.org/actiuni/actiuni%202005.pdf
  http://sacredtreasure.org/actiuni/actiuni%202006.pdf

 7. Dragilor,

  Explicatia de ce arata cum arata acel schit o gasiti pe pagina lor de web:
  http://sacredtreasure.org/
  ca sa stiti ce fel de organizatii si-au gasit loc in Romania….

 8. Da, e strigator la cer! Pt cei neavizati, aceste picturi nu reprezinta mare lucru, dar ele transmit un mesaj codat. Oamenii merg la biserica cu pricina si cred ca au fost in comuniune cu Dumnezeu, dar eu am mari indoieli ca acolo si-ar gasi placere Domnul. Apropo, daca poate cineva sa ma lumineze si pe mine in legatura cu o pictura, care reprezinta un triunghi, care are in virf un ochi. Este o pictura pe care am vazut-o la manastirea Clocociov.

 9. @CONSTANTIN
  Privind imaginile respective, pot sa-ti spun cateva lucruri (ca preot si restaurator de arta, in special bisericeasca):
  Inainte de a vorbi despre obiectele de cult, tin sa spun ca, desi nu ma mira implicarea unor fete bisericesti (precum cea din imagini-Al.Stan) in astfel de demersuri, totusi, ma “amuza” faptul ca merge prin Europa in tunica papistaseasca (pe cine reprezinta???).
  Referitor la picturile din biserica pot sa spun ca in astfel de situatii, pictorul (in cazul nostru – un diletant), lucreaza la comanda “ctitorilor” infatisand “viziunea” acestora (in cazul de fata – o viziune ecumenista), asadar, banii vorbesc.
  Pe partea superioara a usilor imparatesti si diaconesti, intr-un ancadrament masonic, sunt inscrise niste trepte ierarhice unde se amesteca cete ingeresti cu oameni, cu sfinti (ex. Sf Ioan, Sf. Maria), companioni!? si alte bazaconii (pe care le-o fi vazut cucoana respectiva in decursul vreunor rapiri pe la extraterestri). Pe usile diaconesti nu am reusit sa vad ce scrie, fiind imaginea intunecata si cu rezolutie slaba.
  Pe panza tinuta de Maica Domnului apar simboluri care te dau pe spate (ex. steaua comunistilor sau simbolul de la Kyokushin-karate si alte nazdravanii).
  Oricum, ctitorii au o imaginatie…generoasa!
  Iti spun aceste lucruri pentru ca si eu m-am intalnit cu astfel de personaje cu ani in urma, cand ma indeletniceam cu pictura. Atunci insa imaginatia lor era un pic mai saraca (oricum i-am trimis la plimbare si au gasit ei pe unul care l-a pictat pe ctitor cu aureola de si-a pus ala mana in cap si l-a pus sa i-o stearga, ca omul nu se simtea sfant, era un grec dreptcredincios). Dar ce te faci cand dai peste vreo cucoana care se mai crede si “aleasa” de nu stiu cine sa aduca pace si bunastare in lume…

 10. Doar imi cer iertare pt vulcanismul si mania cu care m-am adresat mai demult…nu ai ce sa ceri de la un smintit!Lucrurile publicate in cele 2 articole despre ascultare mereu m-au smintit si m-au scos din sarite…
  E oare timpul sa ne gandim la refacerea primelor comunitati crestine si sa ne unim si sa ne cumparam pamant in zonele muntoase pt a putea vietui departe de apostazie si de cipuire?daca vi se pare nebunesc ce propun va rog sa ma iertati si sa va rugati pt mine…claudiu pacatosul!

 11. @ANTONIA
  Draga mea eu am semnat de mult petitia asta,dar am inteles ca nu are nici o valoare juridica…Facem lucrul asta doar ca sa se vada cum gandim.Sunt de acord (sa nu ma intelegi gresit)sa semnam,dar ce rezolvam? Ceva ar trebui facut cu siguranta.E foarte grav daca nu schimbam nimic.

 12. Mai fratilor vedeti ca zice de acea Sfanta Manastire la punctul d:
  “d) Pictura a fost refacuta conform canoanelor reprezentand “Adormirea Maicii Domnului” inconjurata de cei 12 apostoli si de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care il vedeau toti.”
  Asa ca nu mi se pare ca BOR ar fi facut ceva necanonic acolo.

 13. @ Dante
  Da, si eu as dori o explicatie, daca mi-o poate oferi cineva la ceva de genul acesta.
  Am gasit pe site-ul revistei Atitudini (parintele Iustin) un link catre o galerie de imagini numita Sfintii Inchisorilor printre care si aceasta imagine:
  http://picasaweb.google.com/atitudini.PV/SfintiiInchisorilor#5381997198172447202
  Un ochi intr-un triunghi pe bratul de sus al crucii.
  Tot asa am gasit pe un site o poza din biserica de la Draganescu, pe care a pictat-o chiar parintele Arsenie Boca, un ochi intr-un triunghi de care era legata cu sfori crucea pe care Domnul era rastingnit.
  Ma poate si pe mine lamuri cineva despre ce este vorba aici?

 14. @ mihailt:

  Am vazut ce zice punctul d, dar cred ca fratia ta n-ai vazut ca nu doar cu acea “icoana” era problema… si inca ce probleme… Dar probabil ca ai inceput cu concluzia si te-ai grabit sa cauti repede un “argument” pentru ea.

 15. @ Adrian

  Raspunsul obisnuit privitor la semnificatia ochiului din triunghi in icoanele ortodoxe ar face referire la Dumnezeul cel Atoatevazator si la Sfanta Treime. Desigur ca astfel reprezentari simbolice ale Sfintei Treimi sau ale lui Dumnezeu Tatal pot fi derutante duhovniceste, daca nu au fost confirmate de traditia iconografica. Totusi, cata vreme au fost pictate cu buna-intentie, credem ca e preferabil sa trecem cu marinimie peste astfel de reprezentari, la fel ca atunci cand iconarul mai putin daruit sau mai putin cunoscator, nu izbuteste sa deschida privirilor noastre asa cum se cuvine poarta catre Imparatie.
  Cum nu ne pricepem, copiem mai jos un link catre un articol care trateaza si acest subiect:
  http://www.lumeacredintei.com/sct_6/c_2/art_87/ochiul_lui_dumnezeu_-_cuvant_despre_icoana.htm

 16. fratilor e vizibil cu ce fel de organizatie avem de a face..
  Ctitorii acelei biserici (scrie clar in una din imagini) sunt membrii familiei Ghiulbenghian adica Marcela ,Jirair si fii lor Edmond George si Florin Mihai Ghiulbenghian..
  Am cautat pe net si despre Florin Mihai Ghiulbenghian am aflat ca e mason.
  Uitati linkurile :

  http://www.cotidianul.ro/maestrul_florin_ghiulbenghian_chirovici_a_pus_masoneria_la_remorca_lui_basescu-103585.html

  http://www.ziar.com/articol-din-ziar.php3?id_syndic_article=1408913

  http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=2041&edition_id=79&format=html

  Iar in icoana cu “Cina cea de taina” apostolii sunt asejati in jurul mesei precum budistii.

 17. Pentru ca am gasit multe comentarii la spam, unele dintre ele din cauza linkurilor pe care le contineau, va rugam ca atunci cand trimiteti comentarii cu linkuri incluse si nu le vedeti aparand nici dupa cateva ore, sa ne semnalati pe e-mail. Va multumim si va rugam sa ne iertati!

 18. Pingback: Război întru Cuvânt » Arhimandrit Ioil Konstantaros (lectura apostolica): SA NU CREADA CINEVA CA ESTE DE NECLINTIT!
 19. As putea sa adaug ceva cu frica de Dumnezeu se vede cum astazi sa schimbat polii.Adica nu de mult primul nascut avea tronul dat de Tatal as asocia aici si inparatia cerului ca deacolo sa copiat exemplu si unde vreau sa ajung ,astazi Sistemul care ne conduce ne porunceste parca sa lasam ultimului nascut mostenirea.Dar de care mostenire e vorba?Eu as zice ca noi toti suntem mostenirea si mai cu seama sufletele noastre .Deci in vechi timpur eram constienti ca “UNUL NASCUT CARE DIN TATAL SA NASCUT MAI INAINTE DE TOTI VECI” ne va judeca si ne va da fiecarui dupa faptele lui indiferent de ce pozitie sociala si confesiune facea parte.As mai adauga nepunand o stanta un ambalaj pe fiecare in parte.
  Astazi sitemul ne creaza un Dumnezeu balnad care nu e decat parca lamapa lui Aladin cea care ati indeplineste toate dorintele acestea rezumanduse doar financiara ne tine paraca prea mult in puf si ne ia mintea de la o lupta intre trup si suflet intre dorintele prioritare si intrun cuvant ne inbuiba cu tot felul de patimi.Daca nu ma insel acest dumnezeu care nil creaza acesti Faraoni ai vremurilor noastre nu ne fac decat sa ne uneasca toti Dumnezeii si sa ne faca pre cel mai mic fiu(SATANA) al lui Dumnezeu tatal sa asi ia singur tronul cu minciuni si cu inselatori sa nu putem sa mai facem diferente intre adevar si minciuna ,intre judecatorul cel depeurma(Iisus Hristos) si amagitorul Anticrist.
  Sa nu uitam totusi cine e adevaratul pastor (Iisus Hristos) el nea scos din iad el sa jertfit pentru Patimile noastre.Pacatele se iarta daca facem ca si in rugaciunea “Tatal nostru” dar patimile daca continuam la nesfarsit ne duc la iad.Deci sa punem inceput bun si sa luam acele arme sufletesti;CREDINTA ,NADEJDE ,DRAGOSTE ,STATORNICIE, RABDARE SI SMERENIE amin.

 20. Va intriga icoana cu incoronarea Maicii Domnului de catre Persoanele Sfintei Treimi..
  Ati fi putut sa o remarcati de-o viata, ca si semnul masonic (aflam de cativa ani) al triunghiului cu ochiul prezent in atatea locuri prin bisericile (manastirile) noastre.
  Masonul actual Radu Comanescu, pe vremea cand realiza emisiuni destul de bune la radio, chiar insista in nedumerirea lui vizavi de aceste semne. Unii l-or fi convins ca “asta e drumul”. Pacat de el.

  Banuiesc ca icoane infatisand portretele lui Stefan cel Mare (cu numele unui alt sfant, un sfant prooroc, parca), Mihai Viteazu, Mihai Eminescu si chiar un nene comun de tot al anilor ’80, copiate din cartile de istorie din anii ’80, toate cu numele altor sfinti scrise pe ele, v-ar amuza un pic.
  Asta am vazut aseara, pe icoanele de pe exteriorul unei biserici din Bucuresti (Popa Chitu).
  La intrare e mentionat ca impodobirea respectiva s-a realizat in 1980. Pana acum nu ma frapase decat ca numele “donatorilor” e muuult mai vizibil decat numele sfantului respectiv.

  Daca atat a putut pictorul ce a realizat infrumusetarea la momentul respectiv… 🙂

 21. am si eu o rugaminte….este o icoana…aflata de obicei deasupra usii la pridvor….un ochi pe o piramida..stiti pe unde o pot gasi?

 22. Pingback: PARINTELE TANASE DESPRE FAMILIA ORTODOXA, STATUL CRIMINAL SI NEPASAREA NOASTRA: “Nu avem o preocupare pentru problemele oamenilor din parohie” -
 23. Pingback: Arhim. Nicholas Saharov de la Essex (nepotul si ucenicul Cuviosului Sofronie) – CEA MAI PROFUNDA SI EXHAUSTIVA SINTEZA DE TEOLOGIE DUHOVNICEASCA PE TEMA “ASCULTARII”, INTELEASA CA TAINA SI CA RELATIE PERSONALA ELIBERATOARE -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate