ZAHEU VAMESUL. Predicile PS Sebastian si IPS Bartolomeu Anania (audio)

21-01-2012 Sublinieri

Evanghelia zilei:

Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. (Lc. 19, 1-10)

***

Alte predici si talcuiri la Duminica lui Zaheu:

***

MODELUL ZAHEU

“Dreptmăritori creştini,

Evanghelia de astăzi ne aduce în faţa ochilor noştri sufleteşti modelul Zaheu, mai marele vameşilor din Ierihon, considerat de către concetăţenii săi unul dintre cei mai mari păcătoşi. Acesta, auzind că Iisus trece prin cetate, s-a urcat într-un sicomor ca să-L vadă, pentru că era mic de statură. Iisus însă l-a strigat şi i-a zis: „Zahee, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân“. Şi au intrat împreună în casă, spre surprinderea, dar şi dezamăgirea celorlalţi ierihonieni, care ar fi dorit, cu siguranţă, să-L aibă ei oaspete de cinste în casa lor. Domnul a preferat, însă, să ia masa cu Zaheu şi, dacă în casă împreună cu Iisus a intrat un păcătos dispreţuit, înăuntru a luat naştere modelul Zaheu, pe care evanghelia de astăzi ni-l oferă tuturor drept pildă!

Iubiţi credincioşi,

Trei sunt lucrurile care ne impresionează în evanghelia aceasta: atitudinea lui Hristos faţă de Zaheu, pocăinţa acestuia şi mântuirea adusă de Domnul casei lui.

Care este atitudinea Domnului faţă de Zaheu? Iisus, înfruntând mentalitatea iudeilor şi neluând în seamă vociferările celor de afară, care-l aveau pe Zaheu de mare păcătos, l-a ales tocmai pe el de gazdă. Cum? Din întreg Ierihonul, la el S-a găsit să intre? Aşa vor fi gândit localnicii, iar cei mai răutăcioşi dintre ei chiar îşi vor fi zis:

Iată, aşadar, că Iisus nu este nici învăţător adevărat, nici prooroc şi, cu atât mai puţin Mesia, de vreme ce nu ştie cine este Zaheu! Dacă l-ar fi cunoscut, nici măcar nu l-ar fi privit! Victorie! Noi, cei din Ierihon, L-am prins cu minciuna astăzi pe Hristos! Al nostru este meritul, noi vom scăpa lumea de acest înşelător care zice că este Mesia şi se dă drept Fiul lui Dumnezeu! Ce triumf“!…

Ca oarecând cu femeia păcătoasă, când îl judecau pe Iisus că a îngăduit aceleia să-I spele picioarele, şi ziceau: “Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă (Lc. 7, 38). Aşa se vor fi gândit şi cârtitorii din evanghelia de astăzi. Şi au rămas „afară“… N-au intrat în casă, ca nu cumva să se „spurce“. Ba încă îl judecau aspru şi pe Hristos, că nu ştie că Zaheu era cel din urmă dintre ierihonienii care ar fi meritat cinstea de a le călca pragul…

Domnul însă ignoră gândurile acestea netrebnice şi egoiste, pentru că, vom vedea cine este până la urmă Zaheu!… Care este atitudinea lui Zaheu? Ce se întâmplă în casă şi care este pocăinţa lui? Zaheu nu rosteşte decât atât: „Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor, şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit. Ne surprinde faptul că Domnul nu-i spune şi, mai ales, nu-i reproşează nimic lui Zaheu! Nu veţi găsi în evanghelie nici un fel de reproş din partea lui Hristos, fără numai cinstea pe care i-a făcut intrând în casa lui. Teribilă această înţelepciune dumnezeiască! Un zâmbet plin de înţeles, şi Zaheu s-a transformat ca prin minune!…

Ce i-a făcut totuşi Iisus acestui Zaheu ca să se întoarcă într-o clipă, să se convertească imediat? Căci, de unde până atunci el era hoţul care aduna cu nesaţ ban murdar, furat cu neruşinare când încasa taxele şi impozitele — căci asta se spunea despre vameşi în vremea aceea — de unde până atunci se presupune că îşi contabiliza cu zgârcenie furtişagul, deodată s-a arătat gata să-şi jertfească jumătate din avere. Ba încă, promite să întoarcă, dacă a nedreptă­ţit pe cineva cu ceva, împătrit. Ce-i face totuşi, fraţilor, Hristos lui Zaheu, chiar dacă nu-i reproşează nimic? I Se revelează. Îi pune în faţa ochilor lui o oglindă, în care cu siguranţă că nu se mai privise niciodată. Îl provoacă să se uite în ochii Lui şi să-L cunoască Cine este cu adevărat Hristos. Şi, privindu-se Zaheu pe sine „prin Hristos”, cine este şi ce a ajuns, se îngrozeşte… Se cutremură de felul cum arată şi ia hotărârea de a se converti pe loc. Ca şi cum s-ar privi cineva în oglindă după o perioadă mai îndelungată şi ar rămâne uluit constatând că a albit. O astfel de surprindere va fi avut şi Zaheu când L-a „privit” pe Hristos şi a fost silit să se recunoască alb de “lepra păcatelor”.

Ce face Zaheu? Luaţi aminte la el că nu începe să se plângă, să se văicărească, să se lamenteze fără de roadă, cum facem noi adeseori:Doamne, ştii că eu sunt un mare păcătos… Vai ce păcate multe am făcut… Ştii că eu sunt un iubitor de argint!…” Nimic din toate acestea! Zaheu se converteşte cu o „bărbăţie” şi o „vitejie” care ne uimeşte pe toţi! Trece peste toate etapele, de multe ori plângăcioase şi la care, din nefericire, ne limităm mulţi dintre noi, mai mult afişându-ne păcătoşenia decât să ne-o luăm în serios! De câte ori nu auzim în jurul nostru lamentări de tipul: „vai ce multe păcate am făcut! Vai cât sunt de păcătos” Şi… atât! Iată-l însă, pe Zaheu, asumându-şi păcătoşenia cu o uimitoare finalitate! Nici nu o mai afirmă. Şi-o resimte direct, şi încă până în străfundul fiinţei lui! Şi ce face? Nu varsă lacrimi de lamentare şi de dezmierdare ci, trecând peste toate, ţinteşte transformarea direct. Trece la fapte:

Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit“.

Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia — a căzut ca un trăsnet sentinţa Mântuitorului Hristos, spre uluirea „drepţilor” de afară, care nu încetaseră să-l ponegrească pe la poartă pe Zaheu. Acesta, însă, I-a uimit şi pe ei cu hotărârea lui, căci I-a întrecut pe toţi cu pocăinţa lui! Iar cuvântul Mântuitorului Hristos—„astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” — i-a năucit efectiv. Iată cum Hristos a adus imediat mântuire lui Zaheu, atât de dispreţuit de altfel de cei ce, cu siguranţă, se considerau cu mult mai vrednici de Iisus decât el. Pentru aceasta însă ei au rămas „afară”, iar Zaheu s-a mântuit „înăuntru” cu Hristos.

Dragii mei,

Privind încă o dată la întâlnirea lui Zaheu cu Hristos, am putea spune că Mântuitorul Şi-a făcut drum astăzi prin Ierihon special pentru el, aşa cum îşi face drum de multe ori şi către inima noastră, doar-doar va găsi uşa sau măcar fereastra inimii noastre deschisă, pentru a ne privi sau a ne întâlni. Doar-doar ne va găsi şi pe noi dispuşi să-I deschidem, ca să facă şi din noi nişte „Zahei” gata pentru comuniunea cu El. Aş mai spune şi aceasta: noi oamenii suntem adeseori atât de neinspiraţi şi neînţelepţi… Ne luăm modele dintre starurile de cinema, dintre cântăreţi, diverşi oameni de cultură, sau de „incultură” ori „subcultură” dintre politicieni…, oricum dintre oameni păcătoşi, în loc să ne luăm modele sfinte. Uităm că avem cu toţii „Oglinda” prin excelenţă, Care pentru aceasta a venit pe pământ, ca să Se facă nouă „Model”, şi să nu mai trebuiască să căutăm modele „şchioape”, imperfecte şi, pentru aceasta, incapabile să ne înalţe către modele ca cel de azi – modelul Zaheu.

Hristos ne pune astăzi, în faţa ochilor noştri sufle­teşti, un model. Nimeni altul decât cel care s-a oglindit in „Supremul Model“. Vrem modele de vieţuire? Nu ştim pe ce cale să o luăm şi orbecăim prin iţele încurcate ale lumii acesteia? Nu ştim care anume lucru este virtute şi care este păcat? Care este valoare şi merită cucerită, şi care este nonvaloare şi nu merită osteneala? Iată „modelul” prin excelenţă — Zaheu — care nu ezită nicio clipă! Nu pierde vremea lamentându-se zadarnic, ci îşi asumă cu „vitejie” viaţa în Hristos, convins fiind, că a întâlnit în sfârşit adevăratul Model care merită urmat.

Iată modelul, vrea să ne spună evanghelia de astăzi! Faceţi ca el! Dacă staţi în cumpănă, neştiind încotro să o apucaţi, iată provocarea: urmaţi-i lui! Haideţi să terminăm, aşadar, cu ceea ce este urât, murdar şi corupt în fiinţa noastră şi să îmbrăţişăm pe Hristos, având curaj să-L privim în ochi aşa cum L-a privit Zaheu. Să-L primim şi noi în casa sufletelor noastre, pentru a ne putea privi şi provoca şi pe noi la „convertirea” întru El.

Să-l rugăm, aşadar, pe Mântuitorul Hristos, să ne facă şi pe noi părtaşi unei hotărâri ca aceasta, pe care cu toţii am admirat-o astăzi la modelul Zaheu — hotărârea adevăratei pocăinţe, adevăratei îndreptări, ca să putem smulge şi noi de pe buzele Mântuitorului Hristos sentinţa sfântă: “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia“, Amin”.

(din: Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanatilor, Predici la Duminicile de peste an, Slatina, 2011)

***

Legaturi:


Categorii

1. SPECIAL, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, IPS Bartolomeu Anania, Pocainta, PS Sebastian, Zaheu vamesul

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

21 Commentarii la “ZAHEU VAMESUL. Predicile PS Sebastian si IPS Bartolomeu Anania (audio)

 1. I Timotei 4, 9- 16

  9. Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea,
  10. Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
  11.Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi.
  12. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia.
  13. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură.
  14. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor.
  15. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.
  16. Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.

 2. Foarte potrivita aceasta evanghelie in contextul actual.
  “Zahee,coboara-te degrab…”
  “Jos,Basescu!”
  Vocea poporului poate fi vocea lui Dumnezeu…
  Zaheu era mai marele vamesilor si colecta impozite pentru Imperiul Roman.Basescu ne jupoaie pielea pentru alt imperiu.
  O mare minune a fost intoarcerea lui Zaheu,un om uns cu toate alifiile,dar urat de poporul evreu pentru lacomia sa.
  Ne rugam pentru nea Traian.Desi chiar daca ar deveni ca Apostolul Pavel,din lup oaie,tavalugul diabolic ar merge inainte cu alte cozi de topor.

 3. sfântul apostol Zaheu.

  ” Sfântul apostol Zaheu era un vames (preceptor) bogat din Ierihon. Si, cum era mic de statura, s-a urcat într-un sicomor ca sa-L vaa pe Mântuitorul trecând. Dupa Înaltarea Domnului, sfântul Zaheu l-a insotit pe sfântul Petru în calatoriile lui. Traditia spune ca el a devenit episcop în Cezareea Palestinei, unde a si murit în pace.

  Evanghelia (Luca 19:1-10) povesteste întalnirea lui Zaheu cu Hristos în duminica dinaintea începerii Triodului, numita Duminica lui Zaheu.”

  http://calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie20.htm

 4. Pingback: SFANTUL VASILE CEL MARE – Invataturi importante despre MILOSTENIA DIN NEDREPTATE si despre DREPTATEA FARA OMENIE: “Nu se poate sa aduci daruri lui Dumnezeu daca intristezi pe fratele tau si asupresti pe cel slab” -
 5. Pingback: Predici audio (si text) la DUMINICA LUI ZAHEU VAMESUL. “Câţi dintre noi ne mai gândim că Dumnezeu Şi-a arătat bunătatea cu noi, deşi noi nu meritam?…” -
 6. Il vedeam pe la televizor pe parintele Bartolemeu.A lasat averea sa pentru a se tipari Biblia in continuare.

 7. Si nu avea avere mare.Dar a avut averea sufletului, iubirea .A pus iubirea in slujba Domnului.

 8. Pingback: INVATATURI FUNDAMENTALE PENTRU MANTUIREA SUFLETULUI (I) -
 9. Pingback: Parintele Dumitru Staniloae – studiu putin cunoscut, dar esential: MARTURISIREA PACATELOR SI POCAINTA IN ISTORIA BISERICII. Spovedania si lupta cu pacatul – conditiile IMPARTASIRII CU SFINTELE TAINE si primirii milei lui Dumnezeu -
 10. Pingback: CUM SE MANTUIESTE UN SUFLET PIERDUT | Cuvântul Ortodox
 11. Pingback: Predica audio la Duminica VAMESULUI ZAHEU a Arhimandritului Nichifor Horia: SA VENIM CATRE HRISTOS NU PENTRU A NE FI MAI USOR, CI PENTRU A NE SCHIMBA VIATA… | Cuvântul Ortodox
 12. Pingback: Din lectiile lui Zaheu pentru noi: CANONUL NEDREPTATII, MILA si CAUTAREA RAVNITOARE A LUI DUMNEZEU | Cuvântul Ortodox
 13. Pingback: Viata si minunile Sfantului Dimitrie cel Nou, CUVIOSUL DESCULT ALE CARUI SFINTE MOASTE OCROTESC BUCURESTII (reportaje video si predici audio) | Cuvântul Ortodox
 14. Pingback: VAMESUL ZAHEU si NOI: Predici audio de mare folos ale parintilor RAFAIL NOICA, MELCHISEDEC VELNIC si CONSTANTIN COMAN | Cuvântul Ortodox
 15. Pingback: DUMNEZEU, CERŞETORUL DRAGOSTEI NOASTRE… “A, Tu eşti Doamne? Un moment, mai aşteaptă puţin… am atâtea treburi de făcut…, treburi, griji, interese!” | Cuvântul Ortodox
 16. Pingback: Dand la o parte FRICA INROBITOARE DE PAREREA LUMII si DEPENDENTA INJOSITOARE DE APROBAREA OAMENILOR, pentru a ne urma constiinta si a ajunge sa STAM INAINTEA DUMNEZEULUI CELUI VIU. Reflectiile Mitropolitului Antonie de Suroj la ZAHEU VAMESUL: Curajul de a
 17. Pingback: NEBUNIA DE A ASUMA BATJOCURA LUMII, pentru a ne duce PANA LA CAPAT pocainta si a implini dorul mistuitor al inimii, de A-L INTALNI PE DUMNEZEU: “Lumea îşi are legile şi valorile ei, dar noi se cade să vieţuim potrivit legii lui Dumnezeu, chiar
 18. Pingback: “VEZI CINE S-A FĂCUT DE RÂS!!”. Cum se mantuieste un CORUPT NOTORIU, un “PRIVILEGIAT” DETESTAT si cum protesteaza (si se pierde) O MULTIME DE OAMENI “NORMALI” SI “CORECTI”… | Cuvântul Ortodox
 19. Pingback: DUMINICA LUI ZAHEU. “Ne petrecem mare parte din viaţă în înşelare, necunoscând că suntem de fapt mici, lipsiţi, păcătoşi înaintea Lui”/ TÂNJIREA DUPĂ DOMNUL și URMAREA SA FĂRĂ AMÂNARE: „Coboară-te degrabă!” | Cuvântul
 20. Pingback: “CORUPTUL” ZAHEU, “ETICHETELE” OAMENILOR si ALEGEREA EXPUNERII LA BATJOCURA LUMII de dragul lui Iisus. “Dumnezeu, cand noi decidem sa ne schimbam viata in mod radical, nu cu jumatati de masura, vine in casa noastra, vine in i
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate