PENTRU CEI CARE CITESC CATISMELE DIN PSALTIRE: Sugestii de rugaciuni catre Maica Domnului pentru pomenirea fratilor nostri

6-03-2012 Sublinieri

Mici rugaciuni catre Maica Domnului

După catisma întâi,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Fecioară, Maica Domnului Celui de Sus, atotmilostivă, apărătoare şi acoperitoare a tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă! Caută din înălţimea cereştii tale slave spre robii lui Dumnezeu …(prenumele) şi spre noi, cei ce cădem la picioarele tale; auzi smerita noastră rugăciune, a păcătoşilor şi a nevrednicilor robilor tăi şi o du pe ea înaintea iubitului tău Fiu. O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu! Tu, cea numită Grabnic Ascultătoare şi Bucurie a tuturor scârbiţilor; tu, alinătoarea tristeţii, alină mâhnirile şi bolile noastre sufleteşti; tu, Rugul cel Nears, ocroteşte pacea noastră şi ne apără pe noi de săgeţile otrăvitoare şi învăpăiate ale vrăjmaşilor; tu, aflarea celor pierduţi, nu ne lăsa să pierim în bezna păcatelor noastre; tu, tămăduitoarea celor pătimitori, vindecă-ne şi pe noi, cei răniţi de neputinţele sufleteşti şi trupeşti; tu, chezăşuitoarea păcătoşilor, fii şi nouă chezăşuitoarea bună a pocăinţei şi mântuirii noastre. Toată nădejdea, după Dumnezeu, spre tine o îndreptăm; fii nouă mijlocitoare neadormită şi atotputernică apărătoare înaintea Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos. Întăreşte-ne dragostea şi credinţa în El; învaţă-ne să te iubim şi să te mărim pe tine, Preasfântă Maica lui Dumnezeu, Preabinecuvântată Marie; ne predăm atotputernicului tău Acoperământ, Născătoare de Dumnezeu, pentru toţi vecii. Amin.

După catisma a doua,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Împărăteasă, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru! Auzi-ne pe noi …(rugămintea) şi izbăveşte pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) de toate scârbele si necazurile; îngrădeşte-i de nenorociri, de rele clevetiri şi de nedreapta şi cumplita defăimare a vrăjmaşului. Că poţi, o, cea plină de dar, Maica Domnului, nu numai să-i aperi de tot răul pe robii tăi, ci şi să-i dăruieşti cu orice binefacere şi să-i mântuieşti; că nu avem altă mijlocitoare pentru noi, păcătoşii, către Fiul tău. Pe El roagă-L, Stăpână, ca, mântuiţi prin tine, să slăvim pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, acum şi în nesfârşiţii veci. Amin.

După catisma a treia,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, atotmilostivă Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu! Ia aminte la smerita noastră cerere … şi înalţă rugăciunea ta de Maică spre Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pentru robii lui… (prenumele)  ca să nu ne lepede pe noi, păcătoşii, de la faţa Sa, ci, ca un Milostiv, să ne ierte greşelile cele de voie şi cele fără de voie, să ne ocrotească de ispitele lumii, de uneltirile diavoleşti şi de năvălirile vrăjmaşilor văzuţi. Să ne dăruiască zile bune şi paşnice, că bun este Domnul către toată zidirea Sa, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin.

După catisma a patra,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, atotmilostivă Doamnă, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, când tu binevoieşti, pe toate le poţi cere de la Fiul tău, Hristos Domnul nostru! Nu-i lipsi pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) de apărarea ta …(rugămintea); dăruieşte-le slobozire de necazuri şi de scârbe; izbăveşte-i, Preanevinovată, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de oamenii răi care-i clevetesc, rugând pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, ca, în ziua Judecăţii, să ne pună de-a dreapta Sa, pentru mijlocirea ta. Că Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl Său Cel fără de început şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

După catisma a cincea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, caută cu milostivire la rugăciunile noastre: … (rugămintea) şi nu întoarce  faţa ta de la robii lui Dumnezeu (prenumele) pentru mulţimea greşelilor lor, ci întinde-le mâna milostivirii tale de Maică şi fă cu dânşii semn spre bine. Arată bogăţia ajutorului tău şi te grăbeşte spre orice binefacere; întoarce-i pe ei de la tot sfatul păcătos şi cugetul viclean, ca să slăvească neîncetat prea cinstit numele tău. Amin.

După catisma a şasea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu! Cu frică, cu credinţă şi cu dragoste căzând înaintea icoanei tale, te rugăm: … (rugămintea) nu-ţi întoarce faţa de la cei ce aleargă la tine. Roagă-L, Maică milostivă, pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să păzească în pace ţara aceasta, iar Sfântă Biserica Sa neclintită să o arate de necredinţă, erezie şi de dezbinări să o ferească. Nu avem alt ajutor, nici altă nădejde fără numai pe tine, Preacurată Fecioară; tu eşti atotputernică ajutătoare şi apărătoare a creştinilor. Izbăveşte-i pe toţi cei ce cu credinţă se roagă ţie, de căderi în păcate, de defăimările oamenilor răi, de orice ispite, scârbe, boli, necazuri şi de moarte năprasnică. Dăruieşte robilor tăi …(prenumele) duhul umilinţei, inimă smerită, cuget neîntinat, îndreptare vieţii păcătoase şi lepădare a păcatelor. Ca toţi cu mulţumire să cântăm mărirea ta şi milele tale făcute cu noi aici, pe pământ, învrednicindu-ne şi de Împărăţia Cerească, pentru ca acolo, împreună cu toţi sfinţii, să slăvim preacinstitul si preaminunatul nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

După catisma a şaptea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Doamnă, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu! Auzi-ne pe noi … (rugămintea) şi miluieşte pe păcătoşii şi nevrednicii robii tăi (prenumele); roagă-L, Milostivă Stăpână, pe Fiul tău şi Domnul nostru Iisus Hristos, să întoarcă de la ei mânia Sa cea dreaptă. Să le ierte păcatele şi fărădelegile, dăruindu-le sfârşit creştinesc, cu pocăinţă, şi să se învrednicească de mila Sa, împreună cu toţi aleşii Lui, că binecuvântată şi preaproslăvită eşti, în vecii vecilor. Amin.

 După catisma a opta,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Stăpână de Dumnezeu bucurată, atotmilostivă mijlocitoare pentru toată lumea! Cu stăruinţă alergăm noi, robii tăi, către mijlocirea ta …(rugămintea); fă caldă rugăciune Fiului tău şi Dumnezeului nostru pentru robii Lui…(prenumele) ca să-i izbăvească pentru tine de orice boală şi mâhnire, slobozindu-i de toate păcatele şi moştenitori ai Împărăţiei Sale să-i arate; că mare şi negrăită îndrăzneală ai către Acesta, ca o maică şi toate le poţi cere de la El, cea Una preabinecuvântată întru toţi vecii. Amin.

După catisma a noua,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu! Cu smerenie căzând, te rugăm … (rugămintea);  nu le închide păcătoşilor robilor tăi …(prenumele) bogăţia darurilor tale, ci fereşte-i de căderile în păcat, de clevetirile răuvoitorilor, de scârbe şi nevoi, de moarte năprasnică şi de muncile veşnice. Dăruieşte-le lor duhul umilinţei, smerenie inimii, curăţenie minţii şi părăsirea păcatelor, ca toţi cu mulţumire lăudându-te, să ne învrednicim de Împărăţia Cerurilor, şi acolo, împreună cu toţi sfinţii, să slăvim preacinstitul şi preamăritul nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

După catisma a zecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Apărătoare sârguincioasă, Maica Domnului Celui de Sus! Caută din înălţimea ta cea sfântă la robii lui Dumnezeu …(prenumele) şi arată asupra lor milele tale minunate … (rugămintea); slobozeşte-i de tot necazul, povăţuieşte-i pe calea tuturor virtuţilor şi a facerii de bine, izbăveşte-i de ispite, nenorociri şi boli. Că nu avem alt ajutor, nici altă mijlocitoare bună, nici altă mângâietoare afară de tine, o Maica tuturor celor scârbiţi şi năpăstuiţi. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră şi, spre tine nădăjduind, ţie ne predăm, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră, în vecii vecilor. Amin.

După catisma a unsprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preamilostivă Doamnă, Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu! Primeşte smerita noastră rugăciune: … (rugămintea), nu-i lepăda pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) şi nu te îngreţoşa de ei, nevrednicii, ci, ca o maică milostivă, nu înceta să-L rogi pe Cel ce L-ai născut, ca să le dăruiască iertare mulţimii greşelilor lor şi să-i mântuiască pe ei cu judecăţile de El ştiute. Dăruieşte-le robilor lui Dumnezeu umilinţă, pocăinţă şi înfrângere inimii. Învredniceşte-i pe ei ca, în toate zilele vieţii lor, să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru şi să-i fie Lui bineplăcuţi întru toate. Iar în ceasul morţii,   izbăveşte-i, Preasfântă Fecioară, pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) de stăpânirea drăcească şi de osândire, de încercările straşnice, de vămile cele amare şi de focul veşnic, ca, învrednicindu-se de Împărăţia lui Dumnezeu, să te mărească pe tine şi să-L slăvească pe Cel întrupat din tine, Hristos Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine slava, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După catisma a douăsprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Primeşte nevrednica noastră rugăciune:…(rugămintea) şi-i păzeşte pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) de clevetirea oamenilor răi şi de moarte fără de veste; dăruieşte-le pocăinţă înaintea sfârşitului lor şi le îmblânzeşte inimile înrăite. Întăreşte-i pe ei în dreapta credinţă, sădeşte în inimile lor duhul fricii de Dumnezeu, duhul propăşirii în faptele cele bune; izbăveşte-i pe robii lui Dumnezeu …(prenumele)  de ispite, desfrâu şi de veşnica pieire. Şi-i învredniceşte să stea de-a dreapta Fiului tău, Hristos Dumnezeul nostru, la A Doua Lui Venire, făcându-i moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor şi vieţii veşnice, împreună cu toţi sfinţii, în nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin.

După catisma a treisprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Către cine vom striga din adâncul sufletului? La cine vom alerga în necazul nostru, dacă nu la tine, Împărăteasă cerească? Plângerea şi suspinul nostru cine le va primi dacă nu tu, cea preanevinovată, nădejdea creştinilor şi adăpostul nostru, al păcătoşilor? Cine este asemenea ţie în bogata milostivire? Pleacă, dar, urechea ta spre noi, Stăpână, Maica Dumnezeului nostru, şi nu trece cu vederea pe cei ce-ţi cer ajutorul … (rugămintea). Auzi suspinul nostru, întăreşte-i pe păcătoşii robii tăi …(prenumele), înţelepţeşte-i şi-i povăţuieşte, Împărăteasa Cerurilor; nu te îndepărta de ei, Stăpână, din pricina cârtirii lor, ci fii lor Maică Apărătoare şi îi încredinţează milostivului acoperământ al Fiului tău. Rânduieşte-i pe ei, păcătoşii, precum este bineplăcut voii tale sfinte, aducându-i la viaţă lină, fără de gâlceavă, ca să se bucure împreună cu tine întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După catisma a paisprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Doamnă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu! Primeşte nevrednica noastră rugăciune …(rugămintea) şi-i ocroteşte pe robii lui Dumnezeu …(prenumele) de defăimarea oamenilor răi şi de moarte năprasnică, dăruindu-le pocăinţa înainte de sfârşit. Izbăveşte-i pe ei, Doamnă, de toate necazurile şi nevoile, de toate scârbele sau bolile şi de tot răul. Şi ne învredniceşte pe noi, păcătoşii robii tăi, la a Doua Venire a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, să stăm de-a dreapta Lui şi să fim moşteni ai Împărăţiei Cereşti şi ai vieţii veşnice cu toţi sfinţii, în nesfârşiţii veci ai vecilor. Amin.

După catisma a cincisprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a robilor tăi… (prenumele), tu, Preacurată Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, nu te scârbi de păcătoşii robii tăi …(prenumele), care nădăjduiesc spre mila ta;… (rugămintea) şi stinge văpaia păcatelor din lăuntrul lor şi, prin pocăinţă, înrourează inimile lor seci. Curăţeşte-le mintea de cugete întinate, primeşte suspinul din suflet şi rugămintea inimii, a celor ce ţi le aduc. Fii mijlocitoare pentru ei către Fiul tău şi Dumnezeu, şi, cu rugăciunile tale de maică, potoleşte mânia Lui cea dreaptă. Tămăduieşte, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, rănile trupeşti şi sufleteşti; linişteşte bolile sufletelor şi ale trupurilor; potoleşte viforul cel rău al năvălirilor vrăjmăşeşti; ridică sarcina grea a păcatelor robilor tăi şi nu-i lăsa să piară până în sfârşit. Că tu eşti Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, ajutătoarea cea grabnică în scârbe şi cununa neamului omenesc. Ajută, dar, robilor tăi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După catisma a şaisprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu

Primeşte, o, Întrutotbinecuvântată şi Preaputernică Doamnă, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aceste rugăciuni pentru nevrednicii robii tăi … (prenumele) aduse de noi cu lacrimi chipului tău dătător de vindecări, înălţându-ţi smerite cântări, ca celeia ce stai de faţă şi auzi rugămintea noastră; … (rugămintea); pentru că toată cerinţa o împlineşti, scârbele le uşurezi, celor neputincioşi sănătate le dăruieşti, pe cei istoviţi şi vlăguiţi îi vindeci, din cei îndrăciţi goneşti dracii, pe cei obijduiţi îi mângâi, pe leproşi îi cureţi şi pe copii îi miluieşti; şi încă pe cei din legături şi temniţe, Născătoare de Dumnezeu, îi slobozeşti, şi toate patimile le tămăduieşti; că toate le poţi prin mijlocirea ta către Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru.

O, atotcântată Maică, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu! Nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, care te slăvesc şi te cinstesc şi care se închină cu umilinţă preacuratului tău chip, având nădejde nestrămutată şi credinţă neclintită către tine, Preabinecuvântată şi Preaslăvită Pururea Fecioară, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După catisma a şaptesprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Maica Domnului, Împărăteasa cerului şi a pământului, dăruieşte apărare robilor tăi … (prenumele)  la ieşirea lor din viaţa aceasta vremelnică; ajută-i să treacă fără piedici toate vămile văzduhului, ale stăpânitorului întunecat al veacului acestuia, şi-i învredniceşte cu cei aleşi în locaşurile raiului să se sălăşluiască, pentru ca, în lumina sfinţilor, să slăvească preaminunatul nume, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

După catisma a optsprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Doamnă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie adâncă îţi cer ajutorul: auzi-mă pe mine, ia aminte la ruga şi cererea mea …(rugămintea) şi să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Dăruieşte-le, Stăpână, robilor tăi… (prenumele) să priceapă întotdeauna cele de Dumnezeu plăcute şi întăreşte în inimile lor dragostea adevărată către tine. Amin.

După catisma a nouăsprezecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Doamnă, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, Împărăteasă Cerească! Mântuieşte şi izbăveşte pe păcătoşii robii tăi …(prenumele) de clevetiri nedrepte, de toate nevoile şi nenorocirile şi de moarte năprasnică. Ocroteşte-i pe ei, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi de orice împrejurare rea; … (rugămintea); le fii lor, în orice loc şi la orice vreme, Preabună Maică, zid nesurpat şi ocrotire puternică, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

După catisma a douăzecea,

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Fecioară, Maica Domnului, arată asupra mea, a nevrednicului şi asupra robilor lui Dumnezeu …(prenumele) milele tale dintotdeauna; … (rugămintea) şi ne trimite duhul înţelepciunii şi al evlaviei, duhul curăţiei şi al dreptăţii. O, Doamnă Preacurată! Fii nouă milostivă aici şi la Straşnica Judecată, că tu, Preaîndurată, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Amin.

(dupa: “RUGACIUNI, ACATISTE, CANOANE, PSALTIRE”, volum scos la Tipografia Man. Noul Neamt, Tighina).

 Legaturi:


Categorii

Rugaciunea (Cum sa ne rugam?)

Etichete (taguri)

, , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

12 Commentarii la “PENTRU CEI CARE CITESC CATISMELE DIN PSALTIRE: Sugestii de rugaciuni catre Maica Domnului pentru pomenirea fratilor nostri

 1. Sf. Ioan Botezătorul, îngerul cel luminător al pustiei, cel ce a străbătut cărările înfrânării cu paşii rugăciunii smerite, să închipuie şi pe cărările inimilor noastre urmele dumnezeieştilor cuvinte, prin care să aflăm pe Cuvântul, Cel Ce Se face Cale de mântuire celor ce-L caută pe Dânsul.

  http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com/2012/03/rugaciune-catre-sfantul-prooroc-si.html

 2. multumim pentru aceste rugaciuni. Maica Domnului fereste-ne pe noi de tot raul!

 3. am copiat. Multumesc!

 4. Cu evlavie curata multumiri din toata inima.
  Doamne ajuta

 5. Pingback: “SCOALA-TE SI UMBLA!” De ce trebuie sa pretuim totusi… sanatatea? CUM SE TRATEAZA SI SE VINDECA DE BOLI CREDINCIOSII ORTODOCSI? -
 6. Pingback: “SCOATE-MA, DOAMNE, DE LA OMUL VICLEAN SI DE OMUL NEDREPT MA IZBAVESTE, CARE… TOATA ZIUA IMI DUCEAU RAZBOI” -
 7. Pingback: INDEMN LA CITIREA PSALTIRII IN POSTUL MARE si la mai multa rugaciune pentru intreaga lume – de la PARINTELE STARET MELCHISEDEC AL PUTNEI. Plus: AVERTISMENT fata de caderile “de-a dreapta” (audio + text) -
 8. Vă iubesc din suflet.Dumnezeu sa ne ajute pe toți!

 9. Pingback: CANDELA RUGUL APRINS. Chemare la impreuna-rugaciune prin CITIREA PSALTIRII IN TIMPUL POSTULUI, pentru vremurile grele prin care (urmeaza sa) trecem, ca tara si ca lume… | Cuvântul Ortodox
 10. Pingback: AVEM NEVOIE DE IMPREUNA-RUGACIUNE, AVEM NEVOIE DE PSALTIRE! Candela Rugul Aprins in Postul cel Mare | Cuvântul Ortodox
 11. Pingback: “Cand trambita va rasuna si vapaia va arde, ce vei face, suflete al meu…?” (SUGESTIE DE RUGACIUNI TREZITOARE SI UMILINCIOASE IN POSTUL MARE) | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate