SUNTEM PREGATITI PENTRU IMPARATIA CERURILOR?

4-02-2011 Sublinieri

Nevoia de pregătire

Împărăţia cerurilor s‑a apropiat. Vine. A ajuns deja. Sfânta Treime vine. Domnul nostru Iisus Hristos vine. Vine şi cerul, vine Raiul, vine Noul Ierusalim, vin şi ar­ arhanghe­ii, şi îngerii, şi Preacurata Maică a Domnului, Sfinţii Apostoli şi toţi sfinţii. Se apropie viaţa cea veşnică, slava cea veşnică, împărăţia duhovnicească, nestricăciunea, pământul cel nou şi cerul cel nou, patria noastră. Iată, se apropie regăsirea noastră cu Dumnezeu. Iată, ajungem la moştenirea noastră cea veşnică. Iată, ajungem în sfârşit acasă, la bucuria cea nesfârşită, la dragostea cea adevărată, la pacea cea mult promisă, veşnica odihnă, adevărata nepătimire, binele cel de nedescris. În pu­ţină vreme le vom vedea pe toate şi ne vom desfăta de toate aces­ea. Peste puţin timp vom trăi fericirea cea veş­nică.

Aproape de ele însă vor fi şi lucrurile, şi evenimen­ele cele neplăcute. Vin şi iadul, şi abisul, şi Gheena, se apropie şi diavolul cu lucrurile sale cele mai de pe urmă. Se apropie şi moartea cea veşnică, şi singurătatea cea nes­fârşită, şi întunericul cel de nepătruns, şi focul cel nestins, şi viermele care nu doarme niciodată, şi plângerea, şi scrâşnirea dinţilor, şi, înainte de venirea împărăţiei, îna­nte de ajungerea iadului, vin toate cele pe care ni le pro­ocesc sfintele cărţi.

Vor veni Antihristul, profetul cel mincinos, vor veni şi alţi falşi Hristoşi, unelte ale sale. Va veni rătăcirea cea mai de pe urmă, va veni stăpânirea lui îngrozitoare. Se apropie războaie, şi foamete, şi epidemii, şi cutremure, şi prigonirea creştinilor, şi apostazia. Iată, ne va ajunge ura, ne va ajunge stricarea mărilor şi clipele cele mai grele din isto­ria lumii, şi, ceea ce este mai im­portant, Judecata viitoare.

Gândindu‑ne la acestea, fraţi ai mei preaiubiţi, ajungând la sfârşitul celor spuse despre Împărăţia cerurilor, despre cele ce vor fi înainte de aceasta şi după aceasta, să ne înt­rebăm: suntem oare pregătiţi pentru a le primi? Este de mare importanţă ca omul să fie pregătit pentru cele bune sau cele rele care vor veni. O veste rea, neaşteptată, îl poate marca pentru toată viaţa pe cel ce o aude, chiar şi o veste bună, primită pe neaşteptate, poate să aducă oprirea inimii sau vreun blocaj cerebral, în condiţiile în care nu există pregătirea necesară. Pe de altă parte, pentru situaţi­le naturale dificile oamenii trebuie să fie pregătiţi de fie­care  dată: pentru a întâmpina ploile, inundaţiile, incendile, cutremurele, furtu­nile, epidemiile. Fiecare dintre noi simte nevoia să se pregătească din timp pentru venirea vreunei rude îndepărtate sau a unei persoane dragi şi, dacă toate acestea sunt valabile pentru întâmplări obişnu­te, nu trebuie oare să ne pregătim pentru acea unică în­tâmplare, pentru evenimentul unic al venirii Împărăţiei cerurilor, mai mult decât pentru celelalte evenimente? Oamenii trebuie să se pregătească pentru toate cele ce vor premerge, dar mai ales pentru venirea Împărăţiei ceruri­lor.

Putem zice că şi Dumnezeu Se pregăteşte pentru veni­rea noastră în Împărăţia cerurilor. Domnul Iisus Hristos ne spune despre ziua Judecăţii: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii! (Matei 25, 34). Dimpotrivă, celor răi le va zice: Duceţi‑vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui! (Matei 25, 41).

În parabola celor invitaţi la nuntă spune că: Iată, toate sunt gata (Luca 14, 17). Scriptura ne adevereşte că Dumnezeu a pregătit celor ce‑L iubesc cele ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit şi la care min­ea omului nu s‑a urcat (I Corinteni 2, 9). La fel ne învaţă că mântuirea noastră este deja pregăt­ită (cf. I Petru 1, 5) şi deci, dacă Dumnezeu S‑a pregătit pen­tru sfârşitul lumii şi pentru venirea Împărăţiei Sale, cred că trebuie ca şi noi, cu mult mai mult, să ne pregătim pentru venirea Sa.

Aceasta este, de ­ altfel, şi porunca Domnului nostru Iisus Hristos, când zice: Gătiţi calea Domnului. Drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple, şi orice munte, şi orice deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase se vor face drumuri netede (Luca 3, 4‑5); Fiţi gata, căci în clipa în care nu vă aşteptaţi va veni Fiul Omului (Matei 24, 44); Vremea mea nu a sosit încă, dar vremea voastră totdeauna este „gata” (Ioan 7, 6); Să fiţi întotdeauna gata de a da răspuns (I Petru 3, 15). Iată deci că şi bunul exemplu, şi buna sfătuire a Domnului, dar şi porunca Lui ne îndeamnă că trebuie să ne pregătim pentru venirea Împărăţiei cerurilor şi pentru celelalte evenimente mari ce o vor însoţi.

Mă veţi întreba: „Ce să facem?” Iată ce trebuie să facem.

Îndrumările Domnului şi ale Sfintei Scripturi

Să ne rugăm

Domnul şi Scriptura ne îndeamnă să ne rugăm pentru Împărăţia cerurilor şi pentru intrarea noastră în ea şi să o cerem: Vie împărăţia Ta –  în Rugăciunea cea Domnească (Ma­ei 5, 9). Să cereţi mai întâi de toate Împărăţia lui Dumnzeu (Matei 6, 33). Să cereţi cele de sus (Coloseni 3, 1).

Să împlinim poruncile lui Dumnezeu

Şi, iată, venind un tânăr la El, I‑a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică? […] De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I‑a zis: Care? Iar Iisus a zis: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturi­seşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Matei 19, 16‑19). Acelaşi dialog îl găsim şi la Sfântul Evanghelist Luca (cf. Luca 18, 18).

Să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru

Iată, un învăţător de lege s‑a ridicat, ispitindu‑L şi zi­când: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i‑a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi (Luca 10, 25‑28).

Să credem în Dumnezeu

Domnul a zis: Adevărat vă grăiesc, cel ce crede în Acela ce M‑a trimis are viaţă veşnică (Ioan 5, 24); Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică (Ioan 3, 36); Cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică (Galateni 6, 8). Domnul a zis că s‑a apropiat Împărăţia cerurilor. Să ne pocăim şi să credem în Evanghelie (cf. Marcu 1, 15).

Să ne lepădăm de noi înşine şi să‑L urmăm pe Hristos

Domnul a zis: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie (Mat­ei 16, 24).

Să trăim în Biserica Ortodoxă

Domnul a zis: Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui (Matei 16, 18). Trăind credincios în Biserică, nu vom ajunge în iad.

Să ne pocăim de păcatele noastre

Predica Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorul şi a Sfinţilor Apostoli începea cu: Pocăiţi‑vă, căci s‑a apropiat Împărăţia cerurilor!

Să vindem cele ale noastre şi să împărţim săracilor

Într‑o zi L‑a întrebat un dregător, zicând: „Bunule Învă­ţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?” Şi Domnul i‑a răspuns: „Ştii poruncile lui Dumnezeu, împlineşte‑le!” Iar bogatul i‑a răspuns: „Toate acestea le‑am păzit din tineţe­ile mele.” Atunci Iisus, auzind, i‑a zis: „Încă una îţi lipseşte: vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea comoară în ceruri, şi vino de urmează‑Mi Mie” (cf. Luca 18, 18‑22). Şi iarăşi a zis că cel ce îşi va părăsi casa, şi bunu­rile sale, şi pământurile sale de dragul lui Hristos va primi vi­aţă veşnică (cf. Marcu 10, 30).

Să nu ne preocupăm de bunurile materiale

Domnul a zis: Cereţi mai întâi de toate Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi zicând: ce vom mânca sau vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca?, căci toate acestea le fac şi păcătoşii. Cunoaşte Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi ne­voie de toate acestea. Nu vă îngrijiţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răuta­ea ei (Matei 6, 31‑34).

Să ne pregătim pentru a da mărturie

Toate prorociile ne anunţă că va fi prigoană mare împotriva creştinilor. Poate va fi nevoie să mărturisim şi noi precum sfinţii mucenici, de dragul credinţei noastre în Domnul Iisus Hristos. Să fim gata de aceasta, căci Domnul a zis: Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor! Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împo­riva voastră, minţind din pricina Mea! (Matei 5, 10‑11).

Să ne nevoim în nevoinţele bisericeşti

Biserica Ortodoxă ne pregăteşte bine pentru primirea Împărăţiei cerurilor, cu viaţa ei ascetică, sfinţitoare, pe care au trăit‑o toţi sfinţii Bisericii şi astfel au ajuns în Împărăţ­ie.

Să dobândim sfinţenia interioară şi curăţia inimii noastre

Propriu Ortodoxiei este accentul pe curăţia interioară şi pe sfinţenia inimii, ca o condiţie neapărat necesară a mântuirii, a intrării în Împărăţia cerurilor şi a convieţuirii cu Dumnezeu. Să ne pregătim deci inimile!

Să nu spunem numai cuvinte, ci să făptuim şi să împlinim voia lui Dumnezeu

Domnul a zis că nu va intra în Împărăţia cerurilor „oricine Îmi zice Doamne, Doamne”, ci acela ce „va face voia Tatălui Meu Celui ceresc (cf. Matei 7, 21).

Să săvârşim binefaceri

Domnul va zice celor ce au făcut fapte bune în viaţa lor: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia! […] Căci flămând am fost şi Mi‑aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi‑aţi dat să beau, străin am fost şi M‑aţi pri­mit, gol am fost şi M‑aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M‑aţi cercetat, în temniţă şi aţi venit la Mine […] Adevărat zic vouă, deoarece aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi‑aţi făcut (Matei 25, 34‑36, 40).

Să devenim smeriţi precum copiii

Cel ce se va smeri pe sine precum un copil acela va fi mai mare în Împărăţia cerurilor (cf. Matei 18, 3‑5).

Să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele lui Hristos

Domnul a zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică (Ioan 6, 54).

Să ne îngrijim de mântuirea noastră

Scrie Sfânta Scriptură: Cu frică şi cu cutremur să ne pregătim pentru mântuirea noastră (Filipeni 2,12). Iată acum vremea potrivită, iată acum ziua mântuirii! (II Corinteni 6, 2).

Să nădăjduim în mila lui Dumnezeu

Sfânta Scriptură ne învaţă că mântuirea noastră nu depinde de voinţa noastră sau de străduinţa noas­tră, ci de mila lui Dumnezeu (cf. Romani 9, 15‑16).
(…)
Nădăjduiţi desăvârşit în harul ce vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos (I Petru 1, 13).
– Maica Domnului ne‑a zis: Mila Domnului în neam şi în neam spre cei ce se tem de Dânsul (Luca 1, 50).

Să ne bucurăm de venirea Împărăţiei cerurilor

– Domnul a zis: Bucuraţi‑vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri! (Matei 5, 12).
– Bucuraţi‑vă, că numele voastre sunt scrise în ce­ruri! (Luca 10, 20).
– Sfântul Petru zice: Bucuraţi‑vă, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare (I Petru 4, 13).
Aliluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru, Atotţiitorul, împărăţeşte. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să‑I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s‑a pregătit! (Apocalipsa 19, 6‑7).

Să aducem pretutindeni Vestea cea Bună

– Domnul a zis: Oriunde veţi merge, să propovăduiţi zicând: S‑a apropiat Împărăţia cerurilor (Matei 10, 7).
În orice cetate veţi merge şi vă vor primi […], să le zi­ceţi: S‑a apropiat Împărăţia cerurilor (Luca 10, 8‑9).

Să ne străduim ca încă de pe acum să vină în toate sufletele oamenilor Împărăţia cerurilor, mântuirea

Aceasta se numeşte misiune (apostolat). Toţi creştinii, în frunte cu clericii, trebuie să ne străduim pentru mântui­rea fraţilor noştri mai mici sau mai mari, cei care trăiesc fără ştiinţa Împărăţiei, fără cunoaşterea mântuirii, în întunericul păcatului. Scriptura zice: Cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui îşi va mântui sufletul din moarte şi‑şi va acoperi mulţime de păcate (Iacov 5, 20) Această misiune poate fi realizată în multe feluri şi cu multe mijloace. Unul dintre aceste moduri îl constituie şi scrierea şi editarea cărţilor referitoare la Împărăţia cerurilor.

Îndemnurile sfinţilor

Toţi Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au scris cărţi sau au ţinut cuvântări, predici, despre Împărăţia cerurilor. Toţi au dat sfaturi şi îndemnuri despre cum trebuie să ne pregătim pentru venirea ei. Am ales câteva dintre ele cu nădejdea că vor ajuta mai bine pe cititori să se pregătească pentru venirea Împărăţiei cerurilor.

Sfântul Grigorie de Nazianz

„Aceasta este viaţa pământească, fraţii mei, şi toate cele ce aparţin celor vii sunt trecătoare, vremelnice; acesta este jocul pământesc. Suntem un vis ce degrabă fuge şi o nălucire ce nu o poţi ţine. Suntem ca zborul pă­sării ce a trecut, ca urma corăbiei pe mare, ca cenuşa suntem, ca aburul, ca roua de dimineaţă, ca floarea pe care acum o sădim şi degrabă se usucă.”

„Să fugim deci de aici, fraţii mei! Să ne îmbărbătăm, să aruncăm visele şi să nesocotim nălucirile!”

„Să nesocotim neorânduiala, nefirescul şi înşelăciunea vieţii de aici, care fuge, care grabnic trece, şi să dorim să plecăm din această viaţă, care seamănă cu viaţa evreilor chinuiţi în Egipt. Şi de vreme ce ne vom elibera din viaţa aceasta grea şi întunecată, să ne mutăm în noul pământ al făgăduinţei lui Dumnezeu.”

Sfântul Efrem Sirul

„Veniţi, preaiubiţilor, veniţi, părinţi şi fraţi, voi care sunteţi turma cea aleasă a Tatălui Celui ceresc, voi oştenii cei însemnaţi ai lui Hristos, veniţi, fiii mei, să auziţi cu­vânt de mântuire pentru sufletele voastre. Veniţi să cercetăm cu atenţie de mai este vreme pentru aceasta, veniţi pentru a lua viaţa cea veşnică, veniţi pentru a «cumpăra» mântuirea sufletelor noastre. Umpleţi‑vă ochii cu lacrimi şi degrabă se vor deschide ceilalţi ochi ai cugetului vostru. Veniţi cu toţii, bogaţi şi săraci, stăpâni şi stăpâniţi, bătrâni şi tineri, veniţi, cei ce vreţi să fugiţi de pedeapsa cea veşnică şi de iadul cel nesfârşit şi vreţi să fiţi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor.

Să‑L rugăm împreună cu Prorocul David pe milostivul şi iubitorul de oameni, Domnul nostru, zicând: Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta (Psalmi 118, 18). Luminează ochii mei ca nu cumva să adorm în somnul morţii.

(Din: Arhimandrit Spiridonos Logothetis, “Imparatia cerurilor si semnele vremurilor de pe urma”, Editura Sophia, Bucuresti, 2011)


Legaturi:


Categorii

"Concentrate" duhovnicesti, Arhimandrit Spiridonos Logothetis, Mari duhovnici, preoti si invatatori, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

22 Commentarii la “SUNTEM PREGATITI PENTRU IMPARATIA CERURILOR?

 1. “Vezi cata dragoste! Si pentru toate acestea nu pretinde de la tine decat inima ta.Pana si picatura de apa, incalzita de soare, se ridica spre cer…Iar tu de ce intarzii sa te intorci la Domnul, incalzit din toate partile de caldura lui?”
  Sfantul Teofan Zavoratul, Viata Launtrica

 2. “Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vazut vreodata,dar daca ne iubim unii pe altii,Dumnezeu ramane in noi si dragostea Lui desavarsita este in noi”(1In4,12) Iar Sf.Isaac Sirul in Cuvantul 72 spune:”Iar cand am ajuns la aceasta iubire,am ajuns la Dumnezeu.Si calea noastra s-a sfarsit si am trecut in ostrovul care este dincolo de lume,unde este Tatal si Fiul si Duhul Sfant”. Si tot um monah dar anonim spune:”Nu e treaba mea sa construiesc case sau sa le varuiesc.Nu e treaba mea sa scriu si sa citesc.Care e chemarea mea?E accea,daca e cu putinta,DE A MURi IN DUMNEZEU.Atunci voi trai si voi fi miscat de O ALTA PUTERE.Atunci voi putea face toate lucrurile -sa sap,sa fac ordine,sa citesc si sa scriu-in chip liber,FARA A MA ALIPI DE NIMIC.Pot merge oriunde,insa oriincotro merg,trebuie sa merg cautand SINGURUL LUCRU DE CARE E NEVOIE.Pot sa las sa treaca prin mine tot felul de distractii cata vreme caut in ele ACEL SINGUR LUCRU CARE DA SEAMA DE ELE.Cand construiesti pentru a construi,ITI LARGESTI MORMANTUL.Cand scrii pentu a scrie,ITI TESI GIULGIUL.Dar cand traiesti si respiri cautand intodeauna mila lui Dumnezeu,ATUNCI UN VESMANT NESTRICACIOS SE TESE IN JURUL TAU SI GASESTI DULCEATA UNEI INCREDINTARI CERESTI TASNIND INAUNTRUL TAU.Ce anume construiesti sau ce anume scrii e cu scop secundar”(asa cum ar trebui sa insemne si pentru mine,acum.Iar am scris de pe tf.si nu stiu daca a iesit bn,.de aceea va rog sa ma ierati…si pt.toate.)

 3. ..cand se arboreaza asa panze, sub asa stindard…se da putinta vantului sa impinga biata ambarcatiune care plutea in deriva…prinsa in mare uscaciune desi aflata in largul apei…

 4. Eu zic ca, nu trebuie lasata RUGACIUNEA!
  Milostenie sufleteasca FACI rugandu-te…pentru sufletul tau, al altora (vii si/sau adormiti); am priceput GREU dar SIGUR pricina pentru care ne ‘merge’ asa de ‘bine’ – rufe(pacate) nespalate/neispaiste de generatii intregi – e-adevarat ca, se ispaseste pana la al 3-lea neam, dar se ‘duce’ si pana la al 7-lea (Pr.Arsenie Boca) pentru cei grei la cap si inima…

  Pr.Adrian Fageteanu, Pr.Iustin Parvu, Pr.Paisie Aghioritul, mistiici rusi…TOTI amintesc de cei adormiti si de nevoia stringenta de rugaciune pentru ei fiindca vremurile sunt grele si aproape de ‘gatire’…avem la indemana Pomelnicul de la sf.Psaltirii care ‘este dator atat monahul cat si mireanul sa-l citeasca cu osardie si evlavie’, Acatistul pentru cei adormiti (20iulie) si, mai nou – pentru cine vrea/poate/are dezlegare – Paraclisul Sf.Arh.Mihail, Gavriil, Rafail, Varahiil, Evgudiil, Uriil si Salatiil pentru salvarea sufletelor din chinurile Iadului…nu suntem SIGURI dar nadajduim sa-i ajutam pe cei plecati dincolo cum putem: rugaciune particulara, de obste (in Biserica) si Sf.Liturghii; Paraclisul l-am gasit la
  http://acatistier.webs.com/adormiti.htm

  Cine este ocupat, stresat, obosit si nu are timp efectiv de asezare la rugaciune, poate (daca vrea) in timpul zilei, ca se afla in masina, metrou, pe strada poate spune in sine rugaciunile incepatoare, Crezul, troparele de umilinta, cantarile invatate din Biserica, etc…;

  -aici, pe site (acum 2 ani, daca nu ma insel) de ziua Sf.Ilie, preluat de pe youtoube…un parinte (n-am retinut, spre rusinea mea) dadea niste sfaturi minunate – de pilda:

  1.Pentru ferirea de rele: Acatistul Sf.Acoperament si din Psaltire o catisma, doua/zi;

  2.Cate-o Psaltire/zi –nevointa asemeni celui care posteste si care mananca o data in zi, foarte folositoare sufletului si facuta in cinstea Patimilor Domnului;

  3.Pentru a face fata ispitelor se va zice de 10 ori/zi “Tatal Nostru” – Arsenie Boca;

  4.Canon de rugaciune al Sf.Serafim de Sarov: de 9 ori “Tatal Nostru”, “Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucura-te…de 9 ori, Crezul de 3 ori si “Doamne Iisuse…de 100 de ori/zi;

  5.Sfintii Parinti: 100 de metanii/zi;

  6.Cuv.Pahomie – Pravila data de Inger: Sfinte Dumnezeule, Prea Sfanta Treime, Tatal Nostru, Doamne miluieste (12 ori), Psalmul 50, Crezul, Doamne Iisuse (100 de ori), Cuvine-se cu adevarat : toate se citesc de 12 ori/zi (pentru mireni)si/sau 12 ori in noapte pentru monahi;

  7.Cand te afli la rascruce de drumuri si nu stii ce sa faci, cum s-o scoti la capat: post si rugaciune timp de 3 zile si, ce te indeamna constiinta prin gand, aia sa faci (Pr.Paisie Olaru);

  8.Postul tinut Lunea este pentru a fi sub ocrotirea Maicii Domnului si a sfintilor Ingeri;

  9.Pentru cei bolnavi si batrani: participarea in fiecare zi la Sf.Liturghie.

 5. Referitor tot la RUGACIUNE, cand ne vor prinde cei din sistem, cand va veni prigoana PE FATA, dupa ce vor fi disparut cartile, cand vor fi arse/distruse icoanele, cand in Biserici vor canta cucuvelele (Pr.Arsenie Boca), cand vor aparea ‘unii fara cruce’ care, ei stiu ce/cui vor sluji…avem sfatul sfintilor:

  Sf.Lavrentie de Cernigov spune:

  “In pericole sa nu-ti fie frica, daca te vor aresta – nu te inspaimanta, de te vor ameninta si santaja, tu sa fii curajos. Sa nu te uiti la infricosarile lor. Citeste PSALMUL 90: “Sprijinitorul meu esti si scaparea mea, Dumnezeul meu, si voi nadajdui spre dansul..’, rugaciunea SF.CRUCI: “Sa invie Dumnezeu si sa se risipeasca vrajmasii lui..” (fie Ps.67, fie rugaciunea Sf.Cruci de la sfarsitul rugaciunilor de seara) si, CONDACUL I din Acatisul Nascatoarei de Dumnezeu: “Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu…”. Sa citesti acestea DE 24 DE ORI, iar la sfarsit “Vrednic esti!” si otpusul.” Acest sfat l-a dat ucenicului sau care a fost arestat; a rezistat, i-a aparut in fata imaginea sfantului pentru ca se pierduse cu firea dar, cand a inceput sa se roage – dupa sfat – i s-a bucurat inima si a rezistat. (pag.88,89 din Profetii si marturii crestine pentru vremea de acum)

  Pr.Arsenie Boca spune:

  “mai! Suportati si voi prigonirile lui Antihrist! Primele lovituri le vei simti, dupa…te-ajuta Dumnezeu” iar, unuia care a fost arestat pe vremea prigonirii comuniste i-a zis ca va fi tinut spre cercare 20 de zile ca asa ar scrie in Apocalipsa si, daca esti curajos si increzator in Dumnezeu rezisti pana la capat (fie pana iti dau drumul, fie pana la moartea de martir)

  ‘vezi’/asculti vol.I si II la: http://www.crestinortodox.ro/cauta/audio+parintele+arsenie+boca

  P.S. Tot la recomandarea de-aici, de pe site (vezi admin.ca nu bati toba degeaba?!)

 6. @Magda:

  Foarte utile recomandari. Tot ce mai avem de facut este sa ne facem timp ca sa le punem in prectica, fiecare atat cat poate.

 7. “Se apropie asa niste vremuri, incat fara indeplinirea pravilei de rugaciune, nimeni nu va rezista, indiferent de ce rang duhovnicesc va fi”
  (Vladica Antonie Marturisitorul, 1889-1976)

  “L-am intrebat odata pe Gheronda (Pr.Porfirie): ‘Daca Antihristul vine maine, situatia va fi infricosatoare…ne va da Dumnezeu taria de a mucenici?’
  -Daca ne marturisim pacatele, ne va da taria – mi-a raspuns”

  “Nu trebuie sa ne inselam. Vremea ce vine nu e o vreme de triumf pentru crestinism. Cum n-a fost nici cea care pleaca. Ci ca tot veacul, vremea ce vine e o vreme de-ncercare. O vreme-n care se vor numara oile de capre, insa nu se vor desparti cum nici graul de neghina! S-a schimbat numai sensul ispitelor! Puterile celor ce intra in acest apocalips sunt numarate. Nimic mai prejos decat sa intri-n el naiv si fara sa stii ce te asteapta!”
  (Mircea Vulcanescu, 1904-1952)

  “Sa nu te temi. Sa nu te indoiesti. Biruinta va fi a Fiului Meu. El a sfintit locul acesta acum, pentru cele viitoare. Puterile intunericului cresc si inca vor mai inspaimanta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu asteapta pe oameni sa se intoarca la credinta. Azi sunt mai cutezatori fiii intunericului decat fiii luminii. Chiar de vi se va parea ca nu mai este credinta pe pamant, sa stiti ca totusi izbavirea va veni, dar ca prin foc si prin parjol. Lumea mai are de suferit. Aici insa este multa credinta si am venit sa va imbarbatez. Indrazniti, lumea e a lui Hristos!”
  (Cuvintele Maicii Domnului catre Valeriu GAfencu in temnita din Tg.Ocna, in noaptea Craciunului a anului 1951)

 8. @ Ortodoxys:

  Mai trimiteti o data linkul, va rugam. Nu a intrat.

 9. Pingback: Război întru Cuvânt » HARUL DUHULUI SFANT – SINGURA ARMA A CREDINCIOSILOR in fata lui Antihrist si a inaintemergatorilor lui
 10. Pingback: Război întru Cuvânt » SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI DESPRE SEMNELE DE LA DUMNEZEU: “… intrucat cutremurele vor fi foarte dese, popoarele vor trai intr-o frica neincetata”
 11. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Aduse cu posta (electronica): „In loc sa blestemi intunericul, mai bine aprinzi o lumanare“ – de Dragos Dasca
 12. Pingback: Război întru Cuvânt » STARETUL DIONISIE IGNAT: “O sa fie schimbari mari. Conducatorii omenirii de astazi sunt hotarati sa distruga omul”. CE INSEAMNA ‘AL OPTULEA VEAC’?
 13. Pingback: Profetia pustnicilor nemteni transmisa SFANTULUI VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI (30 august) despre vremurile din urma si caderea Moldovei: "Vor pune biruri si pe aerul lasat de Dumnezeu"
 14. Pingback: IPS BARTOLOMEU ANANIA DESPRE APOCALIPSA, vanzarea fratilor, rabdare si “profetii improvizati, cu pofta de publicitate” de pe internet (audio) -
 15. Pingback: Razboiul e aproape, iar sfarsitul la usi. CE SA FACEM, DECI? -
 16. Pingback: Sfantul Nicon, ultimul staret de la Optina ne invata CUM SA NE PREGATIM DE PRIGOANE. Este bine sa ne dorim sa traim chiar in timpul venirii lui ANTIHRIST? -
 17. Pingback: PRIVEGHEATI SI FITI GATA! | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: PR. CONSTANTIN COMAN – conferința de la Iași despre POCĂINȚĂ ca VEDERE ȘI ASUMARE A NEPUTINȚEI PROPRII vs. “LOGICA” ÎNDREPTĂȚIRII DE SINE: “Cei care au construit un edificiu personal în care să se simtă bine, în care
 19. Pingback: Sfârșitul vieții, sfârșitul lumii, PREGĂTIREA PENTRU VEȘNICIE. “Privegheați și vă rugați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului” (PR. TUDOR CIOCAN – AUDIO, TEXT) | Cuvântul Ortodox
 20. Pingback: Sfârșitul vieții, sfârșitul lumii, PREGĂTIREA PENTRU VEȘNICIE. “Privegheați și vă rugați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului” | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate