ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE: un proiect de lege care propunea interzicerea cipurilor in acte, respins definitiv in Parlament! Vezi ce aviz a dat Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului

18-05-2011 9 minute Sublinieri

GUVERNUL REITEREAZA CA NOILE ACTE ELECTRONICE NU AR FI OBLIGATORII

 

Aflam de la Bogdan Manolea urmatoarea stire surprinzatoare:

Un proiect de lege depus de 2 deputati care dorea sa interzica utilizarea elementelor biometrice in actele de identitate a fost respins ieri de Camera Deputatilor. Proiectul era destul de subtire, iar argumentatia lapidara, dar ideea merita retinuta. In schimb daca va uitati la vot, este unul de putere vs opozitie pe un subiect care nu a aparut deloc in dezbatere publica. In schimb, ieri la TV, am ramas socat sa vad ca se discuta cazul Columbeanu la Parlament.

Verificand trimiterea, am aflat ca a existat un proiect legislativ pe acest subiect, initiat de deputatul PSD Iulian Iancu si de deputatul PNL Florea Damian, Pl-x nr. 144/2011, inregistrata la Senat in februarie si la Camera Deputatilor [rezultat vot (pentru respingere): pentru=139, contra=117, abtineri=1 (prezenti=257)] in martie. In ambele camere proiectul a fost respins definitiv.

Iata cum au justificat initiatorii necesitatea proiectului de lege, in Expunerea de motive:

Alăturatul proiect de lege modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi Hotărârea Guvernului României nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, în sensul interzicerii implementării de cipuri electronice cu date biometrice de identificare ale titularului, cum sunt: imaginea irisului, imaginea facială, imaginea impresiunilor papilare, imaginea amprentei palmare etc.

Actele de identitate emise în statele Uniunii Europene se supun legislaţiei interne a fiecărui stat. Uniunea Europeană nu a emis norme obligatorii de implementare a unor cipuri electronice specializate în actele de identitate interne. De asemenea se constată că astfel de documente nu sunt recunoscute şi ca atare valabile peste tot în Uniunea Europeană.

Introducerea cipurilor electronice în actele de identitate conduce la scăderea securităţii personale a titularilor, care vor putea fi identificaţi în împrejurări, fără nici o legătură cu interesul public, precum: la intrarea în orice instituţie, magazine, hoteluri, locuri de întâlnire etc. Măsura poate genera comportamente discriminatorii, ostile sau chiar provocatoare din partea celor care susţin ori chiar practică discriminarea pe diverse criterii, incompatibile cu reglementările internaţionale de recunoaştere şi apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în societatea modernă.

Prin modificările propuse, se face o importantă economie financiară, deoarece – prin eliminarea cipurilor specializate din actele de identitate, care necesită un cost ridicat – dispar şi costurile cu sistemul informatic necesar atât ca structură fizică cât şi ca elemente de soft. (…)

Proiectul de lege:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Lege

pentru modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.l – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în actele de identitate ale cetăţenilor români se interzice folosirea de cipuri electronice cu date biometrice de identificare ale titularului, cum sunt: imaginea irisului, imaginea facială, imaginea impresiunilor papilare, imaginea amprentei palmare etc,

(2) Actele de identitate, cu datele biometrice de identificare prevăzute la alineatul (1), emise şi transmise cetăţenilor care le-au solicitat, se retrag de la aceştia de către autorităţile emitente şi se preschimbă fără nici o cheltuială din partea titularului.

Art.2 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 959 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul prevederii art. l alin. (1). (…)

Punctul de vedere al Guvernului fata de proiect a fost, evident, negativ. Sa vedem insa ce argumente au folosit:

(…) II. Observaţii

1. Precizăm că Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spaţiului Economic European rezidenţi în România, proiect care a fost supus dezbaterii publice în data de 29. 11. 2010.

Prin proiect se aduc modificări de substanţă Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 97/2005, pentru crearea cadrului unitar în materia regimului juridic aplicabil actelor de identitate ale cetăţenilor români şi sunt amendate o serie de acte normative, pentru corelarea cadrului normativ şi instituirea măsurilor organizatorice necesare punerii în circulaţie a documentelor de identitate şi rezidenţă electronice.

Principalele modificări generate de introducerea cărţii electronice de identitate (CEI), conturează următoarele:

a) prima carte de identitate (CI) sau CEI se eliberează la 14 ani, potrivit opţiunii solicitantului;

b) de la data punerii în circulaţie a CEI, CI va avea un format identic cu CEI (fără a conţine însă şi date în format electronic), tip card, ambele documente fiind emise pentru o perioadă de:

– 4 ani, pentru persoanele cu vârsta între 14-18 ani; -10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

c) sunt prevăzute explicit datele cu caracter personal care se introduc în formatul tipărit: numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia titularului, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografa a titularului, fotografia titularului, codul numeric personal, domiciliul titularului; aceleaşi date se vor regăsi şi în formatul electronic şi, în plus: prenumele părinţilor titularului; certificate digitale; date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete. întrucât CI şi CEI conţin şi alte date decât cele cu caracter personal, forma şi conţinutul acestor acte de identitate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

In raport de cele menţionate, rezultă că cetăţenii români pot opta pentru eliberarea unei:

CI;

CEI, fără impresiuni digitale (dar care permite utilizarea semnăturii digitale);

CEI, care conţine toate facilităţile şi datele, inclusiv impresiunile digitale.

d) sunt prevăzute reguli clare în privinţa colectării, utilizării şi stocării datelor biometrice:

se colectează numai cu acordul expres al solicitantului sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al unuia dintre părinţi ori al reprezentantului legal;

se colectează pentru a fi înscrise în CEI, în scopul verificării autenticităţii acesteia şi identităţii titularului;

verificarea identităţii titularului CEI se va face prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la acesta, cu ocazia verificării şi a datelor înscrise în CEI;

după personalizarea şi transmiterea CEI la autoritatea competentă să o elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată;

imaginile impresiunilor papilare colectate cu ocazia depunerii cererii de eliberare a CEI se şterg prin procedură automată imediat după personalizarea documentului;

se abilitează Guvernul să stabilească procedurile de preluare a datelor biometrice, prin hotărâre, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

în concluzie, nu este introdusă obligativitatea eliberării unei cărţi electronice de identitate, cetăţenii români având posibilitatea de a opta, în funcţie de necesităţi, pentru eliberarea unuia din actele de identitate menţionate anterior.

 

2. în ceea ce priveşte motivaţia “scăderii securităţii personale a titularilor” actelor de identitate electronice, prezentată în Expunerea de motive, precizăm că proiectul elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor conţine suficiente garanţii pentru evitarea producerii unor situaţii de natura celei menţionate de iniţiatori şi asigură un grad de protecţie ridicat împotriva furtului de identitate, iar instituţiilor de drept public sau privat certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document.

în context, menţionăm că introducerea cărţilor electronice de identitate face obiectul unor demersuri similare iniţiate sau de perspectivă ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au pornit de la ideea realizării unor documente cu un grad de siguranţă crescut şi exploatării potenţialului oferit de existenţa serviciilor electronice (administrative, comerciale, etc.).

în acest sens, o serie de state europene au introdus sau sunt pe cale să introducă documente de identitate naţionale, ce conţin o componentă electronică, în cadrul cărora sunt incluse certificate digitale (care permit exercitarea funcţiei semnăturii electronice), respectiv date biometrice -impresiuni digitale şi imaginea facială a titularului (colectate în scopul producerii unui act de identitate cu grad crescut de siguranţă).

3. Precizăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2009 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 8 39/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, în sensul înlocuirii în conţinutul cărţii de identitate a rubricii referitoare la prenumele părinţilor cu rubrica referitoare la cetăţenia titularului.

Demersul a fost motivat de faptul că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în temeiul art. 61 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate a dobândit şi funcţia de document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, potrivit art. 4 alin. (3) din Directiva nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29.04.2004 privind libera circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004, hotărând în conformitate cu legislaţia proprie, statele membre eliberează şi reînnoiesc cetăţenilor lor cărţile de identitate sau paşapoartele care le atestă cetăţenia “.

întrucât conţinutul cărţii de identitate putea fi modificat în limita caracterelor prelucrabile informatic, pentru crearea spaţiului necesar includerii rubricii privind cetăţenia titularului, s-a eliminat rubrica referitoare la prenumele părinţilor. Această menţiune nu este obligatorie, nefiind prevăzută nici în actele de identitate emise de statele membre ale Uniunii Europene şi nu intră în categoria datelor relevante în ceea ce priveşte identificarea şi individualizarea unei persoane.

Astfel, introducerea în conţinutul actualei cărţi de identitate a informaţiei legate de prenumele părinţilor nu se poate asigura din punct de vedere al caracterelor prelucrabile informatic, întrucât nu există spaţiu necesar pentru includerea acestei rubrici. (…)

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Avizul Consiliului Legislativ a fost, in schimb, favorabil, sugerand unele modificari de natura tehnica:

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate, transmisă de Secretarul General al Senatului cuadresanr.B601 din 26.10.2010,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin. l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:

(…)  Se preconizează ca în actele de identitate ale cetăţenilor români să se interzică folosirea de cipuri electronice cu date biometrice de identificare ale titularului, cum sunt: imaginea irisului, imaginea facială, imaginea impresiunilor papilare, imaginea amprentei palmare etc. Totodată, se mai propune retragerea actelor de identitate cu date biometrice de identificare eliberate deja cetăţenilor de către autorităţile emitente persoanelor care le-au solicitat, urmând ca preschimbarea acestora să se facă gratuit.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Analizată din perspectiva raportului cu dreptul Uniunii Europene, propunerea legislativă nu constituie o transpunere a unui document juridic european (directivă sau decizie) şi nici nu urmăreşte facilitarea punerii în aplicare a unui regulament comunitar, motiv pentru care examinarea dispoziţiilor acesteia se va face numai din perspectiva compatibilităţii cu principiile generale statuate de legislaţia Uniunii Europene.

Pe de altă parte, precizăm că la nivelul dreptului Uniunii Europene nu există documente juridice care să reglementeze, de o manieră punctuală, activitatea legislativă de evidenţă a populaţiei şi nici o abordare unitară a diferitelor aspecte legate de organizarea evidenţei, stabilirea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor, motiv pentru care acest domeniu se circumscrie competenţei organismelor legiuitoare ale statelor membre.

Cu toate acestea, întrucât din Expunerea de motive se reţine că motivaţia adoptării unui asemenea demers legislativ este determinată de eliminarea unui potenţial „regim discriminatoriu, ostil sau provocator”, generat de identificarea cetăţenilor după datele biometrice incluse în actele de identitate electronice, elemente care din punct de vedere juridic sunt protejate la nivelul reglementărilor europene, apreciem că acest argument nu poate fi reţinut.

Astfel, la nivelul legislaţiei interne, protecţia datelor personale – ce ar putea fi incluse în aceste documente de identitate – este deja asigurată prin intermediul Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, act care a transpus integral dispoziţiile din Directiva 95/46/CE privind protecţia datelor cu caracter personal.

3. Având în vedere prevederile art.l alin.(2), potrivit cărora actele de identitate cu date biometrice se preschimbă „fără nici o cheltuială din partea titularului”, proiectul are implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fiind obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.l 11 alin.(l) din Constituţie.

De asemenea, ţinând cont de art.15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art.l4 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă trebuie să prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor.

Totodată, trebuie respectate prevederile art.7 din Legea responsabilităţii fiscale nr.69/2010, cât şi prevederile art.33 din Legea nr.24/2000, republicată, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact. (…)

Nota noastra:

Este surprinzator faptul ca s-a pus problema actelor de identitate electronice, chiar daca maniera in care s-a facut putea fi una mult mai bine pregatita. Cele doua riscuri legate de folosirea cipurilor si a datelor biometrice sunt corecte – supravegherea persoanei si folosirea noilor acte pentru acte de discriminare – insa fac parte dintr-un angrenaj mai complex si mai amplu de transformare a puterii intr-una de ordin totalitar. Consiliul Legislativ, desi a avizat favorabil actul, nu a inteles, de altfel (sau nu a vrut sa inteleaga), argumentul legat de supravegherea de tip Big Brother.

Este de retinut ca Guvernul, in punctul sau de vedere negativ, reia faptul ca noile acte de identitate electronice nu vor fi obligatorii. Este de vazut insa pana cand se vor tine de cuvant… avand in vedere tupeul cu care au implementat cardurile de sanatate.

Au existat 117 deputati care sa voteze in favoarea acestui proiect legislativ. Nu sunt asa putini, pana la urma. Este insa jalnic faptul ca nici macar o singura sursa mediatica nu a facut publica stirea legata de dezbaterea acestui proiect…

Istoricul problemei actelor de identitate, argumente si discutii pe fond, se regasesc expuse pe larg in trimiterile de mai jos:

Legaturi

 

***


Categorii

Carduri electronice/ cipuri, Guvernarea electronica (E-GUVERNARE)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

16 Commentarii la “ACTE DE IDENTITATE BIOMETRICE: un proiect de lege care propunea interzicerea cipurilor in acte, respins definitiv in Parlament! Vezi ce aviz a dat Consiliul Legislativ si punctul de vedere al Guvernului

 1. Stie cineva cum arata buletinele care se elibereaza in prezent?

 2. @ Cosmin
  Nu contine cip.
  Contine urmatoarele date:
  1) foto (de obicei nezambareata, care timoreaza orice privitor-e ca si cum te-ar pune la zid…Stiti dvs: “barbia sus, ochii in aparat, nu clipi,tine-ti respiratia ca-mi strici poza…” (De obicei, cand il prezinti unor autoritati straine, ti se zambeste spunandu-ti ca zidul Berlinului a cazut demult.)
  2)Nume
  3)Prenume
  4)Cetatenia/nationalitatea
  5)Locul nasterii
  6)Domiciliu
  7)Emisa de…
  8)Valabilitatea
  Si, in final, codul numeric personal.Lung de tot.
  Ghici ce lipseste? Radacina-adica parintii.

 3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » IDENTITATEA ELECTRNICA revine in PRIM-PLAN: Ministrul comunicatiilor pregateste pentru 2012 identitati electronice pentru fiecare roman
 4. Pingback: Razboi întru Cuvânt » BIG BROTHER VIZITEAZA SI FRANTA: carte de identitate cu cip REGAL, proiect legislativ pe cale de a fi votat
 5. Pingback: Comisia Europeana forteaza adoptarea obligatorie de CARTI DE IDENTITATE CU CIP BIOMETRIC - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 6. Un salut tuturor!
  Tuturor acestor persoane ce sunt impotriva documentelor electronice, doresc sa condivid cateva cugetari:
  1. Din momentul in care majoritatea din voi, hai sa fim seriosi, nu sunteti mari cuviosi a credintei, care este motivul principal a acestei impotriviri? Ca va controleaza de la distanta? Poate aveti dreptate. Insa avand aceasta teama dezvaluiti ca sunteti plini de cine stie ce secrete, afaceri necurate, sau faceti cine stie ce lucruri nelegale sau contra naturei, s.a.m.d.. Caci, va asigur ca cine este corect prima de toate in fata sa, si dupa aceasta si in fata celorlalti, stie ca nu are nimic de ascuns si nu are teama de a fi controlat sau de a fi “descoperit”, pentru ca nu va putea fi acusat de nimic.
  2. Pentru ca pe acel cip se afla codul bestiei si alte lucruri impotriva credintei? Insa daca va amintiti bine, in ziua de azi, cine nu are un cont bancar? Cine nu utilizeaza bani? Va intreb: Cine produce banii e cuvios, credincios si pentru Hristos? Cine sta la capul bancilor sunt persoane pentru bine? Insa banii sunt utilizati oricum. Conturile bancare si cartile de credit nu imi veti spune ca nu le’ati mai avut niciodata. Si acestea contin informatii biometrice, insa sub forma unei bande electomagnetice.
  3. Care ar fi diferenta intre o carte de credit cu banda electromagnetica si o carte de identitate cu cip?
  Pe timpul imperului roman se utilizau monede ce aveau deasupra zei pagani si imaginile imparatilor ce persecutau crestinii, si Apostolii si sfintii ce au urmat le’au utilizat oricum, fara sa fi facut o mie de probleme daca trebuiau utilizate sau nu, dat fiind faptul ca nu aveau alegere.
  Atunci, chestiunea aici nu trateaza de ce contin sau nu contin aceste cipuri (si pare cert ca nu contin nici un text satanic), insa de uzul ce facem noi. Mii de cuviosi crestini ortodocsi, in Anglia, in U.S.A., in Canada, in Australia de decenii uzeaza aceste documente cu cip, si aceste cipuri nu au mai avut nici un influx negativ asupra vietii lor spirituale. Si acesti crestini ortodocsi nu sunt mai putini sfinti decat noi doar pentru ca uzeaza documente cu cip.
  Gaditi’va mai bine la lucruri importante! In ce cale se indreapta natiunea noastra romana? In toata Europa occidentala suntem faimosi pentru tagaduirea legalitatii si de cel mai jos nivel moral in familiile noastre, cu orice tip de dezordine morala si sexuala. Lasam fara cuvinte pana si romano-catolicii si protestantii in mijlocul carora traim. Vrem, in final sa ne interesam de lucruri serioase? In loc de a impinge poporul pe strada superstitiilor isterice, de ce noi, oameni de biserica, nu ne gandim la o profunda reeducare al poporului nostru, spirituala si morala. Chiar daca cu acestea s’ar putea sa devenim nepopulari in fata masei populare, sunt sigur ca vom face o opera foarte acceptabila in fata lui Dumnezeu.
  Adrian Ciobanu, Lectorul Bisericii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, din Roma

 7. @Adrian Ciobanu:

  Tuturor acestor persoane ce sunt impotriva documentelor electronice, doresc sa condivid cateva cugetari:

  Condivid inca nu s-a inventat in romana (rumeno). 🙂

  1. Din momentul in care majoritatea din voi, hai sa fim seriosi, nu sunteti mari cuviosi a credintei, care este motivul principal a acestei impotriviri? Ca va controleaza de la distanta? Poate aveti dreptate. Insa avand aceasta teama dezvaluiti ca sunteti plini de cine stie ce secrete, afaceri necurate, sau faceti cine stie ce lucruri nelegale sau contra naturei, s.a.m.d.. Caci, va asigur ca cine este corect prima de toate in fata sa, si dupa aceasta si in fata celorlalti, stie ca nu are nimic de ascuns si nu are teama de a fi controlat sau de a fi “descoperit”, pentru ca nu va putea fi acusat de nimic.

  Pai, daca vreti sa fim seriosi, atunci mai bine ne facem ca nu am citat ceea ce ati scris. Nu credeti ca e mai bine? E cam rusinos, din doua motive:

  a) nu poate fi invocat ca argument prezumtiva lipsa de cuviosenie a preopinentilor si nici invocata pentru a prezuma o motivatie vinovata care ar subintinde o atitudine anume. Indiferent de motivatie, atitudinea poate fi corecta sau incorecta according to FACTS, DATA AND ARGUMENT, cum ar spune francezul. Sau, vorba englezului, il faut un debat, iar la debat nu te duci cu ziceri de genul “sustii X pentru ca, de fapt, esti asa si pe dincolo”.

  Dvoastra nu invocati nici fapte, nici date/informatii si nici argumente, deci dvs, practic, nu stati bine nici la debat. Ci faceti procese de intentie, ceea ce este ieftin.

  b) nu poate fi invocata indiferenta fata de mijloace de supraveghere sau de monitorizare/intruziune in viata privata pe motiv ca s-ar opune doar cei care se simt cu musca pe caciula. Nu, draga domnule, ar trebui sa fim prea prosti sa nu intelegem ca acest gen de naivitate, scuzabila doar pentru o oarecare varsta, ar fi mult prea profitabila celor care doresc instituirea unui guvern de tip Big Brother. European cum va aflati, poate ati auzit de asociatii care au ca activitate protectia drepturilor civice, a libertatilor si intimitatii (privacy) cetatenilor. Si nu ca sa ii apere pe cei vinovati, ci ca sa ii protejeze pe cetatenii inofensivi de abuzul celor imorali si tiranici care se folosesc de minunata oportunitate oferita de mijloacele de supraveghere ale zilelor noastre pentru a isi satisface setea de putere (Lord Acton – nu era italian, dar poate ati auzit de el – spunea ca puterea absoluta corupe absolut). Noi ne opunem acestui gen de coruptie a puterii absolute.

  2. Pentru ca pe acel cip se afla codul bestiei si alte lucruri impotriva credintei? Insa daca va amintiti bine, in ziua de azi, cine nu are un cont bancar? Cine nu utilizeaza bani? Va intreb: Cine produce banii e cuvios, credincios si pentru Hristos? Cine sta la capul bancilor sunt persoane pentru bine? Insa banii sunt utilizati oricum. Conturile bancare si cartile de credit nu imi veti spune ca nu le’ati mai avut niciodata. Si acestea contin informatii biometrice, insa sub forma unei bande electomagnetice.

  Nu, ati gresit ghiseul. Noi, adica acest site (razbointrucuvant), nu s-a opus niciodata cipurilor ca ar avea semnul fiarei, pentru motivul simplu ca nu il au. Deci observatia dvs este fara obiect si, prin urmare, nula si neavenita. Exista insa, din partea noastra, o opozitie fata de cipuri si de biometrie (cele doua nu se confunda) pentru motive de abuz si pentru faptul ca prefigureaza, dar nu intrupeaza, acea dictatura sau ultim totalitarism cu care se va incheia istoria lumii. Daca aveti rabdare:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2010/09/15/un-punct-de-vedere-la-care-subscriem-ierom-teofan-popescu-man-putna-despre-cipuri-intre-pericolul-controlului-total-si-cel-al-atitudinilor-dezechilibrate-si-agresive/

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/11/09/atitudine-pe-tema-actelor-cu-cip-in-biserica-greciei-respingerea-noilor-acte-fara-extremisme-si-zelotisme-din-cauza-primejdiilor-indosarierii-electronice/

  3. Care ar fi diferenta intre o carte de credit cu banda electromagnetica si o carte de identitate cu cip?

  Multe, de la datele personale incorporate la modul in care sunt folosite de autoritati.

  Actele de identitate cu cip fac parte, de fapt, din paienjenisul mai larg al guvernarii electronice: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/17/ce-este-suspect-in-e-romania-de-ce-cand-sistemul-social-si-economic-pare-ca-se-prabuseste-se-munceste-stahanovist-la-informatizarea-romaniei-carui-pericol-trebuie-sa-ne-opunem/

  In cazul in care n-ati observat, chiar Ministerul de Interne a recunoscut, involuntar, ca actele de identitate cu cip incalca drepturile civice: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/12/06/gura-pacatosului-ministerul-de-interne-recunoaste-intr-o-adresa-catre-forul-ortodox-roman-ca-introducerea-buletinelor-electronice-fara-optiune-ar-fi-incalcat-drepturile-omului-despre-cele-trei/

  Care sunt pericolele unei guvernari electronice, a se vedea aici: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/10/23/comunicat-for-care-sunt-riscurile-unei-societati-guvernate-electronic/

  Pe timpul imperului roman se utilizau monede ce aveau deasupra zei pagani si imaginile imparatilor ce persecutau crestinii, si Apostolii si sfintii ce au urmat le’au utilizat oricum, fara sa fi facut o mie de probleme daca trebuiau utilizate sau nu, dat fiind faptul ca nu aveau alegere.

  Si care e legatura intre monezile romanilor si sistemele de supraveghere de astazi?

  Atunci, chestiunea aici nu trateaza de ce contin sau nu contin aceste cipuri (si pare cert ca nu contin nici un text satanic), insa de uzul ce facem noi. Mii de cuviosi crestini ortodocsi, in Anglia, in U.S.A., in Canada, in Australia de decenii uzeaza aceste documente cu cip, si aceste cipuri nu au mai avut nici un influx negativ asupra vietii lor spirituale. Si acesti crestini ortodocsi nu sunt mai putini sfinti decat noi doar pentru ca uzeaza documente cu cip.

  Problema nu e influx, reflux sau flux asupra vietii spirituale, ci de ABUZ DE PUTERE, SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE, CONSTRANGERE. O zic si altii, fara sa fie oameni din Biserica: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/01/20/buna-credinta-a-murit-bogdan-manolea-despre-sensul-guvernarii-electronice-si-disparitia-unui-principiu-fundamental-al-statului-de-drept-prezumtia-de-nevinovatie/

  Gaditi’va mai bine la lucruri importante! In ce cale se indreapta natiunea noastra romana? In toata Europa occidentala suntem faimosi pentru tagaduirea legalitatii si de cel mai jos nivel moral in familiile noastre, cu orice tip de dezordine morala si sexuala. Lasam fara cuvinte pana si romano-catolicii si protestantii in mijlocul carora traim. Vrem, in final sa ne interesam de lucruri serioase? In loc de a impinge poporul pe strada superstitiilor isterice, de ce noi, oameni de biserica, nu ne gandim la o profunda reeducare al poporului nostru, spirituala si morala. Chiar daca cu acestea s’ar putea sa devenim nepopulari in fata masei populare, sunt sigur ca vom face o opera foarte acceptabila in fata lui Dumnezeu.

  Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar incercam, daca s-ar uita careva pe pagina de stiri, sa atingem toate lucrurile importante pentru natiunea noastra. Inclusiv superstitiile isterice pe care v-ati gsit sa le combateti, dupa razboi, tocmai aici.

 8. Dl lector Ciobanu (sper ca am scris bine) a emis cateva cugetari, dupa cum recunoaste la inceput.
  Aceasta s-a datorat subestimarii sau omisiunii LIBERTATII ca dar al Lui Dumnezeu pentru om, spre a se ASEMANA cu El.
  Una e sa traiesti liber, sa ai liber arbitru si sa beneficiezi de calitatea de om liber, alta e sa traiesti sub observatie, mereu suspectat de ceva, obligat mereu sa nu te abati de la regulile impuse de cineva anume. Ca sa nu mai zic ca, electronice fiind, informatiile pot fi FOARTE USOR modificate in caz ca o persoana devine “incomoda”… Asadar, unde e libertatea???
  Linia este destul de fina si Dl lector se pare ca n-o vede pentru ca nu intelege (deocamdata, sper!) LIBERTATEA de alegere ca singura lucratoare a virtutii in om.
  Sf. Ioan Gura de Aur spune: “Acesta este deci om, cel care lucreaza virtutea
  Spre lamurire, in afara de articolele propuse de admini, ii propun si aceasta comunicare a Pr. Sarandis Sarandos, o abordare teologica a guvernarii electronice.

 9. Pingback: Autoritatile au legiferat prin OUG regimul CARTII DE IDENTITATE. Alternativa se mentine/ Proiectul faranoic al DIGITALIZARII SANATATII si ambiguitati cu privire la CARDUL ELECTRONIC DE SANATATE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 10. Pingback: CARTILE DE IDENTITATE ELECTRONICE: textul INTEGRAL al OUG nr. 82/4 decembrie 2012. STRATEGIA AUTORITATILOR, DEZINFORMARI, INTERPRETARI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 11. Pingback: MEMORIU cu privire la ACTELE ELECTONICE de identitate - Razboi întru Cuvânt
 12. Pingback: 43 asociatii crestine contesta OUG privitoare la ACTELE de IDENTITATE ELECTRONICE si cer carti de identitate simple cu numele parintilor - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 13. Pingback: PROPAGANDA BIOMETRICA in mass-media. Cum sunt mintiti romanii despre "SIGURANTA" BULETINELOR BIOMETRICE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 14. Pingback: NOILE BULETINE VOR FI SI CARDURI DE SANATATE! Decizie de ultim moment incredibil de ABUZIVA a PARLAMENTULUI - Recomandari
 15. Pingback: Ministerul de Interne anunta introducerea NOILOR BULETINE pe 1 APRILIE 2014. Autoritatile afirma ca va exista ALTERNATIVA la buletinele electronice. Ce s-a intamplat cu precedentul proiect de CONTOPIRE a BULETINULUI cu CARDUL DE SANATATE? - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare