A aparut traducerea oficiala a documentului panortodox ”RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”

11-07-2016 7 minute Sublinieri

sinod panortodox

 1. Biserica Ortodoxă, fiind Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, crede cu tărie, în conştiinţa ei eclesială profundă, că ocupă un loc central pentru promovarea unităţii creştine în lumea contemporană.
 2. Biserica Ortodoxă îşi fundamentează unitatea pe faptul întemeierii sale de către Domnul nostru Iisus Hristos şi pe comuniunea în Sfânta Treime şi în Sfintele Taine. Această unitate se exprimă prin succesiunea apostolică şi prin tradiţia patristică şi este trăită până astăzi în sânul ei. Biserica Ortodoxă are misiunea şi datoria să transmită şi să propovăduiască întregul adevăr cuprins în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, ceea ce conferă Bisericii caracterul ei universal.
 3. Responsabilitatea Bisericii Ortodoxe pentru unitate, precum şi misiunea ei universală au fost exprimate de Sinoadele Ecumenice. Acestea au subliniat, în special, legătura indisolubilă care există între dreapta credinţă şi comuniunea sacramentală.
 4. Biserica Ortodoxă, care se roagă neîncetat „pentru unirea tuturor”, a cultivat întotdeauna dialogul cu cei care s-au separat de ea, cu cei de aproape şi cu cei de departe, a condus chiar cercetarea contemporană a căilor şi a mijloacelor de restaurare a unităţii celor care cred în Hristos şi a participat la Mişcarea Ecumenică încă de la apariţia acesteia, contribuind la formarea şi la dezvoltarea ei ulterioară. De altfel, datorită spiritului ecumenic şi filantropic care o caracterizează şi care voieşte, după porunca divină, „ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei2, 4), Biserica Ortodoxă s-a străduit întotdeauna pentru refacerea unităţii creştine. Astfel, participarea ortodoxă la mişcarea  pentru restaurarea unităţii cu ceilalţi creştini în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească nu este deloc împotriva naturii şi istoriei Bisericii Ortodoxe, ci constituie expresia constantă a credinţei şi a tradiţiei apostolice în condiţii istorice noi.
 5. Dialogurile teologice bilaterale actuale ale Bisericii Ortodoxe şi participarea sa la Mişcarea Ecumenică se sprijină pe însăşi conştiinţa Ortodoxiei şi pe spiritul ei ecumenic, cu scopul de a căuta, pe baza credinţei şi a tradiţiei Bisericii primare a celor şapte Sinoade Ecumenice, unitatea pierdută a creştinilor.
 6. Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu poate fi tulburată. Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe, fără a fi în comuniune cu ele, dar crede că relaţiile ei cu acestea trebuie să se sprijine pe clarificarea, cât mai repede şi cât mai obiectiv posibil, a întregii lor eclesiologii şi, în special, a învăţăturii lor generale despre Taine, har, preoţie şi succesiune apostolică. Astfel, ea are o abordare favorabilă, atât din motive teologice, cât şi pastorale, faţă de dialogul teologic la nivel bilateral şi multilateral cu ceilalţi creştini şi, de o manieră mai generală, faţă de participarea la Mişcarea Ecumenică contemporană, având convingerea că pe calea dialogului ea aduce o mărturie dinamică a plenitudinii adevărului în Hristos şi a comorilor sale duhovniceşti tuturor celor care se află în afara ei, cu scopul de a netezi calea spre unitate.
 7. În spiritul celor de mai sus, toate Sfintele Biserici Ortodoxe locale participă astăzi activ la dialogurile teologice oficiale şi, majoritatea dintre ele, în diferite organisme intercreştine naţionale, regionale şi internaţionale, în pofida crizei profunde prin care trece Mişcarea Ecumenică. Această activitate multidimensională a Bisericii Ortodoxe izvorăşte din sentimentul responsabilităţii şi din convingerea că înţelegerea reciprocă şi cooperarea sunt esenţiale „pentru a nu pune piedică Evangheliei lui Hristos” (1 Corinteni9, 12).
 8. Desigur, purtând dialoguri cu ceilalţi creştini, Biserica Ortodoxă nu ignoră dificultăţile unei asemenea acţiuni; mai mult, ea cunoaşte obstacolele ce se ridică în calea unei înţelegeri comune a tradiţiei Bisericii primare şi nădăjduieşte că Sfântul Duh, care constituie întreagă instituţia Bisericii (stihira vecerniei Rusaliilor), va plini pe cele cu lipsă (rugăciune la hirotonie). În acest sens, în relaţiile sale cu ansamblul lumii creştine, Biserica Ortodoxă nu se sprijină numai pe puterile omeneşti ale celor care poartă dialogurile, ci mai ales pe călăuzirea Sfântului Duh în harul Domnului, Care S-a rugat ca „toţi să fie una” (Ioan17, 21).
 9. Dialogurile teologice bilaterale actuale, anunţate de către Conferinţele panortodoxe, sunt expresia hotărârii unanime a tuturor Preasfintelor Biserici Ortodoxe locale, care sunt chemate să participe activ şi continuu la desfăşurarea lor, pentru ca astfel mărturia unanimă a Ortodoxiei spre slava lui Dumnezeu Celui în Treime să nu fie împiedicată. În cazul în care o Biserică locală decide să nu-şi desemneze reprezentaţi la un dialog sau la o întrunire anume, iar dacă această decizie nu este luată la nivel panortodox, atunci dialogul continuă. Absenţa unei Biserici locale trebuie, în orice caz, să fie discutată în cadrul unei comisii ortodoxe pentru dialog înainte de începerea dialogului sau a întrunirii în cauză, pentru a exprima solidaritatea şi unitatea Bisericii Ortodoxe. Dialogurile teologice bilaterale sau multilaterale trebuie să se supună evaluărilor periodice la nivel panortodox.
 10. Problemele care apar pe parcursul discuţiilor teologice din Comisiile teologice mixte nu constituie întotdeauna justificări suficiente pentru revocarea unilaterală de către vreo Biserică Ortodoxă locală a reprezentanţilor ei sau pentru întreruperea definitivă a participării ei la dialog. Retragerea din dialog a vreunei Biserici trebuie să fie evitată, de regulă, depunându-se eforturile necesare la nivel interortodox pentru restabilirea reprezentativității complete a Comisiei teologice ortodoxe angajate în dialogul respectiv. Dacă una sau mai multe Biserici Ortodoxe locale refuză să participe la întrunirile Comisiei mixte teologice a unui dialog anume din motive eclesiologice, canonice, pastorale sau morale, Biserica sau acele Biserici trebuie să comunice în scris refuzul lor Patriarhului Ecumenic şi tuturor Bisericilor Ortodoxe, potrivit practicii panortodoxe. În timpul consultării panortodoxe ulterioare, Patriarhul Ecumenic va urmări consensul celorlalte Biserici Ortodoxe pentru a se putea întreprinde tot ceea ce este necesar, inclusiv o reevaluare a procesului unui dialog teologic, în cazul în care se va considera, prin unanimitate, ca fiind necesară.
 11. Metodologia urmată în timpul desfăşurării dialogurilor teologice are drept scop rezolvarea diferenţelor teologice care au fost moştenite din trecut sau a eventualelor diferenţieri apărute mai recent şi căutarea elementelor comune ale credinţei creştine. Ea presupune şi informarea corespunzătoare a întregii Biserici (pleromei) despre evoluţia diferitelor dialoguri. În cazul imposibilităţii depăşirii vreunei diferenţe teologice precise, dialogul teologic poate continua după ce a fost înregistrat dezacordul constatat în privinţa acelei probleme punctuale şi comunicându-se despre acest dezacord tuturor Bisericilor Ortodoxe locale în vederea luării măsurilor care se impun.
 12. Este evident că în timpul desfăşurării dialogurilor teologice, scopul comun al tuturor este restabilirea finală a unităţii în credinţa cea adevărată şi în iubire. Însă deosebirile teologice şi eclesiologice existente permit desigur o oarecare ierarhizare în ceea ce priveşte obstacolele care stau în calea realizării scopului stabilit la nivel panortodox. Specificul problemelor fiecărui dialog bilateral presupune diferenţierea metodologiei de urmat în fiecare caz; dar nu şi o diferenţiere în ceea ce priveşte scopul, deoarece scopul este unitar în toate dialogurile.
 13. Cu toate acestea, în caz de necesitate, se impune un efort de coordonare a activităţii diferitelor Comisii teologice interortodoxe, cu atât mai mult cu cât unitatea existentă a Bisericii Ortodoxe trebuie să se descopere şi să se manifeste şi în cadrul acestor dialoguri.
 14. Finalizarea oricărui dialog teologic anunţat oficial corespunde încheierii lucrării Comisiei teologice mixte corespunzătoare; iar atunci, Preşedintele Comisiei interortodoxe înaintează un raport Patriarhului Ecumenic, care, în acord cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe locale, anunţă încheierea dialogului. Niciun dialog nu este considerat încheiat înainte de a fi anunţat ca atare printr-o astfel de hotărâre panortodoxă.
 15. În cazul încheierii cu succes a lucrărilor unui dialog teologic, hotărârea luată la nivel panortodox de restabilire a comuniunii eclesiale trebuie să se bazeze pe unanimitatea tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.
 16. Unul din principalele organisme ale Mişcării Ecumenice contemporane este Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB). Anumite Biserici Ortodoxe au fost membre fondatoare ale acestui Consiliu şi, mai apoi, toate Bisericile Ortodoxe locale au devenit membre. CMB este un organism intercreştin structurat, în pofida faptului că nu reuneşte în cadrul său toate bisericile şi confesiunile creştine eterodoxe. În acelaşi timp, există şi alte organizaţii intercreştine şi organisme regionale, precum Conferinţa Bisericilor Europene (KEK), Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Orientul Mijlociu şi Consiliul Panafrican al Bisericilor. Acestea, alături de CMB, îndeplinesc o misiune importantă pentru promovarea unităţii lumii creştine. Biserica Ortodoxă a Georgiei şi cea a Bulgariei s-au retras din Consiliul Mondial al Bisericilor, prima în 1997, iar a doua în 1998, fiindcă aveau o părere proprie despre activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor şi, drept urmare, ele nu participă la activităţile intercreştine desfăşurate de CMB şi de alte organizaţii intercreştine.
 17. Bisericile Ortodoxe locale, membre ale CMB, participă pe deplin şi în mod egal la organismul Consiliului Mondial al Bisericilor şi contribuie, prin toate mijloacele care le stau la dispoziţie, la promovarea coexistenţei paşnice şi a colaborării cu privire la principalele provocări socio-politice. Biserica Ortodoxă a primit favorabil decizia CMB de a răspunde la solicitarea sa referitoare la constituirea unei Comisii speciale privind participarea ortodoxă la CMB, conform mandatului Conferinţei interortodoxe de la Tesalonic (1998). Criteriile fixate de Comisia specială, care au fost propuse de ortodocşi şi au fost acceptate de către CMB, au dus la constituirea unui Comitet permanent de colaborare şi de consens, au fost ratificate şi încorporate în Statutul şi în Regulamentul de funcţionare ale CMB.
 18. Biserica Ortodoxă, fidelă eclesiologiei sale, identităţii structurii sale interne şi învăţăturii Bisericii primare a celor şapte Sinaode Ecumenice, participând la organismul CMB, nu acceptă nicidecum ideea egalităţii confesiunilor şi în niciun caz nu poate concepe unitatea Bisericii ca pe un compromis interconfesional. În acest spirit, unitatea căutată în cadrul CMB nu poate fi produsul exclusiv al acordurilor teologice, ci şi al unităţii de credinţă păstrată în Sfintele Taine şi trăită în Biserica Ortodoxă.
 19. Bisericile Ortodoxe membre consideră drept o condiţie sine qua non pentru participarea la CMB respectarea articolului fundamental al Constituţiei CMB, potrivit căruia pot fi membri numai cei care cred în Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit Scripturilor, şi mărturisesc pe Dumnezeu cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, potrivit Simbolului Niceo-constantinopolitan. Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950), intitulată „Biserica, bisericile şi Consiliul Mondial al Bisericilor”, sunt de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la acest Consiliu. Este de la sine înţeles, prin urmare, că CMB nu este şi în nici un caz nu trebuie să devină o „supra-biserică”. „Scopul Consiliului Mondial al Bisericilor nu este acela de a negocia unirea între biserici – lucru ce-l pot face numai bisericile însele din proprie iniţiativă – ci să realizeze un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii. Nicio biserică nu este obligată să îşi modifice eclesiologia, după accederea la Consiliu… Mai mult, din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (Declaraţia de la Toronto, §2).
 20. Perspectivele dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine sunt întotdeauna determinate pe baza principiilor eclesiologiei ortodoxe şi a criteriilor canonice ale tradiţiei bisericeşti deja constituite.
 21. Biserica Ortodoxă doreşte să susţină lucrarea Comisiei pentru Credinţă şi Constituţie şi urmăreşte cu viu interes contribuţia teologică a acesteia adusă până în prezent. Ea evaluează pozitiv textele teologice editate de aceasta, prin contribuţia valoroasă a teologilor ortodocşi, ceea ce reprezintă o etapă importantă în Mişcarea Ecumenică pentru apropierea dintre creştini. În acelaşi timp, Biserica Ortodoxă are rezerve în ceea ce priveşte unele aspecte fundamentale legate de credinţă şi constituţie, pentru că bisericile şi confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credinţă a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească.
 22. Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice. După cum mărturiseşte întreaga viaţă a Bisericii Ortodoxe, păstrarea credinţei ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal, care constituie dintotdeauna, în sânul Bisericii, cea mai înaltă autoritate în aspecte de credinţă şi reguli canonice (canonul 6 al Sinodului II Ecumenic).
 23. Biserica Ortodoxă are o conştiinţă comună a necesităţii dialogului teologic intercreştin. De aceea şi consideră că este necesar ca acest dialog să fie totdeauna însoţit de mărturia în lume prin acţiuni de înţelegere reciprocă şi iubire, care să exprime „bucuria negrăită a Evangheliei” (1 Petru 1, 8), excluzând orice act de prozelitism, uniaţie sau altă acţiune de antagonism confesional provocator. În acest spirit, Biserica Ortodoxă consideră că este important ca toţi creştinii, inspiraţi de principiile fundamentale comune ale Evangheliei, să încerce să dea un răspuns unanim şi solidar, bazat pe modelul omului nou în Hristos, la problemele spinoase ale lumii contemporane.
 24. Biserica Ortodoxă este conştientă de faptul că mişcarea pentru restaurarea unităţii creştinilor ia forme noi, pentru a răspunde noilor situaţii şi pentru a face faţă noilor provocări ale lumii contemporane. Este imperios ca Biserica Ortodoxă să continue să aducă mărturia ei în lumea creştină divizată, pe baza tradiţiei apostolice şi a credinţei sale.

Ne rugăm ca creştinii să lucreze în comun astfel ca să se apropie ziua în care Domnul va împlini speranţa Bisericilor Ortodoxe şi „va fi o turmă şi un păstor” (Ioan 10, 16).

Reactii si evaluari ale documentului panortodox “Relatiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii crestine”


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), 1. DIVERSE, Ecumenism

Etichete (taguri)

,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “A aparut traducerea oficiala a documentului panortodox ”RELATIILE BISERICII ORTODOXE CU ANSAMBLUL LUMII CRESTINE”

 1. Pingback: Gandurile PS MACARIE, Episcopul român al Europei de Nord, privitoare la documentul cel mai controversat adoptat la SINODUL DIN CRETA: “Cred ca ar trebui supus in continuare dezbaterilor si modificarilor” | Cuvântul Ortodox
 2. Ce parere aveti despre ce se intampla la DNA cu Episcopi ai Bisericii?
  Nu zic ca e bine ce au facut (eu una am rasuflat usurata totusi, incepusem sa ma indoiesc de realitate ca Gigi Becali chiar scrie asa bine ca am citit niste pasaje din cartea despre muntele Athos), dar eu zic ca nu e esenta coruptiei din tara, ca Biserica a ajutat imoral niste oameni care, cate rele or fi facut, au facut si ei cateva lucruri bune si ei i-au ajutat sa iasa mai repede. Adica, e rau ce au facut, dar ei au filtat pe cine ajuta si nici nu au mintit despre asta (ceeace-i rar la noi pe lume…. pe planeta adica, sa nu minti ca sa arati mai grozav ce esti):
  “În urmă cu o lună, mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, explica, într-un interviu, că a recomandat lucrările lui Becali nu pentru că le-a considerat științifice, ci pentru că Becali a ajutat Biserica. „I-am dat referat. Dar au vrut să facă așa, show, că i-am dat eu în scris. Nu m-a deranjat cu nimic. Dimpotrivă, mi-a făcut o cinste, pentru că Biserica l-a cinstit pe Becali ne-a ajutat și pe noi la Catedrală, noi i-am dat Crucea Șaguniană, dar atât”, declara, recent, mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, care l-a și vizitat pe Becali în timpul detenției.”
  Dar in ziua de azi e mai mare “calitate” de suflet sa minti iscusit. Sa faci show.

 3. @ Maria:

  Evident, asta arata ca DNA se ocupa de orice altceva in afara de MAREA CORUPTIE pentru care, chipurile, a fost creat. Nu stiu daca totusi cineva si-a imaginat ca Becali stia si putea sa scrie… si inca atat. Dar atatea vedete, de la Mihaela Radulescu, Andreea Esca pana la… Klaus Iohannis oare credeti ca isi scriu singuri cartile?! E o mega-ipocrizie gretoasa si una din multele diversiuni ale noii securitati.

 4. Am citit tot “documentul” și cele mai importante puncte mi s-au părut punctele: 18-24, și cu deosebire punctele 18 și 19.

  Există “nuanțe” în cuprinsul unora din punctele acestui document, respectiv în formularea punctelor 10 și 14, unde se poate “surprinde” un ușor “iz de PAPISM” cu privire la rolul pe care l-ar avea Patriarhul Ecumenic în lumea Ortodoxă de Azi, respectiv atât în dialogul interconfesional în cadrul CMB, cât și în relațiile pe care fiecăre Biserică Ortodoxă Locală le-ar avea cu alte denominațiuni NEortodoxe…
  În rest, textul acestui document, nu mi se pare a avea ceva “primejdios” în el…
  Partea de început a acestui document, respectiv, punctele 1-4, arată clar ROLUL Evanghelic, Miosonar și Soteorlogic pe care Biserica Ortodoxă Universală îl are în raport cu cei care au PIERDUT Adevărul…Bisericii Celei Adevărate a lui Hristos, și care ESTE Biserica Ortodoxă.
  Biserica Ortodoxă a Răsărtitului IESE în lumea de Azi, în ÎNTÂMPINAREA celor care nu mai cunosc acest Adevăr PRIMAR, așa cum a ieșit TATĂL din Pilda Fiului Pierdut și Rătăcit, în ÎNTÂMPINAREA lui, pe când acesta dorea să se întoarcă…ACASĂ…! (cf. Ev. după Luca, cap.15, vers.11-32)
  Și tot deosebit de important mi se pare și punctul 22, care mi se pare bine formulat și deosebit de ACTUAL pentru vremea în care trăim! Adevărații APĂRĂTORI ai Bisericii și ai Ortodoxiei sunt cei care ÎN SINODALITATE își exprimă părerile, fie ele și diferite sau contrare față de cele pe care le au alți Păstori sau Credincioși, care sunt membrii ai Bisericii DreptMăritoare, dar în nici un caz “apărătorii” Bisericii Ortodoxe, NU au fost, NU sunt și NU vor fi…anatemizatorii Păstorilor și Credincioșilor Ortodocși, care CRED ÎN Sobornicitate și care în mod SOBORNICESC se trudesc SĂ MĂRTURISEASCĂ Dreapta Credință, celor care nu o cunosc sau o disprețuiesc…!
  Dumnezeu să aibă milă de noi toți…

 5. @Vela
  Am citit o descriere făcută de un catolic cu foarte multe informații interesante despre acest Sinod pe care nu ai cum să le afli de la ai noștri. Se vede treaba că observatorii de alte confesiuni și-au făcut mult mai bine treaba. Ei bine, acolo am văzut o informație peste care am trecut ușor, ca și cum nu ar fi ceva deosebit, la câte erori conțin documentele emise, mai ales acesta legat de relația Bisericii cu restul lumii creștine.
  Dar, citind acum documentul legat de post, am observat interpretare greșită a unor rânduieli canonice, la care făcea referire acel jurnalist catolic. Asta îmi confirmă modul tâlhăresc și reaua intenție care au dat tonul acestui Sinod. Iată textul sinodal cu pricina:

  „Postirea pentru trei sau mai multe zile înainte de Sfânta Împărtăşanie este lăsată la evlavia credincioşilor, conform cuvintelor Sfântului Nicodim Aghioritul: „Deşi nu se rânduieşte postul înaintea Împărtăşirii de dumnezeieştile canoane; cei ce pot posti mai înainte de aceasta şi o săptămână întreagă bine fac” (Comentariu la canonul 13 al Sinodului VI Ecumenic, Pidalion, 191)

  Este uimitor cum un Sinod poate cita atât de trunchiat un text patristic. Două aspecte:
  1. Cea mai autoritativă lege care impune postirea înainte de împărtășire este canonul 13 al Sinodului VI Ecumenic. Aceasta ar fi trebuit menționată și în al doilea rând comentariul Sf. Nicodim, care doar aduce explicații. Nu el este normativ, ci canonul și tradiția Bisericii.
  2. Foarte importantă este propoziția precedentă a Sf. Nicodim, omisă intenționat: „Dacă este suficientă abținerea de trei zile de la trupeasca împreunare, ca pregătire pentru dumnezeiasca Împărtășanie, cu mult mai mult este suficient pentru aceasta postul de trei zile”. Cred că este evidentă distorsionarea. Fără a ști această propoziție anterioară, se înțelege că nu este impus vreun post înainte de Împărtășanie. Dar, din context, reiese că nu este stabilit în acel canon un timp precis, însă este necesar a posti. (Ca informație suplimentară, referința la postul de o săptămână a Sf. Nicodim concordă cu Tipiconul Sf. Sava, adică e luată tot din tradiția Bisericii).
  Concluzia mea este că am avut parte de un Sinod pus pe multe minciuni și răstălmăciri. Sper să fie scoase toate la iveală.

 6. Pingback: BISERICA RUSIEI RESPINGE STATUTUL PANORTODOX AL SINODULUI DIN CRETA/ Patriarhia Ecumenica va studia tema AUTOCEFALIEI BISERICII UCRAINEI | Cuvântul Ortodox
 7. Pingback: Imediat dupa „Marele si Sfantul Sinod”. Analiza SINODULUI PANORTODOX de catre IPS Hierotheos Vlachos. “NU EXISTA CRESTINISM IN AFARA BISERICII. NU EXISTA CRESTINISM FARA ASCETISM SI ISIHASM”. Demontarea sofismelor ecumeniste, critica relat
 8. Pingback: MITROPOLITUL HIEROTHEOS face analiza amanuntita a SINODULUI DIN CRETA, apreciind recunoasterea “autoritatii universale” a Sinoadelor care au condamnat EREZIILE APUSENE, dar aratandu-se “PROFUND INGRIJORAT” de documentele rezultate,
 9. Pingback: CAZUL DE LA SCHITUL OITUZ. Intreruperea pomenirii IPS Ioachim Bacauanul de catre ieromonahii Macarie banu si Atanasie Parfenie. CUM A REACTIONAT ARHIEPISCOPIA ROMANULUI | Cuvântul Ortodox
 10. În toot cuprinsul textului nu este pomenit numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oare le e rușine să-L afirme pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu, cap al Bisericii?

  Însuși Domnul Hristos a zis „Fără de Mine nu veți putea face nimic.”, deci cum vor putea întâistătătorii bisericilor naționale să îndeplinească obiectivele amintite în document (obiective demne de apreciat, desigur, chiar și de cezarii anicreștini ai lumii) fără să-L cheme pe Domnul Hristos în ajutor, fără să-L pomenească măcar?

 11. @Av. George P.
  Cel puțin la punctul este pomenit da Dumnezeu și Mântuitor; iar în total este pomenit de vreo 6 ori. Nu cred că asta e problema. Ar trebui să aducem critici mai fondate, altfel cădem noi în derizoriu, ca și sinodalii.

 12. Pingback: Actualizat. CAZUL DE LA SCHITUL OITUZ. Intreruperea pomenirii IPS Ioachim Bacauanul de catre ieromonahii Macarie Banu si Atanasie Parfenie. CUM A REACTIONAT ARHIEPISCOPIA ROMANULUI | Cuvântul Ortodox
 13. Pingback: Ciudateniile cipriote: ARHIEPISCOPUL HRISOSTOM A SEMNAT LA CRETA IN LOCUL MITROPOLITILOR ATANASIE SI NEOFIT/ In sprijinul atitudinii exprimate de PS Macarie/ “Sinodul care era să fie Mare şi Ortodox.” AMBITIILE UNEI PATRIARHII RUPTE DE POPOR
 14. Pingback: POZITIE MARTURISITOARE a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei, referitoare la DOCUMENTUL 6 AL SINODULUI DE LA CRETA, raportarea Bisericii Una la celelalte confesiuni si la invataturile lor ERETICE: “Putem considera acest document în stare de analiză,
 15. Pingback: IMPOTRIVA DEZINFORMARILOR SI IN CIUDA CONTESTARILOR, Mitropolitul IEROTHEOS VLACHOS lauda poziția BISERICII ORTODOXE ROMÂNE la SINODUL DE LA CRETA: “Biserica României a impresionat prin întreaga sa prezență”. PATRIARHUL DANIEL SI DOCUMEN
 16. Pingback: Interviu nou dat de MITROPOLITUL IEROTHEOS de Nafpaktos privind reactiile zelotiste in urma Sinodului din Creta si documentul “diplomatic” despre relatiile Bisericii cu restul lumii crestine: “TREBUIE SA NE LUPTAM SA FIE CORECTAT TEXTUL
 17. Pingback: ENCICLICA SINODULUI DIN CRETA – varianta oficiala in limba română | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: Revista “FAMILIA ORTODOXA” despre “SINODUL” DIN CRETA, dezbinarile si polarizarile ideologice pe seama “ecumenismului”, INTRERUPEREA POMENIRII EPISCOPILOR si “RAZBOIUL DINTRE NOI”: Nu cumva ni se aplica stra
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare