MUCENICI LA MUNTELE ATHOS

4-01-2009 Sublinieri

cele-4-statii-ale-sangelui-in-athos-kareia-zografu-iviron-si-vatopedi-icoana-georgiana.jpg

“Mucenici la Muntele Athos”, de Arhim. Ghervasie Paraschevopoulos *

“Ne aflăm în epoca în care Bizanţul urmărea unirea Bisericii Ortodoxe Răsăritene cu ereticul papă de la Roma. Şi aceasta pentru că împăratul de atunci al Constantinopolului – Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282), aştepta de la papa Urban al IV-lea (1261-1264) să ajute politic Imperiul Bizantin. Cu toate acestea, această încercare a împăratului a întâmpinat o statornică împotrivire din partea patriarhului Iosif I (1267-1275). Dacă în alte situaţii patriarhul era foarte credincios împăratului, în momentul în care împăratul a pus problema unirii, s-a împotrivit “şi a declarat cu jurământ că în nici un caz nu va semna unirea cu ereticul papă”. Niciodată nu va recunoaşte autoritatea papei care este potrivnică Evangheliei, Sfintei Tradiţii şi canoanelor bisericeşti.

Pretenţiile papei în legătură cu unirea erau următoarele: Jurământ de credinţă din partea tuturor clericilor faţă de papă; Catehizarea poporului să se facă în acord cu credinţa papei de la Roma; Cu precădere adaosul “Filioque” în Simbolul Credinţei, adică învăţătura că Sfântul Duh purcede “şi de la Fiul”, iar nu numai de la Tatăl; Papa să fie socotit ca aşezat de Dumnezeu să judece şi să hotărască irevocabil şi fără drept de apel în orice chestiune dogmatică. Fără drept de apel, adică să nu se poată anula sau contramandata (dejuca) orice hotărâre a sa! “Să fie, cu alte cuvinte, autoritate bisericeasă supremă”. Şi cum rămâne cu Sinoadele bisericeşti, locale sau ecumenice?! Ei, acestea trebuie aerisite, deoarece papa a fost – după cum zic catolicii – mai presus şi superior Sinoadelor locale şi ecumenice.

Dumnezeul meu, ce înălţare luciferică!!! Aceleaşi convingeri le nutrea şi succesorul papei Urban al IV-lea, papa Clement al IV-lea (1265-1268). Dar şi urmaşul lui Clement, papa Grigorie al X-lea (1271-1276). Statornic crez al tuturor papilor! Aceleaşi pretenţii! Aproape aceleaşi condiţii pentru unire pe care le ceruse stăruitor şi împăratul. Împotrivirii faţă de unire a patriarhului Iosif I s-au alăturat şi mulţi teologi. Biserica toată. Dar această împotrivire l-a mâniat din cale afară pe împărat. Si într-o aşa măsură, încât a început prigoana.

Pe unii i-a chinuit, pe alţii i-a surghiunit, iar altora le-a confiscat averile. şi un alt lucru: cel mai ieşit din minte dintre toate. Deşi tot poporul Constantinopolului era împotriva unirii cu ereticul papă, împăratul orbit de pizmă, a cerut de la locuitorii oraşului imperial impozitele pe 10 ani în urmă! De ce aceasta? Pentru că împăratul redobândise Constantinopolul de la franci înainte cu 10 ani şi pentru aceasta se considera pe sine ca proprietar al oraşului!

După aceea, delegaţii săi s-au dus la Lyon, în Franţa, unde papa convocase un sinod “unionist” şi de unde aceştia s-au întors cu propunerile de unire ale papei gata semnate. Care erau propunerile pe care le-au semnat? Aceleaşi pe care le-a cerut întotdeauna fiecare papă: adaosul “Filioque” în Simbolul Credinţei, recunoaşterea supremaţiei papei şi dreptul papei de a fi pomenit de către patriarh la Dumnezeiasca Liturghie!

Urmarea? Semnarea acestor pretenţii ale papei a stârnit în poporul ortodox al “Împărătesei cetăţilor” un val de indignare şi revoltă. Aproape toţi s-au împotrivit. Desigur, patriarhul Iosif I pentru că s-a opus pe faţă, a fost izgonit din scaunul patriarhal. Şi atunci?! O, atunci a fost ales patriarh latinocugetătorul Ioan al XI-lea Vekkos (1275-1282)!

Imediat s-au ridicat împotriviri din rândurile clerului şi ale poporului. Împotriviri din partea tuturor ortodocşilor! S-au împotrivit şi s-au remarcat diferite persoane: Evloghia, sora împăratului, Andronic Paleologul, Ioan Paleologul, Manuil Paleologul, toţi trei rude ale împăratului şi viitori împăraţi şi Isaac Raul. Împăratul şi patriarhul au început să-i silească pe toţi spre acceptarea unirii prin cele mai tiranice mijloace. Înfricoşătoare mucenicii: închisori, schingiuiri, orbiri, tăierea limbii, ucideri… Un autor fizic şi moral al acestor mucenicii fără de omenie era şi patriarhul Vekkos!!!

Dar ne-am îndepărtat de subiect! Trebuia totuşi. Nu se putea altfel. Numai aşa putem acum să înţelegem şi prigoana părinţilor de la Sfântul Munte Athos. Când împăratul şi patriarhul au aflat de împotrivirea acestui castru al Ortodoxiei, a Sfântului Munte, şi-au ieşit din fire de mânie. Puse stăpânire pe ei patima oarbă a răzbunării. Auzi colo! Să îndrăznească să se opună rasa călugărească porfirei împărăteşti! Şi alta! Fesul călugăresc al simplilor şi smeriţilor monahi de pe Athos să desconsidere mitra patriarhală! Prigoana aşadar. Prigoană şi împotriva monahilor de la Athos, care dacă s-au dovedit aroganţi şi au considerat trădare unirea cu antihristul papă, n-aveau decât să plătească această împotrivire a lor cu sânge.

Astfel trimişii latinocugetători ai împăratului şi fanaticii latini, înarmaţi cu dispoziţii stricte şi cu o puternică garnizoană, au ajuns la Sfântul Munte şi au început crudele mucenicii şi executări ale stareţilor şi părinţilor “reacţionari”. Sfânta Mănăstire Vatopedi. Oprire a sângelui şi a muceniciei. Când, la propunerea lor de a se alătura unirii toţi monahii, latinocugetătorii au întâmpinat hotărâta lor împotrivire, au început schingiuirile părinţilor. Detaşamentul mulţimii de soldaţi s-a dedat fără nici o ezitare la cele mai neauzite torturi conform cu dispoziţiile pe care le aveau.

cuviosii-26-mc-de-la-zografu.jpg

Dar viteji părinţi! Pentru credinţa ortodoxă au considerat ca pe o favoare făcută lor a fi supuşi acelei mucenicii fără de omenie. Si cea mai mare cinste pentru ei era să-şi verse sângele pentru Sfânta Ortodoxie. Doisprezece monahi, viteji mărturisitori, eroi şi apărători ai Ortodoxiei, care s-au împotrivit cu mare curaj trădării curatei şi nefalsificatei predanii a Domnului nostru Iisus Hristos, au fost conduşi pe o colină din vecinătatea mănăstirii. Acolo, latinocugetătorii au înălţat o spânzurătoare. Unul câte unul vitejii monahi au fost spânzuraţi după cum o arată icoana zugrăvită în amintirea muceniciei lor.

Luându-şi rămas bun unul de la altul, s-au suit pe eşafod şi de acolo la cer, în dulceaţa şi desfătarea raiului, unde se şi odihnesc sfintele lor suflete. Stareţului i-au rezervat alt chip de mucenicie. Alt fel de moarte. Nu spânzurarea. Cu cât îl vedeau pe bătrânul Eftimie, care deşi fusese martor al atâtor de multe şi de crunte schingiuiri la care fuseseră supuşi monahii săi, continuând să se împotrivească şi să protesteze cu toată tăria sa sufletească împotriva unirii cu ereticul papă, cu atât delegaţii împăratului şi ai papei se umpleau mai mult de mânie. Turbau şi scânteiau de furie. Cum să se răzbune pe el? Ce moarte să-i aleagă? Înaintea mănăstirii era marea. Călăii l-au ridicat, au mânat corabia în larg şi acolo – legat fiind cu lanţuri – l-au înecat în mare. Misiunea lor (!) se sfârşise aici. Urmau acum alte mănăstiri. Plutonul soldaţilor latini şi latinocugetători – reprezentanţi ai împăratului – a poruncit adunarea în Kareia a tuturor monahilor care locuiau în chiliile din împrejurimile Kareii.

Scopul adunării era de a-i obliga pe monahii athoniţi şi pe întâistătătorul lor – pe Sfântul Protos Cosma (n.tr.) – să accepte unirea cu “biserica” papei. Să “cugete latineşte” şi să primească dogmele latine. Totuşi, propunerii unei astfel de trădări s-au împotrivit toţi. Şi Protosul şi monahii. Cu un singur cuvânt şi cu o singură inimă au răspuns că sunt pregătiţi să şi moară muceniceşte pentru credinţa ortodoxă, unica şi adevărata credinţă. În zadar reprezentanţii latinocugetători ai împăratului i-au ameninţat pe monahi cu muncile şi chiar cu moartea, iar pe Protos cu spânzurătoarea. Cu îndrăzneală şi cu hotărârea de a muri muceniceşte au vorbit împotriva unirii cu reprezentanţii papei. Nu se pot împăca – spuneau – lucrurile de neîmpăcat. Poate să se împace Hristos cu Veliar, Hristos cu diavolul? “Ce înţelegere este între Hristos şi Veliar?” (II Cor. 6,15). Nici o împărtăşire nu poate exista între Răsărit şi Apus.

De la Răsărit ne-a venit luminarea, iar de la Apus întunericul. Dialogul a fost considerat de prisos de către latinocugetători. Şi aici, în Kareia, călugării aghioriţi s-au dovedit de neînduplecat. Stânci neclintite. De aceea şi vrăjmaşii Ortodoxiei începuseră muncile. Dar cu cât mai mult monahii erau chinuiţi, cu atât mai mult mărturiseau credinţa ortodoxă cu toată puteea lor. Pentru aceasta li s-a şi hotărât moartea. O moarte cruntă: spânzurarea şi junghierea. Streangul pentru Protosul Sfântului Munte, ieromonahul Cosma, iar decapitarea pentru monahi. S-a înroşit de sânge pământul sfânt al Kareii. În Sfânta Mănăstire a iviriţilor, una din cele mai mari mănăstiri din Sfântul Munte şi cu un număr la fel de mare de monahi, latinii şi latinocugetătorii au întrebuinţat la început toate mijloacele paşnice. Păreau buni şi amabili. Întrebuinţaseră toate posibilităţile lor în vederea unirii cu “biserica” papală: Asta o vrea Dumnezeu. Astfel este voia Lui: “ca toţi să fie una” (Ioan 17,21). Dar nici amabilităţile linguşitoare ale latinocugetătorilor, nici argumentele lor n-au putut să-i ispitească pe părinţii iviriţi. Iviriţii ştiau foarte bine ce înseamnă papa. Cunoşteau istoria.

Cunoşteau câte răutăţi făptuise în anii ce se scurseseră. ştiau că primirea “unirii” înseamnă cea mai mare trădare. O, nu! În nici un caz nu vor primi o astfel de trădare, ce va fi o pată neagră asupra întregii lor vieţi… pe pământ şi în cer. Rezultatul a fost acelaşi ca şi la celelalte mănăstiri athonite. A fost sângele, mucenicia, moartea. Si las’ că doar şi ei sunt creştini!… Ce-au făcut aşadar? Au poruncit garnizoanei de soldaţi ridicarea tuturor călugărilor. Porunca a fost executată imediat şi, desigur, într-un chip neomenos, barbar, sălbatic. Aşa a vrut-o “Sfântul Părinte” de la Roma. “Scopul sfinţeşte mijloacele”. Iar acest mijloc de arestare era permis doar cu scopul unirii. Şi doar ridicarea monahilor?! Nu, ci şi toate celelalte ce aveau să urmeze în continuare. Pe toţi câţi îşi aveau obârşia în Georgia (Iviria) i-au luat ca sclavi în Italia sau, după alţii, i-au surghiunit în Italia. Ceilalţi monahi – părinţi şi fraţi – au fost duşi de garda militară, după cum primise poruncă, la arsanaua mănăstirii Iviron.

Acolo, i-au urcat într-o barcă având porunca explicită de a mâna în larg şi acolo să deschidă nişte orificii în vasul în care se aflau părinţii iviriţi pentru ca aceştia să fie înecaţi. Astfel s-a şi întâmplat. Toţi Sfinţii Cuvioşi Mucenici – Părinţi şi fraţi mărturisitori – din Mănăstirea Iviron au fost înnecaţi în mare şi şi-au dat sufletele lor sfinte Aceluia care a zis prin gura Apostolului şi Evanghelistului Ioan: “Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2,10). În acea zi şi în acea oră îngerii lui Dumnezeu, ţineau cununi după numărul mucenicilor şi mărturisitorilor Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, Bisericii celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti, Bisericii Ortodoxe. Pomenirea lor se săvârşeşte pe 13 mai.

În Sfânta Mănăstire Zografu, papistaşii întrebuinţează prima lor armă ca să “ardă” crezul ortodox al părinţilor. Care armă? Arta retorică. Părinţii sunt chemaţi să-l recunoască pe papă cap al Bisericii universale în schimbul a mult aur şi a milei papale. Dar ce replică au dat părinţii la această propunere a latinilor? Replica dată a fost mărturisirea credinţei ortodoxe. Iată răspusul lor: Şi cine v-a spus că papa al vostru este capul Bisericii? De unde aveţi voi o astfel de învăţătură? La noi Capul Bisericii este Hristos! Mai uşor ne hotărâm să murim decât să cedăm şi să se spurce acest loc sfânt de silnicia şi tirania voastră! Nu deschidem porţile mănăstirii! Plecaţi de aici!” Atunci catolicii papistaşi, ieşindu-şi din fire, întrebuinţară cea de-a doua armă de care au dispus dintotdeauna. Care armă? Rugul, focul. Întotdeauna rugul a fost o armă a papei. Câţi nu au murit pe rug? Reprezentantul lui Hristos – după cum se numeşte papa – această armă o întrebuinţează împotriva tuturor acelora care nu-şi pleacă capul înaintea lui şi nu i se închină. Focul! În foc să se piardă aşadar şi cei douăzeci şi şase de părinţi zografiţi! În foc, ca să ardă! Astfel la curajoasa mărturisire a părinţilor mănăstirii, catolicii papistaşii răspund: “şi prin urmare, dacă tot o vreţi, atunci muriţi!”. Fără să mai piardă timpul, latinii catolici aleargă care mai de care ici şi colo, adună vreascuri şi lemne, alcătuiesc un morman uriaş, dau foc şi îi ard pe părinţii mărturisitori ai Ortodoxiei! Părinţii au preferat să mărturiseasă credinţa ortodoxă şi să moară, decât să trăiască şi să se papistăşească.

Biserica noastră I-a aşezat în ceata Cuvioşilor Mucenici şi cinsteşte pomenirea lor în fiecare an la 22 septembrie. Fraţilor, Nimeni şi niciodată nu va izbuti unirea cu ereticul papă, pentru că unirea înseamnă supunerea faţă de papă cu dezastruoase urmări pentru Ortodoxie şi neamul nostru ortodox. O garanţie sigură pentru integritatea Ortodoxiei de azi şi de mâine constituie cei ce în zilele noastre sunt apărători ai Ortodoxiei “în putere” şi “în lucrare”: poporul nostru ortodox, dar şi castrul Ortodoxiei – acest Sfânt Munte către care întotdeauna cler şi popor au privit ca şi către un scut al Ortodoxiei. Întotdeauna, dar şi astăzi. Nu, în nici un caz nu vor deveni trădători ai Ortodoxiei părinţii de la Sfântul Munte Athos, chiar dacă s-ar şi găsi unul, doi care poate întâmplător vor accepta o astfel de dezastruoasă unire”.

(* Traducere din greceşte din revista “Palami” de monahul Leontie)

——————————————————————————————–

marmura-din-protaton.JPG

Marmora din Protaton

În afara bisericii Protaton, spre nord, se află o oarecare marmoră, deasupra căreia se spune că latinocugetătorii patriarhului “unionist” Ioan Vekkos I-au decapitat pe Cuvioşii Mucenici din Kareia, care s-au dovedit “antiunionişti” şi au rămas ortodocşi. Se spune că în timpul iernii, atunci când cade zăpada şi acoperă întreaga regiune, pe această marmoră zăpada nu se aşterne deloc, ci se preface în apă şi astfel rămâne întotdeauna curată. (Din “Limonariu athonit” al monahului Vlasie, Editura Frăţiei creştin-ortodoxe “Lydia”, Tesalonic, 1998, p. 151).

Peştera celor afurisiţi

În părţile de răsărit ale ţinutului pustnicesc Vigla şi în hotarele Marii Lavre există o oarecare peşteră pe o latură prăpăstioasă de deasupra mării, care astăzi este şi ea închisă şi zidită cu pietre. Acolo – mai demult – conform tradiţiei ce s-a păstrat, au existat trei cadavre înfiorătoare la arătare şi umflate ca toba ale călugărilor ce au slujit împreună cu latinocugetătorii. Într-o oarecare carte se relatează că monahul Lazăr Dionisiatul, trecând cu barca pe dedesupt, i-a arătat peştera celor afurisiţi vestitul duhovnic şi fericitul părinte Malakis (probabil ieromonahul Malahia) în anul 1922. Cadavrele celor afurisiţi se aflau mai înainte în cimitirul Mănăstirii Marea Lavră, dar din pricina întâmplărilor neplăcute au fost aduse în peştera Viglei. Acolo, deoarece leşinase un oarecare închinător bolnav cu inima când a văzut stârvurile celor afurisiţi, Marea Lavră a fost obligată să închidă peştera. (Din aceeaşi carte, pp. 137-138)

icoana2.jpg

Legaturi:


Categorii

Marturisirea Bisericii, Portile Iadului, Sfintii - prietenii lui Dumnezeu, prietenii nostri

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

20 Commentarii la “MUCENICI LA MUNTELE ATHOS

 1. Vedeti ce mare grija ne poarta noua , romanilor , si Sinodul si
  Patriarhul nostru ??? Ca sa nu cumva sa fie si la noi vreo
  “STATIE A SANGELUI SI A MUCENICIEI” , au devenit ecumenisti , dornici de unire cu “lupii latinocugetatori” …

 2. Am incercat sa spun ca in Romania – deocamdata nu se poate vorbi de vreo “statie a sangelui si a muceniciei” , fiindca au toata grija de noi , cei care formam vreo 18 milioane de ortodocsi – mai marii nostri din Sinod si Patriarhul , desigur : de aceea s-au ecumenicizat , de aceea vor unirea cu “lupii latinocugetatori” … da , din grija pentru noi …

 3. Ei!Agnes!

  La ‘Noutati’ a aparut stirea cu pasapoartele biometrice incepand de anul asta; fac prinsoare cu oricine si pe ce vreti voi ca, n-o sa fie nici-o reactie din partea BOR la asa ceva…si uite-asa pas cu pas cand vor venii buletinele biometrice cu cip apoi cip-uiala propriu-zisa ei, tot malc or sa taca! Ce daca ne-a avertizat inca din 1986 Pr.Paisie din Athos?! Ce daca exista carti printre care ‘Staretii vremurilor din urma’ care mi se pare extraordinara…

  Or sa faca si ei parte din ‘Pesterea celor afurisiti’ fiindca nu le pasa de oi si nici de Capul Bisericii care este Hristos! Or sa asculte de Papa de la Roma fiindca asa le dicteaza…nu constiinta (cum a-m crede!) ci…stapanitorii veacului acesta!

  Prin refuzul nostru – al unora – vom urca pe Golgota singuri, descoperiti fiind ‘la mana’ celor care conduc! Sa dea Dumnezeu sa ne intareasca, sa fim ‘pe pozitii’ si sa nu capitulam de frica, groaza…

 4. Nu numai cipuri, dar vor si sa credem lucruri necrezute de catre parinti, cum ar fi ca este pamantul cel care se invarte in jurul soarelui, si nu contrar, si ca pamantul e mai veche de 7500 de ani. Nebunie

 5. Am auzit ca ar fi debarcat niste “forte speciale” cu ani in urma, care ar fi rapit truprile blestemate. Deranja foarte mult faptul ca erau prezentate credinciosilor “roadele ecumenismului”.

  Este reala informatia ? Are cineva detalii ?

 6. Fratilor, sa nu asteptati ca administratia patriarhala sa apere ortodoxia, ortodoxie este aparata ca si in trecut de mohahi si de mireni.
  Din pacate hotarartile Bisericii Ortodoxe se regasesc tot mai rar in hotararile si declaratiile oficiale ale BOR. Si nu va asteptati ca dreapta credinta sa fie marturisita prin declaratii de presa.
  Ecumenismul este erezia ereziilor, impunerea comunismului satanic prin intermediul ierarhiei bisericesti.
  Catolicii sunt in ratacire eretica.

  Pr. Vasile

 7. cipurile or sa fie introduse de anul acesta pe carduri si este doar o noutate tehnologica. ce va fi mai incolo, daca raul se va servi de ele, daca vremurile din urma vor fi amanate sau nu, nu stim. una insa stim, cu pacatul si impietrirea inimii noastre avem de luptat zilnic .

 8. @nicanor

  Tu stii ca ai dreptate?! Cardul meu de salariu expira in 2009; probabil ca s-au gandit ca va venii unul ‘performant’, nu? Are – asta de-acum – doar banda aceea neagra care, nu stiu ce contine! Aolica doda! Ce facem?!

 9. Toata tehnologia (cipuri, carduri,etc) are la baza magneti in compozitie, inclusiv banda neagra de pe card, cd-urile, stickurile si alte materiale care ajuta la raspandirea informatiei. Si datorita avansarii in aceasta tehnologie magnetica, se obtin magneti care au capacitate foarte mare de stocare a informatiei(ei fiind de marimi fosrte mici), utilizandu-se astfel mult mai usor si mai rapid in carduri, cipuri, etc. Lumea “moderna” nu vede o piedica “religioasa” in a folosi astfel de tehnologii, ci o simplificare a vietii, asta fiind si explicatia lor.Si ei nu vad nici faptul ca acceptand cipul,(care, unde are numarul 666?)se predau diavolului. Toata explicatia sta in tehnologie. Acestea vi le-am spus din experienta mea de studenta la politehnica; avem ocazia sa invatam foarte multe noutati(in ceea ce priveste avansarea tehnicii), care inca la noi nu au aparut, dar in alte tari sunt de ordinul trecutului.
  Numai bine
  Doamne ajuta!

 10. @admin

  Cel putin ultimul: apologeticum…am avut rabdarea sa-l vad cap-coada!
  Concluzia: Matrix-ul peste noi! Ei s-au mobilizat, noi….

 11. SA NU PRIMIM NIMIC CU 666 ! STIU CA NOI SINTEM PUTINI. DAR SFANTUL SERAFIM ROSE IN CARTEA SA “ORTODOXIA SI RELIGIA VIITORULUI” A CITAT DIN BIBLIE URMATOARELE:
  “NU TE TEME TURMA MICA, CACI TATAL VOSTRU A BINEVOIT SA VA DEA VOUA IMPARATIA”.
  PENTRU HRISTOS SI PENTRU DREPTA CREDINTA ORTODOXA PANA LA ULTIMA NOASTRA SUFLARE DIN NOI !!!

 12. Pingback: Război întru Cuvânt » DE LA ADUNAREA GENERALA A CONFERINTEI “BISERICILOR” EUROPENE DE LA LYON (2009, in desfasurare) SPRE SINODUL UNIONIST DE LA LYON (1274)
 13. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfantul Teodosie de la Brazi, Mitropolitul marturisitor
 14. In aceste vremuri tulburi si pline de pacate ,de desfriu si nerusinare,se mai gandeste cineva la Hristos? Dar la sutele de Mucenici si Mucenite care si-au dat viata pentru Credinta si Ortodoxie, deci pentru Hristos, cine se mai gandeste! Doar postarile de pe acest sit si alte cateva ne mai intorc cu fata la adevarata viata!Viata intru Domnul!

 15. Doamne ajuta!

  in legatura cu cip-urile de pe cardurile bancare: banca Romanian International Bank deja emite numai carduri cu cip-uri (vedeti site-ul lor), la agentiile BRD am gasit pliante care fac publicitate la cardurile cu cip – siguranta, confidentialitate …… bla-bla, in 2010, cred ca toate bancile vor emite carduri cu cip-uri.

  Permisele de conducere au cip-uri, puteti verifica aceste permise intr-un cuptor cu microunde si va exploda cip-ul care este plasat in partea dreapta jos, unde este timbrul sec. spuneti si la altii de permise

  Domnul Iisus Hristos ne-a promis ca este cu noi pana la sfarsitul veacurilor!
  Sa nu ne temem!

  Maicuta Domnului sa va ocroteasca pe toti! AMIN!

 16. Pingback: Război întru Cuvânt » Protoprezbiterul Theodoros Zisis: ARHIEREI DIN MAKEDONIA (ELADA) II TERORIZEAZA PE PREOTI SI II CALOMNIAZA PE LUPTATORII PENTRU ORTODOXIE
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » Din nou din cartea “Zeul tolerantei…”, un capitol fundamental: CRESTINISMUL: CAUZA A INTOLERANTEI? Care este diferenta intre marturisire si FANATISM?
 18. Pingback: Patriarhul Ioannis Vekkos al XI-lea şi prigonirea Athoniţilor « Graiul Ortodox
 19. Pingback: Cei 26 de mucenici de la M. Zografu. Patriarhul Ortodox Vekos al XI-lea şi prigonirea Athoniţilor. Schimbarea vesmintelor Sf. Ioan Maximovici – 2011 « Graiul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate