Pastorala de Inviere (2014) a IPS Teofan despre OFENSIVA CULTURII MORTII din zilele noastre prin RAZBOAIELE FRATRICIDE, PERSECUTIILE IMPOTRIVA CRESTINILOR si “REVARSAREA DE PAGANATATE ASUPRA LUMII”

15-04-2014 Sublinieri

Ανάσταση11

Învierea lui Hristos – biruința vieții asupra morții

† TEOFAN,

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP AL IAȘILOR ȘI

MITROPOLIT AL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Iubiților preoți din parohii,

cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și

drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu

din Arhiepiscopia Iașilor:

har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu

Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt

Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului, și începătura altei vieți, veșnice [1]

Iubiți frați preoți,

Iubiți creștini drept-slăvitori,

Hristos a înviat!

Iată-ne ajunși, cu mila lui Dumnezeu, la slăvita sărbă­toare a Învierii Domnului. A trecut perioada Marelui Post, perioadă de nevoință și de bucurie în același timp. Suntem acum cuprinși de lumina Sfintelor Paști, mărturisind adevărul fundamental, și anume că:

Hristos a înviat din morți, cu moar­tea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le” (2).

Mărturisirea adevărului Învierii Domnului Hristos stră­bate întreaga cântare a Bisericii în aceste zile:

Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință!” (3).

Realitatea Învierii este arătată și prin schimbarea întru­câtva a ritmului de viață în această perioadă: mai multă pace sufletească, o mai adâncă bucurie pe fețele tuturor, mai multă prezență în sânul familiei. Salutarea creștinească „Hristos a înviat!” și răspunsul „Adevărat a înviat!” sunt rostite de cei mai mulți semeni ai noștri în aceste zile, mărturisind și prin aceasta deschiderea oamenilor spre adevărul Învierii.

Iubiți credincioși,

În aceste zile de prăznuire sfântă, lumina Învierii învă­luie sufletele noastre în duhul păcii, al bucuriei și al vieții întru Hristos. Cuvintele Mântuitorului privitoare la viața veș­nică, pregustată încă din această lume, își găsesc mai adânc ecou și răspuns în ființa noastră:

“Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine are viață veșnică (4). „Eu sunt În­vierea și Viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac.” (5)

În timp ce ascultăm cuvintele Domnului Hristos și fru­moa­sele cântări liturgice despre viața veșnică, încercând a le înră­­­dăcina în conștiința noastră, constatăm cu durere că lumea din jurul nostru și realitatea păcatului din noi arată prezența morții și a întunericului în viața noastră și a umanității. Ade­vărul Învierii răspândește în jur lumină sfântă spre tămăduirea rănilor din noi, iar puterea întunericului încearcă să alunge această lumină și să se facă stăpână peste sufletele noastre și peste viața lumii.

PersecutionChristiansExistă, așadar, o luptă permanentă între viață și moarte, între lumină și întuneric. Această luptă se desfășoară în min­tea și în inima oamenilor, dar și la nivelul societății din multe părți ale lumii. Am amintit, anul trecut, în cuvântul pastoral de Crăciun, despre persecuțiile sângeroase la care sunt supuși în vremea noastră creștinii, în Siria îndeosebi, dar și în alte țări. La această stare de persecuție împotriva creștinilor se adaugă acum tensiunea între ruși și ucraineni, creștini ortodocși deopotrivă, fapt ce dă conflictului o nu­anță cu atât mai dureroasă, mai greu de înțeles. Nimic nu este mai neomenesc și necreștinesc decât războiul dintre frați. Este și acesta un semn al întunericului, al neînțelegerii de către creștini a tainei Învierii, o incapacitate de a transpune în viața proprie și a societății adevărul mântuitor al credinței în Hristos.

În același timp, în alte zone, unde nu se întâmplă nici per­secuții sângeroase împotriva creștinilor, nici războaie între frați, creștinii se confruntă cu împotrivirea, marginalizarea, ri­diculizarea și discriminarea. În unele țări ale lumii civilizate sunt alungate însemnele creștine din instituțiile publice. În alte părți, precum și la noi adesea, se duce o luptă acerbă pentru a nu fi predate cursuri de religie în școli. Zidirea de noi biserici, acolo unde acestea sunt de neapărată trebuință, atrage atacuri neîncetate, care nu se fac auzite însă în situația înmulțirii cu zecile de mii a cluburilor și barurilor sau a altor locuri unde se petrec lucruri pierzătoare de conștiință, de suflet și de familie.

Totodată, se înmulțesc țările, altădată tărâmuri creștine, unde, prin legi speciale, se ridică la nivel de familie păcatele contra firii, despre care Sfântul Apostol Pavel spunea că rușine este a le și grăi(6). Aceasta se întâmplă de obicei acolo unde multe biserici creștine sunt vândute, demolate, transformate în restaurante, muzee, moschei sau spații de locuit. Pe lângă toate acestea, se fac tot mai des auzite voci și se emit legi care să introducă între drepturile fundamentale ale omului fapte precum uciderea pruncilor în pântecele mamei, căsătoria persoanelor de același sex și adopția co­piilor de către aceste cupluri, eutanasierea, adică dreptul de a fi ucis la cererea proprie sau la solicitarea membrilor familiei.

paris-24-mars-2013-052a-diaporamaÎn pofida acestei revărsări de păgânătate asupra lumii, apar tot mai multe semne de conștientizare a pericolului pe care-l reprezintă îndepărtarea societății moderne de Dum­nezeu, de preceptele biblice, de tradițiile sănătoase și de bu­nul simț, în legătură cu familia sau cu alte aspecte ale vieții umane. Milioane de francezi s-au unit pentru apărarea familiei și a copilului, iar țări precum Polonia, Ungaria și Republica Moldova au introdus în Constituțiile lor preve­derea că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Strădania Croației pentru atingerea aceluiași dezi­­derat, precum și dezbaterile din societatea românească și din alte țări pe același subiect sunt încurajatoare în sensul reorientării lucrurilor spre direcția cea bună. Chiar și în Par­la­mentul European, unde adesea se adoptă recomandări înde­părtate de etica vieții creștine, se observă începutul unei conștientizări a consecințelor care decurg din subminarea valorilor familiei tradiționale [?!, n.n.]. Respingerea recentă de către Parlamentul European a două inițiative care ar fi dus la situații dezastruoase pentru normalitatea vieții umane arată că mai sunt multe persoane responsabile pe bătrânul continent. Felicităm pe această cale europarlamentarii români care s-au afiliat respingerii acestor inițiative necreștine, întristându-ne, în același timp, că alți europarlamentari de la noi le-au sus­ținut. Nădăjduim că au făcut-o din neatenție sau din insufi­cientă cunoaștere și nu vor mai repeta greșeala, iar românii vor fi atenți și la acest aspect în alegerile care se apropie.

Frați și surori în Hristos-Domnul,

O analiză onestă a stării din noi, dintre noi și din lume arată că moartea, în diferitele ei forme, se ressurection1manifestă la tot pasul. Prin diverse mijloace ni se propune în permanență o cultură a morții, o cultură care luptă împotriva vieții.

Care este, care ar trebui să fie atitudinea noastră într-o asemenea situație? Un duhovnic al vremurilor noastre, Pă­rin­tele Rafail Noica, spune că

dacă Dumnezeu a lăsat lumea să ajungă până aici, înseamnă că știe El ce face și toate sunt rânduite. Noi să nu cădem din voia lui Dumnezeu, din În­vierea lui Hristos (7).

Să nu cădem din Învierea lui Hristos! Ce înseamnă aceasta? Răspundem împreună cu duhovnicul Părintelui Rafail:

„Hristos a spus: «N-am venit să aduc pace, ci sabie»(8) (…) Hristos ne-a chemat la război pe tărâmul duhului și arma noastră este «sabia Duhului, care este cuvântul lui Dum­­ne­zeu» (9) (…) Singura noastră armă este iubirea, chiar și pen­tru vrăjmași (…) Ne luptăm cu vrăjmașul de pe urmă și sin­gu­rul dușman al neamului omenesc: moartea (10). Lupta noastră este pentru învierea de obște(11)

Cum se poate desfășura lupta noastră pentru Înviere?

Să ascultăm, mai înainte de toate, cuvântul Domnului rostit cu multe milenii în urmă:

Iată Eu astăzi ți-am pus îna­inte viața și moartea, binele și răul (…) Viață și moarte ți-am pus Eu astăzi înainte, și binecuvântare și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui și să te lipești de El; căci în aceasta este viața ta și lungimea zilelor tale” (12).

Iubirea lui Dumnezeu, ascultarea glasului lui Dum­ne­zeu, alipirea noastră de Dumnezeu înseamnă viața noastră. Această viață creștină adevărată nu se desfășoară în afara lumii, ci în interiorul ei.

Desăvârșirea, îndumnezeirea, ne­mu­­rirea, mărturisea Părintele Patriarh Teoctist, realizate în Mân­tuitorul Hristos (…) se înfăptuiesc în lumea în care trăim, pe pământul pe care-l pășim, cu toți oamenii care trăiesc pe el, care cred, creează și-l înfrumusețează.” (13)

În ciuda morții din noi și din lume, există oameni și atitudini care mărturisesc prezența Duhului vieții, a realității Învierii. Există întotdeauna lumini, adâncimi și frumuseți care nu lasă omenirea să cadă întru neființa morții. De la un tată și o mamă, care își găsesc bucuria în nașterea de prunci, până la tânărul sau tânăra care îmbrățișează viața monahală – iată oameni care luptă pentru Înviere. De la medicul care nu vo­iește să fie părtaș la un avort, până la profesorul care se luptă pentru educația copiilor – iată oameni care nu cad din lu­mina Învierii. De la omul de afaceri care nu se lasă prins de înșelăciune, până la politicianul care ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni – iată persoane care luptă împotriva morții, mărturisesc viața și îi ajută și pe alții să vie­țuiască în duhul Învierii.

Nu sunt mulți acești oameni. Da, nu sunt mulți, dar sunt printre noi, oameni ca și noi. Nu sunt mulți, dar ei alcătuiesc omenirea cea adâncă, singura, de fapt, care există cu ade­vărat. Ei sunt oamenii care frământă pâinea, slujesc la altar, răspândesc lumina, dau sens vieții și asigură, prin credința în Hristos și fapta bună, supraviețuirea lumii.

Iubiți credincioși,

luati lumina ConstantaSărbătoarea Sfintelor Paști este un bun prilej pentru a lua aminte la cele două căi care ne sunt în față: viața sau moartea, lumina sau întunericul, Hristos sau potrivnicii Lui. Ale­gerea este esențială. Ce va cuceri mintea și inima noastră? Chemarea: „Veniți de luați lumină!” sau cântecul amăgitor al abuzului de putere, avere și plăcere?

Cu smerenie și stăruință să-L rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute a căuta numai calea care duce către El. În căderile și slăbiciunile noastre, Hristos Cel înviat să nu ne lip­sească de iertarea Sa și, prin puterea Sa, să ne readucă din moarte la viață și din pământul păcatului la cerul alipirii de Sine.

Bucuria Sfintelor Paști să vă cuprindă sufletul! Sfânta În­viere să vă aducă lumina cerească în inimă și în cuget! Pacea lui Hristos să fie prezentă în viața fiecăruia, în viața familiei, a Bisericii, a Ţării și a lumii!

Să rămânem în iubirea lui Dumnezeu și să fim iubitori de Dumnezeu, ca într-un duh, cu o inimă și într-un singur glas să mărturisim:

HRISTOS A ÎNVIAT!

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Al vostru părinte și frate întru Hristos și către Dum­nezeu rugător,

† TEOFAN,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Note bibliografice:

(1) Canonul Învierii, cântarea a șaptea, stihira a treia, în Penticostar, Editura In­stitutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1999, p. 20.

(2) Troparul Praznicului Învierii, Penticostar, p. 14.

(3) Canonul Învierii, cântarea întâi, Irmosul, Penticostar, p. 16.

(4) Ioan 6, 47.

(5) Ioan 11, 25-26.

(6) Efeseni 5, 12.

(7) Părintele Rafail Noica, Un cuvânt pentru deznădejde, rostit în martie 2003, în biserica „Sfânta Treime” din București (17 martie 2014).

(8) Matei 10, 34.

(9) Efeseni 6, 17.

(10) 1 Corinteni 15, 26.

(11) Arhim. Sofronie, Rugăciunea, experiența Vieții Veșnice, Ed. Deisis, Sibiu, 32007, p. 90.

(12) Deuteronomul 30, 15; 19-20.

(13) † Teoctist, mitropolit al Moldovei și Sucevei, „Nașterea Domnului, mesaj sfânt de pace”, în Pe treptele slujirii creștine, partea a patra, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Mănăstirea Neamț, 1986, p. 136.

liturghie-golia-ccm-doxolog_0

***


Categorii

Avort, Crestinii din Siria/Orientul Mijlociu, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Invierea Domnului (Sfintele Pasti), IPS Teofan, LGBT.../ Casatoriile homosexuale, Pastorale, Portile Iadului, Prigoana impotriva crestinilor, VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

26 Commentarii la “Pastorala de Inviere (2014) a IPS Teofan despre OFENSIVA CULTURII MORTII din zilele noastre prin RAZBOAIELE FRATRICIDE, PERSECUTIILE IMPOTRIVA CRESTINILOR si “REVARSAREA DE PAGANATATE ASUPRA LUMII”

 1. Pingback: Pastorala de Inviere a IPS Ioan al Covasnei si Harghitei (2014): “Si noi, azi, iubim talharia si uram iubirea”… “CU TOTII SA-L IUBIM PE DUMNEZEU SI SCUMPA NOASTRA TARA ASA CUM AU IUBIT-O BRANCOVEANU SI FIII SAI” - Recomandari
 2. Î.P.S. Justinian Chira: Pastorala la Învierea Domnului – 2014
  http://www.episcopiammsm.ro/pdfuri/pastoralea/Invierea%202014.pdf

 3. @ Ioan C.:

  Doamne fereste! Ce consilier prea ticalos sau ce duh vrajmas atat de puternic i-a putut face asa ceva unui vladica marturisitor, si profund ANTIECUMENIST, scriind aceasta pastorala cu accente grave si vadite antihristice sau New Age (in ultima sa parte) Inaltului Iustinian, pentru a-l discredita sau a-l pierde chiar in amurgul vietii pamantesti?!

 4. Cine o fi scris pastorala pentru PS Iustinian Chira spune, din pacate, niste gogomanii teologice, vadit ecumeniste si New Age-iste si care nu pot sa aduca decat tristetea strecurarii printre crestini a unora care se ocupa cu vanzarea…

 5. @ Corina:

  Si taman in Miercurea vanzarii…

 6. Probabila adaugat cineva ceva.
  Oricu, cine sunt eu sa judec pe ierarhi?
  Am si asa destule pacate.

 7. Ioan C.:

  Pai si cine a judecat sau a pus asa problema? E vorba de a da la o parte ceva nu doar eretic, dar extrem de periculos in acest moment…

 8. Pacat ca nu a mai comentat nimeni despre pastorala la subiect, totusi, a IPS Teofan. Uneori raul reuseste sa puna in umbra putin binele prin senzatiile, indignarile sau temerile pe care le starneste, pentru ca atrage atentia mai usor ca binele discret si smerit. Apropo de discretie, IPS Teofan a fost ieri prezent la denie in comuna invecinata noua, iar sotul meu a slujit in sobor. Cu foarte multa discretie, IPS Teofan a citit psalmii utreniei la strana si a slujit fara sa sperie sau sa stanjeneasca pe cei mai mici in rang. Sunt convinsa ca toti cititorii au savurat aceasta pastorala. Si in incheiere, sper ca acea pastorala care a indignat pe toata lumea, sa fie un fals lamentabil.

 9. @ Alexandra:

  Ne bucuram mult pentru ceea ce ne-ati impartasit si subscriem la observatia facuta. Si noi ne miram si ne intristam ca aceasta pastorala care atinge temele mari si grave ale actualitatii este trecuta cu vederea destul de nedrept.

 10. Multa mangaiere si speranta aduce aceasta pastorala marturisitoare a IPS Teofan!
  Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh!

 11. Soră Alexandra, prezenţa IPS Teofan, aduce bucurie, pace, apropiere sufletească. Nu este o prezenţă impunătoare, strivitoare, distantă… iar rugăciunea pentru sfinţia sa vine singură in inimă și curge cu căldura dragostei smerite pe care sfinţia sa o dăruiește.
  Dumnezeu i’a dăruit imimă smerită, inimă care simte greutatea crucii arhietești și in egală măsură durerea pentru cei mici ai Domnului. Cuvântul său izvoraste din inimă nu din minte. Nu impresionează pe cei de sus, dar mângâie și susţine pe cei de jos.

 12. Cred ca IPS Teofan este indragit de multi dintre noi, chiar daca nu comentam. Eu de cite ori gasesc ceva pe youtube cu sfintia sa, ma uit sau ascult. Ceea ce este mai tragic, daca nu de-adreptul criminal, este ceea ce s-a intimplat cu pastorala PS Iustinian, pe care de asemenea il indragesc in urma vizionarii videourilor pe youtube.

  Cred ca aceasta este un pericol eminent pentru Ortodoxie in viitor, adaugarea la textele cartilor, canoanelor, omiterea unor parti din ele, rastalmacirea ziselor sfintilor etc asa incit noile generatii nu vor putea intelege Ortodoxia adevarata. Unele din astea de fapt au inceput deja. Razboiul nevazut intre minciuna si Adevar…

 13. Pingback: Pastoralele Invierii (2014): SA NU EZITAM SA URMAM BRANCOVENILOR/ “Să-L mărturisim pe Hristos în aceste timpuri” (IPS Ciprian, IPS Irineu, IPS Pimen, IPS Laurentiu) - Recomandari
 14. Admin:

  Va multumesc! Foarte folositor–ca de obicei:)

 15. Pingback: AJUTOR PENTRU FRATII NOSTRI DIN SIRIA INSANGERATA, care da, in zilele noastre, noiane de MARTIRI nestiuti, tratati cu nepasare/ RAZBOIUL – “OSPATUL MORTII”/ 9-10 mai 1877 – pomenirea eroismului romanesc si a jertfelor pentru INDEPE
 16. Pingback: Cuvinte de trezire de la staretul Manastirii Putna, Parintele Melchisedec: “CRESTINII SUNT PRIGONITI, parca pacea s-a luat de pe pamant, ispitele s-au inmultit mai mult ca oricand. SA NE RUGAM PENTRU CRESTINII DIN SIRIA, MULTI DINTRE EI SUNT MUCENIC
 17. Profesorul Ilie Badescu despre criza din Ucraina

  Un duh apusean al schimbării Estului a lovit această parte a continentului ca un tsunami. Primul front de val al acestui nenorocit tsunami istoric s-a suprapus, în Răsărit, cu marea rostogolire de regimuri anarho-nihiliste de tip comunist. Pragul de sus al acestui front de val s-a fixat în ultimele decenii sub forma unei ideocrații fanatice, aceea a corectitudinii politice, promovată printr-o rețea mondială, în care putem identifica noduri pivot, precum sunt așa numitele fundații pentru o „societate deschisă”. Această rețea a procedat la o deconstrucție masivă, planetară, a definițiilor sociale firești, naturale, fixate în decurs de milenii sub forma manierelor colective de a fi fericiți, cum ne spune Durkheim, adică sub forma acelor feluri de a fi denumite genuri de viață. Genul de viață a fost mereu specificat după experiența și tradițiile popoarelor și a religiilor și astfel a devenit gen etnospiritual și etnoreligios de viață. El cuprinde ansamblul manierelor de a fi și a te comporta în familie, în alegerea maritală și deci în dinamica spirituală a căsătoriei, în cultura comunitară etc. Toate acestea au fost deconstruite, valorile familiei au fost tulburate cel mai profund, feminitatea a fost supusă unei conversiuni care atinge chiar nucleul vital al vocației feminine și anume vocația maternității, prin care se definește rostul divin al familiei etc.

  mafiile pseudomesianice care s-au jucat cu focul au dat foc lumii, căci au incendiat maniera socială de a fi fericiți, au îndrumat masa urbană, prin televiziuni, internet etc., spre moduri eronate de viață, spre dis-prețuirea genului colectiv de viață, prin care este definită, în chip „natural”, maniera socială de a fi fericiți, afectând altfel spus pragul critic al fericirii sociale și dezlănțuind urgia.

  Fenomenul răsculării Ucrainei ne ajută să înțelegem mai din adânc și criza care zguduie lumea sistemului mondial modern devoalând totodată amara neputință a elitelor mondialiste în fața valului de răscoale urbane care vor mătura fața planetei mereu și mereu de aici încolo. Liderii lumii au lăsat corporațiile pseudomesianice să incendieze mintea omenească și astfel acestea au sfârșit prin a incendia lumea însăși. Răscoalele urbane ale acestui început de mileniu au legătură cu aceste incendii și cu incendiatorii mondiali. Singura putere de a stinge acest foc este numai restaurarea omului cu credință în Dumnezeul adevărat și deci eliberarea lui de toate idolatriile „Postmoderniei”, adică a unei lumi gândită după normativele totalitare ale corectitudinii politice.

  Ilie Badescu
  Universitea Emaus
  http://www.ziaristionline.ro/2014/02/26/profesorul-ilie-badescu-despre-criza-din-ucraina-liderii-lumii-au-lasat-corporatiile-pseudomesianice-sa-incendieze-mintea-omeneasca-si-astfel-acestea-au-sfarsit-prin-a-incendia-lumea-insasi/

 18. Pingback: DE LA JERTFA MIELULUI LA DIVERSIUNEA “IEPURASULUI” – Pastorala PS Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor, la Invierea Domnului (2015) | Cuvântul Ortodox
 19. Pingback: INVIEREA LUI HRISTOS CA POGORARE IN MIJLOCUL IADULUI DIN LUMEA NOASTRA… Pastorala IPS Teofan: “Există multă moarte în noi şi în lume, dar există şi oameni ai învierii care nu şi-au plecat genunchii în faţa mulţimii de idoli aşeza
 20. Pingback: PASTORALA UNITĂȚII DE NEAM PRIN ÎNTOARCEREA LA HRISTOS. Mitropolitul Moldovei, ÎPS TEOFAN, la Învierea Domnului: "Nu se poate vorbi de unitate pe nici un plan al existenţei dacă este absent Dumnezeu, dacă nu există stare de pocăinţă şi f
 21. Pingback: ÎNVIEREA DIN MIJLOCUL CULTURII MORȚII. Pastorala de Paști a PS IGNATIE, Episcop de Huși denunță, printre altele, "IDEOLOGIA COMUNISMULUI POSTMODERN ca atentat la persoană şi impunerea cu orice preţ a drepturilor minorităţilor de toate felu
 22. Pingback: "E VREMEA SĂ DESCHIDEM OCHII ȘI SĂ VEDEM CINE VREA SĂ NE ROBEASCĂ! Vremea este, frați și surori, a căuta să plăcem mai mult lui Dumnezeu decât oamenilor și lumii!". PS SILUAN AL ITALIEI - mesaje puternice și importante la Învierea
 23. Pingback: PASTORALA DE PASTI (2019) a IPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei despre caile de a ne impartasi de COBORAREA LUI HRISTOS IN VIATA NOASTRA: "Cum putem oare iesi din acest IAD care ne cuprinde tot mai mult? Cum se poate depasi STAREA DE MOART
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate