CUVANTUL PASTORAL de Craciun al IPS TEOFAN despre “tabloul situației de astăzi, similară celei din timpul Nașterii lui Hristos”, despre ATACURILE LA ADRESA FAMILIEI sau A VIETII si “LUPTA CELOR FARA DE DUMNEZEU IMPOTRIVA BISERICII”: “Omenește vorbind, semne bune nu prea sunt, ba chiar dimpotrivă, pentru anul 2016” (si VIDEO)

24-12-2015 8 minute Sublinieri

“Opriți-vă și cunoașteți…”

Cititi si:

***

biserica_ziua_crucii-botosani-foto_constantin_comici_2

† TEOFAN

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU

ARHIEPISCOP AL IAŞILOR ŞI

MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI

Iubiţilor preoţi din parohii,

cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi

drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu

din Arhiepiscopia Iaşilor:

har, bucurie, iertare şi ajutor

de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit –

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

Pentru noi S-a născut Prunc tânăr,

Dumnezeu Cel mai înainte de veci.”1

Iubiți frați preoți,

Drept-slăvitori creștini,

Iată-ne ajunşi, cu mila lui Dumnezeu, la sărbătoarea cea mare și sfântă a Nașterii Domnului. Ne aflăm la capătul unui an care, deşi a trecut atât de repede, a cunoscut destule întâmplări nefericite, care ne-au marcat, mai mult sau mai puţin, pe fiecare dintre noi.

Au sosit și ultimele zile ale acestui an și, parcă, agitația s-a mai diminuat puțin. Este tocmai potrivit pentru o clipă de liniște, pentru un moment de colind, pentru un răgaz tihnit în sânul familiei. Cu ce va veni anul 2016, Dumnezeu singur știe. Omenește vorbind, semne bune nu prea sunt, ba chiar dimpotrivă. Nu ne pierdem însă nădejdea: mare este Dumnezeul nostru! Nu ne părăsește, căci suntem făptura Lui. Ne este necesară conștiința apartenenței noastre la Biserica lui Hristos. Ne este de trebuință o oprire, pentru o clipă, din ritmul infernal al mișcării continue, al agitației permanente, al frământării din fiecare zi.

Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu”2, zice Domnul în Psaltire.

Este glasul dumnezeiesc al Cerului adresat nouă, pământenilor cuprinși în iureșul ambițiilor de tot felul, al orgoliilor nenumărate și al unei dorințe nestăvilite de superioritate în raport cu ceilalți.

Omul de azi – spunea un gânditor creștin român trăiește totul în fugă, el nu prinde frumusețea, nici lumina adevărului. Cele mai alese rosturi și semne îi scapă; îi scapă nu pentru că el ar fi în păcat, ar fi sortit de la început să nu vadă, ci pentru că felul în care își trăiește viața aici îi închide porțile înțelesului. Cu fiecare zi ce trece, omul se îndepărtează de plaiurile bucuriei și ale înțelepciunii. Trufia și îndemnul numai către ordinea materială a lucrurilor îl fac să coboare cele mai de jos trepte ale condiției umane.”3

Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!

nativitycardUnde să ne oprim? La Peștera din Betleem. Acolo „pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.Acesta este Părinte și Domn al veacului ce va să fie (…) Acesta este Dumnezeu tare, Care ține cârmuirea făpturii”4, rostesc slujbele Bisericii.

Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!

Pentru ce să ne oprim? Să vedem pe „Cel Bătrân de zile făcut Prunc. Cel Care stă pe tron înalt și preaînălțat este așezat în iesle (…). Cel Care a rupt legăturile păcatului este înfășat în scutece. Vrea să prefacă necinstea în cinste, vrea să îmbrace cu slavă pe cel neslăvit (…). Pentru aceasta ia trupul meu, să-I fac în mine loc Cuvântului Lui. Îmi ia trupul meu ca să-mi dea Duhul Lui”5.

Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu!

Ce să vedem, oprindu-ne și poposind în Peștera din Betleem? Vedem păstorii cei simpli și curați, întruchipând oamenii obișnuiți de ieri și de azi, care viețuiesc liniștiți, mulțumindu-se cu puțin, nelacomi, neinvidioși, nedoritori să domine pe alții.

Vedem în Peșteră pe cei trei magi, simbolizând înțelepții, bogații și puternicii lumii de ieri și de azi care nu s-au lăsat robiți de propria înțelepciune, bogăție și putere. Nu au fost la Nașterea Domnului decât trei magi, din cei mulți ai acelor vremuri, semn că nu este ușor pentru cel înțelept, bogat și puternic să se apropie de Dumnezeu. Nu este ușor, dar nici imposibil. Istoria prezintă multe situații în care oameni cu multă carte au cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, Logos-ul întrupat, și au recunoscut în Acesta izvorul întregii înțelepciuni. Nu puțini au fost și cei cu multă stare materială care au înțeles că Dumnezeu este adevăratul proprietar al lucrurilor, ei fiind doar administratorii bogăției. De binefacerile acesteia s-au bucuratei înșiși, dar au bucurat, cu generozitate, și pe alții. Printre cârmuitorii popoarelor, printre mai marii orașelor și satelor au fost și mai sunt și astăzi unii care exercită puterea în duh de slujire, înțelegând că „orice stăpânire este de la Dumnezeu”6. Existența lor arată că nu este imposibil să fii mare și puternic și, în același timp, om al lui Dumnezeu pus în slujba oamenilor.

Vedem în Peșteră pe bătrânul Iosif, ocrotitorul Sfintei Fecioare Maria. În Sfântul și Dreptul Iosif contemplăm pe marii bărbați ai Bisericii și Neamului, pe tații noștri și soții mamelor noastre, pe eroii jertfiți pe câmpurile de luptă, pe „sfinții închisorilor, pe cei ce ostenesc acum în țară și în afara ei pentru a obține pâinea familiei. Blândețea și fermitatea bătrânului Iosif, iubirea și spiritul de jertfă constituie chemare adresată bunicilor, taților, fraților și fiilor noștri de a nu se lăsa cuprinși de duhul desfrânării, al pornografiei, al lipsei de iubire și respect față de soția lor, de pruncii lor, de Biserica și neamul lor.

Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.”7

Este îndemnul Sfântului Apostol Pavel adresat bărbaților din toate timpurile, cuvânt de o urgență absolută pentru vremurile în care trăim.Nativity of Christ

Vedem în Peștera Betleemului pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, chip al curăției și al sfințeniei, icoană a nașterii de prunci și a creșterii lor în duhul adevărului, frumuseții și demnității. Bunicile, mamele, surorile și fiicele noastre sunt chemate la Betleem pentru a se lăsa inspirate de bunătatea, delicatețea și spiritul de jertfă al Preacuratei Fecioare Maria. Ea le spune tuturor, arătând spre Dumnezeiescul Prunc: „Faceți orice vă spune El”8. Și El, Hristos, le spune tuturor mamelor din toate locurile și din toate vremurile: Lăsați copiii şi nu-i opriți să vină la Mine9. În Hristos, copiii, precum toți oamenii, descoperă „Calea, Adevărul și Viața”10, căci El este „Lumina lumii”11, „pâinea care s-a pogorât din cer”12, sensul vieții, înțelesul a tot ceea ce există.

Vedem în Peștera Betleemului mai presus de toți și de toate pe Dumnezeul-Om, Iisus Hristos în chip de Prunc. Acesta ne binecuvintează, ne cheamă și cu dragoste ne așteaptă: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă su-fletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară”13.

Ascultându-L pe Dumnezeiescul Prunc și contemplându-L în duh pe Dânsul, ascultăm vocea și privim chipul copiilor acestei lumi – izvor de odihnă sufletească și de bucurie duhovnicească. Ei ne vorbesc despre neprihănire și despre viața necuprinsă de ispitele aparențelor înșelătoare. Ochii și zâmbetul copilului sunt o „floare deschisă lumii, un îndemn la simplitate și frumusețe. În el vorbește frântura de cer dată omului odată cu începutul”14, după cuvântul marelui Ernest Bernea, cel iubitor de sat și de țăran, cel care l-a născut pe Horia Bernea, intelectualul creștin de mare adâncime al anilor ’90. El ni se adresează nouă, celor împovărați de griji și păcate, înlănțuiți în iureșul ambițiilor de tot felul, spunându-ne:

Când întrebările bat la porțile gândului tău împovărat și cer dezlegare, când umbrele amintirilor alunecă pe pereții sufletului și cer o rază de soare, atunci stai de vorbă cu copiii”15.

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos-Domnul,

Așezați duhovnicește în fața Peșterii din Betleem și colindând pe Dumnezeiescul Prunc, pe Sfânta Fecioară și pe Dreptul Iosif, pe îngeri, pe magi și pe păstori, uciderea pruncilornu putem să nu auzim, în tumultul din cetate, tulburarea lui Irod și plânsul pruncilor uciși de el. Freamătul neliniștii lor și strigătul copiilor lipsiți de frumusețea vieții s-au prelungit peste veacuri și sunt simțite și auzite cu multă putere în zilele noastre. Prea multele noastre păcate, lipsa rugăciunii și șovăielnica sau absenta noastră credință, la care se adaugă lupta celor fără de Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii Sale, creionează situația lumii de astăzi, după chipul și atitudinea celor din timpul Nașterii lui Hristos.

Tragedia avorturilor și alte forme de aşa-zisă familie – diferite de cea tradițională, alcătuită din tată, mamă și pruncii lor – pericolul introducerii educației sexuale în școli, concomitent cu lupta împotriva religiei și a icoanelor, drama emigrației românilor în afara țării și a musulmanilor în Europa completează tabloul situației de astăzi, similară celei din timpul Nașterii lui Hristos.

Acum, ca și atunci, „celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit16.Acum, ca și atunci, Hristos și Biserica Sa rămân „stâlpul și temelia Adevărului17. De-a lungul istoriei, Hristos-Dumnezeu nu ne-a părăsit. Nu ne va părăsi nici acum. Atâta timp cât se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie, cât mai sunt mame care nasc prunci pe care îi cresc în dragoste de Dumnezeu şi de oameni, cât există tineri care păstrează sau își recapătă curăția, cât mai sunt oșteni iubitori de Hristos și de neam, cât nu ne-a părăsit dorința reîntoarcerii Basarabiei, atâta timp cât în Europa încă se mai slăvește numele lui Hristos, loc pentru nădejde mântuitoare încă mai este. În tot acest context contradictoriu, de derută și de haos, pe de o parte, dar și de lumină și nădejde, pe de altă parte, cuvântul Sfântului Apostol Pavel rămâne decisiv:

Întăriți-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, și încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu”18.

Încurajați de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, încercăm a ne bucura de lumina cea sfântă a sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei. Prezența noastră la sfintele slujbe și în ambianța sacră a familiei, cu gândul la cei dragi și cu inimă milostivă pentru cei săraci, ne dă putere și curaj, determinare și nădejde pentru Anul Nou 2016.

Rog pe Dumnezeu să răspândească în inima fiecăruia și în sufletul tuturor lumina, pacea, adevărul și frumusețea Peșterii din Betleem. Dumnezeu Cel milostiv să vă întărească spre tot lucrul bun în anul care vine, să vă dăruiască putere și răbdare în încercările care vin. Vă adresez tuturor îndemnul să nu uitați a înrădăcina în inimă și suflet rugăciunea:

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție19.

Sărbători cu pace!

La mulți, fericiți și buni ani!

Al vostru, către Dumnezeu smerit rugător,

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Note bibliografice:

1. „Condacul Nașterii Domnului”, în Mineiul lunii decembrie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 441.
2. Psalmi 45, 10.
3. Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, Editura Anastasia, Bucureşti, 1995, pp. 107-108.
4. Cântarea a șasea a Canonului Utreniei din 25 decembrie, în Mineiul lunii decembrie, p. 441.
5. Sfântul Ioan Gură de Aur, „Cuvântare la Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 14, Editura Basilica, București, 2015, p. 52.
6. Romani 13, 1.
7. Efeseni 5, 25.
8. Ioan 2, 5.
9. Matei 19, 14.
10. Ioan 14, 6.
11. Ioan 8, 12.
12. Ioan 6, 58.
13. Matei 11, 28-30.
14. Ernest Bernea, op. cit., p. 108.
15. Ibidem, p. 109.
16. Matei 4, 16.
17. 1 Timotei 3, 15.
18. Efeseni 6, 10-17.
19. „Rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare”, în Ceaslov, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990, p. 187.

[…]

Peștera din Betleem, cântată de colindele din această seară, reprezintă în mod special familia autentică, fără de care nu există normalitate în viața noastră. În persoana Bătrânului Iosif îi găsim pe toții tații din lume care nu-și pleacă genunchii în fața a ceea ce se răspândește atât de mult în lume – desfrâul, infidelitatea și cele care decurg din aceasta. În peștera din Betleem o vedem și pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care reprezintă icoana nașterii de prunci și a creșterii lor în frică de Dumnezeu, rușine de oameni și dragoste de neam. MantuitorulcopilBineînțeles, din peșteră nu lipsește Dumnezeiescul Prunc, chip al tuturor pruncilor dintotdeauna, care ne fac viața atât de frumoasă și despre care Ernest Bernea spunea că atunci când sufletul omului este agitat, frământat, înnegrit de tot ceea ce se întâmplă în el și în jurul său, dacă privește și ține de mână un prunc, având disponibilitatea de a-l asculta pe acesta, iese din starea în care se află și pătrunde într-o altă zare”.

[…]

[…]

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Evangheliei, Părintele Mitropolit Teofan a vorbit celor prezenţi despre felul în care ar trebui aşteptată sărbătoarea Crăciunului.

Să ne pregătim inimile, ca ele să devină iesle pentru Mântuitorul Hristos”,

a menţionat ierarhul în predică:

«Uși, ferestre, toate-s noi,/ Doamne, intră și la noi!», spune un colind. Omul este chemat să aștepte venirea Domnului Hristos în peștera sufletului său. Și dacă vine un Oaspete atât de drag, atât de Sfânt – Dumnezeu -, se cuvine să facem puțină curățenie prin spovedanie, prin împărtășanie, prin pregătirea casei, prin milostenie multă din puținul pe care îl avem, prin iertarea celor care ne-au greșit, prin rugăciune multă către Dumnezeu ca să lumineze mintea celor cărora le-am greșit, ca și ei să ne ierte. Doar așa putem face parte și noi lista pomenită în Evanghelia din această zi, plină de oameni drepți sau păcăoși care au așteptat coborârea lui Dumnezeu pe pământ”.

[…]

biserica_ziua_crucii-botosani-foto_constantin_comici_12

Legaturi:


Categorii

Craciunul, Ierarhi romani, IPS Teofan, Pastorale, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva Bisericii/ crestinismului, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “CUVANTUL PASTORAL de Craciun al IPS TEOFAN despre “tabloul situației de astăzi, similară celei din timpul Nașterii lui Hristos”, despre ATACURILE LA ADRESA FAMILIEI sau A VIETII si “LUPTA CELOR FARA DE DUMNEZEU IMPOTRIVA BISERICII”: “Omenește vorbind, semne bune nu prea sunt, ba chiar dimpotrivă, pentru anul 2016” (si VIDEO)

 1. Pingback: Selectii de PASTORALE la NASTEREA DOMNULUI (2015) ale ierarhilor români, din care RAZBATE DUH DE INGRIJORARE si se transmit cu gravitate AVERTISMENTE DUHOVNICESTI FATA DE INCERCARILE CARE SE PREGATESC BISERICII SI ROMÂNIEI: “Mărturisirea păcatel
 2. Imi pare rau, dar in privinta “familiei perfecte ” IPS Teofan se insala amarnic .Puteti citi acest articol:

  http://www.crestinortodox.ro/craciun/sfanta-familie-are-nimic-comun-nasterea-domnului-127644.html

  Puteti citi deaspre acest aspect si in “Iconarul si artistul” de Jean-Larchet .

 3. Pingback: Selectii din cele mai frumoase PASTORALE la NASTEREA DOMNULUI (2015) ale ierarhilor români, din care RAZBATE PUTERNIC DUH DE INGRIJORARE FATA DE INCERCARILE CARE SE PREGATESC BISERICII SI ROMANIEI: “Să fim cu luare aminte asupra primejdiilor ce po
 4. Pingback: LA PIEPTUL MAMEI NOASTRE DIN CER, SUB GRIJA SI RUGACIUNEA ocrotitoarei si hranitoarei celor orfani sau suferinzi. PASTORALA PS MACARIE DRAGOI LA NASTEREA DOMNULUI: “Ochii ei protectori și milostivi sunt pururea aplecați spre cei fără de ajutor.
 5. emanuel,

  1.IPSTeofan, este ortodox, şi în acest duh a adus ce a adus, spre conştientizare, şi întarire în credință, inimilor ortodoxe, care-l caută pe Dumnezeu, cu dragoste şi credință.
  Icoana Betleemului este imaginea cea mai completa a lucrarii lui Dumnezeu, pentru mântuirea neamului omenesc.
  Iosif este icoana vechiului testamet.
  Icoana fagaduinței Lui Dumnezeu, a legii, profeților şi profețiilor ce anunțau Rasaritul cel de Sus.
  Sfânta Fecioară este icoana noului testament, este împlinirea celor fagaduite.
  Este biserica, cea una sfântă, care îl are pe Sfânta Masa, totdeauna, pe Fiul lui Dumnezeu, cel ce se jertfeste in fiecare liturghie, pentru mântuirea celor ce-l cauta cu credința şi-l asculta cu dragoste…
  Sgânta Fecioară, este PURUREA FECIOARĂ, precum biserica este asemeni şi neprihanita.
  Nimic, din cuvântul lui IPS Teifan, nu duce la trimiterea ta.
  2.Nae Ionescu, a fost un om de cultură, nu o autoritate patristica şi duhovniceasca autorizata sa dea astfel de sentințe.
  A spus ce a crezut.
  Dar nimic nu dovedeste, ca ce a spus este adevarat. Dimpotrivă…
  Cultura (la care se refera el), nu poate fi scara întinsa de Dumnezeul cel adevărat… ci de un altul…
  Cultura, este dar de la Dumnezeu, pentru nu lasa omul sa se dezumanizeze, sa-şi piardă definitiv omenia şi umanitatea, sub puterea lucrarii duhurilor întunericului. Însa nu mai mult de atât.
  Cultura, daca nu este autentic evanghelica, este umanism şi produs omenesc suta la sută.

  Neo arianismul şi înşelarea ce o… cultivă, nu a fost înțeles de Ionescu, la vremea de atunci, (pentru ca nici nu era, ce este astazi).

  Ori astazi această înşelare face prapad printre ortodocşi.

  Se propoveduieste, ca umanismul şi lucrarea omului. este una cu lucrarea tainelor bisericii lui Iisus Hristos, ca sunt comlementare si ca atât una cât şi cealalta sunt mântuitoare şi ambele sunt lucrari ale Harului divin.
  Cultura nu are nimic din lucrarea Harului, care (HAR), este lucrator numai şi numai prin tainele bisericii, celei una sfântă.
  Fara dubii.
  Lucrarea omului este una, lucrarea Harului este alta. Harul se primeste doar prin taine şi doar prin pocaința şi LEPADARE DE SINE, ori cultura se face exact invers. Harul lauda doar pe DUMNEZEU, iar cultura doar pe om şi lucrarea lui, chiar daca formal mai pomeneste sau mai trimite la Dumnezeu pe alocuri.

  Harul nu poate lauda pe om şi lucrea omului…
  De ce ?
  Pentru ca omul (tocmai), s-a lepadat de sine când a reuşit sa câstige HARUL.
  Mulți vor cadea in această înşelare grozava (datorita mândriei lor şi încrederii în judecata şi mintea lor).
  Sa nu uitam ce spun sf. Parinți… cum, ca la sfirşit doar trei (ortodocşi), dintr-o mie se vor afla în Adevar şi-n dreapta credință.
  Sa luam aminte.

 6. Pingback: ”IROD TRAIESTE PRINTRE NOI”. Stapanitorii acestei lumi Il doresc pe Dumnezeu AFARA nu numai din scolile publice, ci si din mintea si din inima copiilor”, cauta sa distruga chiar Biserica. LUCIFER SI IROD – cele doua profiluri ale celor
 7. Pingback: Pentru UN NOU INCEPUT BUN IN VREMURI FOARTE RELE pentru Biserica si pentru tara. GANDURI LA RASCRUCE DE ANI SI DE ISTORIE despre cele ce au fost si cele ce vor veni asupra noastra… | Cuvântul Ortodox
 8. Pingback: ”IROD TRAIESTE PRINTRE NOI”. “Stapanitorii acestei lumi Il doresc pe Dumnezeu AFARA nu numai din scolile publice, ci si din mintea si din inima copiilor”, cauta sa distruga chiar Biserica. LUCIFER SI IROD – cele doua profiluri al
 9. Pingback: Cuvant marturisitor al PS MACARIE la hramul Manastirii DOBRIC (audio + text): “VREMURILE SUNT FOARTE GRELE şi devin din ce în ce mai grele, însă în aceste vremuri trebuie să mărturisim. BISERICA ESTE UNA, NU POT FI MAI MULTE! În Biserica Ort
 10. Pingback: PASTORALA IPS TEOFAN LA NASTEREA DOMNULUI 2016. Intalnirea personala cu Dumnezeul cel viu si INDEMNUL LA A RAMANE IN BISERICA “în duh de comuniune şi dragoste, lucrând la mântuirea noastră, prin mărturisirea dreptei credinţe, zidindu-ne şi a
 11. Pingback: Cuvant puternic al Preasfintitului Ignatie Muresanul la Nicula despre ATACURILE SI MANIPULARILE LA ADRESA BISERICII in numele fals al “tolerantei”: “EUROPA ESTE MURIBUNDĂ, n-are nevoie de Biserică, de familie, de Dumnezeu. AVEȚI GRIJ
 12. Pingback: Cercetatu-ne-a pe noi de sus, Mântuitorul nostru… – PASTORALA MISCATOARE DE CRACIUN A MITROPOLITULUI IOAN AL BANATULUI: “De nu vom asculta glasul Evangheliei lui Hristos vom rămâne un popor nenăscut și o țară care se stinge. Doamn
 13. Pingback: DE CE VREI SA (MAI) VII LA NOI, DOAMNE? “Cine e atât de nebun încât să nu vrea să fie iubit cu o aşa iubire?”/ “X-MAS…” sau ce-a mai ramas din sarbatoarea Nasterii lui Hristos in lumea care a proclamat “moartea lu
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare