Pastorala mangaietoare de Nasterea Domnului (2010) a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei: SA NE REGASIM VESMANTUL DE FII AI LUI DUMNEZEU, CA SA INFRUNTAM CU HRISTOS MULTELE GREUTATI CARE NE ASTEAPTA IN NOUL AN!

21-12-2010 Sublinieri

Hristos – Liman in furtunile vietii

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului

Iubiților preoți din parohii, cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și dreptcredinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor: har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt!

„Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor în necazurile ce ne împresoară“ (Ps. 45, 1).

Iubiți frați și surori în Hristos-Domnul,

Am ajuns, cu mila lui Dumnezeu, la slăvita sărbătoare a Nașterii Domnului. Suntem la sfârșitul unui an greu pentru cei mai mulți dintre noi. Gândul la greutățile prin care am trecut și preocuparea pentru ceea ce avem de întâmpinat în anul care vine nu ne părăsesc cu totul nici de sărbători. Am adunat prea multe în cugetul nostru timp de un an de zile încât greutatea acestora ne împovărează și în momente de praznic.

Cu toate acestea, atmosfera din jurul nostru este, parcă, mai caldă, mai primitoare. Suntem cuprinși de bucuria colindătorilor, de frumusețea iernii, de întâlnirea cu cei dragi în familie, de ambianța unei mese mai bogate. Cei mai mulți dintre creștini au respectat postul de patruzeci de zile, iar acum, după rânduita spovedanie, se împărtășesc cu Sfintele și Preacuratele Taine, bucurându-se cu bucurie aleasă. Participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de praznicul Nașterii Domnului și în zilele următoare ne oferă ocazia potrivită pentru a medita mai intens atât la greutățile prin care trecem, cât și la bucuria marelui Praznic. De fapt, prin bucuria praznicului înțelegem rostul greutăților vieții, descoperim taina asumării lor și primim răspuns la întrebările ce ne frământă.

Iubiți credincioși,

În zilele de sărbătoare ale Nașterii Domnului, se înalță glas puternic de mărturisire a adevărului că acum două milenii Dumnezeu a coborât pe pământ. Hristos-Dumnezeu S-a născut, după trup, prin puterea Duhului Sfânt, din Preacurata Fecioară Maria, a viețuit printre noi, oamenii, ne-a cunoscut durerea și bucuria, a murit și a înviat pentru noi. Acesta este adevărul fundamental al credinței creștine. În acest adevăr descoperim rostul vieții noastre cu greutățile ei numeroase, cu frumusețile ei adânci.

„Hristos Se naște, slăviți-L!

Hristos din ceruri, întâmpinați-L!

Hristos pe pământ, înălțați-vă!“

În aceste cuvinte, Biserica vestește și actualizează evenimentul crucial al istoriei, și anume coborârea lui Dumnezeu printre oameni. „La plinirea vremii“, cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică la timpul potrivit, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, a luat chip de om, a trăit într-un context concret, în sânul unei familii, alături de mama Sa și de bătrânul Iosif, în mijlocul unui neam anume. El a propovăduit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, a pătimit, a murit și a înviat.

Toate acestea s-au petrecut pentru ca omul să descopere calea viețuirii autentice pe pământ, să cunoască taina împărăției lui Dumnezeu Tatăl și, prin Hristos în Duhul Sfânt, s-o dobândească aici, ca pregustare, și pe deplin în veșnicie.

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Omenirea din timpul viețuirii pe pământ a lui Hristos-Dumnezeu nu diferă esențial de cea de astăzi. Oameni buni și oameni răi viețuiau atunci și viețuiesc și acum. Mulți aveau atunci credință puternică și nu puțini erau cei necredincioși sau răucredincioși, cum se întâmplă și astăzi. Bucuriile și încercările din acele vremuri sunt prezente și în zilele noastre.

Hristos Domnul a adus atunci lumină în întunericul care domina omenirea, viață în moartea care se răspândea în diferite forme, peste tot, bucuria și nădejdea adevărată într-o lume cuprinsă de tristețe și disperare. Cum Hristos este „același ieri și azi și în veci“, El, Hristos, rămâne izvorul de lumină, viață, bucurie și nădejde și în lumea de azi.

Prin nașterea, viața, moartea și învierea Sa, prin învățătura Sa, Hristos a descoperit lumii de atunci calea de urmat. Celor care „L-au primit“, care au crezut în numele Lui le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu“. Prin starea de „fiu al lui Dumnezeu“ dobândită prin Hristos, omul vremurilor de atunci a descoperit calea de urmat. Bogat sau sărac, evreu sau de alt neam, bărbat sau femeie, în familie sau în mănăstire fiind, omul timpurilor trecute a aflat drumul de parcurs în viață. Cuprins uneori de bucurie și foarte adesea de încercări dureroase, L-a avut pe Hristos pâine în foamea lui după adevăr, apă în setea lui după iubire de dreptate. Astăzi, aceeași calitate de „fiu al lui Dumnezeu“, dobândită prin altoirea pe trunchiul numit Hristos, este cheia rezolvării problemelor vieții. A fi, a rămâne, a deveni „fiu al lui Dumnezeu“ înseamnă a-L avea pe Hristos ca izvor de viață, adică a avea credința cea adevărată și a trăi în concordanță cu aceasta atât în viața de familie sau mănăstire, cât și la locul de muncă și în toate împrejurările vieții.

Dreptmăritori creștini,

Sărbătoarea Nașterii lui Hristos are în centrul ei adevărul că Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiu al Omului pentru ca omul să devină fiu al lui Dumnezeu. În această mare zi de praznic, Biserica se adresează tuturor oamenilor cu îndemnul ca aceștia să-și păstreze sau să-și regăsească veșmântul de fii ai lui Dumnezeu. Acest lucru implică recunoașterea lui Dumnezeu ca Tată, a Bisericii ca mamă și a noastră ca fii ai Tatălui Ceresc în Biserica lui Hristos.

În momentele de cumpănă ale vieții, în vremuri de criză morală și materială, în clipe de frământare în suflete, între oameni și neamuri, omul este chemat să alerge la Tatăl său – Dumnezeu -, la mama sa – Biserica. În Biserică, el primește putere și curaj pentru a nu se lăsa doborât de mulțimea fulgerelor care cad asupra sa, de intensitatea furtunii abătute peste sufletul și trupul său, peste cei dragi, peste țară și lume. În Biserică, omul aude glas de îmbărbătare, cum zice Scriptura:

„Nu te teme, om plăcut al lui Dumnezeu! Pace ție! Fii tare și curajos!“;

„Fii tare și curajos și pășește la lucru, nu te teme, nu te speria, căci Domnul Dumnezeu este cu tine. El nu Se va îndepărta de tine, nici nu te va părăsi“.

Îmbrăcat cu puterea lui Hristos, care-l „zidește cu totul din nou“, omul își continuă drumul prin valurile vieții. Acestea nu sunt mai puțin agitate, dar el, înveșmântat cu puterea lui Hristos, răzbate cu mai multă răbdare, cu mai multă putere, cu mai mult curaj furia lor.

În acest sens, gândul meu așezat la inima voastră, iubiți fii și fiice ai Bisericii lui Hristos din Moldova, este unul de încurajare și de îmbărbătare, un gând de întărire și de nădejde.

Se cuvine să rostim precum împăratul David în vechime:

„Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?“ .

Îl avem cu noi și în noi pe Hristos, Cel născut în peștera din Betleem pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Da! Vremurile sunt grele, criza este adâncă și continuă, sărăcia, răul, urâtul, hoția și minciuna se dezlănțuie nemilos asupra lumii. Cu toate acestea, se cuvine să ne întrebăm împreună cu Sfântul Apostol Pavel:

„Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (…) Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru“.

Da! Dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat cu putere asupra lumii prin Nașterea lui Hristos la Betleem și, de atunci, ea nu încetează a îmbrățișa pe tot omul. Pentru ca dragostea lui Dumnezeu revărsată asupra lumii prin Nașterea lui Hristos să ne cuprindă și pe noi cei de azi și să ne dăruiască putere în greutățile ce ne înconjoară, se cuvine să urmăm îndemnul aceluiași Apostol Pavel care zice:

„Dezbrăcați-vă de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin pofte amăgitoare, și vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți; soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune și supărare și mânie și izbucnire și defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.

Având nădejdea că îndemnul Sfântului Apostol Pavel va fi ascultat și urmat de noi, oamenii obișnuiți, dar și de cei cu responsabilități înalte în viața țării și a lumii, ne apropiem de Noul An, 2011 de la Nașterea lui Hristos. Îl rugăm pe Dumnezeu ca anul ce vine să fie timp de pace în țară și în lume. Îl rugăm să ne dea răbdare în greutățile care par a nu fi puține în anul care urmează, să ne dăruiască iertarea, binecuvântarea, ocrotirea și iubirea Sa în toate zilele vieții noastre.

Să ne bucurăm de praznicul Nașterii și Botezului Domnului; să avem parte de mulți colindători pe prispa sufletelor noastre; să fim alături de cei dragi și ei să fie împreună cu noi în adevăr și în dragoste; să nu-i uităm nici pe cei aflați în suferință sau mai încercați decât noi. Îmbrățișându-ne unii pe alții în dragostea lui Hristos, Cel născut din Preacurata Fecioară Maria cu puterea Sfântului Duh, să rostim împreună cu îngerii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire“.

Sărbători binecuvântate!

La mulți, buni și frumoși ani!

† Teofan

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

sursa foto

Legaturi:

***

*


Categorii

Cum ne iubeste Dumnezeul nostru, Cuvantul ierarhilor, Duminici si Sarbatori - Noime vii pentru viata noastra, IPS Teofan, Nasterea Domnului (Craciunul), Pastorale

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la “Pastorala mangaietoare de Nasterea Domnului (2010) a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei: SA NE REGASIM VESMANTUL DE FII AI LUI DUMNEZEU, CA SA INFRUNTAM CU HRISTOS MULTELE GREUTATI CARE NE ASTEAPTA IN NOUL AN!

 1. IOANA MIRUNA ENACHE

  SA NE RUGAM CU TOTII PENTRU EA.POATE CATIVA SPUNEM SI DUHOVNICILOR NOSTRI SAU O DAM LA POMENIT IN DATA DE 23.

  „Pe data de 28.noiembrie.2010 , Miruna va implini 10 anisori !
  In acest moment , atit Miruna cit si Amalia , mama Mirunei sunt la Clinica Tor Vergata din Italia , unde sunt supuse unor atente si minutioase analize in vederea realizarii mult asteptatului transplant medular. In ultima saptamina , mamei Mirunei i s-au prelevat celule staminale , celule care vor fi transfuzate Mirunei . Aceasta procedura de recoltare de celule staminale , care de obicei este o procedura complicata , a decurs normal si fara nici un fel de probleme si complicatii . Deocamdata se asteapta rezultatul analizelor acestor celule , daca recoltarea este suficienta si de calitate sau daca va mai trebui facuta vreo recoltare.
  Miruna a facut a patra transfuzie de singe de cind a sosit in Italia .Cu ocazia zilei onomastice, noi , toti cei care o iubim si care suntem apropiati Mirunei , ii dorim din tot sufletul un sincer ” LA MULTI ANI ! ” , multa sanatate , fericire si implinirea tuturor dorintelor ei ! Dumnezeu sa fie alaturi de Miruna si de mama ei , sa le dea puterea sa treaca si peste aceste momente dificile , sa le redea sanatatea , sa le umple sufletul si inima numai de bucurii si fericire , sa le ocroteasca si sa le apere tot timpul ! Dumnezeu sa vegheze asupra lor si sa ajute ca toate procedurile si tot ce va urma si de acum inainte sa decurga normal si fara nici un fel de probleme sau complicatii ! Din tot sufletul , le dorim ca totul sa treaca cit mai repede posibil , abia asteptam sa o vedem pe Miruna ca este un copil sanatos si fericit si ca se poate bucura in voie de toate bucuriile copilariei si de tot ce este frumos in jurul ei ! Cu toata dragostea si cu toata sinceritatea , pot sa spun : MIRUNA , TE IUBIM ! Multumim tuturor celor ce ati fost , sunteti si o sa fiti alaturi de Miruna ! Cu ajutorul d-voastra si al lui Dumnezeu , Miruna va putea sa fie un copil sanatos si fericit , va putea sa se bucure in voie de copilarie si de prietenii care ii sunt alaturi.
  Miruna si mama ei , Amalia , sunt programate la clinica din Italia ,pt efectuarea transplantului medular. Programarea la clinica este pe data de 04.octombrie.2010 , iar transplantul va avea loc pe data de 23.dec.2010 . Toti , cei care am inteles suferinta acestei superbe fetite si a mamei sale , le suntem alaturi si speram in reusita acestei interventii , le dorim sa aiba puterea sa treaca si peste acest obstacol si sa-si recapete in totalitate zimbetul fericirii si al bucuriei !”
  http://mgheorghe7.wordpress.com/

 2. Pingback: Război întru Cuvânt » PASTORALA DE CRACIUN A IPS PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, DENUNTA “PLANUL DIABOLIC” AL UNIFORMIZARII GLOBALISTE
 3. E noaptea naşterii divine
  Când Iisus din Duhul Sfânt
  Şi din Cea Pururea Fecioară
  Se întrupează pe pământ.

  E strălucire, dans şi cântec
  Din răsărit până’n apus
  Dar numai una dintre stele
  Anunţă Naşterea de sus.

  Doar numai una dintre stele
  S’arată lumii ca sfânt semn
  -În noaptea ce-a’nghiţit pământul-
  Lucind divin la Betleem.

  Că mii de mii de alte stele
  Cad doborâte de pe cer
  De coada şarpelui pierzării
  În ghiarele lui Lucifer.

  Din strălucirea lor cea sfântă
  S-au coborât până-n tartar
  Prin iadul patimilor lumii
  Sclipind în ,, bolţile ‘’ din… bar.

  Trena de foc ce le consumă
  Încâtă şi vrăjeşte lumea
  Care le’aclamă şi le’adoră
  Ne vrând şi ne primind minunea.

  La Betleem a dus şi duce
  Numai o stea cu’adevărat,
  Cea unica dreaptă şi sfântă
  Care nu cheamă la păcat.

  Şi numai magii şi păstorii
  Ajung la Domnul şi se’nchină
  Şi-i aduc slavă din lăuntru,
  În har în pace şi-n lumină

  Lumea se bucură şi cântă
  Sărbătorind un brad frumos
  Şi un crăciun al bucuriei
  În care n’are loc Hristos

  Şi-n care duhul sărbătorii
  E-n bucuria lui Baal
  A Afroditei şi-a Venerei
  Şi-a muzicii de carnaval.

  E noaptea’n care Domnul slavei
  Întru smerenia-I divină
  S-a pogorât la noi, la cruce
  Şi cei care-l iubesc, se’nchină

  Se bucură cîntând în inimi
  Cu duh şi inimă curată
  În cor cu îngerii şi pruncii
  ,, O ce veste minunată’’.

 4. Pingback: Război întru Cuvânt » CE AM FACUT CU LIBERTATEA DUPA 21 DE ANI?
 5. Maica Domnului sa o ajute pe micuta Ioana Miruna!
  Doamne, miluieste!

 6. Pingback: Război întru Cuvânt » Sf. Teofan Zavoratul: CUM TRAIM NASTEREA DOMNULUI, CUM SI PENTRU CE NE BUCURAM?
 7. Pingback: Razboi întru Cuvânt » “Sa fim oameni chiar in vremuri inumane!” PASTORALA DE CRACIUN (1999) SI TESTAMENTUL PROFETIC AL PATRIARHULUI PAVLE, calcat cu totul in picioare, in modul cel mai tragic, dupa mutarea sa la ceruri. DAR VESNIC VALABIL!
 8. Pingback: Război întru Cuvânt » MARTURISIRE ESENTIALA, PROFETICA, A SINODULUI BISERICII GRECIEI DESPRE CAUZELE CRIZEI ECONOMICE, PLANUL DE INROBIRE MONDIALA SI REMEDIILE SALE DUHOVNICESTI. Si despre o prima strategie diversionista de abatere a atentiei de
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate