ROSIA MONTANA: exploatarea va incepe in NOIEMBRIE 2016. Ponta se spala pe maini in mod penibil, “negocierea” participatiei statului s-a dus pe firimituri

19-08-2013 9 minute Sublinieri

rosia montana

Exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană ar urma să înceapă în noiembrie 2016, după ce planul urbanistic zonal va fi aprobat până la sfârşitul acestui an, iar participaţia statului ar creşte cu încă 5,69%, la 25% din acţiuni, dar condiţionat de emiterea la timp a tuturor autorizaţiilor. Investitorul va plăti Guvernului o redevenţă de 6% din valoarea producţiei, statul având opţiunea de a solicita companiei Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) ca plata redevenţei să se facă în natură, se arată într-un draft al Acordului între Guvern, Gabriel Resources şi Roşia Montană Gold Coropration pentru începerea exploatării, document aflat încă în lucru. Contactat de MEDIAFAX, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine, Dan Şova, a declarat că negocierile dintre Guvern şi investitor nu au fost încheiate, ci sunt încă în derulare. În urmă cu o lună, premierul Victor Ponta anunţa că negocierile pentru investiţia Roşia Montană vor fi finalizate până la începutul sesiunii parlamentare, în luna septembrie, iar lucrările vor începe dacă Parlamentul va aproba proiectul de lege pe care Guvernul îl va propune în acest sens. Conform acestui document, participaţia statului va creşte la 25% în două etape, ambele condiţionate de îndeplinirea cumulativă de către autorităţile române a mai multor obligaţii. Astfel, în prima etapă va fi transferată o cotă de 3,6858% din acţiuni, rezultând o participaţie a statului de 23%, dar cu obligaţia ca acordul de mediu privind implementarea proiectului să fi fost emis şi aprobat prin hotărâre de guvern şi să nu conţină modificări semnificative faţă de proiectul prezentat şi propus prin raport şi studiul de fezabilitate, iar proiectul de lege care să aprobe exploatarea să fie adoptat. În a doua etapă va fi transferată statului încă o cotă de 2% din acţiuni, dar cu condiţia ca toate autorizaţiile pentru începerea exploatării comerciale să fi fost emise în termene care nu au înregistrat întârzieri semnificative faţă de termenele prevăzute in calendarul de autorizare, iar proiectul de lege care aprobă exploatarea să fie în vigoare şi să îşi produce efectele. În urma acestor operaţiuni, cota de participare a statului va urca la 25% şi va rămâne la acest nivel pe toată durata de valabilitate a licenţei de exploatare. Părţile convin ca societăţii RMGC să i se pună la dispoziţie dreptul de folosinţă asupra tuturor imobilelor situate în perimetrul licenţei de exploatare. Investitorul se obligă ca, în termen de 4 luni de la publicarea hotărârii Guvernului de emitere a acordului de mediu, să furnizeze instituţiei publice care asigură administrarea acţionarului minoritar al titularului Licenţei de exploatare un plan detaliat cu privire la modalităţile de finanţare ale proiectului minier de la Roşia Montană. Documentul include şi un calendar pentru începerea exploatării, respectiv aprobarea PUZ Zona Industrială până în decembrie 2013, finalizarea dobândirii dreptului de folosinţă asupra imobilelor din perimetrul de exploatare până în mai 201, scoaterea imobilelor din fondul forestier şi din circuitul agricol până în mai, respectiv iunie 2014, obţinerea autorizaţiei de construire până în iunie 2014, construirea propriu-zisă a facilităţilor de exploatare şi producţie în intervalul iunie 2014 – noiembrie 2016 şi demararea propriu-zisă a exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană cel târziu în noiembrie 2016. “Statul român şi acţionarul minoritar al RMGC controlat de statul român nu sunt obligate să contribuie financiar la majorările capitalului social al RMGC, cu excepţia cazului în care o astfel de majorare de capital este impusă de prevederile legale. În lipsa unor disponibilităţi financiare ale statului român sau ale acţionarului minoritar al RMGC controlat de statul român, GBU (Gabriel Resources-n.r.) se angajează să-i ofere împrumuturi cu dobândă pentru realizarea aportului la capitalul social şi menţinerea cotei de participare la acesta”, se mai arată în document. În ceea ce priveşte beneficiile statului român, cele două părţi estimează că proiectul Roşia Montană va genera pentru bugetul de stat şi bugete locale venituri de aproximativ 2,3 miliarde dolari şi un efect direct în economia României de aproximativ 2,9 miliarde dolari, la un preţ de referinţă de 1.200 dolari/uncie (lingouri tezaurizabile), totalul beneficiilor economice directe ale proiectului pentru România fiind estimate la peste 5,2 miliarde dolari, în condiţiile menţinerii parametrilor relevanţi ai legislaţiei fiscale incidente din România, a preţului aurului, a costurilor aferente lucrărilor, serviciilor şi produselor necesare exploatării miniere, precum şi a prevederilor planului de afaceri al RMGC asumat public conform regulilor pieţei de capital. În vederea realizării de către statul român a unor prognoze cât mai exacte cu privire la resursele bugetare obţinute din exploatarea minieră de la Roşia Montană, investitorul se obligă ca, în termen de trei luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar al RMGC, să pună la dispoziţia Ministerului Finanţelor tabelul beneficiilor directe, actualizat ca urmare a fluctuaţiilor parametrilor care stau la baza determinării acestor beneficii. În completarea beneficiilor acordate statului, investitorul se obligă ca, în condiţiile realizării tuturor operaţiunilor prevăzute în raportul de evaluare la studiul de impact asupra mediului al RMGC, să creeze şi să menţină un număr mediu de 2.300 locuri de muncă directe în timpul construcţiei exploatării miniere şi o medie de 900 locuri de muncă directe în timpul fazei de operare. Părţile convin că, în situaţia în care investitorul, cu intenţie, nu respectă aceste prevederi, statul are dreptul de a solicita şi de a obţine de la GBU o compensaţie rezonabilă pentru prejudiciile directe suferite, dacă GBU şi RMGC nu vor fi în măsură să remedieze obligaţiile încălcate într-un termen rezonabil. Roşia Montană Gold Corporation va vinde aurul şi argintul rezultat din exploatarea minieră de la Roşia Montană la cotaţiile relevante de pe pieţele internaţionale. În cazul încheierii unor contracte la termen de către RMGC în legătură cu vânzarea aurului şi argintului rezultat din exploatarea minieră de la Roşia Montană, termenii şi condiţiile comerciale (preţ, condiţii de plată, cantităţi, scadenţe, comisioane etc.), acestea vor fi aprobate în prealabil de către adunarea generală a acţionarilor RMGC. În condiţiile în care există facilităţile necesare în România, iar costurile sunt competitive şi exista capacitate de procesare a producţiei RMGC, realizarea şi certificarea lingourilor rezultate din exploatarea minereului auro-argentifer de la Roşia Montană se va realiza fie de către RMGC pe teritoriul României, fie de către un terţ în cadrul unor facilităţi de producţie amplasate pe teritoriul României. Părţile mai convin şi că investitorul este obligat să asigure o investiţie totală de 100 milioane dolari pentru proiecte de conservare, amenajare şi revitalizare a patrimoniului cultural, din care 70 milioane dolari în zona perimetrului Roşia Montană şi 30 milioane dolari drept contribuţie pe durata proiectului la patrimoniul cultural naţional, în vederea susţinerii cercetării, restaurării, conservării şi amenajării/promovării turistice a proiectelor cu caracter de excelenţă la nivel naţional, situri arheologice şi monumente istorice. În cazul în care preţul mediu de vânzare anual al aurului se va situa în faza de exploatare propriu-zisă cel puţin la nivelul mediu anual de 1.500 dolari/uncie, suma de 30 milioane dolari va fi majorată la 50 milioane dolari. În acest sens, investitorul se obligă, printre altele, să continue finanţarea pentru ca activităţile derulate în ultimii 10 ani de cercetare în detaliu a patrimoniul cultural al Roşiei Montane (situri arheologice, galerii, construcţii valoroase, etnografie şi patrimoniu imaterial) să fie realizate conform celor mai bune standarde în domeniu, să amenajeze pentru vizitare trei zone cu lucrări miniere subterane şi de suprafaţă reprezentative pentru toate perioadele istorice şi tehnicile de exploatare (la Cătălina-Monuleşti, unde s-au descoperit celebrele tăbliţe cerate care au făcut faimoasă comuna Roşia Montană si sisteme complexe cu roţi hidraulice romane pentru evacuarea apei subterane, la Piatra Corbului, unde există urme de exploatare cu foc şi apă, precum şi la Jig Văidoaia, unde s-au evidenţiat camere de exploatare minieră la suprafaţă din perioada modernă şi contemporană, să amenajeze un parc arheologic de 18 hectare pe dealul Carpeni, unde s-au descoperit în timpul cercetărilor arheologice locuinţe de epoca romană cu hipocaust (încălzire în pardoseală, să restaureze monumentului funerar de la Tăul Găuri şi sa amenajeze parcul arheologic, să amenajeze un complex muzeal al mineritului reprezentativ pentru centrul şi sud-estul Europei, să restaureze toate clădirile monument istoric din localitate (41 clădiri) şi să restaureze/amenajeze centrul istoric al Roşiei Montane (peste 300 case), să organizeze un circuit turistic integrat al tuturor acestor situri istorice. Investitorul va asigura, de la momentul începerii exploatării comerciale a proiectului minier, eliminarea poluării istorice, provenite de la vechile activităţi miniere care în prezent produc ape acide şi contaminări cu metale grele în perimetrul minier Roşia Montană, urmând ca obligaţiile privind protecţia mediului să fie executate în conformitate cu acordul de mediu, după emiterea acestuia. În acest sens va fi constituită de către RMGC o garanţie de răspundere de mediu, estimată în prezent la 25 milioane dolari. Roşia Montană Gold Corporation va asigura captarea apelor acide, respectarea unor limite maxime de vibraţii la operaţiunile din cariera şi la transport, pentru protecţia clădirilor din vecinătate, folosirea cianurii doar în perimetrul uzinei, în circuit închis într-un mediu controlat şi monitorizat în permanenţă, respectarea unei limite de cianură mai mici decât standardele Uniunii Europene, respectiv maximum 7 ppm la descărcare în iazul de decantare, şi construirea de coridoare ecologice pentru a facilita migraţia naturală a animalelor din perimetrul lucrărilor industriale. Compania va suporta costul şi va realiza lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 1.000 hectare de teren, aflată în domeniul public sau privat al statului român. Lucrările de împădurire vor fi realizate în termen de 5 ani de la data la care îi sunt puse la dispoziţie suprafeţele de teren necesare pentru realizarea acestor lucrări. Investitorul se obligă să stimuleze dezvoltarea economică şi culturală durabilă a comunităţii din Roşia Montană, să menţină suprafeţele de pajişte declarate la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, să acorde compensaţii financiare fermierilor şi/sau APIA în cazul în care proiectul Roşia Montană va afecta suprafeţe de pajişti pentru care s-au încheiat contracte multianuale de agro-mediu, în cazul scoaterii din circuitul agricol, suprafeţe având categoria de folosinţă viţă de vie sau livezi, pentru care s-a obţinut finanţare din fonduri comunitare (total sau parţial), în cazul scoaterii din circuitul agricol, şi producători agricoli care operează atât în sistemul clasic, cât şi în sistem ecologic, în ipoteza producerii unui accident. Investitorul este de acord ca, după obţinerea autorizaţiei de construire şi până la finalizarea construcţiei proiectului minier să creeze facilităţi de dezvoltare a antreprenoriatului, facilităţi de micro-creditare, facilităţi de reconversie profesională şi facilităţi de dezvoltare a agriculturii locale (cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea laptelui, prelucrarea cărnii şi realizarea de produse tradiţionale). La schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor cu destinaţia de pajişte aflate în perimetrul proiectului minier, titularul licenţei va face dovada constituirii fondurilor necesare pentru refacerea unei suprafeţe de pajişte echivalentă pe terenuri (inclusiv terenuri neproductive), aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Titularul licenţei de exploatare este obligat să finalizeze lucrările de refacere a suprafeţei de pajişte în termen de 3 ani de la data de la care i-au fost puse la dispoziţie toate terenurile destinate efectuării acestor lucrări. Societatea Roşia Montană Gold Corporation este controlată de compania canadiană Gabriel Resources, care deţine 80,69% din acţiuni. În spatele Gabriel Resources sunt nume mari din business-ul mondial, precum miliardarii John Paulson, Beny Steinmetz şi Thomas Kaplan. Compania deţine la Roşia Montană (judeţul Alba), prin concesionare în vederea exploatării, cel mai important zăcământ de aur din România, evaluat la aproximativ 300 de tone de aur şi 1.600 de tone de argint. Investiţia Roşia Montană, blocată de mai mulţi ani din cauza disputelor privind protecţia mediului, a fost inclusă în Planul naţional de investiţii şi locuri de muncă lansat, în urmă cu o lună, de Guvern şi prezentată ca proiect de “exploatare cu noi standarde de mediu” de unde statul estimează beneficii de 78% din ceea ce generează proiectul. Gabriel Resources a transmis atunci că negociază cu Guvernul creşterea participaţiei statului la Roşia Montană Gold Corporation de la 19,31% la maximum 25% şi a redevenţei plătite de la 4% la 6%. Gabriel Resources deţine în prezent 80,69% din proiectul Roşia Montană, restul fiind în posesia statului prin compania Minvest. La finele lunii aprilie, Guvernul a decis, prin hotărâre, înfiinţarea unei noi companii care se va ocupa exclusiv de proiectul Roşia Montană şi care va funcţiona doar în subordinea ministrului delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine. În actul normativ, Guvernul invoca potenţialul financiar ridicat al proiectului, care justifică un transfer al beneficiilor aferente cotei deţinute de stat direct către bugetul de stat, şi arăta că realizarea proiectului de exploatare a minereului aurifer din zona Roşia Montană poate genera venituri din exploatare şi contribuţii directe la bugetul de stat estimate la mai multe miliarde dolari, poate avea o contribuţie majoră la relansarea industriei miniere din România şi la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă într-o zonă puternic afectată de şomaj.

Premierul Victor Ponta a declarat luni ca orice explorare sau exploatare va incepe la Rosia Montana numai in masura in care Parlamentul Romaniei va adopta o lege care sa prevada intre altele conditiile de mediu, conditiile de participare a statului roman, dar si soarta banilor rezultati din redeventa, transmite Agerpres. “Va incepe orice fel de explorare si exploatare numai in masura in care Parlamentul Romaniei va adopta o lege care sa prevada conditiile de mediu, conditiile de participare a statului roman, faptul ca toti banii care rezulta din redevente si din beneficii intra intr-un fond de dezvoltare durabila si numai daca Parlamentul dupa care, sigur, presedintele si toate celelalte proceduri vor fi indeplinite, nici vorba. Guvernul va trimite rezultatul negocierilor pana la inceputul sesiunii parlamentare. Mai departe, cum si cat timp va trece prin cele doua Camere, daca va trece, daca va fi adoptat, daca va fi modificat, nu stiu sa va spun acest lucru”, a declarat premierul intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul USL. Ponta a mentionat ca, in momentul in care proiectul va pleca la Parlament, va deveni public. “Dar evident pot sa va spun ca am avut drept obiectiv in primul rand schimbarea si intarirea pana la cele mai inalte standarde a conditiilor de mediu, o participare a statului roman mai semnificativa decat era si un nivel al redeventelor mare, pentru ca, repet, beneficiile care rezulta din redevente si din alte lucruri care tin de aceasta posibila exploatare vor intra intr-un cont special, nu intra la buget, ci intra intr-un cont special de dezvoltare”, a spus Ponta.

***

***

***

***


Categorii

1. DIVERSE, ROSIA MONTANA, Tradatori si lichele

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

15 Commentarii la “ROSIA MONTANA: exploatarea va incepe in NOIEMBRIE 2016. Ponta se spala pe maini in mod penibil, “negocierea” participatiei statului s-a dus pe firimituri

 1. Mai e ceva de comentat?

  Totul s-a hotarat,s-a batut palma,se da o lege speciala iar escrocii si miliardarii din spatele Gold Corporation,exulta.

  Este clar ca legea va trece de Parlament.
  Totul este decis de politicieni,parerea romanilor nu conteaza.

  Unul din personajele din Gold Corporation,este un roman (doar cu numele),Frank Timis,plecat din tara de multi ani,fost traficant de droguri,implicat in nenumarate afaceri dubioase si in tot felul de proiecte prin Africa,unde a luat pe nimic (cu mita) tot felul de zacaminte naturale,in diverse tari,iar sclavii din Africa ii baga bani cu nemiluita in buzunar.

  Culmea e ca locuitorii din zona Rosia Montana se vor bucura ca li se vor da locuri de munca (niste salarii de nimic bune sa le inchida gura).

  Asa ajung romanii sclavii companiilor straine,in propria tara si cu zone intregi distruse.

  Ce nu spune guvernul Ponta este si ca in zona se pare exista zacaminte imense de uraniu,wolfram,ate metale rare,care la cine credeti ca vor ajunge?

  Bravo Ponta,tine-o tot asa!!!!!!
  Hai sa transformam Romania in cea mai primitiva colonie UE.

  Mai du-te pe la Miami,vezi ce sfaturi iti mai dau investitorii americani!

 2. Antonescu si Ponta s-au dus in SUA pentru a pupa papucul sultanului si a lua binecuvantare. Apoi s-au intors in tara cu mai multa incredere in viitorul lor politic. Dovada si tupeul afisat.

  Mai tineti minte inceputul anului 2012? Care erau promisiunile USL in lupta lor cu tradatorii Boc si MRU? Nu Rosia Montana, Nu gaze de sist, 100.000 de noi locuri de munca, cresterea nivelului de trai … Noroc cu poporul credul, care pune botul la orice promisiune.
  Pana cand nu va exista o forta politica nationalista si crestina, vom fi pacaliti la fiecare 4 ani.

 3. De ce nu-mi aprobati comentariul? Crin Antonescu s-a dus in SUA si a prestat juramantul de supunere. Evreul Niels Schnecker a facilitat “reconcilierea” lui Crin cu politica americana.
  Ponta l-a luat consilier pe Wesley Clark, Antonescu l-a ales pe Schnecker. Suntem pe maini bune!

 4. Cele 5,2 miliarde de dolari, sînt un fleac pentru cei ce au mătrașit, furat peste 100 miliarde de dolari(datoria externă). Dar unde sînt cele 6 miliarde de dolari, creanțe pe care le avea România la tămbălăul demențial din 89. Cîte miliarde de dolari au făcut escrocii, din industria vîndută la fier vechi, din resursele energetice date pe mîna străinilor, cîteee! Niște jigodii și escroci!!!

 5. @Vasile Stanga:

  Nu stiam ca sustinatorii lui Traian Basescu folosesc, de-acum, si teze antisemite si antiamericane. Scopul scuza mijloacele?

  Cat despre juraminte de supunere, hai sa le spunem de vasalitate, acestea sunt depuse, demult, de toti. E, probabil, adevarat despre Ponta si Crin, am tot scris si noi despre tradarile lor, dar un basist declarat si asumat nu e credibil cand spune astfel de lucruri, atata vreme cat interesul sau e sa slujeasca tot minciunii si oamenilor minciunii, iar nu Adevarului.

 6. Sunt un basist conjunctural, nu unul inregimentat. Basescu a zguduit sistemul ticalosit, de unde si indarjirea adversarilor sai pe care ii asteapta puscaria. Sunt corupti si in tabara lui Basescu, dar le vine si lor randul. Din aceasta lupta sper ca Romania sa iasa mai curata.

  Spun unii ca toti politicienii sunt la fel. Nu-i chiar asa. De cand e Basescu, au inceput sa fie condamnati oameni politici si afaceristi corupti. Pana la el, sistemul clientelar transpartinic functiona ca uns, dupa principiul “o mana o spala pe alta”. Mai bine razboi intre tabere decat pace. Datoria fiecarui cetatean cisntit este sa fie de partea justitiei in lupta cu mafia.

 7. @Vasile StangaȘ

  E utopic si neadevarat ce spui.

  Daca doua bande mafiote se infrunta in strada, poti sta deoparte si te poti ”bucura” (?) ca se refuiesc si se elimina reciproc. Poate pana cand invinge unul singur si ramane o singura banda. Insa asta nu schimba cu nimic realitatea dominatiei mafiote asupra strazii, chiar daca ar ramane unul singur ”in charge”. Cam asta se intampla acum si in Romania.

 8. Ce sînt partidele actuale, dacă nu o adunătură de infractori organizați în bande (partide).

 9. Astazi (27 aug) guvernul a aprobat cel mai mizerabil si aberant proiect de lege. Sau cu alte cuvinte “TRADAREA DE TARA – NEGRU PE ALB”.
  Cu toate ca nu era trecuta ieri intre cele ce trebuiau dezbatute in sedinta de guvern, iata ca astazi Guvernul demareaza procedurile si trimite Legea fabricata special pentru RMGC Parlamentului, iar Ponta nu sufla nicio vorba in “cuvantul introductiv” despre o asa lege importanta, ceea ce ma face sa cred ca a fost trecuta “pe sest”, cum va fi probabil si in Parlament!
  http://www.gov.ro/informatie-de-presa-privind-actele-normative-care-au-fost-incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-27-august-ora-16-00__l1a120887.html
  A declara proiectul de utilitate publică şi de interes naţional deosebit este cea mai mare nesimtire a guvernului si dovada clara a CORUPTIEI, MINCIUNII si MANIPULARII pe care se bazeaza acest proiect.

  Fratilor, ne rugam cu totii pt viitorul si sanatatea copiilor nostri, pentru neamul nostru romanesc, si sunt convins ca Dumnezeu ne ajuta, dar nu ne baga-n traista! Asa ca, acum e batalia finala, si finalul depinde si de noi. Ce facem? Stam indiferenti in continuare? Doamne da-ne intelepciune! INDRAZNEALA SI PUTERE!

 10. Pingback: Guvernul a aprobat “pe sest” proiectul de lege care reglementeaza EXPLOATAREA DE LA ROSIA MONTANA. Moise Guran la Ora de Bussines despre PLASA NATIONALA a RMGC si reactia presedintelui ALBURNUS MAIOR [VIDEO] - Recomandari
 11. Pingback: “Judeca Tu: RAZBOIUL AURULUI la Rosia Montana”. DEZBATEREA INTEGRALA DE LA TVR [video]. Proiectul de lege aprobat de Guvern este ILEGAL? - Recomandari
 12. „Interesul naţional deosebit” e adevărata găselniţă cu care se încearcă acoperirea mizeriei. Mai exact, faptul că pentru a fi pus în practică, e nevoie ca numeroase legi să fie schimbate şi/sau, pur şi simplu, să rămână în vigoare, dar să nu se aplice în cazul Roşia Montană! Începând cu exproprierea în interes privat şi continuând cu legile privind protecţia patrimoniului cultural, protecţia mediului, regimul apelor, pădurilor, pajiştilor, proprietăţilor publice, accesul la justiţie al cetăţenilor, libera concurenţă, Codul Fiscal etc.

  De aici rezultă şi adevărata semnificaţie a acestei legi speciale: în mod oficial, Guvernul Ponta recunoaşte că proiectul RMGC este ILEGAL.

  DIN ACEASTA CAUZA VOR AVEA LOC PROTESTE IN TOATA TARA, INCLUSIV IN ALBA! Duminica, ora 17.
  https://www.facebook.com/events/438390812941856/
  MEDIATIZATI ACEST PROTEST!

 13. Pingback: Rosia Montana: act de INALTA TRADARE NATIONALA “parafat” de Traian Basescu si Victor Ponta. Spectacolul grotesc al “CONVERTIRII” CONSTIINTELOR DE AURUL RMGC. “Rosia Montana e doar regina pe tabla de sah. Daca va cadea regina,
 14. Pingback: DOVADA CA AURUL SE POATE EXPLOATA SI FARA CIANURA, DAR NU SE VREA!/ Cine castiga la Bursa de pe urma jocului “parşivel” al lui Victor Ponta?/ VERDICTUL GEOLOGILOR: PERICOL MAXIM!/ Ce se pregateste si la CERTEJ si in alte puncte din Apuseni? C
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare