PARACLISUL SFANTULUI PARINTE PAISIE AGHIORITUL

14-07-2018 Sublinieri

(icoana de Gabriel Toma Chituc)

Paraclis sau Canon de mângâiere

către cel întru Sfinţi purtătorul

de Dumnezeu Părintele nostru Paisie Aghioritul

A cărui pomenire se săvârșește la data de 12 iulie

 

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Strana: Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este Împărăţia…

Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm… (de trei ori), apoi Psal­mul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea.. Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de trei ori) şi Dumnezeu este Dom­nul… (de trei ori); apoi

Troparul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce…

Pe Paisie, de Dumnezeu cugetătorul, ce în Athon s-a arătat în anii de pe urmă, pe mlădiţa sfântă a Farasei, veniţi toţi cei aflaţi în întristări să-l rugăm să ne risipească prin ale lui mijlociri necazurile vieţii, ca unul ce mulţime de daruri de la Dumnezeu a dobândit.

Slavă…, iarăşi acesta.

Şi acum…, al Născătoarei:

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stătut tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu izbăveşti pe robii tăi puru­rea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule… şi

Canonul

al cărui acrostih în greceşte este: „Primeşte părinte Paisie, cererile noastre! Ioil.”

Cântarea I, glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecându-o…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Vas ales al harismelor te-ai arătat, părinte Paisie; ci nu lipsi prin ale tale rugăciuni să ne dă­ruieşti, ca un milostiv, cele de folos trupului şi sufletului.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Ca un înger al lui Hristos de curând te-ai ară­tat; caută, dar, către cei ce cu evlavie ţi se roagă, şi prin mijlocirile tale, inimilor noastre pace dăruieşte-le.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Cetele călugărilor şi ale mirenilor cu un glas cer al tău har, părinte, ca toată îndrăzneala celui înşelător să o zdrobească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Făcătorul a toate, din tine, Fecioară, mai pre­sus de fire trup a luat; pentru aceasta, Curată, nu înceta a-L ruga pentru noi toţi.

 

Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Cela ce-ai înălţat bolta cea cerească…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Prin ale tale rugăciuni, sfinte, doresc să-mi deschidă Hristos Domnul uşa cea dumnezeiască a raiului; pentru aceasta, către tine, cinstite, strig şi mă rog: grabnic fii mie spre ajutor, părinte Paisie.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Cu a ta părintească grijă şi ocrotire acoperă-i pe tineri, părinte, de înviforarea gândurilor şi de tirania patimilor, ca bine să meargă pe căile mân­tuitoare.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Dezmierdându-mă cu patimile cele rele şi ri­sipind, părinte, bogăţia dumnezeiescului har, mă aflu gol, dar te rog: prin ale tale rugăciuni, în veş­mântul harului iarăşi mă îmbracă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mângâiere şi bucurie vieţii mele a ta icoană o am, Curată; drept aceea, înaintea sfântului tău chip stând, fii mie apărătoare.

Apoi aceste două tropare:

Mântuieşte, părinte Paisie, prin ale tale rugă­ciuni, pe cei ce cu evlavie ţi se roagă, şi al tău aju­tor tuturor dăruieşte-l.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născă­toare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluieşte-ne pe noi, Dumne­zeule…, şi pomeneşte pe cei pentru care se face Paraclisul.

Apoi: Doamne miluieşte (de 12 ori). După care preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oa­meni… şi îndată:

Sedealna, glasul al 2-lea:

Podobie: Fierbinte solești…

Mlădiţă a Farasei şi a Athonului slavă, cinsti­te Paisie, mult nevoitorule, toate bolile sufletului şi ale trupului le vindecă, şi năvălirile demonilor de la noi degrab le izgoneşte cu puterea ta.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Auzit-am, Stăpâne…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Alungă-mi, părinte, frica, strâmtorarea şi du­rerea, prin ale tale rugăciuni către Stăpânul.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Risipeşte-mi, preafericite, întinăciunea sufletului şi al tău ajutor dăruieşte-mi, ca prin pomeni­rea lui Dumnezeu din cădere să mă ridic.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Traiului strâmtorat şi cu scârbe pe sine-ţi te-ai dat, părinte Paisie, pentru care, prin ale tale ru­găciuni, dă pace inimii mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe urâtorul de oameni, pricina pierzării şi ta­tăl minciunii, care pe mine mă ispiteşte, pierde-l, Curată Maică.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Luminează-ne pe noi…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Negura sufletului meu, sfinte, prin ale tale rugăciuni cu totul alung-o, rugându-mă eu ţie cu credinţă, de Dumnezeu însuflate.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Sprijin şi pavăză nebiruită preoţilor şi mo­nahilor te-ai arătat, prin ale tale rugăciuni către Domnul, Paisie.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Nevoitorilor celor de demult te-ai asemănat, părinte, iar prin bogăţia harismelor ce ai dobân­dit, vindeci rănile sufletelor noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Lumea pe tine te are ocrotitoare, Mireasă a lui Dumnezeu, deci fă să înceteze toate relele în­tâmplări, şi viaţă paşnică întru credincioşie dăruieşte-ne.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Dulceaţa cuvintelor tale în inimi având-o, ai Sfântului Munte vieţuitori te roagă, cuvioase pă­rinte Paisie, ca prin ale tale mijlociri, cugetul lor să-l înalţi către cele cereşti.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Pomenind mulţimea darurilor tale, cu multă dragoste strigăm către tine: de felurite nevoi, pri­mejdii şi dureri sufleteşti, păzeşte-i totdeauna, cu puternică ocrotirea ta, pe cei ce te laudă.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Ca unul ce în Sfântul Munte cu rugăciunea pentru lume te-ai ostenit, prin cuvintele învăţătu­rilor tale, obştea de la Suroti duhovniceşte ai adă­pat-o, monahiilor neîntrecut învăţător al evlaviei făcându-te; şi acum, către cele cereşti pe toţi ne călăuzeşte, cuvioase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Bolnavilor dumnezeiască vindecare şi tutu­ror necăjiţilor izbăvire din patimile grele, prin ru­găciunile tale te-ai arătat, dumnezeiască Mireasă; şi acum, Curată, tămăduieşte sufletele şi trupurile robilor tăi ce în cântări te laudă.

Apoi iarăşi troparele:

Mântuieşte, părinte Paisie, prin ale tale rugă­ciuni, pe cei ce cu evlavie ţi se roagă, şi al tău aju­tor tuturor dăruieşte-l.

Preacurată, care în zilele din urmă, în chip de negrăit, prin cuvânt ai născut pe Cuvântul, roagă-L, ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Preotul pomeneşte pe cei pentru care se face Pa­raclisul, aşa cum s-a arătat după Cântarea a 3-a.

Apoi ecfonisul şi

Condacul, glasul al 2-lea

Podobie: Cu sângiurile…

Pe tine, Paisie, de Dumnezeu cugetătorule, călugării şi pustnicii te avem învăţător, credincio­şii din lume ajutător şi cei îngreuiaţi de boli grele, doctor; pentru aceasta, pururea cerem harul tău.

Apoi cântăm:

Prochimenul

Glasul al 4-lea:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cu­viosului Lui.

Stih: Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi.

Evanghelia după Luca (6, 17-23):

În vremea aceea a stat Iisus la loc şes…

 

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive…

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumne­zeu, Milostive…

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Apoi stihira aceasta, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea…

Cuvioase Paisie, slava Athonului, lauda Surotiului şi a Farasei mlădiţă mult roditoare te-ai făcut cu adevărat în anii cei de pe urmă; pentru aceasta strigăm ţie: de toată strâmtorarea întâmplărilor neaşteptate, de stricăciunea eresurilor, de bântuielile vrăjmaşului şi de boli de netămăduit, prin rugăciunile tale, nu înceta să-i păzeşti de-a pururea, pe cei ce cu evlavie te cinstesc.

Preotul zice: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori); şi ecfonisul: Cu mila…

Cântarea a 7-a:

Irmos: Feciorii lui Israil, strămutaţi din Iudeea în Babilon…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

De boli de tot felul, de năvălirea vrăjmaşilor demoni şi de toate relele întâmplări ale vieţii, ne izbăveşte prin solirile tale către Domnul, prealăudate Paisie.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Vindecare trupurilor şi sufletelor tămăduire ai fost Paisie, tinerilor ce pururea alergau către tine; şi acum, nu înceta rugându-te pentru cei ţi­nuţi de ierburile cele vătămătoare de minte.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Prin rugăciunile tale, din adâncul neştiinţei, al necredinţei şi din toată neorânduiala, pe tineri i-ai tras, Paisie fericite; căci tu, cinstite, mare îndrăznire către Domnul ai dobândit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cu dulci cântări, Fecioară, te laud ca pe dum­nezeiasca mea apărătoare, că tu în pântece pe Fă­cătorul de bine al tuturor L-ai purtat, Marie.

Cântarea a 8-a:

Irmosul îl cântăm la sfârşit; aşadar, începem cu:

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Întăreşte părinte, prin necontenitele tale ru­găciuni, pe cei ce pătimesc de cumplita boală a cancerului şi de necazuri de tot felul.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Cu a ta putere, făcătorule de minuni, depăr­tează de la cei ce ţi se roagă, toată frica şi tulbura­rea, Paisie, de Dumnezeu cugetătorule.

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

De veninul patimilor de ocară şi de legătu­rile păcatului în care mulţi tineri sunt cufundaţi, izbăveşte-i şi îi ridică, purtătorule de Dumnezeu, tuturor dându-le mână de ajutor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Trup a luat din sfânt pântecele tău Stăpânul cel iubitor de oameni şi Fiul tău, ca pe oameni să-i mântuiască, Preacurată.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închi­năm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe El întru toţi vecii.

Irmos: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a:

Irmos: Fecioară curată, cei mântuiţi prin tine…

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Ale noastre mâini tinzând, cu evlavie toţi te rugăm, părinte Paisie: nu lipsi a ne păzi cu părintească purtarea ta de grijă.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Ca un părinte iubitor de fii, celor ce te laudă pururea le dăruieşte cele de trebuinţă în nevoi, Paisie, de Dumnezeu cugetătorule.

Stih: Cuvioase părinte Paisie, roagă-te pentru noi.

Athosul, Surotiul şi toată Biserica te cheamă pe tine, părinte Paisie: pe căile lui Hristos, cu în­treagă înţelepciune învaţă-ne a umbla.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

De boală, de foamete şi de toată răutatea, lu­mea întreagă o izbăveşte, Paisie cinstite, prin ale tale grabnice soliri.

Cuvine-se cu adevărat… şi megalinariile:

Bucură-te, al Farasei dumnezeiesc vlăstar, al Sfântului Munte preavestit nevoitor; bucură-te, Paisie, luminătorul cel nou al Bisericii şi al tineri­lor bun îndrumător.

Bucură-te, al Surotiului învăţător, al Munte­lui Sinai preacinstit nevoitor; bucură-te, a celor din Koniţa preaales dreptar.

Celor care de ierburile vătămătoare de minte se pierd şi celor ţinuţi de necuratele duhuri, ori aflaţi în felurite boli, nu înceta a le mijloci mân­tuirea, de Dumnezeu cugetătorule, Paisie sfinţite.

Cu ale tale rugăciuni către Stăpânul, ca unul ce ai mare îndrăznire către Dânsul, cuvioase, tuturor monahilor neîncetat le ajută, Paisie, de Dumnezeu fericite.

Al tău mormânt, părinte, ca pe o vistierie credincioşii avându-l, de acolo, ca dintr-un izvor, scot putere şi nădejde în încercările vieţii, Paisie fericite, lauda ortodocşilor.

Părinte preacuvioase Paisie, pe noi care lău­dăm cinstită vieţuirea ta, de vătămarea potrivni­cului păzeşte-ne totdeauna.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorul Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este Împărăţia…, şi

Troparul, glasul 1:

Podobie: Locuitor pustiului…

Pe vlăstarul Farasei şi slava Athonului, al cuvioşilor celor de demult următor şi întocmai de o cinste cu dânşii, pe Paisie credincioşii să-l cinstim; pe vasul cel plin de harisme, care este grabnic spre ajutorare tuturor binecinstitorilor care strigă cu credinţă: slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Alt Tropar, glasul al 3-lea:

Podobie: Dumnezeieștii credinţe…

Lui Hristos urmând, pentru lume te-ai rugat în aceste vremuri mai de pe urmă, Paisie cuvioa­se; căci pustniceşte în Athos vieţuind, ca un soa­re prealuminos razele harului le-ai strălucit, pe acestea răspândindu-le mulţimii celor credincio­şi, prin cuvinte, semne şi minuni.

Alt Tropar, glasul al 4-lea:

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Dreptar nevoitorilor te-ai făcut, Paisie cuvi­oase, slava Athonului, duhovnicesc hrănitor al obştii de la Suroti şi lauda Koniţei; căci tu pe ur­mele cuviosului Arsenie păşind, mulţimea harismelor Mângâietorului ai primit; şi acum, îmbelşugat dăruieşte toate cele spre folos, celor ce te cinstesc pe tine, preafericite.

Alt Tropar, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună fără de început…

Pe bărbatul cel ales al Muntelui Athon, pe cel ce în vremurile din urmă ca un mare luminător în întunericul din sufletele credincioşilor l-a risipit şi bolile sufletelor şi ale trupurilor mai presus de fire le-a vindecat, pe făclia înainte-vederii, pe noul Paisie să-l cinstim.

După care preotul zice ectenia:

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule…, Strana: Doamne miluieşte (de trei ori), Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea…, Strana: Doamne miluieşte (de trei ori), Preotul: Încă ne rugăm să se păzească… Strana: Doamne miluieşte (de patruzeci de ori), Preotul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule…, Strana: Doamne miluieşte (de trei ori), iar preotul zice ecfonisul: Preotul: Că Milostiv…; apoi face otpustul cel mic, fără însă a zice Pentru rugăciunile…

Apoi zicem acest Tropar, glasul al 2-lea:

Podobie: Când de pe Lemn…

Toată slăbiciunea robilor tăi, neorânduiala din suflet, boala trupului şi temerea de cursele vrăjmaşului, risipeşte-le, preabunule; şi toate du­rerile prin rugăciunea ta le vindecă, ca să te slă­vim totdeauna, o, dumnezeiescule Paisie.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi dintru toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Şi acesta, glasul 1:

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, Doamne, și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dă-ne-o nouă, și ne miluiește pe noi, ca un singur Îndurat.

Şi preotul încheie zicând: Pentru rugăciunile…

ACATISTUL Cuviosului Parintelui nostru Paisie Aghioritul

O rugaciune de care avem mare nevoie astazi: RUGACIUNEA PENTRU LUME a Cuviosului Paisie Aghioritul

SFÂNTUL PAISIE AGHIORITUL – MÂNGÂIETORUL ÎNMIRESMAT AL CELOR ÎNDURERAȚI, “un om care sprijinea întreaga lume cu rugăciunile sale, un om asemenea marilor Părinți ai Bisericii noastre”. Mărturia Mitropolitului Atanasie de Limassol despre DARURILE ȘI MINUNILE TĂINUITE ale Cuviosului de la Panaguda

Harismele minunate ale Cuviosului Paisie Aghioritul (2): “FABRICA” DE RUGACIUNE SI DE MANGAIERE

CUVIOSUL PAISIE: “E STARE DE ALARMA. ESTE TREBUINTA DE MULTA RUGACIUNE CU DURERE”

RUGACIUNEA PENTRU CEILALTI (I): “De ce te gandesti doar la tine, bunul meu copil, si nu te gandesti putin si la lumea care sufera? Cati nu striga in aceasta clipa: ‘Ajutor! Ajutor!’ si nu exista nimeni langa ei ca sa-i ajute?”

Cuviosul Paisie Aghioritul ne invata CUM SA NE RUGAM PENTRU CEILALTI (II) – Rugaciunea CU DURERE IN INIMA pentru cazuri concrete si pentru toata lumea

Sfantul Cuvios Paisie Aghioritul despre CUM POT FI AJUTATI SI CUM AR TREBUI SLUJITI CEI BOLNAVI. “Daca nu suspini in pat, suspina cel putin in rugaciunea pentru bolnavi. Daca cerem ceva de la Dumnezeu fara sa jertfim şi noi ceva, rugaciunea nu ne este ascultata”. IMPORTANTA INTELEGERII CELOR INDURERATI

CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL DESPRE RUGACIUNE. Pr. Marian Vild si Pr. Gheorghe Oprea ne introduc in tainitele unei carti-eveniment (VIDEO, Libraria Sophia)

Parintele Paisie Aghioritul despre ISPITELE SI GREUTATILE IN RUGACIUNE. Ce trebuie sa facem ca sa ne incalzim inimile si sa nu ne salbaticim duhovniceste?

Parintele Paisie Aghioritul despre RAZBOIUL VRAJMASULUI IMPOTRIVA RUGACIUNII si MIJLOACELE DE CARE NE PUTEM AJUTA PENTRU A NE RUGA

SFANTUL PAISIE AGHIORITUL ne vorbeste despre cat de importanta este POMENIREA MORTILOR: “Mereu sa ne aducem aminte de cei adormiti si sa ne rugam pentru ei!”


Categorii

Cuviosul Paisie Aghioritul, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?)

Etichete (taguri)

, , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

4 Commentarii la “PARACLISUL SFANTULUI PARINTE PAISIE AGHIORITUL

  1. Pingback: ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS PAISIE AGHIORITUL – IC XC NIKA!
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate