PARACLISUL Sfantului sfintit Mucenic si intocmai cu Apostolii COSMA ETOLIANUL (24 august)

24-08-2008 Sublinieri

stcosmas_aitolos.jpg

Facerea monahului Gherasim Mikrayannanitul

“După ce preotul binecuvântează „Doamne, auzi rugăciunea mea”, după care „Dumnezeu este Domnul” ca de obicei şi următoarele:

Glas 2.

Ca un râvnitor al Sfinţilor Apostoli ai primit luminarea Duhului şi propovăduitor dumnezeiesc al dreptei-credinţe te-ai arătat; de aceea întăreşte-ne şi pe noi pe temelia dumnezeiască a credinţei ortodoxe şi a sfintelor dogme, Cosma sfinţite mucenicule slăvite, cerând pentru noi ierta­re greşelilor.

Slavă. Şi acum. A Născătoarei.

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a grăi minunile tale noi, nevrednicii, căci de n-ai fi stat tu înainte solind pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, căci tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate cele cumplite.

Psalmul 50 şi Canonul, al cărui acrostih este:

“Împodobeşte-ne, Cosma, cu cuvânt dumnezeiesc. Al lui Gherasim”

Cantarea intaia. Glas 8.

Împodobind cu învăţăturile tale dumnezeieşti inimile credincioşilor, minunate întocmai cu Apostolii, izbăveşte-ne cu rugăciunile tale la Dumnezeu din necuratiile pati­milor.

Cu sfântul cuvânt de învăţătură ai călăuzit spre Hristos inimile credincioşilor, şi pe noi îndreaptă-ne spre darul desăvârşit al virtuţii, Cosma, de-Dumnezeu-cugetătorule.

Strălucind cu înţelepciunea duhovnicească a Evanghe­liei, te-ai arătat propovăduitor cu chip dumnezeiesc, întru care, Părinte Cosma, înţelepţeşte-ne pe noi toţi să vieţuim cu vrednicie.

A Născătoarei.

Dumnezeu se întrupează din preacuratul tău sânge nearzând salasul tău curat, la care fii solitoare, tu singură de Dumnezeu Născătoare, ca să se îndure de cei ce te fericesc pe tine.

Cantarea a III-a

Cu râvna Apostolilor te-ai îmbogăţit, cuvioase; de aceea cureţi inimile cu dumnezeiască propovăduire; şi acum dezrădăcinează, cu rugăciunile tale, din Biserica lui Hristos toate neghinele.

Împodobindu-te în Athos cu strălucirile cele mai presus de minte, străluceşti în toată Elada lumina credinţei, prin care, sfinte, ai alungat întunecimea ereticilor cea pierză­toare care ne ameninţa pe noi.

Cel ce cu puterea cuvântului şi harurile învăţăturilor ai izbavit pe mulţi din adâncul deşertăciunii, izbaveste-ne şi pe noi, ca un mare Părinte întocmai cu Apostolii, din adancul cumplitelor năluciri.

A Născătoarei.

Tu, care ai născut purtător de trup pe Cel ce este Pri­cina a toate într-un singur ipostas, dar în două firi, pe Acesta roagă-L să omoare, Preacurată, patimile trupului nostru cu bogăţia bunătăţii Sale.

Sedealnă, glas 2.

Cuvântul tău s-a arătat prin Duhul Cel dumnezeiesc ca o rouă cerească sufletelor secătuite; dar, o, Cosma, de-Dumnezeu-înţelepţite, rourează şi inimile noastre aprinse de cărbunii patimilor cu ploaia învăţăturilor tale.

Cantarea a IV-a

Ca un ucenic de-Dumnezeu-înţelepţit al Evangheliei ha­rului, Părinte, dăruieşte har sufletelor noastre prin învăţătura buzelor tale.

Din primejdii, necazuri şi din tot felul de nevoi slobozeşte-ne, fericite întocmai cu Apostolii, prin ocrotirile tale.

Cere ispăşire şi iertarea greşelilor noastre, sfinte, pace şi înţelegere celor ce cu sinceritate te fericesc pe tine.

A Născătoarei.

Tu, care ai dat trup lui Dumnezeu şi după naştere ai rămas nestricată ca mai înainte de Naştere, Pururea Fecioa­ră, din toată stricăciunea izbăveşte-ne.

Cantarea a V-a

Ca un mare învăţător al credinţei izbăveşte-ne pe noi de toată flecăreala şi întoarcerea cumpliţilor păruţi înţelepţi.

De sus păzeşte pururea, prin mijlocirile tale Biserica lui Hristos din cumplite şi grele eresuri, tu cel întocmai cu Apostolii.

Gură a lui Dumnezeu făcându-te, Cosma fericite, dă-ne pricepere să cugetăm la cuvintele lui Dumnezeu şi înţelep­ciune ca să ne mântuim.

A Născătoarei.

Tron al lui Dumnezeu te-ai arătat, Fecioară Maică, ca una care l-ai purtat în mâini ca pe un Prunc; pe Care roagă-L să miluiască sufletele noastre.

Cantarea a VI-a

În toată Elada a ieşit cuvântul tău mântuitor, de-trei-ori-fericite, căci te-ai arătat trâmbiţa Evangheliei; de ace­ea, Cosma, trâmbiţează în urechile sufletelor noastre frica de Dumnezeu, ca să trăim o viaţă plăcută lui Dumnezeu.

Tămăduiri ai săvârşit, de-Dumnezeu-grăitorule, şi în viaţă şi după fericitul tău sfârşit, de aceea şi inima noastră bolnavă şi durerile trupului tămăduieşte-le, Cosma, Apos­tole al lui Hristos, prin harul cel dat ţie de sus.

Ca unul ce ai îndrăzneală către Hristos Cosma de-Dumnezeu-purtătorule cel întocmai cu Apostolii, nu înceta să soleşti necontenit, cuvioase, ca si nu fie atraşi credin­cioşii spre învăţături nou-arătate, ci ele să se depărteze din rândul acestora.

A Născătoarei

Sfeşnic de aur te-ai arătat, ca una ce ai născut strălu­cirea Tatălui întru asemănare omenească, Maica Preacurata, izbăvind firea omenească din blestemul lui Adam; de aceea te lău­dăm pe tine, Stăpână.

Condac, glas 2.

Propovăduitorule sfnţite, Cosma, cel întocmai cu Apos­tolii, temelie nefrântă a Bisericii, întăreşte pe piatra cre­dinţei inimile clătinate de necazuri, cerând pentru toţi milă dumnezeiască.

Prochimen: „Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său”.

Stih: „Minunat este Dumnezeu între sfinţii Lui”.

Evanghelia de la Matei 10,1. 5-8.

Slavă…

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, şterge mul­ţimea greşelilor noastre!

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şterge mulţimea greşelilor noastre!

Stih. „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta”.

Stihiră, glas 6

Podoabă preadumnezeiască a Bisericii te-ai arătat, Cosma cel întocmai cu Apostolii, pe care ai împodobit-o cu cuvântul tău cel dumnezeiesc; cu care şi acum luminează inimile noastre cu sa vieţuim virtuos, ca să ne ferim de orice sminteală a celui rău, şi să stăruim neclintiţi în dumnezeieştile si cinstitele predanii ale de-Dumnezeu-grăitorilor Părinţi, ca să aflăm viaţa cea veşnică, sfinte, prin rugăciunile tale.

Mântuieste, Dumnezeule, poporul Tău…

Cantarea a VII-a

Din cer primind chemarea ta, ai propovăduit Evanghelia şi împlinind dumnezeieştile ei cuvinte şi învăţături dai putere sufletelor dreptcredincioşilor, Cosma de-Dumnezeu purtătorule.

Ai lucrat cu înţelepciune cu plugul cuvântului ogorul sufletelor; învredniceşte-ne şi pe noi prin plugăria dumnezeieştilor tale învăţături, sfinte, să odrăslim în inimile noastre frica cea dumnezeiască.

Ca pe un semn de biruinţă dumnezeiesc ai aşezat cru­cea Domnului, cuvioase; de aceea dă-ne putere prin rugă­ciunile tale către Dumnezeu, Cosma de-trei-ori-fericite să ne omorâm în Hristos trupul şi să ducem o viată sfântă.

A Născătoarei.

Cuget înţelept şi străpungere a inimii şi minte de-Dumnezeu-cugetătoare dă, Fecioara, celor ce caută cu credinţă la cinstitul tău acoperământ, Născătoare-de-Dumnezeu prealăudată şi cere pentru noi, Curată, iertarea greşelilor.

Cantarea a VIII-a

Aflatu-te-a, Părinte, Biserica lui Hristos întărire dum­nezeiască în anii robiei, izbăvind sufletele din înşelăciunea robiei.

Cu râurile soliilor tale, Cosma de-Dumnezeu-grăitorule, curăţă inimile noastre de murdăriile răutăţii şi întinăciunile păcatului.

Amăgirea eresurilor nou-apărute care ameninţă să po­topească întreaga Biserică a lui Hristos ai şters-o, Părinte.

A Născătoarei.

Acoperământ şi scăpare mare a neamului creştinilor eşti, Pururea-fecioară; de aceea acoperă-ne şi pe noi de toată răutatea.

Cantarea a IX-a

Dă-ne putere împotriva oricărei rătăciri şi păcat, Cosma cel întocmai cu Apostolii, şi izbăvire de tot felul de ispite.

Împodobit fiind cu cununa mucenicilor ca un sfinţit mucenic, Cosma cel întocmai cu Apostolii, încununează-ne cu chipurile virtuţilor tale.

Noule sfeşnic şi stâlp al Bisericii, întăreşte pe temelia Ortodoxiei inimile drept-credincioşilor, Cosma fericite.

A Născătoarei.

Preacurată Marie, ceea ce eşti singură de-Dumnezeu-Născătoare, alungă descurajarea din mine şi umple-mă de veselie dumnezeiască, Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat şi Mărimurile

Bucurate, imitatorul Apostolilor şi învăţătorul de-Dum­nezeu-grăitor al Evangheliei; bucură-te, învăţătorul cel dumnezeiesc al vieţii cinstite, Cosma de-Duh-purtătorule, gura harului.

Organ al Duhului te-ai făcut curăţindu-te pe tine prin nevoinţa sfântă în Muntele Athosului, şi ai ieşit cu porunca dumnezeiască şi ai propovăduit tuturor cuvântul harului.

Ca Pavel străbătând, Părinte, cetăţi şi sate, inimile drept-credincioşilor le-ai aprins de flacăra sfintei credinţe şi ai ars toata neghina rătăcirii.

Bucură-te, dumnezeiască odraslă a Etoliei, palmierul cu mult rod şi cinstit al Athosului; bucură-te, dumnezeiescule tâlcuitor al dreptei-credinţe cu fapta şi cu cuvântul, Cosma fericite.

Ai făcut alergări necontenite pentru mântuirea aproa­pelui, Părinte Cosma, şi suferind cu tărie sfârşit prin su­grumare, te-ai învrednicit strălucit de slava mucenicească.

De orice năvală de durere şi glăsuire deşartă în credinţă vătămătoare de suflet păzeşte nerănită Biserica lui Hristos, Cosma, prin soliile tale la Cel Iubitor de oameni.

Toate oştirile îngerilor, Înainte-mergătorule al Domnu­lui, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii împreună cu Năs­cătoarea de Dumnezeu mijlocire ca să ne mântuim toţi.

Sfinte Dumnezeule şi troparele următoare, glas 6.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns…

Doamne, miluieşte-ne ne noi, că întru Tine am nădăjduit…

Şi acum. A Născătoarei.

Uşa milostivirii, deschide-ne-o nouă…

Ectenie şi apolis, după care cântăm următoarele, glas 3.

Pe toţi cei ce aleargă cu credinţă spre mijlocirea ta la Hristos, Cosma fericite, izbăveşte-i din toată mânia şi ne­cazul, şi roagă-te să li se dea iertare greşelilor, îndreptare vieţii şi milă dumnezeiască, ca vieţuind în fapte ale virtuţii să ne facem după sfârşit părtaşi ai vieţii fără de sfârşit.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne izbăveş­te pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub acoperământul tău.

Distih: Cu fapte de virtute împodobeşte, Cosma, pe Gherasim care aleargă la ajutorul tău!”

(dupa: Viata si invataturile Cuviosului si Sfintitului Mucenic Cosma Etolianul, Luminatorul Greciei si Apostolul saracilor“, Editura Deisis, Sibiu, 2001).

cosmasaetolia.jpg


Categorii

Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), Sfantul Cosma Etolul

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la “PARACLISUL Sfantului sfintit Mucenic si intocmai cu Apostolii COSMA ETOLIANUL (24 august)

  1. Pingback: Război întru Cuvânt » Viata sfintitului mucenic si intocmai cu Apostolii Cosma Etolianul - scrisa de Sfantul Nicodim Aghioritul
  2. Pingback: Război întru Cuvânt » „Tu, Noe, esti nebun! Ce-a patit si Dumnezeu? A innebunit si vrea sa piarda lumea?”
  3. Pingback: Război întru Cuvânt » SMERITA OFRANDA SFANTULUI SFINTIT MUCENIC COSMA ETOLIANUL LA IMPLINIREA A 230 DE ANI DE LA STRAMUTAREA SA LA CERESTILE LOCASURI
  4. Pingback: SFANTUL COSMA ETOLIANUL (24 august) – cuvinte de duh si profetii: “RAUL VA VENI DE LA CEI INVATATI” -
  5. Pingback: Presb. Dionisie Tatsis despre diversele invataturi ale SFANTULUI COSMA ETOLIANUL (✝24 august) aplicate la viata si vremurile noastre. DUMNEZEUL ADEVARAT vs. DEMONI, IUBIREA FAPTICA vs. IUBIREA TEORETICA: “Daca tu plangi si te tangui, iar eu stau j
  6. Pingback: Presb. Dionisie Tatsis despre diversele invataturi ale SFANTULUI COSMA ETOLIANUL , “misionarul neobosit al lui Hristos” (II): “Cel ce Il are pe Hristos in inima lui nu se teme de lumea intreagă” | Cuvântul Ortodox
  7. Pingback: VIAŢA SFÂNTULUI SFINŢIT NOU MUCENIC COSMA ETOLIANUL, CEL ÎNTOCMAI-CU-APOSTOLII – IC XC NIKA!
  8. Pingback: SFINŢII ZILEI – IC XC NIKA!
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate