REZISTENTA ANTI-FRACKING DIN VASLUI. Contestarea AVIZELOR DE MEDIU acordate CHEVRON si a stabilirii ZONEI SPECIALE din PUNGESTI/ Precedent CEDO pentru demararea abuziva a exploatarilor?

11-02-2014 16 minute Sublinieri

gaze de sist exploatare

Sesizare prealabila în sensul Legii 554/2004, privind contenciosului administrativ

Domnule Director al Agenţiei de Protecţia Mediului  Vaslui Subsemnaţii ( CUCU GHEORGHE + persoanele nominalizate în tabelul anexa ),

în  temeiul H.G. 445 / 2009, art. 24 şi 25

S  O  L  I  C  I  T  Ă M

–       revocarea, în totalitate, a actului administrativ intitulat Acord de mediu, eliberat de Agenţia de Protecţia Mediului Vaslui pentru sonda Puieşti 1 B;

–       motivele pentru care solicităm revocarea respectivului act administrativ, sunt următoarele:

1.  Acordul de Mediu este nelegal intrucat A ÎNCĂLCAT PREVEDERILE  Legii 86/2000, referitoare la procedura emiterii acordului de mediu

2.  Acordul de Mediu este nelegal intrucat trebuia sa evalueze impactul de mediu pentru intreaga investitie
         2.1.Evaluarea investitiei trebuie sa cuprinda operatiunile de explorare-dezvoltare- exploatare;

2.2.Chiar daca trebuia evaluata doar faza de explorare, aceasta nu a fost evaluata complet.

3. Acordul de mediu nu are la bază consultarea publicului inainte de elaborarea indrumarului

4. Acordul de mediu incalca Legea petrolului nr. 238/2004

5. Acordul de mediu este emis in baza unui contract de concesiune ilegal

6. Acordul de mediu depaşeşte prevederile contractului de concesiune petrolieră in baza caruia este emis

7. Acordul de mediu nu respecta prevederile Ordinului Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 863/26.09.2002

7.1. Acordul de mediu are la baza o etapa a definirii domeniului evaluarii nelegală;

7.2. Acordul de mediu incalcă prevederile Ordinului 863/2002 privind consultarea publicului;

7.3. Acordurl de mediu incalcă prevederile ordinului privind luarea in considerare a tuturor informatiilor relevante pentru luarea deciziei;

7.4. Rapoartul de evaluare care a stat la baza emiterii Acordului de mediu încalcă Ordinul nr. 863/2002 intrucat nu contine informatii complete despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice;

7.5. Raportul de evaluare care a stat la baza emiterii Acordului de mediu încalcă Ordinul nr. 863/2002 intrucat nu contine informatii despre alternativele studiate;

7.6. Acordul incalcă Ordinul nr. 863/2002  intrucat nu contine informaţii privind publicul potenţial nemulţumit.

8. Acordul de mediu a fost emis cu incalcarea Legii protectiei ecosistemelor umane

9. Acordul de mediu este vădit neoportun

9.1. Acordul de mediu încalcă recomandările Uniunii Europene în domeniul explorării/exploatării gazelor de şist;

9.2.  Acordul de mediu este dat in ciuda exprimarii opiniei publice in sensul interzicerii operatiunilor care fac obiectul acestora.

10. Acordul de mediu încalcă LEGISLATIA EUROPEANA

10.1. Acordul de mediu încalcă recomandarile Uniunii Europene în domeniul explorării/exploatării gazelor de şist;

10.1.1. Riscurile asociate legislatiei europene deficitare, conform Raportului Parlamentului European din 2011;

10.1.2. Riscurile asociate legislatiei europene precare, conform Studiului Comisiei Europene din august 2012.

10.2. Acordul de mediu este dat pentru proiecte care presupun explorarea si exploatarea gazelor de sist printr-o metoda controversata

10.2.1 Riscuri asupra apei subterane, apei de suprafata si resurselor de apa;

10.2.2. Riscuri asupra mediului si sanatatii ce privesc emisiile in aer, ocuparea terenului si biodiversitatea;

10.2.3 Riscuri asupra mediului si sanatatii ce privesc nivelul de zgomot, seismicitatea, impactul vizual si traficul.

 10.3 Acordul de mediu este dat impotriva opiniei publice care s-a exprimat in sensul interzicerii operatiunilor care fac obiectul acestora.

11. Acordul de mediu nu ţine cont de pericolul de contaminare a apelor subterane

11.1 Rapoartele internaţionale privind impactul asupra mediului atesta patrunderea fluidului de fracturare si a fluidului de foraj in apele subterane.

11.2 Studiile stiintifice atesta contaminarea apei potabile ca urmare a explorarii si exploatarii gazelor de sist.

12. Acordul de mediu nu ţine cont de studiile întocmite la nivel european

12.1 Rezolutia Parlamentului European din 2012 confirma existenta riscurilor de mediu la explorarea si exploatarea gazelor de sist.

12.2 Raportului Parlamentului European din 2011 confirma existenta riscurilor de mediu la explorarea si exploatarea gazelor de sist.

12.3 Raportul Comisiei Europene confirma existenta riscurilor de mediu la explorarea si exploatarea gazelor de sist. 

12.3.1 Riscuri asupra apei subterane, apei de suprafata si resurselor de apa;

12.3.2 Riscuri asupra mediului si sanatatii ce privesc emisiile in aer, ocuparea terenului si biodiversitatea;

13. Acordul de mediu este nelegal având în vedere şi următoarele aspecte :

13.1  În adresa nr. 2992 / 12.04.2013, a Agenţiei de Protecţia Mediului Vaslui înaintată către Mihail Fâcă, peşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului arată:
„Stimate domn, având în vedere că în cazul proiectelor de explorare de gaze de şist, se aplică o tehnologie emergentă  pentru care nu există date suficiente, A.P.M. Vaslui este în situaţia de a solicita expertiză pentru derularea procedurii de emitere a acordului de mediu.”

 13. 2 A.P.M. Vaslui acceptă ca evaluarea impactului asupra mediului, cauzat de explorarea gazelor de şist, să fie realizată la comanda şi pe banii companiei Chevron S.R.L., de către un oarecare S.R.L. din România, fără ca acesta să aibă o minimă experienţă în domeniu şi nici obiectivitatea necesară faţă de investitor !

13.3 Ministerul Economiei, în Scrisoarea răspuns nr. 170406/12.02.2013, adresată populaţiei din judeţul Vaslui, recunoaşte că : „În România, ca şi în Europa, există o serie de probleme privind cadrul general de reglementare specific domeniului : Nicăieri nu sunt menţionate în legislaţie gazele neconvenţionale. România are legislaţie privind concesionarea doar pentru explorare şi exploatare de petrol şi gaze în rezervoare convenţionale. Gazele de şist intră în categoria <<NECONVENŢIONALE>>, pentru care, în prezent, nu există o legislaţie adecvată.”

       13.4  Sunt încălcate de asemenea prevederile Constituţiei României, respectiv  art 35 care arată că:
Alin(1) :” Statul recunoaşte dreptul  oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos, echilibrat ecologic „

Alin(2 :” Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

sau ale Codului Civil / 2012, care la art. 61 privind garantarea drepturilor inerente fiinţei umane, arată că:

Alin(1) :” Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege „

Alin(2) :” Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau ştiinţei
     13.5  Acordul de mediu nu ia în considerare prevederi stabilite la nivel U.E. sau internaţional cum sunt:

13.5.1 Decizia Parlamentului European din data de 09 octombrie 2013 care precizează că evaluarea adecvată a impactului asupra mediului este o cerinţă obligatorie.

13.5.2 Legile care guvernează ţările U.E. şi care îndeamnă la precaujie şi acjiuni preventive privind activităţile economice care pot provoca oamenilor probleme grave de sănătate şi mediului distrugeri până la dezastre.

13.5.3 Prevederile art. 191 din Tratatul privind funcţionarea U.E. care arată că „efectele asupra mediului trebuie luate în considerare cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică şi luare de decizii„.

13.5.3.1 Aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice şi privat, care pot avea efecte semnificative asupra mediului, ar trebui acordată numai după ce s-a efectuat o evaluare a posibelelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra mediului. Evaluarea respectivă ar trebui să se desfăşoare pe baza informaţiilor adecvate, furnizate de către iniţiatorul proiectului, care pot fi completate de către autorităţi şi de către publicul care ar putea fi interesat de proiectul respectiv.

13.5.3.2 Pentru proiectele care constituie obiectul evaluării ar trebui să se furnizeze o anumită cantitate minimă de informaţii referitoare la proiect şi la efectele sale.

13.5.3.3  Efectele pe care le are un proiect asupra mediului ar trebui evaluate pentru a se ţine seama de eforturile de a proteja sănătatea umană, de a contribui prin intermediul unui mediu mai bun la calitatea vieţii, de a asigura păstrarea diversităţii speciilor şi de a conserva capacitatea de reproducere a ecosistemului, ca resursă fundamentală de viaţă .

13.5.3.4 Acordul de mediu nu ia în considerare obiectivele Convenţiei AARHUS printre care se numără dorinţa de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu, pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării personale.

13.6  Acordul de mediu nu ia în considerare Art. 8 din Directiva Europeană 2011/ 1992/UE la care se arată că rezultatele consultărilor şi informaţiile adunate de la public,

sunt luate în considerare în cadrul procedurii de aprobare.

Anexa : Tabel nominal cu cetăţenii care solicită revocarea Acordului de mediu dat de Agenţia de Protecţia Mediului Vaslui pentru sonda Puieşti 1B.

Adresă de contact :

Str. Republicii , nr. 241 Bis Loc. Bârlad, jud. Vaslui Tel./Fax : 0335412111

Utzu:

#1

(…) din corespondenţa purtată cu autorităţile de resort, mi s-a comunicat faptul că respectiva zonă specială ar fi fost instituită încă din 16.11.2013 în condiţiile în care primele incidente ar fi avut loc abia pe 2 decembrie, atunci când jandarmii au intervenit fără drept împotriva protestatarilor aflaţi pe marginea drumului. Abia pe 7 decembrie şi-au dat seama că forţează lucrurile şi atunci au organizat diversiunea cu gardul dărămat, care apoi să justifice “zona specială”. Mi s-a spus că zona specială a fost instituită printr-un “Ordin de zi”, fără să mi se comunice copie după document aşa cum am solicitat. Cel mai probabil, vorbim de un ordin de zi prin care s-au suplimentat efectivele pentru sectorul de ordine publică aferent comunei Pungeşti, dar prin acest act nu poate fi instituită o zonă specială cu 2 săptămâni înainte de primele incidente, pentru că “zona specială” presupune un fenomen infracţional în curs de desfăşurare, care să justifice starea de excepţie. Dacă analiza tactică o impunea la acea dată, poliţia a avut la dispoziţie mai mult de 2 săptămâni pentru a lua măsurile necesare pentru izolarea suspecţilor, fără a se ajunge la traumatizarea unei întregi comunităţi.

Mai mult, după ce au început să curgă cererile către IPJ Vaslui, poliţia se preface că nu mai ştie ce e aia “zonă specială”. Acum susţin că e o pură suplimentare a forţelor fără ca această măsură să afecteze comunitatea locală, care nu trebuie adusă la cunoştinţa publicului, ceea ce înseamnă că restrângerea dreptului la circulaţie şi la întâlnire, printre alteles-a făcut fără bază legală.

Eu le-am cerut să-mi spună care sunt actele de evaluare efectuate periodic ce justifică menţinerea “zonei speciale”, cerere la care au dat din buze că ar fi secrete. Eu bag mâna în foc că aceste evaluări nu există, poate doar de acum încolo, ca să se acopere. Să se acopere formal, pentru că menţinerea “zonei speciale” înseamnă fie că a fost instituită abuziv, fără motiv, în lipsa “fenomenului infracţional” fapt ce se perpetuează şi la această dată, fie, dacă fenomentul infracţional exista în 16.11.2013, este menţinută ilegal acum pentru că în mod cert nu se poate vorbi de aşa ceva acum, într-o comunitate aflată sub asediu.

Ca să nu mai spun că am întrebat Jandarmeria exact câte dosare penale au deschis şi câte sancţiuni contravenţionale s-au dat iar răspunsul lor a fost 16 dosare penale şi 27 de contravenţii pentru incidentele din 7 decembrie. Am revenit şi i-am întrebat câţi dintre aceştia sunt din comuna Pungeşti iar răspunsul a fost: 4 persoane dintre cele cercetate penal şi doar 6 dintre cele sancţionate contravenţional sunt din comuna Pungeşti. Restul sunt alogeni.

Le-am cerut şefului Jandarmeriei Române şi celui a IJJ Vaslui să spună dacă Jandarmeria a folosit în data de 7 decembrie cadre în civil şi dacă au dat ordin ca aceste cadre să instige la violenţă şi la dărămarea gardului chevron. Răspunsul pe care mă aşteptam să-l primesc era: “Normal că nu am dat ordin să se instige la violenţă, ce-i cu tine?? Eşti prost??!!” (sau variante :D )

Răspnsul pe care l-am primit:

“Nu dorim să dezvoltăm o dezbatere publică pe tema chestiunilor invocate de dumneavoastră ci intenţionăm să pătrundem în sfera raţionalului şi să reafirmăm că, într-un stat de drept, cu o democraţie constituţională, în care cetăţenii se bucură de deplinătatea drepturilor şi libertăţilor consacrate în dreptul intern şi internaţional, există Jandarmeria Română (subl.Jandrm!) – instituţie militară, creată pentru a acţiona, în litera şi spiritul legii, în direcţia apărării ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, pentru a preveni şi descoperi infracţiuni şi alte încălcări ale legilor în vigoare, precum şi pentru a proteja instituţiile fundamentale ale statului.”

Na.. halal răspuns! Am revenit şi eu şi i-am rugat să facă abstracţie de orgoliul profesional, că nu doresc să jignesc pe nimeni şi să-mi răspundă concret dacă au folosit cadre în civil şi dacă le-au ordonat acestora să instige la violenţă, răspunzănd cu “NU, nu am dat ordin pentru aşa ceva” sau “Da, am dat ordin să fie dărămat gardul”

Răspunsul lor:

“Activitatea Jandarmeriei este reglementată prin lege şi se desfăşoară exclusiv în baza şi în spiritul ei. Orice dispoziţie (ordin, act administrativ, act procedural, etc) a oricărui ofiţer, cu sau fără funcţie de comandă, ori subofiţer de Jandarmerie, poate fi supusă controlului organelor abilitate ale statului român. Jandarmeria nu-şi foloseşte personalul pentru a instiga sau provoca la violenţă!“(subl.Jandrm!)

Na.. mai am un pic şi le scriu: “Bre nea Caisă!! Lasă barba şi zi clar, ai dat ordin au ba?!! Diferenţa dpdv juridic între ce le cer eu şi dumele lor e de la cer la pământ, pentru că un răspuns cu da sau cu nu îi angajează dpdv juridic, inclusiv dpdv penal, pe când dume precum: într-un stat de drept există Jandarmeria română, în afară că sunt ridicole, nu valorează nimic.

În fine, păcat că nu se găsesc avocaţi interesaţi să scoată untul din domnii aceştia, să-şi blesteme zilele când s-au trezit să terorizeze o comună întreagă, cu pixul unii, cu bastoanele ceilalţi. Cert e că nu există reacţii normale a societăţii civile faţă de instituţiile astea de forţă, pentru că instrumente pentra a le lăsa fără dinţi sunt multe. Nu sunt tocmai operative, dar dacă ai răbdare, te poţi transforma într-un coşmar foarte urât pentru unii care cred că poliţia e tarlaua lor personală.

#3

(…)

Din actele emise de IPJ Vaslui nu rezultă nici un fel de obligaţie sau interdicţie de a circula pe teritoriul comunei Pungeşti, inclusiv în zona proprietăţii concesionate de Chevron. Nu există limite pentru circulaţia în grup (de 2 sau 3 persoane) iar legitimarea persoanelor se face conform art. 26 şi 31 din legea de organizare a Poliţiei române. Nu există interdicţii de fotografiere sau filmare pe teritoriul comunei Pungeşti, nici limitări alte libertăţii de întâlnire, asociere sau exprimare etc. Zona specială presupune doar suplimentarea forţelor de ordine, fără alte efecte asupra desfăşurării vieţii sociale, culturale şi economice a cetăţenilor din comuna Pungeşti sau a celor aflaţi în tranzit sau vizită.

Drept urmare, dacă faţă de cele de mai sus, în comuna Pungeşti se petrec sau s-au petrecut fapte contrare, acestea sunt abuzive şi poate fi angajată răspunderea civilă şi penală a făptuitorilor.

La momentul incidentelor am scris un comentariu cuprinzând sugestii în care, printre altele, recomandăm constatarea situaţiei de fapt cu ajutorul unui executor judecătoresc. În condiţiile în care aceste constatări există iar situaţia de fapt reţinută de executor nu este conformă situaţiei de drept descrisă de IPJ Vaslui, locuitorii din Pungeşti, individual, prin primărie sau printr-o asociaţie civilă legal constituită, sunt în drept să ceară despăgubiri civile. În probatoriu, actul de constatare al executorului judecătoresc poate fi completat cu dovada cu martori. Practic, oricine a avut de suferit orice limitare sau restrângere a drepturilor sale sau orice perturbare a activităţii salede pe urma prezenţei jandarmilor şi a poliţiei în comuna Pungeşti, începând cu data de 16.11.2013 şi până la data la care se va face publică ridicarea respectivei “zone speciale” poate depune mărturie în instanţă şi poate obţine despăgubiri consistente. Conform regulilor de procedură civilă, cei care sunt martori nu pot fi în acelaşi timp şi reclamanţi, adică dacă eşti martor nu poţi cere în acelaşi timp şi despăgubiri. Nu pot fi martori nici rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, soţul, fostul soţ, logodnicul sau concubinul, cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna din părţi, persoanele puse sub interdicţie sau cei condamnaţi pentru mărturie minicinoasă (art. 315 NCPC). În rest, vecini, prieteni, cunoscuţi etc.

Cunosc cazul public al doamnei Niculescu, care urmăreşte acest site şi care a comentat în câteva rânduri articolele referitoare la Pungeşti, pe care o rog frumos să facă public documentul de constatare încheiat de executorul judecătoresc cu care s-a deplasat în comună la iniţiativa domniei sale.

Cât despre poliţie şi frenezia legitimării în grup, care cică s-ar desfăşura în temeiul legii, de fapt articolul citat spune următoarele:

ART. 31
(1) In realizarea atribuţiilor ce ii revin, potrivit legii, poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii principale:
a) sa legitimeze şi sa stabilească identitatea persoanelor care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii ca acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegala;

Cu alte cuvinte, poliţia nu are voie să legitimeze decât în anumite circumstanţe şi în nici un caz în mod generalizat, doar ca să timoreze. Poliţia nu recunoaşte că a întocmit tabele şi liste cu cei ce au intrat pe teritoriul comunei Pungeşti, dar admite că cei ce nu aveau acte de identitate au fost notaţi în agendele poliţiştilor, agende care sunt înregistrate la secretariatul organelor cărora le aparţin şi care sunt distruse anual conform dispoziţiilor legii nr. 677/2001. Eu sunt sigur că ei mint, iar dacă voi avea timp o să mă ocup şi de minciuna asta. Oricum ideea e că aş vrea să văd cum justifică poliţiştii numele trecute pe agendele lor şi “indiciile” reţinute în temeiul cărora au dispus legitimarea şi, mai ales, ce cercetări au făcut în continuare pentru a valida sau infirma indiciile în baza cărora au legitimat. Partea proastă cu minciunile astea scrise pe hîrtie e că te înfundă din ce în ce mai tare.

Revenind, ceea ce s-a petrecut la Pungeşti nu are acoperire legală! Am solicitat IPJ Vaslui numele ofiţerilor responsabili cu sectorul de ordine publică aferent comunei Pungeşti care au fost desemnaţi cu gestionarea “zonei speciale” precum şi copii de pe toate rapoartele şi fişele de intervenţie încheiate de IPJ Vaslui referitor la Pungeşti, începând cu 16.11.2013 şi până azi. Deocamdată încă se prefac că nu înţeleg ce le cer, am deschis şi un proces în acest sens. În condiţiile în care există activişti pe bune pe acolo pe la Pungeşti o să le pun la dispoziţie orice document oficial care îmi va intra în posesie. Deocamdată nu am decât adrese de răspuns cu foarte multă barbă, fără valoare juridică de sine stătătoare.

În continuare consider că este esenţial ca locuitorii din Pungeşti să se organizeze într-o asociaţie civilă. Doar cei de acolo, fără persoane din afară. Această asociaţie să continue demersurile pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Vlase. În acest sens ar trebui să depună plângere pentru comiterea infracţiunii de denunţ calomnios de către primar şi să ceară la Tribunalul Vaslui, secţia contencios, obligarea prefectului la organizarea urgentă a referendumului de demitere. Pasivitatea prefectului, trebuie reclamată la Avocatul Poporului, Guvern, Comisia de petiţii şi cercetarea abuzurilor din parlament. Odată obţinută hotărârea instanţei de contencios prin care este obligat să organizeze referendumul va putea fi formulată plângere penală împotriva prefectului care tergiversează demiterea primarului.

După ce primarul va fi demis şi va fi ales un nou primar, preferabil unul care să fie împotriva intereselor Chevron, prin hotărâre a consiliului local se va înfiinţa o comisie de anchetă a evenimentelor petrecute în comună în perioada de interes, formată din persoane ce locuiesc în Pungeşti şi care se bucură de încrederea celor de acolo: învăţători, preoţi, profesori, ingineri, pensionari etc. Vor putea solicita ajutorul unor jurişti, consilieri voluntari din afară, dacă va fi cazul.

În temeiul referatului încheiat şi votat în şedinţa Consiliului Local se va putea adopta o hotărâre a CL privind obiectivele primăriei Pungeşti în acest dosar:
– condamnarea celor vinovaţi pentru abuzuri;
– obţinerea unor despăgubiri;
– asistarea materială sau intelectuală a locuitorilor din comună care au întreprins demersuri legale cu privire la incidentele anchetate; etc

E important ca raportul să fie cuprinzător şi să documenteze temeinic abuzurile şi probele aferente. În baza acestei hotărâri a CL persoanele şi instituţiile vinovate vor putea fi urmărite pe parcursul a mai multor mandate, fără a fi expuse la presiuni persoanele fizice care se vor alătura demersului.
Sper ca cele scrise aici şi în comentariul la care am făcut trimitere să fie de folos şi altor localităţi în care s-ar întâmpla astefl de măgării. Nu ar fi rău să apară pe net un ghid sau un document de lucru cu reacţii organizatorice, juridice şi administrative pentru uzul comunităţilor locale în aşa fel încât să nu mai depindă de activişti veniţi din afară, fie ei de bunăcredinţă sau nu. Dacă nu va apărea, când îmi va permite timpul voi scrie eu ceva.

#5

Postez şi eu aici conţinutul ultimei adrese trimise către IPJ Vaslui, poate mai dau idei şi altor interesaţi de astfel de informaţii:

Către,

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VASLUI

În atenţia Biroului de relaţii cu publicul,

Subsemnatul ___________, având email _____________, în temeiul art.1 din legea nr. 544/2001, urmare a adresei dvs nr. 70712/10.02.2014 şi a informaţiilor acolo conţinute, vă rog să-mi comunicaţi următoarele:

1. Câte persoane au fost legitimate de organele de ordine (care sunt prezente în comuna Pungeşti cu titlu permanent sau temporar ca urmare a instituirii „zonei speciale de ordine publică” din 16.11.2013 şi până astăzi), a căror nume au fost înscrise în agendele poliţiştilor sau jandarmilor acolo prezenţi?

2. Vă rog să verificaţi dacă, din eroare, au fost consemnate pe agende sau tabele-foi volante şi nume ale celor ce au avut în posesia lor acte de identitate (este consemnat CNP-ul sau serie/nr.CI/BI), iar în caz afirmativ să îmi comunicaţi câte astfel de consemnări au fost realizate, aferente perioadei sus-indicate.

3. Vă rog să cercetaţi dacă, din eroare, numele celor legitimaţi au fost scrise pe tabele-foi volante în loc de agende înregistrate la secretariatul unităţilor, iar în caz afirmativ şi să îmi comunicaţi în câte cazuri s-a întâmplat acest lucru, motivele şi numărul celor legitimaţi şi înscrişi pe aceste (prezumtive) tabele.

4. Vă rog să-mi comunicaţi o copie după ultimele două procese verbale de casare a agendelor folosite de organele IPJ Vaslui, despre care faceţi vorbire la punctele 1-2 din răspunsul dvs. Să îmi comunicaţi de asemenea daca există sau au existat verificări ale A.N.S.P.D.C.P la IPJ Vaslui cu privire la modul de aplicare a disp. legii nr. 677/2001.

5. Vă rog să cercetaţi dacă toate legitimările ce au avut loc în comuna Pungeşti în temeiul art. 31 din legea de organizare a Poliţiei Române, au avut în vedere persoane „care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii ca (acestea) pregătesc sau au comis o fapta ilegala” şi să îmi comunicaţi:
a) ce dispoziţii legale au fost încălcate de persoanele legitimate?
b) ce categorii de fapte ilegale s-au avut în vedere de organele de ordine care au dispus legitimarea?
c) dacă legitimarea persoanelor al căror nume a fost consemnat pe agende sau pe tabele foi-volante (dacă există) este reflectată în fişa de intervenţie sau în raportul zilnic al forţelor de ordine de la Pungeşti?
d) în câte cazuri s-au continuat cercetările cu privire la indiciile sau faptele ilegale şi care au fost soluţiile adoptate?

6. Vă rog să-mi comunicaţi dacă există cazuri în care organele de poliţie şi de jandarmerie aflate în misiune în localitatea Pungeşti, judeţul Vaslui, au legitimat persoane fizice fără a exista încălcări ale dispoziţiilor legale sau indicii că s-ar pregăti s-au s-a comis o astfel de faptă?

7. Vă rog să verificaţi dacă organe ale forţelor de ordine au filmat persoanele ce au fost legitimate şi să îmi comunicaţi în câte cazuri şi câte persoane au fost astfel filmate.

8. Să îmi puneţi la dispoziţie o copie după Metodologia de punere în aplicare a ordinului ministrului afacerilor interne nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, întocmită de către adjunctul șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică din Ministerul Afacerilor Interne nr. I/1226/06.05.2010.

Cu deosebită consideraţie,

Vă voi ţine la curent cu noutăţile. Doamne, ajută!

Efectul formelor fără fond

O decizie din 2009 a CEDO ar fi trebuit să oblige România să fie mai atentă cu noile exploatări miniere controversate. Decizia se referă la eșecul statului român în obligația de a informa populația despre posibilele riscuri și consecințe pentru mediu și sănătate, legate de utilizarea unui proces industrial periculos. Patru ani mai târziu, cetățenii români încă se mai luptă cu tendința statului de a secretiza și proteja viitoare exploatări miniere ce ar putea pune în pericol sănătatea și siguranța oamenilor. Explicația stă în faptul că măsurile luate de România după ce este condamnată la Curtea Europeană sunt adesea doar forme fără fond, pachete de legi care nu se aplică în realitate.

Cazul Tătar contra României – după deversarea de cianuri de la Baia Mare

În 2009 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că România nu și-a făcut datoria de a-și informa și proteja cetățenii despre posibilele pericole ce decurg din exploatarea cu cianuri a aurului de la Baia Mare. Procesul fusese intentat la Strasbourg de către familia Tătar (tată și fiu), după ce în țară nu fuseseră băgați în seamă de autorități, deși în calitate de vecini cu exploatarea de la Baia Mare oamenii au tot atras atenția asupra pericolelor ce-i pândesc pe localnici. Mai mult, Ministerul Mediului le-a răspuns că activitatea în discuție nu reprezentă un pericol pentru sănătatea publică și că o astfel de tehnologie era folosită și în alte state. Argumente pe care continuăm să le auzim și azi din gura autorităților, în legătură cu exploatările de la Roșia Montană sau cele pentru gazele de șist.

În anul 2000 s-a produs accidentul în urma căruia au fost poluate mai multe râuri din vestul țării, prin deversarea de cianuri dintr-un bazin de decantare. Vasile Gheorghe Tătar a făcut atunci mai multe plângeri penale, invocând pericolul implicat de respectiva tehnologie pentru sănătatea locuitorilor din Baia Mare, riscul pentru mediul înconjurător și agravarea stării de sănătate a fiului său care suferea de astm. Autoritățile române au decis neînceperea urmăririi penale referitor la accidentul din 23 ianuarie 2000, deoarece fapta nu era o infracțiune.

Ce i-a cerut CEDO statului român

Invocând articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, familia Tătar s-a plâns Curții de la Strasbourg de faptul că procesul tehnologic utilizat de fabrica din Baia Mare reprezenta un pericol pentru viața lor. Ei au invocat și pasivitatea autorităților față de situația creată, raportat la numărul mare de reclamații venite de la cetățeni.

Curtea a constatat încalcarea de către statul român a articolului 8 din Convenție, reținând că acesta nu și-a îndeplinit obligația de a-i informa pe locuitorii orașului Baia Mare, astfel încât s-au aflat în imposibilitatea de a cunoaște potențialele măsuri de prevenire ale unui accident similar sau modul de acțiune în cazul repetării unui astfel de accident.

Concret, CEDO a pus în vedere României să ia măsuri ca pe viitor să nu se mai repete astfel de accidente, oamenii să fie informați despre consecințele ce ar putea decurge din respectiva exploatare și să aibă acces la studii reale de impact ale viitoarelor exploatări.

Tot Curtea a dat dreptate și Guvernului român, admițând că reclamanții nu au putut face dovada legăturii de cauzalitate între agravarea bolii fiului și accidentul de la Baia Mare. Totuși, dincolo de lipsa unui câștig material pentru familia Tătar, decizia CEDO în acest caz este – sau ar trebui să fie – un câștig mai mare pentru națiune.

Ce a răspuns statul român

România s-a angajat în fața CEDO că va lua măsurile necesare pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. A enumerat legile și hotărârile de guvern emise pentru asta: Legea 86/2000 (privind ratificarea Convenţiei asupra accesului la informaţii, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în domeniul mediului), OUG 152/2005 (prevenire şi control în caz de poluare), OUG 195/2005 (protecţia mediului), mai multe hotărâri de guvern privind gestionarea deşeurilor din minerit sau referitoare la probleme concrete în domeniul protecţiei mediului.

De asemenea statul s-a mai angajat că ia măsuri pentru evaluarea unei exploatări miniere înainte de aprobarea ei, în fața inițială a proiectului, precum și educarea publicului şi participarea sa în procesul de elaborare şi aplicare a deciziilor privind mediu.

Guvernul admite că în cazul Tătar s-au comis erori din cauza faptului că nu existau regelementări legale corespunzătoare în domeniu, dar consideră că de vreme ce le-a adoptat între timp, supravegherea Comitetului de Miniştri  în privinţa îndeplinirii condiţiilor stabilite de CEDO nu mai este necesară.

Ce spunem noi: APADOR-CH cere monitorizarea României până la implementarea reală a măsurilor luate doar pe hârtie

APADOR-CH consideră că simpla enumerare a actelor normative adoptate de România în timpul scurs de la accidentul de la Baia Mare până acum nu este decât o rezolvare teoretică a problemei. Unele dintre aceste reglementări legale existau de altfel și înainte de accidentul de la Baia Mare, dar ele nu funcționează decât pe hârtie, în realitate localnicii din zonele în care urmează să se facă sau deja se fac explorări și exploatări miniere controversate au fost și sunt în continuare excluși din procesul informativ.

Numeroasele proteste care au avut loc în România în ultimii ani au la bază opoziția populației cu privire la diverse exploatări miniere, exact pe motivele ce stau la baza condamnării României la CEDO în cazul Tătar: lipsa unei informări reale, a unor studii de impact și a unor măsuri concrete de evaluare și prevenire a posibilelor accidente. Deși pentru toate aceste revendicări există bază legală.

Amintim că în cazul Pungești simpla opoziție a localnicilor la adresa firmei care face explorări pentru gaze de șist a dus la instituirea unei zone speciale de siguranță publică, ceea ce implică o restrângere a drepturilor cetățenești, nicidecum o implicare a locuitorilor ce vor fi direct afectați de viitoarea exploatare, în procesul decizional.

În aceest ritm putem să ne așteptăm și pe viitor la alte condamnări ale României la CEDO, fie că vom avea sau nu parte de accidente ecologice, sau doar vor exista români care își vor cere la CEDO drepturi fundamentale pe care nu le primesc în țară.

Pentru că acest exemplu nu singura cauză în care, deși condamnată la CEDO, România se face că lucrează, adoptând doar forme nefuncționale pentru a păcăli Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, pus să monitorizeze implementarea deciziilor Curții. În aceeași situație s-a aflat și Fondul Proprietatea, înființat pentru a ne face că rezolvăm problema restituirii proprietăților. Noua lege care se presupune că ar fi trebuit să rezolve problema retorcedărilor nu face decât să tragă de timp.

[…]

mascat-langa-jandarmi-2

 

– fotografie de pe orlandobalas.wordpress.com – pe langa faptul ca “mascatul” “protestatar” sta lejer langa jandarmi, poarta si acelasi tip de incaltaminte…-

Nota noastra:

Unii considera, in mod gresit, ca rezistenta pe cale juridica fata de abuzurile facute de autoritati in favoarea corporatiilor este inutila si ca ce ramane de facut este… o “rascoala”. Aceasta radicalizare inutila,  pe langa faptul ca nu aduce absolut niciun castig miscarii de rezistenta anti-fracking, este o invitatie sigura la esec si compromitere totala.

Abandonarea cailor legale va avea ca singur rezultat usurarea sarcinii autoritatilor si a Chevron – iar, in unele cazuri (vezi episodul “gardului”, evocat de comentatorul Utzu mai sus, si demonstrata a fi o diversiune planificata aici), complicitatea cu inscenarile sau provocarile organizate ale acestora. A considera ca batalia procedurala e pierduta si a chema la “lupta cea mare”, pe considerentul ca “toti sunt niste banditi” si ca “oricum jocurile sunt facute”, ca e acelasi “sistem” peste tot, inseamna a condamna oamenii la acte necugetate care pun la risc, nejustificat, integritatea si, poate, chiar viata lor. Unii “activisti” renuntasera chiar la contestarea in termen legal a proiectelor de aviz, pe acest considerent.

Materialele de mai sus arata insa ca, dimpotriva, tentatia “rascoalei” este doar o fundatura favorabila autoritatilor si ca e necesara, dimpotriva, o abordare pragmatica, orientata catre rezultate concrete de etapa, concentrata pe “detalii” si “chichite”, care fireste ca nu furnizeaza circ mediatic sau afisare eroica in poze de “activist”, dar care pot fi singurele reactii eficiente, daca sunt insotite si de o revigorare a solidaritatii satesti si a reactiei fata de primari. 

 


Categorii

1. DIVERSE, Cuvantul cititorului, Gazele de sist, PUNGESTI

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “REZISTENTA ANTI-FRACKING DIN VASLUI. Contestarea AVIZELOR DE MEDIU acordate CHEVRON si a stabilirii ZONEI SPECIALE din PUNGESTI/ Precedent CEDO pentru demararea abuziva a exploatarilor?

 1. Ideea nu e neapărat să te legi de chichiţe şi să scoţi din sărite pe cei de la Biroul de relaţii cu publicul sau angajaţii poliţiei şi ai jandarmeriei.

  Orice astfel de demers metodic nu trebuie să ţintească în oameni ci în modul de funcţionare al instituţiei vizate. Noi nu putem din exterior determina schimbări în aceste instituţii de forţă decât dacă am fi în vârful ierarhiei politice (şi atunci doar formale), ceea ce nu e cazul. Toate aceste instrumente juridice puse la dispoziţie de democraţie funcţionează până la un punct, dar nu mai departe. Dacă ne vom apuca neapărat să vânăm jandarmii cu camerele de filmat doar pentru a avea pe cine da în judecată şi pentru a-i putea spurca cum ne vine la gură ne vom trezi cu o reacţie de tipul ariciului mult mai dificil de gestionat.

  Ceea ce trebuie să intereseze pe orice cetăţean al acestei ţări este ca jandarmii înşişi să-şi facă curăţenie în propria curte, chiar aşa militarizată cum e ea. În mod cert există o rezervă însemnată de bun simţ şi de demnitate şi în jandarmerie, la toate nivelurile, iar atitudinea societăţii civile trebuie să fie una de sprijin ferm, chiar de presiune, pentru a fi eliminate derapajele şi încurajat filonul sănătos. Solidaritatea în rele este cel mai uşor eliminată prin transparentizarea activităţii şi slavă Domnului, astăzi, conform cadrului legal, orice informaţie sau document, orice hârtiuţă sau bileţel care circulă într-o instituţie publică, înregistrat sau nu în evidenţa administrativă, dacă nu este clasificată, poate fi cerută spre informare de orice persoană interesată.

  Cadrul legal importat din UE face ca orice instituţie publică să poată fi controlată la sânge de orice cetăţean interesat. Rămâne doar ca cetăţenii să fie.. interesaţi. Butada: “sunt cetăţean european şi am drepturi“.. nu e tocmai o butadă!

  Dar revenind, oricât de mult am desconsidera “gaborii” şi jandarmii (nu ştiu nici un apelativ pt ei 🙂 poate mă ajută cineva), noi, societatea avem nevoie de aceste instituţii şi de oamenii care funcţionează acolo. Nu-i putem da pe toţi afară şi să le facem noi treaba, ci trebuie să ne asigurăm că ei nu au libertatea de a se comporta oricum. Aceste instituţii trebuie ţinute în frâu de societatea civilă nu de Guvern. Abia atunci vom putea vorbi de o democraţie adevărată când instituţiile de forţă vor fi ţinute sub papucul socieţii civile şi abia atunci unii politicieni ca Ponta şi Băsescu vor rămâne fără dinţi şi fără ifosele astea de tătuc. Dup mintea mea, domesticirea Jandarmeriei, în sensul în care episodul Pungeşti să fie ultima lor deviere de acest gen, reprezintă kilometrul 0 al democraşiei româneşti, de care însă suntem departe.

  Bineînţeles însă că orice reacţie faţă de jandarmerie sau poliţie implică un contact cu persoane, care poate sunt rutinate în anumite cutume nu tocmai legale sau legitime, iar reacţia acestora poate fi una de aversiune. Aşa cum şi unii jandarmi sunt obişnuiţi să fie violenţi pentru că aşa a stat mereu treaba sau au angoase pe care şi le temperează lovind fără discernământ tot ce văd în faţa ochilor. Dacă vrem să schimbăm ceva cu adevărat, presiunea trebuie să fie distribuită în mod egal pe instituţii dar şi pe oamenii din ele, fără însă ca oamenii să fie ţinta! Din contră, ar trebui să fie menajaţi pe cât posibil, asta neînsemnând că trebuie trecute cu vederea faptele penale, pentru care sper să ajungă cât mai curând unii sau alţii la închisoare dacă se va dovedi că e cazul, ci menajaţi tocmai când vine vorba de chichiţe, de detalii, de fleacuri nelegale/neconforme dar care, raportat la importanţa obiectivului de a domestici “forţele de ordine” pot fi trecute cu vederea.

  Generozitatea societăţii civile este un instrument foarte eficient în acest sens, dar pentru a se ajunge aici, societatea civilă, adică noi, trebuie să fim mult mai activi şi mult mai fermi în a reacţiona la nedreptate. Miza Pungeştiului nu e nici pe departe consumată odată cu consumarea capitalului mediatic al incidentelor de acolo.

  Cred că cei care vor pune jandarmeria cu botul pe labe vor conduce România în următoarele decenii, tocmai datorită legitimităţii pe care o vor căpăta prin această victorie. În faţa bastoanelor jandarmeriei, nu mai sunt unii de drepata şi alţii de stânga, globalişti sau naţionalişti, ci cu toţii avem un interes comun să nu fim luaţi la bătaie în plină stradă de “forţele de ordine”. Dacă politica dezbină cu băsişti vs uslişti, păi în stradă, pe când eram un tânăr şi înflăcărat rapidist m-am simţit extrem de solidar cu un stelist din cauza jandarmeriei :).

  Nu cred că va mai dura mult până va apărea un ONG specializat strict pe activitatea jandarmeriei (ulterior şi a restului instituţiilor de forţă), care să verifice totul, de la contabilitate la spălatul şosetelor, care să aibă baze de date cu toţi angajaţii jandarmeriei, cu toţi comandanţii de dispozitive ce sunt în mod uzual dislocate, care să aibă voluntari care participă la fiecare misiune a jandarmeriei şi care să publice rapoarte despre fiecare misiune în parte, focalizând strict aspectele de interes. Un ONG care să preia şi să susţină acţiunile în justiţie ale cetăţenilor loviţi sau abuzaţi şi care să obţină condamnări pe bune ale celor vinovaţi. Un ONG care să publice fiecare document ce primeşte nr de înregistrare din partea jandarmeriei, fiecare poză sau înregistrare video, care să propună iniţiative legislative cu privire la activitatea jandarmeriei, să redacteze ghiduri de bună practică pentru jandarmi şi pentru public. Practic, un câine de pază aflat mereu cu ochii pe jandarmerie în toate modurile sale de exprimare. Jandarmeria este putenică în strada la rupt picioare şi spart capete, dar este o instituţie extrem de dependentă şi vulnerabilă faţă de exterior (de politic, în principiu, dar mai e loc şi de alţii).

  După cum am spus, cei care vor construi acest angrenaj vor căpăta o putere imensă în această societate în care forţa fizică are încă o importanţă disproporţionată faţă de valoarea ei reală, dar în care forţa intelectului are construit deja tot eşafodajul legislativ pentru a-şi ocupa locul de drept. Lipseşte doar interesul.. sau poate intuiţia.

  În cer iertare pentru lungimea comentariului şi pentru faptul că-mi expun ifosele pe larg şi fără ruşine. Vă rog iertaţi-mă! Doamne, ajută!

 2. “…va apărea un ONG specializat strict pe activitatea jandarmeriei (ulterior şi a restului instituţiilor de forţă), care să verifice totul…”
  Un astfel de ONG trebuie sa contina reprezentanti din toate judetele si din orase mari(mare=efectivele de jandarmi si politisti din oras). Haideti sa ne adunam si sa constituim acest ONG. Doamne ajuta-ne.

 3. 11-02-2014 ! NU RATATI NIMIC MERITA VAZUT PANA LA CAPAT ! PUNGESTI – VASLUI !

  https://www.facebook.com/photo.php?v=1446479482249780&set=vb.100006632263485&type=2&theater

 4. Pingback: Prefectura Vaslui BLOCHEAZA tentativa satenilor din PUNGESTI de demitere prin referendum a primarului pro-CHEVRON/ Analiza juridica: “EXPLODEAZA GAZELE DE SIST?” - Recomandari
 5. Pingback: “Revolutia gazelor de sist”: O ESCROCHERIE ENERGETICA SI ECONOMICA – se afirma intr-un studiu citat si de Ziarul Lumina - Recomandari
 6. Pingback: A INCEPUT CHEVRONIADA, IN FRUNTE CU BASESCU SI PONTA, la “indicatiile pretioase” ale fostului Ambasador SUA Gitenstein. CORPORATIILE AMERICANE SUNT PRIETENOASE CU “COMUNITATILE” SI VOR ANGAJA “TINERI”… - Recomanda
 7. Pingback: CHEVRON SI “COMUNITATILE LOCALE”: desant nocturn de autotrenuri la PUNGESTI, proteste ale localnicilor si BLOCAREA ACCESULUI catre sat de catre JANDARMI [video] - Recomandari
 8. Pingback: “PUNGESTI – STARE DE NECESITATE“. Reportaj despre metodele DICTATORIALE aplicate in satul din Vaslui in numele GAZELOR DE SIST la emisiunea “DOSAR ROMANIA” [TVR 1 - Video]. “La Pungeşti, adică acasă la noi, ne simţi
 9. Pingback: Avocatul Poporului: ZONA DE SIGURANTA PUBLICA de la PUNGESTI – masura “DISPROPORTIONATA” - Recomandari
 10. Pingback: Proteste la PUNGESTI. MAI incearca sa legalizeze post-factum “ASEDIUL” IMPOTRIVA LOCALNICILOR - Recomandari
 11. Pingback: EXCLUSIV: ORDINUL DE INSTITUIRE A “ZONEI SPECIALE DE SIGURANTA” DE LA PUNGESTI. Ce sta la baza celei mai importante restrangeri a drepturilor fundamentale din istoria recenta a Romaniei? - Recomandari
 12. Pingback: PUSTIIREA AGRICULTURII ROMANESTI PRIN GAZELE DE SIST. Reportaj anti-fracturare hidraulica la emisiunea VIATA SATULUI de pe TVR 1 [video] - Recomandari
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare