Actualizare cu traducerea integrala. POZITIA OFICIALA A MUNTELUI ATHOS PENTRU SINODUL PANORTODOX

31-05-2016 7 minute Sublinieri

124626_arhitectura-manastirilor-athonite

Pe 30 mai a aparut reactia oficiala a Sfintei Chinotite pe marginea Sinodului Panortodox.

Mai jos redam o traducere-rezumat a documentului (realizata de m.T.):

1. Sinodul Panortodox să evite termenul „Biserică” pentru eretici. Să folosească „dogme și confesiuni creștine”

2. Noțiunea de Unitate Bisericească are nevoie de clarificare: în această unitate aparțin doar membrii Bisericii Ortodoxe, ca trup a lui Hristos. Numai despre aceștia se spune că „să fie una precum și noi una suntem” după tâlcuirea de Dumnezeu purtătorilor părinți

3. Comportamentul și evoluția în dialogurile teologice nu odihnește turma Bisericii precum și Sf. Chinotită, comportament exprimat in diferitele texte oficiale ale diferitelor înțelegeri teologice cu creștinii de alte confesiuni precum și alte fapte liturgice (rugăciuni împreună, îmbrățișări liturgice etc.), lucruri care dau o imagine a unei false uniri cu aceștia. Este necesar să se clarifice că Biserica Ortodoxă în nici un chip nu va primi unitatea Bisericii ca o înțelegere (reglare) interconfesională sau ca participare la rugăciuni împreună sau alte practici liturgice.

4. Este cu neputință să nu ne exprimăm neliniștea intensă și bine întemeiatele noastre obiecții relativ la participarea ortodocșilor la Consiliul Mondial al Bisericilor.

5. Tradiția bisericească recunoaște ca ultim judecător al temelor de credință conștiința turmei Bisericii, conștiință exprimată de persoane alese sau din ierarhia bisericii sau poporul credincios, conștiință care se împlinește prin hotărâri în sinod.

6. Este necesar să se includă referința și la cele 7 Sinoade Ecumenice precum și a se face referire la celelalte sinoade care au avut ca temă diferențele dogmatice și bisericești cu ereticii (despre Filioque, harul creat, primatul papal etc.). Toate aceste referințe trebuie făcute cu o claritate extremă.

Vom reveni cu o traducere pe larg.

MountAthos

TRADUCEREA INTEGRALA

SURSA: ACTIVENEWS.RO

Sfînta Chinotită a Sfîntului Munte Athos Kareia, 12/25 mai 2016

Întru-tot-sfinției Sale Întru-tot-cinstitului nostru Părinte și Stăpîn Kyr, Kyr Vartolomeu În Fanar

Întru-tot-sfințite Părinte și Stăpîn

Fiește și cu adîncă cinstire întru Hristos cel înviat adresăm cu bucurie Întru-tot-sfinției Voastre salutul spre care lumea atîta tînjește «Hristos a înviat!».

Potrivit rînduielilor Ținutului nostru cel sfînt, ne-am întrunit în Sfîntă Sinaxă Dublă și am luat cu cuvenita cinste în discuție:

a.   Cinstita Voastră scrisoare patriarhală din 11 martie 2016 prin care Sfînta noastră Chinotită a fost informată despre Sfîntul și Marele Sinod ce va fi convocat și prin care ni s-a adus la cunoștință spre informare cele șase texte presinodale ce vor fi puse înaintea Sfîntului și Marelui Sinod spre aprobare.

b.  Enciclica Voastră patriarhală și sinodală din 20 martie a.c., în care se spune că scopul principal și însemnătatea Sinodului Panortodox este acela «de a face vădit că Biserica Ortodoxă este Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească unită în Taine, și îndeosebi în Dumnezeiasca Euharistie și în Credința Ortodoxă, dar și în sinodicitate», și se face cunoscut că «textele supuse Sfîntului și Marelui Sinod, asupra cărora s-a căzut la înțelegere la nivel panortodox, se fac publice și se pun la dispoziția oricărui credincios binevoitor spre încunoștiințare și informare, dar și pentru a-și spune părerea și ce așteaptă el de la Sfîntul și Marele Sinod».

Răspunzînd îndemnului părintesc al Întru-tot-sfinției Voastre, împreună cu toți părinții ce cu dumnezeiască dragoste se nevoiesc în Sfîntul Munte, ne rugăm stăruitor către singurul și adevăratul nostru Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos cel înviat, ca să binecuvinteze și să ducă la izbîndă înalta lucrare a Sfîntului și Marelui Sinod spre binele Bisericii Lui, și să arate într-adevăr unitatea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, a celei ce este însăși Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească.

Avînd în vedere acestea și cercetînd cu cuvenita luare aminte și cu deosebită grijă textele presinodale sîntem datori să Vă punem în vedere cu evlavie cele de mai jos:

Cinstim și prețuim după vrednicie Biserica mamă cea mare a lui Hristos și pe Voi, Patriarhul Ecumenic și părintele nostru. Neîncetat ne rugăm pentru mucenicescul Tron dintîi al Bisericii și sprijinim Patriarhia Ecumenică să-și poarte greaua Cruce pe care de ani îndelungați o duce pe umeri. Oridecîteori de ivesc chestiuni care neliniștesc conștiința sfintei Biserici Ortodoxe dăm glas cu cucernicie, cu plecăciune și dragoste fiască, precum făceau și părinții dinainte de noi, părerii și propunerilor noastre.

Constatăm strădania cea într-un glas și plină de rîvnă a Delegațiilor preasfintelor Biserici Ortodoxe de la Consfătuirile Panortodoxe Presinodale de a alcătui proiectele textelor presinodale care au fost făcute publice în urma hotărîrii Sinaxei cinstiților Întîistătători (21-28 ianuarie 2016).

Socotim că anumite puncte din aceste texte presinodale trebuie limpezite astfel încît să formuleze mai vădit tradiția de veacuri a Sfinților Părinți și moștenirea sinodală a Bisericii. Privitor la aceste puncte supunem cu smerenie părerea și propunerile noastre spre a fi evaluate și puse în valoare de Biserică.

Cel dintîi punct privește eclesiologia. Formularea «Biserica Ortodoxă, fiind Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească», a fost așezată pe drept ca un fronton la începutul textului «Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine», în sensul și cu înțelesul că dă glas unicității acesteia. Pe această temelie Sfîntul și Marele Sinod, ca organ sinodal superior Conferințelor presinodale, va trebui să completeze formularea din acest text și să evite folosirea termenului de «Biserică» pentru eterodocși, folosind în locul lui termenii de «credințe creștine și confesiuni». În felul acesta eterodocșii vor cunoaște cu totul limpede ce gîndim sincer despre ei noi, ortodocșii, cînd dialogăm cu ei. Urmînd această direcție, la punctul 2 al paragrafului 5 al acestui text, ar fi mai corectă formularea: «Biserica Ortodoxă cunoaște (în loc de recunoaște) existența istorică a altor confesiuni creștine…».

În continuare, noțiunea de unitate a Bisericii are nevoie, de asemenea, de limpezire. Noi credem că în unitatea Acesteia se află doar mădularele Bisericii Ortodoxe, ca Trup al lui Hristos, care sînt părtașe «slavei» (harului îndumnezeitor al Sfîntului Duh) pentru care s-a rugat Marele Arhiereu, Domnul nostru Iisus Hristos. Doar pentru aceste mădulare se spune «ca toți să fie una, precum Noi una sîntem», potrivit tălmăcirii de-Dumnezeu-purtătorilor Părinți (Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Ioan Gură-de-Aur, Sf. Chiril al Alexandriei). Este în folosul tuturor, al conștiinței de sine a turmei ortodoxe, dar și al eterodocșilor, să vorbim despre întoarcerea celor despărțiți la Biserica Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească, adică la Biserica noastră Ortodoxă, care  păstrează netulburată «legătura de nerupt care există între credința dreaptă și împărtășirea de Taine»1 așa cum i-au dat glas sfintele Sinoade Ecumenice.

Înțelegînd unitatea cu acest sens, Biserica «a cultivat totdeauna dialogul cu cei despărțiți de ea, cu cei de aproape și cu cei de departe», și în acest cadru poate ea da glas firii ei apostolești «în noile condiții istorice»2, cu scopul obiectiv de a netezi calea întoarcerii acestora la unitatea ei cea în Duhul Sfînt. Concret, propunem ca propoziția finală a articolului 5 – «a unității pierdute a creștinilor» – să fie formulată după cum urmează: «a revenirii întru Adevăr a creștinilor ce s-au îndepărtat de ea».

Al doilea punct la care textele presinodale vor trebui să sufere modificări astfel încît să redea conștiința de sine din toate vremurile a Bisericii îl reprezintă referirile la dialogurile intercreștine bilaterale și multilaterale. Felul în care se desfășoară și mersul dialogurilor teologice îi neliniștește pe mulți din turma credincioșilor Bisericii. De-a lungul vremii în felurite cazuri Sfînta noastră Chinotită s-a pronunțat prin texte oficiale împotriva acordurilor teologice cu eterodocșii și a protestat împotriva rugăciunilor comune și a altor acte de cult comune (îmbrățișări liturgice etc.), prin care se oferă imaginea unei false unități cu aceștia, așa cum se menționează în textul Sinaxei Duble Extraordinare din 9/22 aprilie 1980. Concret, în articolul 18 al textului intitulat «Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine» trebuie să apară limpede faptul că Biserica Ortodoxă nu poate nicicum să accepte unitatea Bisericii ca o ajustare interconfesională anume sau ca participare la rugăciuni comune și la alte acte de cult care crează confuzie în conștiința turmei credincioșilor ortodocși. De asemenea, nu putem să nu dăm glas neliniștii noastre apăsate și obiecțiilor noastre îndreptățite pentru participarea pe mai departe a ortodocșilor la «Consiliul Mondial al Bisericilor» (C.M.B.).

În al treilea rînd, cu privire la «Regulamentul de organizare și funcționare a Sfîntului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe», înțelegem dificultățile practice, fapt pentru care și lăsăm la o parte problematica generală privitoare la modul organizării și al participării egale a episcopilor. Totuși, în acest context, articolul 22 al textului «Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine», în care se menționează cine este «judecătorul suprem al chestiunilor de credință»3, poate fi alcătuit mai limpede prin lămurirea faptului că tradiția bisericească recunoaște ca judecător suprem al chestiunilor de credință conștiința turmei credincioșilor Bisericii, căreia îi dau glas cînd persoane singulare, sau sinoade ale ierarhilor, sau poporul credincios și care se adeverește prin hotărîri sinodale.

De asemenea, socotim că în hotărîrile Sfîntului și Marelui Sinod trebuie cuprinsă o mențiune la marile Sinoade ale Bisericii Ortodoxe de după Sinodul al VII-lea Ecumenic (cel din 879, de sub Sf. Fotie cel Mare și cele din 1341-1351, din vremea Sf. Grigorie Palama, și cele care au invalidat pseudo-sinoadele unioniste de la Lion și de la Ferrara-Florența), fiindcă prin menționarea acestor Sinoade diferențele dogmatice și eclesiologice ale eterodocșilor (Filioque, harul creat, primatul papal etc.) se lămuresc pe deplin.

Al patrulea punct, și ultimul care ne privește, are în vedere duhul textului «Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană». Textul se deosebește prin sensibilitate duhovnicească. Socotim, însă, ca părinți athoniți și moștenitori ai tradiției nevoinței isihaste, că el ar putea fi completat în chip mai potrivit (îndeosebi în paragraful VI – 13) cu o mențiune mai dezvoltată la antropologia și cosmologia ortodoxă corespunzătoare așa cum au fost ele formulate în principal de Sf. Grigorie Palama. Concret, se poate completa astfel:

«Dumnezeu se poate descoperi omului în părtășia nemijlocită cu el cînd acesta din urmă pune în lucrare nevoința cea după Hristos și Îl caută necontenit prin rugăciunea minții. Scopul acestei duhovnicii aspre și tainice este îndumnezeirea, adică trăirea personală de către cel ce se roagă a dumnezeieștii Lumini a Schimbării la Față. Condiția neapărată a celor de mai sus este aceea că împlinirea personală, părtășia cu Dumnezeu și descoperirea Lui se izbîndesc doar în cîmpul Bisericii. Toată lupta nevoinței se lucrează doar cu Harul lui Dumnezeu, iar nu neatîrnat de el (adică prin aplicarea de diferite tehnici întîlnite în felurite curente misticiste vechi și contemporane sau prin dezvoltarea autonomă a inteligenței și gnozei umane).

În acest cadru, locul central îl ocupă deosebirea dintre ființa și lucrările nezidite ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi rămîne omului de neajuns, ci vine în legătură nemijlocită și în părtășie personală cu el prin lucrările Lui nezidite. Astfel, omul participă la viața dumnezeiască și se face dumnezeu după har. Lucrarea lui Dumnezeu nu este o oarecare putere nedeslușită sau o supraputere, ci este Dumnezeul treimic viu și personal, Care se face ajuns și părtășibil omului, intră în istoria și în viața lui, pentru ca astfel „să se facă părtaș dumnezeieștii firi” purtînd „după chipul” și mergînd spre „după asemănare” prin nevoință, viață virtuoasă și nepătimire».

Prin calea îndumnezeitoare de mai sus vine în inima omului pacea cea după Hristos, «pacea de sus», pace care trebuie să înfrunte noțiunea de pace lumească pe care o urmăresc inițiativele și manifestările interreligioase.

Întru-tot-sfinție Părinte și Stăpîn,

Prețuind deosebit de profund ostenelile celor ce au trudit la Conferințele presinodale, putem spune, în concluzie, că textele presinodale au nevoie de unele îmbunătățiri, pentru ca ele să dea glas cugetării sobornicești a sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Vă aducem fiasca rugăminte ca, între altele, să aveți în vedere propunerile noastre înfățișate aici după chibzuire, luare aminte și rugăciune, astfel încît Sfîntul și Marele Sinod să «constituie expresia autentică a tradiției canonice și a practicii bisericești de veacuri pentru funcționarea sistemului sinodal»4 al Bisericii. Atunci bucurie mare se va face în cer și pe pămînt și vor fi evitate eventuale despărțiri și schisme, și toată turma credincioșilor Bisericii «cu o gură și cu o inimă» va slăvi pe Preasfîntul Dumnezeu cel în Treime, nădejdea mîntuirii întregii lumi.

Acestea fiind spuse, ridicînd din toată inima calde rugăciuni către Domnul cel ce a înviat pentru Întru-tot-sfinția Voastră și pentru ducerea la bun sfîrșit a Sfîntului și Marelui Sinod ce s-a convocat, rămînem ai Voștri cu preaadîncă cinstire și fiască dăruire

Toți reprezentanții și întîistătătorii celor 20 de Sfinte și cinstite Mînăstiri ale Sfîntului Munte Athos adunați în Sinaxă Dublă Extraordinară

 

1  Textul al V-lea al Conferinței Panortodoxe Presinodale – «Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine» -, paragraful 3.

2  Idem, paragraful 4.

3  Idem.

(Tălmăcire din neogreacă îngrijită de părinții Schitului românesc Prodromu de la Sfîntul Munte Athos)

stavros-ag-orous-in


Categorii

"Marele Sinod Panortodox" (de la Creta - inainte si dupa), Ecumenism, Sfanta Chinotita (Muntele Athos)

Etichete (taguri)

, , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

72 Commentarii la “Actualizare cu traducerea integrala. POZITIA OFICIALA A MUNTELUI ATHOS PENTRU SINODUL PANORTODOX

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor pregatite pentru SINODUL PANORTODOX. Modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII SI RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ Analiza IPS Hierotheos Vlachos
 2. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor SINODULUI PANORTODOX. Propuneri de modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII si RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ IPS Hierotheos Vlachos despre PR
 3. Pingback: EXCLUSIV: propunerile SFANTULUI SINOD AL BISERICII GEORGIEI asupra documentelor SINODULUI PANORTODOX. Modificari substantiale aduse textelor despre CASATORIE, MISIUNEA BISERICII si RELATIILE CU LUMEA CRESTINA/ IPS Hierotheos Vlachos despre PROBLEMELE ESEN
 4. Pingback: BISERICA BULGARIEI se RETRAGE de la SINODUL PANORTODOX | Cuvântul Ortodox
 5. http://corortodox.blogspot.ro/2016/06/scrisoarea-oficiala-si-integrala.html

  Ma minunez, cata intelepciune si dragoste au calugarii din Sfantul Munte intr-o chestiune asa spinoasa. E vizibil(abia acum pentru mine:P) ca duhul PS Longhin in aceasta privinta este un pic exagerat, probabil latinitatea isi spune cuvantul:)

 6. @ Robert:

  Nu stiu daca latinitatea sau tocmai mai degraba influentele slave si focul mare al ravnei inimii, care are doua taisuri, precum stim si de la Sfantul Apostol Petru… Iar in acest caz au fost si o multime de “binevoitori” amestecati, inclusiv furnizand informatii false. Din aceea care nu de ieri-de azi, se ocupa cu semanarea de PANICA si… “acolo unde nu era frica”. Acuma am impresia ca sunt multi cam dezamagiti de turnura pozitiva (pentru Biserica, nu pentru organizatori) a asa-zisului Mare Sinod, fiindca li se cam ia apa de la moara si… ce mai fac ei acum, cu ce pretext vor mai cere “sa se faca cernerea apelor”, sa se intrerupa pomenirea Patriarhului si sa se rupa Biserica?

 7. In al doilea rand, constat cu durere ca toata tevatura asta a reusit sa scoata la lumina “cele ascunse in multe inimi”. De pilda, cum ambitiile si orgoliile pot provoace intunecare, dezbinare si sa transforme conlucrarea in competitie, in lupta pentru intaietate sau… exclusivitate. Pana la urma, la nivel duhovnicesc se face adevarata cernere pentru fiecare.

 8. @ admin 2

  Ar trebui totusi sa ne gandim, macar putin, ca lucrurile incep sa ia o turnura buna pentru Biserica si datorita tuturor acelora care nu au tacut si au strigat impotriva a ceea ce se pregatea pentru acest “sfant si mare sinod”.

  Pe langa atatia episcopi, preoti, calugari si mireni, inclusiv Muntele Athos a strigat cu putere, iar cand strigatele tuturor au inceput sa-si faca efectele, au coborat un pic glasul, pentru dragoste. Caci tot pentru dragoste au fost si strigatele.

  Cu siguranta ca amenintarile unei viitoare nepomeniri, inclusiv din partea Muntelui Athos, precum si amenintarile de neprimire a niciunei hotarari care nu este in concordanta cu cele 7 (9) Sfinte Sinoade, i-a facut pe unii dintre ierarhi participanti la “sinod” sa dea un pic inapoi.

  Sa nu uitam ca Muntele Athos nu l-a pomenit 50 de ani pe patriarhul ecumenist.
  Poate ca unii dintre episcopi, credem noi dupa mintea noastra, s-au infierbantat putin. Poate ca parintele Longhin s-a grabit … sau poate nu. Nu stim noi cat au cantarit la Dumnezeu cuvintele si faptele fiecaruia dintre ei.

  Spre exemplu:
  Ia foc o casa, iar unii zic sa asteptam sa vedem ca poate se stinge singura. Iar altii sar si arunca galeti cu apa. Dupa ce se mai domoleste focul si da semne ca poate fi stins si sa nu ramana prea mari pagube, aia care asteptau sar si ii mustra pe ceilalti care au aruncat primele galeti cu apa si datorita carora nu s-a intins focul la toata casa, spunandu-le: vedeti ca a-ti gresit, ca v-ati infierbantat si a-ti sarit voi repede sa aruncati cu apa cand uite ce mic e focul.

  Eu cred ca toti au procedat corect. Asta inseamna sa sari si sa nu taci cand se primejduieste credinta. Si vad ca a avut efect. Sau cel putin, pare sa se mai linisteasca apele in Biserica. Dar s-ar putea totusi sa fie si linistea dinaintea furtunii.

  Mila lui Dumnezeu sa fie peste noi … in rest, ramane sa vedem cum vor evolua lucrurile la intrunirea “panortodoxa”.

 9. Interesanta pozitia Athosului. Si – slava Cerului! – denota ca parintii aghioriti au credinta prea tare si smerenia prea autentica, incat sa-si piarda la primii nori negri sangele rece si sa incepe sa strige isteric ca se scufunda corabia. :))

  Revenind la subiect: In primul rand observ ca evita termenul `eretici` (ceea ce mi se pare perfect adecvat: faptul ca ii consideri cazuti in erezie e una, dar sa exprimi asta ca atare intr-un cadru oficial, cand sunt atatea alte moduri limpezi de a o spune mi se pare ca se cheama a-ti da cu stangu-n dreptu’). In schimb, inlocuiesc `recunoaste` cu `cunoaste` (`…existenta altor confesiuni crestine`). Smart move.. 🙂

  In al doilea rand nu vad nici o obiectie privind textul cu casatoriile…poate este si nu o vad eu, nu stiu..

 10. @admin2:

  De acord cu tine….din pacate 🙁

 11. Slugă netrebnică este binevenit comentariul tău, inclusiv: “s-ar putea totuși să fie și liniștea dinaintea furtunii.” Aș sublinia cuvânt cu cuvânt ce ai scris în el. Subscriu.

 12. @ sluga netrebnica:

  Cred ca ne referim la lucruri diferite si de asta nu ne intelegem, in aparenta. De la inceput am perceput ca e un val care distorsioneaza perceptia lucrurilor, nu foarte mult, dar suficient incat sa para ca nu mai vorbim aceeasi limba 🙂 Parintele Longhin se exclude din aceasta discutie, din punctul meu de vedere, fiindca e un om minunat si chiar atunci cand greseste putin, tot nu poate sa nu-ti fie drag. Nu doar fiindca a facut lucruri extraordinare la Banceni, ci pentru ca este un om drept, curat, care arde sincer pentru turma sa, cum putini o fac. Eu in alta parte/ in alte parti am batut, iar daca nu s-a inteles… imi pare rau. Cert este ca mi se pare o inselare incomensurabila sa ma cred eu salvatorul Bisericii si ca, vezi Doamne, daca nu strig eu, asa infierbantat, patimas si plin de ravna trupeasca (“de-a dreapta”) gata, nu mai are cine striga, iar daca s-a rezolvat ceva, atunci sigur e pentru ca nu am tacut eu. Cum zicea Parintele Pantelimon, galagia imensa a patimilor din noi nu ne lasa sa mai vedem limpede si nici sa mai auzim soapta delicata a Duhului. Nici sa-l auzim pe cel de langa noi ce spune cu adevarat. Sa nu ne inselam, fratilor, Biserica are inca multi stalpi, de la Sfantul Munte (care, apropo, pana nu demult era si el hulit de unii tocmai fiindca… tace!) si pana la ierarhii multor Biserici, care nu si-au plecat si nu-si vor pleca capul in fata lui Baaal. Iar aceia au grait fara nicio legatura cu zarva creata de altii, in cu totul alte tari, ci din convingerile lor. Biserica nu cade, oricate interese ar fi catre aceasta din partea celor infiltrati acolo sus, noi insa cadem in indoiala asupra ei si degrab ne plecam spre cugete tulburi, asta e adevarul.

  In problemele insa care nu au legatura cu dogmele, cu ecumenismul, ma intreb: cine mai striga ca unora li se rapesc copiii si ca tuturor ni se ucid sufletele copiilor?

 13. @ Lucian-Octavian:

  L-ai vazut speriat de moarte si pe parintele Dionisie, si pe alti duhovnici ai nostri la care ai mai fost in ultima vreme, asa-i? Doamne, iarta-ne, ca nu stim ce vorbim!

 14. Si parintii de la Oasa, de exemplu, perfect ignorati si aici, asa-i ca sunt orbiti, inselati, fiindca nu dau alarma si nu vad ce vedeti voi ca fiind ceva ceva care sta sa se intample chiar acum si nu striga Lupul inainte de vreme? Pai mergeti si spuneti-le asta in fata si veniti sa aduceti apoi si aici raspunsul lor…

 15. Amin!
  Iartă-mă! Sunt un om prost.

 16. Sincer, as prefera si alte exprimari ale smereniei, mai mult de fond decat de forma 🙂

 17. @S.N.

  Muntele Athos, daca tot e invocat, e pilda, exemplu pentru toti cei care vor sa vada cum se marturiseste, ce tinuta e necesara, ce limbaj se foloseste. In niciun caz Muntele Athos nu a “strigat” si nici nu a amenintat cu intreruperea comuniunii. Exista un fel de apel (scris de altcineva) semnat doar de cativa parinti athoniti, insa el nu e reprezentativ decat pentru acei parinti, nici macar pentru obstile lor, si nici nu a avut vreun impact. De zeci de ori mai importante au fost luarile de pozitie oficiale ale obstilor athonite si aceasta luare de atitudine a Kinotitei, care au impact real asupra intregii ortodoxii.

  In plus, consider ca teoria strigatului este gresita, mai ales in contextul unor infruntari de pozitii unde e esential cuvantul/argumentul. Strigatele nu fac altceva decat sa acopere marturia buna adusa de cei care chiar au ce spune, si ele, atunci cand sunt ale unei minoritati, sunt folosite pentru a ironiza, minimaliza si anula temeinicia opozitiei. Tocmai de aceea una din tacticile folosite de cei vicleni este crearea unei false opozitii care sa se manifeste zgomotos si scandalos, punand probleme false, pentru a duce in ridicol temele importante.

 18. Bine zici și cu fondul și cu forma. Dar nu schimbă cu nimic adevărul simplu: că sunt un prost. Și obraznic. Și neascultător.

  Vrei sa știi de ce? Deși probabil nu îmi vei publica răspunsul. A nu-știu-câta oară. 😉

  Dar ca să încheiem într-o notă autentică, să vă povestesc frățiilor voastre cum ziceau strămoșii noștri în astfel de okazii.ro:

  Bună sara babă!
  Mulg vaca dragă.
  No, acasă țî fecioru’?
  Nu dă vaca cu picioru’.
  Măi babă, tu ești cam surdă!
  Cum o mulg o țâp în ciurdă.
  🙂

  Mila Domnului să fie cu noi cu toți.

 19. Mda, cam asa ceva. Ramanem sa (ne) intrebam cine o fi baba surda si cine prostul 🙂 Amin!

 20. Oare acest raspuns a fost redactat inainte de a se sti despre neparticiparea Bulgariei?
  https://graiulortodox.wordpress.com/2016/06/04/enciclica-catre-popor-a-sfantului-sinod-al-bisericii-greciei-cu-privire-la-sfantul-si-marele-sinod/
  De ce a fost nevoie de o intarire a neparticiparii Bulgariei?
  http://lonews.ro/sfantul-si-marele-sinod-panortodox/22724-zborul-delegatiei-bulgare-spre-creta-anulat-nou-comunicat-decizia-ramane-categorica.html

  Oare care va fi raspunsul oficial al organizatorilor Sinodului la reactia Sinodului local al Bulgariei?
  Oare exista totusi posibilitatea ca sa nu se amane Sinodul? M-am bucurat prea repede?!

  A aparut o petitie tardiva pe Internet a unor frati de-ai nostrii. Cred ca mai potrivit ar fi fost sa se ceara retragerea din CMB, asa cum a procedat Biserica Bulgariei.

  Au avut dreptate parintii de la Oasa ca era prea putin probabil ca toti sa greseasca. Bine ar fi fost ca numarul celor care gresesc sa fie cat mai mic. Cu cat este mai mare acest numar cu atat timpul in care vrajmasul va lovi in Biserica este mai aproape.

  A aparut la un moment dat pe internet un Memorandum care-mi parea ireal dar vazand ca multe puncte de acolo sunt atinse (Reactia PS Ilarion (Rusia), atacurile asupra copiilor nostrii, atacurile asupra familiei, incercarile de privatizare a asistentei sanitare, Sinodul, concertele din biserici, ….) incep sa ma intreb daca n-o fi real?!

 21. @ admin

  Spuneti: “Exista un fel de apel (scris de altcineva) semnat doar de cativa parinti athoniti, insa el nu e reprezentativ decat pentru acei parinti, nici macar pentru obstile lor, si nici nu a avut vreun impact.”

  Numai cine nu a citit scrisoarea parintilor din Muntele Athos, precum nu a citit nici integral comunicatul oficial al Muntelui Athos, deci numai acela poate sa spuna ca nu este reprezentativ si ca nu are nici-o legatura cu ultimul comunicat din Muntele Athos. In afara de aceasta posibilitate, mai exista si posibilitatea de neintelegere sau de rea vointa.

  Comentariul pe care mi l-ati cenzurat nu continea nici-un cuvant de-al meu, ci doar scrisoarea acelor monahi athoniti despre care spuneti ca “nu e reprezentativ decat pentru acei parinti”.

  Insa eu vad ca Sfantul Munte a dat un comunicat oficial aproape identic cu acea scrisoare.

  Oricum, bine nu cred ca va fi deloc. Capii “Intrunirii panortodoxe” nu vor da inapoi deloc, cel mult isi vor schimba limbajul viclean cu altul si mai viclean. Ei si-au luat in calcul toate aceste opuneri, tocmai de aceea s-au autointitulat “sinod mare si sfant” si au amenintat chiar dinainte ca vor afurisi pe cei care nu vor primi hotararile lor. Va fi o mare dezbinare, schisme si aiureala in toata turma, de pretutindeni.

 22. @S.N.

  Chiar nu se compara cele doua. Adresarea din linkul acela este o somatie, nu contine niciun fel de respect si trateaza “adrisantul” de sus. Fermitate nu inseamna aroganta. Apoi, se tine o lunga poliloghie despre oprirea pomenirii. Nu am vazut asa ceva in textul scurt si concis din Muntele Athos. Asa cum nu am vazut nici asemenea rationamente incalcite:

  6) Nu retrag temele privitoare la post și la a doua nuntă a clericilor, teme care, prin simplul fapt că au fost puse în dezbatere, constituie încă o dovadă că Sinodul acesta are ca scop desființarea treptată a postului, imitîndu-i în aceasta pe catolici. Fiindcă o Biserică în care nu există nevoință și viață răstignită nu duce niciodată la Înviere, ci la moarte duhovnicească, gonind pe Sfîntul Duh și ducînd la deplina secularizare.”

  Adica faptul ca documentul reafirma importanta postului este echivalat cu desfiintarea lui. Nu se poate, e pur si simplu noaptea mintii. Ar fi ca si cum ai spune ca Sinoadele Ecumenice care au reluat si au intarit invataturile precedente le-au desfiintat prin simplul fapt ca le-au reluat in dezbaterile lor.

  E posibil sa fie, insa, o explicatie pentru asemenea fracturi logice si o asemenea proasta calitate teologica a unora din textele care circula sub eticheta de “athonit”: nu sunt facute de parintii care au semnat. Cunoastem cazuri, de aceea ne exprimam atat de ferm.

 23. Rusine patriarhului Rusiei!!!
  De ce graba aceasta de a se tine totusi Sinodul? Graba, ne spun parintii Bisericii, este de la diavol. De ce vrea patriarhul Kiril ca sa grabeasca tinerea acestui Sinod? Ii este teama ca dandu-se timp, Biserica poate lucra nestingherita de termene? Dupa ce ca abia in ianuarie au fost facute publice documentele Sinodului, dupa ce au iesit la iveala atatea nemultumiri, dupa ce Biserica Bulgariei a iesit in fata si a incercat obtinerea unei solutii bune pentru Biserica totusi patriarhul Kiril tine ca in doua saptamani sa le “rezolve” pe toate. Ce interese are? Cred ca este dorinta de putere, asa cum arata si observatia cu locul pe scaune in timpul Sinodului. Transpare din tot ceea ce face acest patriarh ca-si doreste locul de lider in Biserica ortodoxa. Boala este veche, au avut-o si apostolii, si Cain iar cel rau se foloseste de ea ca sa loveasca in Biserica. Ce va urma oare? Nu pot sa nu ma gandesc la presiuni exercitate asupra celor care au pus viata turmei lui Hristos inaintea oricaror altor interese. Ma gandesc la ceea ce a spus parintele Dionisie de la Colciu cu privire la felul in care patriarhul Teoctist (Domnul sa-l odihneasca!) a fost amenintat de ambasadorii americani pentru a accepta homosexualitatea. Trebuie sa ne rugam pentru arhiereii nostrii sa-i lumineze si sa-i intareasca Dumnezeu si de va fi cazul sa aleaga mai bine (asa cum am mai spus) ultima fericire decat tradarea lui Hristos. Tacerea din Biserica noastra spune multe. Trebuie sa ne rugam si pentru frații noștri români aflati in patriarhia Rusiei. Dumnezeu sa-i intareasca si pe ei. Ce vremuri traim fratilor!

 24. @Sanziana:

  🙂

  Greu cu sinoadele astea…

  Biserica Bulgariei a anuntat retragerea de la Sinodul Panortodox pentru ca le-au cerut-o rusii. Ierarhii lor sunt in stransa legatura cu cei ai Moscovei, iar patriarhul bulgar tocmai ce a primit nu stiu ce medalie si onoruri acolo. Oricum, legaturile dintre bulgari si rusi nu sunt o noutate.

  Apoi, din stirea parcursa, Biserica Rusiei nu a facut altceva decat sa profite de revendicarile diferitelor biserici autocefale pentru a-si intari pozitia fata de Patriarhul Ecumenic. In sensul in care acela nu a avut nicio reactie la niciuna din pozitiile bisericilor autocefale, lucru speculat de rusi, care vor juca rolul impaciuitoristilor (sperand, astfel, sa controleze mai bine Sinodul Panortodox si sa aiba ascendent asupra lui PF Bartolomeu). Asta-i jocul. Si, pana la urma, ce vor rusii e cam atat de peste mana incat e un fel de anunt pre-oficial al anularii Sinodului, parerea mea.

 25. Ce convenabil! Iacata cum BORu devine initiator/coordonator de proiect. N-as fi zis ca pr. Aldea e atat de bine informat. Totusi, interfax mai are si o mica-mare diferenta fata de ria:

  “Anumite grupuri din unele biserici ortodoxe locale, a criticat, de asemenea, proiectul de document al Consiliului, care reglementează atitudinea Bisericii Ortodoxe cu alte culte creștine. Aceste grupuri se vedea acest document, “ecumenismul” și insistă asupra faptului că ea catolicii și protestanții nu este numit “biserici” și eretici care au rupt departe de Biserica Ortodoxă ca singurul și adevărat.

  Consiliul pan-ortodox nu a întrunit peste o mie de ani și se pregătește mai mult de o jumătate de secol. Toate deciziile privind aceasta vor fi luate prin consens. Fiecare biserică locală va fi o delegație de 24 de episcopi, ci vocea fiecărei Biserici va fi una. Ordinea de zi nu se va face probleme necoordonate, precum și toate proiectele de documente care urmează să fie adoptate în acest forum sunt publicate informații cu privire la inițiativa Bisericii Ruse.

  Membrii Consiliului ar trebui să accepte documentele referitoare la următoarele teme: relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, post, căsătorie, misiunea Bisericii în lumea modernă, în grija diasporei ortodoxe.” (trad google) http://www.interfax-religion.ru/?act=dujour&div=430

 26. @admin
  Sa dea Domnul sa se mai amane vreo suta de ani!

 27. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1629616980697783&id=100009484907272

  “Constat pe zi ce trece că teologii se înmulţesc şi credincioşii se împuţinează!”

  Un aforism excepțional al Părintelui Costin Jacob!

 28. @ admin2: ar fi bine sa fie asa, caci teolog este cel ce-L cunoaste pe Dumnezeu din proprie experienta, intai de toate si mai apoi vorbeste despre El.

 29. Deci si par. Aldea ca si Athosul gasesc pertinent documentul cu casatoria. Ma bucura aceasta pozitie pt ca la o lectura atenta si obiectiva documentul e f rezonabil dupa mine.

  @admin2:

  Geniala reflectia parintelui! :)) Sinteza exacta a ratacirii care face ravagii vad prin biserica noastra. Pt urechile care aud, desigur…

 30. @Doroteea
  Totuși Biserica Greciei condamnă documentul referitor la căsătorie. Intră în directă contradicție cu canonul 72 al Sinodului VI Ecumenic.
  Ca discuție, nu are o legătură directă botezarea copiilor cu acceptarea căsătoriei. O iconomie aș vedea-o în sensul în care partea neortodoxă ar avea intenție să devină ortodoxă. Altfel, acea „iubire de oameni” invocată sună cam prea departe de sensul evanghelic și mult mai aproape de sensul pătimaș. Pe deasupra, interesat la modul lumesc de a întări rândurile ortodocșilor prin mijloace greșite.

 31. Pingback: Mesajul Patriarhului Daniel pe tema SINODULUI PANORTODOX: Vom asculta toate propunerile facute de Bisericile autocefale si vom incerca sa contribuim la ameliorarea textelor./ Declaratii ale IPS Ilarion Alfeyev: DOCUMENTELE SINODULUI TREBUIE AMENDATE DACA
 32. Pingback: “SINODUL PANORTODOX” – Mesajul PF DANIEL la sedinta SF. SINOD: “Vom asculta toate propunerile si vom contribui la ameliorarea textelor. Sa ne rugam ca Duhul Sfant, nu duh lumesc, sa calauzeasca lucrarile!”/ PATRIARHUL ECUMENI
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare