IPS Teofan – Mitropolitul Moldovei si Bucovinei: “Iata sunt gata să te slujesc, obste sfanta…”

9-06-2008 Sublinieri

INTRU MULTI ANI, INALT PREA SFINTITE PARINTE!

phpthumb_generated_thumbnail.jpeg

Cuvântul IPS Mitropolit Teofan, rostit ieri în Catedrala mitropolitană, după ceremonia de întronizare ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei:

the_high_priest.jpg

Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Însuşi Sângele Său“. (F. A. 20, 28).

Astăzi, la Sfânta Liturghie, s-au rostit două texte din Sfânta Scriptură. În Faptele Sfinţilor Apostoli, cap. 20, se relatează cum Sf. Ap. Pavel, adresându-se păstorilor Bisericii din Efes şi împrejurimi, le spune acestora: „Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Însuşi Sângele Său.” (F.A. 20, 28).

În cel de-al doilea text, din Evanghelia Sf. Ioan, cap. 17, Hristos, în rugăciunea către Dumnezeu-Tatăl înainte de Patima Sa, arată că: „Viaţa cea veşnică este aceea ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan, 17, 3).

Sub sensul şi cu puterea acestor două cuvinte din Scriptură, îndrăznesc a mă apropia de scaunul chiriarhal al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, mă îndrept spre turma lui Hristos din acest pământ sfânt. Fac aceasta, cu încredinţare în mila lui Dumnezeu, pentru ca, împreună cu ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Mitropolii, să dobândim şi să trăim, ca pregustare încă din această lume, viaţa cea veşnică, adică să-L cunoaştem, prin puterea Sfântului Duh, pe Dumnezeu-Tatăl şi pe Iisus Hristos, trimis de El în lume.

Cunoaşterea lui Dumnezeu-Tatăl, viaţa în Hristos, dobândirea Sfântului Duh, aceasta este misiunea de astăzi, de ieri şi de mâine a Bisericii, a tuturor vlăstarelor ei şi, mai ales, a celor sfinţiţi prin harul preoţiei, prin harul arhieriei.

Misiunea aceasta este, deopotrivă, uşoară şi extrem de dificilă. Este uşoară pentru că, în Moldova, arde de veacuri candela sfinţeniei prezentă în viaţa a mii şi mii de sfinţi cunoscuţi şi necunoscuţi. De la pustnicii Neamţului, ai Putnei sau ai Ceahlăului, până la ierarhii din venerabilele scaune de la Suceava, Iaşi, Roman, Huşi şi Rădăuţi, mulţi dintre ei trecuţi în rândul sfinţilor, de la Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt până la norul bogat de mărturii ale sfinţeniei, alcătuit din mulţi preoţi de parohie şi creştini din viaţa de familie, totul mărturiseşte că, în Moldova, viaţa creştină a fost şi rămâne intensă.

intronizare.jpg

Biserica, spaţiu de speranţă întru regăsirea luminii

Bogăţia spirituală din România, în special din Moldova, nu trebuie să ne împiedice a sesiza provocările la care, astăzi, este supusă viaţa creştină de la noi şi din alte zone ale lumii. Cântul de sirenă al secularizării pătrunde tot mai puternic în mintea şi în sufletul omului contemporan. Viaţa societăţii, a familiei, a culturii etc. se îndepărtează, parcă, tot mai mult, de legătura cu Dumnezeu. Totul se petrece, cum amintea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel acum câteva zile, la Mănăstirea Neamţ, ca şi cum Dumnezeu n-ar exista sau ar fi absent din viaţa lumii. Consecinţele acestei atitudini apar în diferite forme: secătuire sufletească, goluri lăuntrice imense, risipire interioară. Toate conduc spre plictiseală (boala veacului), tristeţe şi disperare.

În acest sens, misiunea Bisericii, misiunea ierarhilor, a preoţilor, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri, a mirenilor conştienţi de apartenenţa lor vie la trupul Bisericii este imensă. Căci, poate oare altcineva sau altceva mai mult decât Biserica să înţeleagă şi să lucreze mai eficient, mai real, mai adânc şi mai tămăduitor asupra rănilor omului contemporan?

Fiind prezenţa vie şi lucrătoare a lui Dumnezeu pe pământ, Biserica constituie locul în care se împărtăşeşte apa cea vie pentru cel însetat de lumină în viaţă, pâinea cea spre fiinţă pentru cel înfometat după sensul fundamental al existenţei.

Biserica este, aşadar, spaţiu de speranţă întru regăsirea luminii care, în viaţa multora, lipseşte. De la necesitatea redescoperirii izvoarelor noastre spirituale autentice până la depăşirea complexelor în întâlnirea cu fraţii noştri europeni, de la necesitatea păstrării cu sfinţenie a adevărului de credinţă, până la asumarea cu seninătate a dialogului cu modernitatea în toate formele ei, de la participarea găsirii unor soluţii la nemiloasa problemă a sărăciei, până la oferirea unui răspuns tânărului care simte dramatic golul existenţei, Biserica este spaţiu de speranţă, de lumină, de comuniune în tot timpul şi în tot locul şi în orice împrejurare.

art_126563_1.jpg

Misiunea arhiereului

În cadrul îndeplinirii acestei misiuni de către Biserică, locul slujitorilor ei, locul arhiereului este esenţial. „Luat dintre oameni pentru oameni, spre cele ale lui Dumnezeu” (Evrei 5, 1), arhiereul, pe orice treaptă administrativă s-ar afla, este chemat „să se facă tuturor toate” şi „în orice chip”, cum spune Sfântul Pavel, „să-i mântuiască pe unii” (I Corinteni 9, 22). Episcopul adună, prin preoţii eparhiei, poporul lui Dumnezeu în jurul Sfântului Potir. Mărturisind aceeaşi credinţă, conducându-se după aceleaşi sfinte canoane şi păstrând aceleaşi rânduieli liturgice cu fraţii săi întru arhierie, episcopul integrează poporul din eparhia sa în sânul Bisericii neamului său şi, prin aceasta, în sânul Bisericii Universale a lui Hristos.

Ca martor şi mărturisitor al iubirii lui Dumnezeu pentru lume, episcopul este chemat să devină glas al lui Hristos pe pământ, al lui Hristos care nu are decât o singură putere adevărată, cea a iubirii şi iertării, şi o singură cale de convingere: jertfa proprie.

În strădania sa de propovăduire a Evangheliei iubirii, iertării şi harului, episcopul are împreună-lucrători cu el pe preoţii eparhiei, vieţuitorii sfintelor mănăstiri, ostenitorii din cadrul aşezămintelor teologice, culturale, de sănătate sau de caritate şi pe toţi credincioşii mireni disponibili pentru misiune.

Preotul este, aşadar, primul colaborator al episcopului în lupta de a convinge lumea să se lase cuprinsă de puterea tămăduitoare şi mântuitoare a Evangheliei lui Hristos. Către el, preotul de parohie din satele şi oraşele Arhiepiscopiei Iaşilor, îmi îndrept mai întâi cuvântul şi inima în aceste clipe.

Cei aproape opt ani de zile ai slujirii în Oltenia mi-au arătat că preocuparea de căpetenie a unui ierarh în misiunea sa este şi trebuie să fie menţinerea, întărirea şi adâncirea legăturii cu preoţii de parohie. Nu este deloc lucru uşor. Într-o eparhie cu peste 1.000 de preoţi, grija îndreptată către aceştia implică timp, răbdare şi multă jertfă.

Preotul, ca purtător al harului şi propovăduitor al Cuvântului lui Hristos, este prelungirea mâinilor arhiereului în fiecare parohie şi în comuniune cu fiecare enoriaş.

intronizare-16.jpg

Parohia – locul solidarităţii

Parohiile şi preoţii lor au, fiecare, probleme, provocări, bucurii multe şi încercări nenumărate. Parohia este locul în care Mântuitorul Hristos este împărtăşit credincioşilor în Cuvântul, Trupul şi Sângele Său. În parohie, se alcătuieşte, pentru omul de azi, însetat de comuniune şi de comunicare, loc potrivit de întâlnire, de căldură sufletească, de solidaritate. În Moldova, viaţa de parohie este intensă. Participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie este numeroasă, se zidesc biserici, cele vechi se restaurează. În acelaşi timp, parohiile au şi aici, ca peste tot în ţară, problemele lor, cauzate de plecările la muncă în străinătate, de scăderea natalităţii, de îmbătrânire şi, mai ales, de duhul lumesc care încearcă să pătrundă în sufletul multora. Preoţii, mai ales cei de la ţară, au, de asemenea, propriile lor neajunsuri, uneori de ordin material.

Ierarhul este chemat, aşadar, să poarte, împreună cu preoţii eparhiei, crucea misiunii şi bucuria împlinirii ei. Împreună fiind, ierarh, preoţi şi credincioşi şi avându-L pe Hristos ca izvor de putere, viaţa Bisericii se împlineşte spre slava lui Dumnezeu.

Misiunea arhiereului în legătură cu viaţa de parohie, la care se adaugă activitatea de la Centrul Eparhial, aduce multe bucurii, dar şi nenumărate griji. Toate le poartă arhiereul în duhul lui Hristos. Şi unde să-l dobândească pe acesta, în primul rând, dacă nu în şi prin sfintele mănăstiri ale eparhiei? Iar cazul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei este unul cu totul aparte. De la o margine la cealaltă, regiunea este presărată de sfinte mănăstiri cu rolul lor de stâlpi de rugăciune, care susţin pământul şi-l unesc cu cerul.

Împovărat cu crucea preocupărilor administrative, a ispitelor care vin de la „trup, de la lume şi de la demoni”, arhiereul îşi poartă paşii către sfintele mănăstiri. Aici găseşte odihna sufletească după care tânjeşte inima lui de multe ori obosită de vieţuirea în cetate. Îndeosebi atunci când se află în cetate, în tumultul şi frământarea ei, ierarhul are nevoie de sprijinul venit, prin rugăciune, din partea călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri. Rugăciunea mănăstirilor pentru arhiereul lor în toată vremea, dar mai ales în ceas de cumpănă şi încercare este văzută de Sf. Ioan Gură de Aur ca o datorie fără de care viaţa monahală nu poate fi concepută. „Toţi cei dedicaţi vieţii monahale, spune el, toţi cei care trăiţi pe vârful munţilor şi care v-aţi răstignit pentru lume, ascultaţi-mă. Este o datorie imperativă să-i ajutaţi cu abilitatea, rugăciunea, unitatea şi dragostea voastră pe episcopi în cârmuirea Bisericilor. Să ştiţi bine că dacă nu-i ajutaţi pe episcopi, în ciuda faptului că sunteţi atât de departe, să facă faţă problemelor multiple şi atât de numeroaselor riscuri la care se expun, atunci pierdeţi toate meritele pe care le-aţi obţinut în viaţă, iar înţelepciunea voastră va rămâne deşartă. Căci aceasta este cea mai mare dovadă a dragostei faţă de Hristos” (Omilia 6, 2-3, „Împotriva lui Eunomiu”). []

thumbsphp.jpg

Cuvânt către credincioşii din Mitropolia Moldovei

Încredinţez de toată dragostea şi de toată disponibilitatea pentru împreună-lucrare pe fraţii din Basarabia, în mod special pe IPS Mitropolit Petru şi colaboratorii din jurul Înaltpreasfinţiei Sale. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei are, în cadrul Patriarhiei Române, o responsabilitate specială în raport cu Basarabia şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi-o va asuma în continuare cu mult curaj.

Un cuvânt plin de recunoştinţă doresc să adresez PS Episcop Gurie Gorjeanul, celorlalţi membrii ai Sinodului Mitropoliei Olteniei, colaboratorilor de la Centrul Eparhial din Craiova, preoţilor, vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi întregului popor al lui Dumnezeu din Oltenia. Acolo, în Oltenia, m-a binecuvântat Dumnezeu cu adânci bucurii. Au fost şi multe încercări, dar mintea isteaţă a oltenilor, inima lor sinceră şi ataşamentul faţă de Biserică m-au întărit în răbdare, m-au ajutat în lucrare şi mi-au oferit resurse pentru alte începuturi misionare care, la rândul lor, au devenit izvoare de bucurii duhovniceşti. Le mulţumesc tuturor pentru această împreună-lucrare în via Domnului din Oltenia.

Şi acum, un gând aparte adresez poporului lui Dumnezeu, cler şi credincioşi, din binecuvântata Mitropolie a Moldovei şi Bucovinei. În faţa acestui sfânt popor, renumit pentru evlavia şi credinţa sa, rostesc cuvintele Sf. Grigorie de Nazianz: „Iată sunt gata să te slujesc, obşte sfântă şi vrednică de Hristos …. Mă ai acum în puterea ta … Însoţeşte-mă cu rugăciunile tale şi ajută-mă cu sfaturile tale”.

Încredinţat că „puterea lui Dumnezeu se desăvârşeşte în slăbiciune” (II Corinteni 12, 9), încep lucrarea de slujitor al Bisericii lui Hristos din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Chem în ajutor rugăciunea Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, a Sfântului Paisie de la Neamţ, a sfinţilor mitropoliţi ai Moldovei, Varlaam, Teodosie şi Dosoftei, a Părinţilor Paisie şi Cleopa şi a tuturor bineplăcuţilor lui Dumnezeu din acest pământ atât de bogat în sfinţenie. Întărit cu rugăciunile lor, aflat în continuă împreună-lucrare cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi cu întregul Sfânt Sinod, ajutat de colaboratorii de la Centrul Eparhial, de preoţii din parohii, de vieţuitorii sfintelor mănăstiri, de ostenitorii învăţământului teologic şi de toate braţele disponibile pentru lucrarea Bisericii din rândul credincioşilor, mă încredinţez Preasfintei Treimi – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – pentru a sluji Biserica din Moldova şi Bucovina după preasfântă voia Sa.

Amin! Aşa să fie!”

image-2008-06-8-3205189-41-preasfintitul-teofan-este-inscaunat-mitropolit-moldovei.jpg


Categorii

Cuvantul ierarhilor, IPS Teofan

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

30 Commentarii la “IPS Teofan – Mitropolitul Moldovei si Bucovinei: “Iata sunt gata să te slujesc, obste sfanta…”

 1. INTRU MULTI, FERICITI si RODNICI ANI! SA NE TRAITI INALT PREA SFINTITE PARINTE MITROPOLIT!

 2. Dumnezeu sa va ocroteasca Inalt Prea Sfintite Parinte Mitropolit!

 3. …o binecuvântare pentru pământul Moldovei.
  Intru multi ani, Înalt Prea Sfinţite Părinte!!!!!

 4. Intru multi ani Inalt Prea Sfintite Parinte Mitropolit TEOFAN Savu. Cu multa bucurie in suflet vreau sa va imbratisez si sa va urez sa pastoriti scaunul sfant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei intru multi si bicuvantati ani, si rugam pe prea Bunul Dumnezeu ca pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale,ale Prea Sfintei Curate Preabinecuvantatei Slavitei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarea si Pururea Feciora Maria si ale tuturor sfintilor Sai,sa va fie alaturi in tot timpul si in tot locul.

 5. de mult nu am mai trait asemenea bucurie………. E ca si soarele dupa ploaie si furtuna…. sper sa tina ceva timp sa ne mai incarcam si noi bateriile acestea ortodoxe… Doamne miluieste!

 6. INTRU MULTI ANI, INALT PREA SFINTITE PARINTE! Sa va ajute Dumnezeu sa „Fiţi mica reflexie a unei mari lumini“ (Grigorie de Nazianz)!

 7. Intru multi ani, Înalt Prea Sfinţite Părinte!:)

 8. Dumnezeu sa il intareasca in noua misiune pastorala!

 9. Rog pe Hristos Domnul, “Pastorul Cel Bun” si “Arhiereul marturisirii noastre” sa Va daruiasca ajutorul Sau , sa Va bucurati de bogate roade duhovnicesti in fruntea ierarhilor Sfantului Sinod, pentru a indruma poporul ortodox pe calea mantuirii. Va felicit zicand:”Axios !Axios!Axios!Intru multi ani Prea Sfintite Parinte !

 10. INTRU MULTI, FERICITI si RODNICI ANI! SA NE TRAITI INALT PREA SFINTITE PARINTE MITROPOLIT TEOFAN!- liga din Campia Turzii

 11. Intru multi ani!
  Ultima fotografie postata ma infioara. E prvirea omului lui Dumnezeu indreptata spre Iubitorul de oameni…

 12. Multumim Domnului nostru Iisus Hristos si Maicii Sale, Preasfanta, Curata, Preabinecuvantata Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoare si pururea fecioara Maria, pentru alegerea Inalt Prea Sfintiei voastre pe inaltul tron al sfintei Mitropolii a Moldovei.

  Inalt Prea Sfintite parinte, sunteti speranta poporului roman cu adevarat crestin ortodox. Asteptam de la Inalt Prea Sfintia voastra sa ne fiti parinte, calauzitor, luminator al sufletelor si mintilor noastre si, de ce nu, atunci cand va fi cazul, si luptatorul model de urmmat pentru apararea ortodoxiei, a traditiei strabune, a invataturilor Sfintilor Parinti, a identitatii noastre crestin ortodoxe.

  Ne pare rau ca momentul sarbatoririi intronizarii Inalt Prea Sfintiei voastre, a fost umbrit de un gest eretic, facut cu cateva zile inaintea acestui mare eveniment, de unul (indraznesc sa sper ca fost) coleg sinodal. Va rugam sa ne iertati ca in aceste clipe deosebit de pretioase pentru Inalt Prea Sfintia voastra, indraznim sa va cerem sa uitati de bucuria dumneavoastra (si a noastra) si sa iesiti la “coasa”, sa starpiti balariile eretice, astfel:

  – Va rugam sa indrazniti si sa ridicati glasul in Sfantul Sinod al Bisericii noastre, impotriva batjocoritorului eretic, care a ales sa se impartaseasca cu diavolul. Tot poporul asteapta o reactie de sus in jos, iar de acolo de sus nu se aude si nu se vede nimic.

  – Rusia si Sfantul Munte cer explicatii amanuntite; poporul roman ortodox va asteapta sa va deziceti pe fata, fara nici un fel de ambiguitati diplomatice de fapta necurata a respectivului mitropolit, care nu va mai merita sa i se pronunte numele, decat in momentul caterisirii.

  – Marii parinti duhovnici ai Romaniei si-au spus parerea, va rugam ca sa ne reprezentati in Sfantul Sinod si sa-i rugati pe pastorii nostri sa-si publice intr-un mod transant dezaprobarea fata de erezia facuta, sa-l cateriseasca, astfel sa recastigam respectul intregii ortodoxii (mai ales a Rusiei si a Greciei). Rugati-i sa ne faca sa ne simtim demni ca facem parte din marea familie ortodoxa, iar ca poporul roman va fi ortodox pana-n vecie.

  Dumnezeu sa va intareasca in lupta care iata a inceput sa fie pe fata, probabil cat de curand se vor “separa apele”. Nu pierdeti acest moment al marturisirii, generatiile care vor urma trebuie sa aiba si de acum incolo modele de urmat. Acum se scrie istorie duhovniceasca, crestin ortodoxa. Hristos ne asteapta pe fiecare, dupa puterea sa, sa-L iubim aparandu-L de loviturile antihristice, prin rugaciune, prin lupta individuala cu patimile si pacatele fiecaruia dintre noi, prin dragoste fata de creatia Sa, dar mai ales prin fapte.

  Blagosloviti si iertati!
  Sorin Carstea

 13. Sa ne traiti intru multi si fericiti ani Inalt Prea Sfintite Parinte!Domnul Hristos,Maica Domnului si Sfanta Paraschiva sa va ocroteasca!Amin.

 14. Inalt Preasfintite Mitropolit Teofan: Va asteptam sa va puneti sufletul pentru noi, turma cea mica a lui Hristos si din partea noastra sa fiti incredintat ca suntem pregatiti sa va urmam pe calea cea stramta a ORTODOXIEI! AMIN!

  ionut din Bacau

 15. Era nevoie de un Mitropolit asa cum este Inaltul Teofan in Moldova unde a inflorit foarte mult turismul manastiresc in dauna vietii monahale. Sa fie sanatos si indelungat in zile si sa pastoreasca turma dupa randuiala Pastorului Hristos!

 16. Intru multi si fericiti ani Prea Sfintite Mitropolit, Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului si sfintii Moldoveni sa va insoteasca la orice pas pe acest drum, nu intamplator ales Sfintiei voastre de Domnul. Amin!

 17. Doamne ajuta,

  Cum este necesar sa revenim la realitate, trebuie amintite urmatoarele:
  – marea problema a rugaciunii in comun cu ereticii (vad ca nu a pomenit-o nimeni aici). In Moldova sunt multi catolici, cine e din zona Bacau, etc.. stie foarte bine.
  – marea problema a credintei ca “traditie”, si anume faptul ca foarte multi sunt crestini de forma, dar se bat in piept ca sunt ortodocsi. Mai ales la sate e aceasta problema unde taranul nu mai e ortodox de multa vreme ci doar continua o traditie formala, prea putin inteleasa si traita.
  – marea problema a preotilor care smintesc poporul in fel si chip (ati pomenit cumva ca la rugaciunea de sfintire a pomenilor, preotul sa stea cu traista si sa-si arunce acolo cam tot ce e pe masa , nelasand saracilor mai nimic ? Ba mai mult, din ce nu-i place sa hraneasca animalele ? Eu sper ca nu ati auzit asa ceva. Dar, in schimb, se bat in piept ca femeia sa poarte batic in biserica. Ati auzit ca, din 3 preoti in sat, nici unul din ei sa nu citeasca rugaciunile la priveghi, caci au treaba cu Anul Nou ? Daca nu ei, atunci cine sa-l ajute pe acel credincios la trecerea prin vami ?
  – marea problema a protestantilor ortodocsi (Oastea Domnului).

  Si multe altele (mai nou sindicatele preotesti… care sunt varful acestui iceberg al neintelegerii).

  Concluzia mea: de pe teren, moldova nu se vede atat de ortodoxa pe cat este in statistici. Sunt foarte multe probleme.

  Inalt Preasfintite Mitropolit Teofan, sa va dea Domnul multa putere de munca, iar cei 1000 preoti in subordine ar trebui atent supravegheati, instruiti si, daca e cazul, pedepsiti.

  Doamne ajuta.

 18. Slava lui Dumnezeu ,Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, tuturor sfintilor, Sf. Cuv. Parascheva,tuturor sfintilor romani si iubitului nostru patriarh Teoctist ca in sfarsit ati venit in scaunul mitropolitan de la Iasi!

  Cat putem ne rugam Bunului Dumnezeu sa va dea putere ,Har,intelepciune si toate cele de folos pentru a ne ajuta sa ramanem pe calea cea adevarata a Ortodoxiei ( sau sa ne intoarcem ). Cred cu toata fiinta ca sunteti binecuvantarea lui Dumnezeu pentru noi cei amarati si pentru apararea dreptei credinte! Vreau sa cred ca si noi vom fi vrednici de un asemenea Pastor!

  Ma alatur celor spuse de Sorin Carstea; cu credinta si dragoste, cu nadejde in ajutorul lui Dumnezeu asteptam sa va urmam in lupta ce a-ti inceput-o ! Amin!

  Sa ne traiti intru multi ani Prea Sfintite Stapane !

  Blagosloviti si iertati

  Liliana Platon- Bacau

 19. Bunul Dumnezeu si a Sa Maica Preacurata sa va dea putere, Har si intelepciune sa calauziti poporul moldovean asa cum ati facut cu cel din Oltenia spre Hristos Domnul!
  Eu sunt din Oltenia si am regretat foarte mult plecarea Inalt Prea Sfintiei Voastre de la noi dar tare mult ne-am bucurat pentru oamenii din Moldova. Momentan traim (impreuna cu sotul si fetita mea)in Timisoara si absolvim , atat eu cat si sotul meu, Fac. de Teologie din Timisoara si tare mult ne-am bucura daca am avea posibilitatea sa va urmam in Moldova. Dar Domnul va randui cum este mai bine pentru fiecare.
  Sa ne traiti intru multi ani Inalt Prea Sfintite Stapane!
  Blagosloviti si iertati!

 20. Este un moment de o inalta intensitate spirituala,aceasta venira a Inalt Prea Sfintiei Voastre in scaunul de la Iasi.Ne bucuram ca a venit un bun pastor,vrednic si smerit.Foarte rar intalnim astfel de ierarhi si putini au curajul de a afirma acest lucru.Sa Traiti Intru Multi si Binecuvantati Ani Inalt Prea Sfintite Parinte Mitropolit Teofan spre rodnica si aleasa slujire Arhiereasca!

 21. Pingback: Război întru Cuvânt » IPS TEOFAN - INDEMN LA CITIREA PSALTIRII. “Mantuieste-ma, Doamne, ca m-a necajit omul…”
 22. Pingback: Război întru Cuvânt » IPS TEOFAN marturisind despre necesitatea apararii credintei si de catre mireni
 23. Pingback: Război întru Cuvânt » MESAJ DE IMBARBATARE DUHOVNICEASCA LA INCEPUTUL LUI 2011 DE LA IPS TEOFAN PENTRU “O ROMANIE CARE PARE CA SE SCUFUNDA”
 24. Pingback: Război întru Cuvânt » IPS TEOFAN IMPLINESTE ASTAZI 50 DE ANI. Ii suntem alaturi cu inimile si ii dorim Vladicai ca Domnul sa-i adauge la smerenie si evlavie si ceva mai mult curaj!
 25. Pingback: Război întru Cuvânt » DE CE ERA TRIST IISUS? DE CE AR FI TRIST SI ASTAZI? CUM A FOST INTELES MESAJUL LUI? – Predica puternica a IPS Teofan in Duminica Floriilor (video, 2011)
 26. Pingback: Război întru Cuvânt » IPS TEOFAN – 3 ani de slujire ca Mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Intru multi ani!
 27. la multi si binecuvantati ani stapane

 28. Pingback: IPS TEOFAN LA PETRU-VODA, DE HRAM, ALATURI DE PARINTELE IUSTIN (Sfintii Arhangheli, 2011). Predica Mitropolitului Moldovei: INGERII IN VIATA NOASTRA (audio si text)
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate