MESAJELE DUHOVNICESTI DE INVIERE ALE IPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, intre LACRIMI si BUCURIE: “Dacă nu ne iubim, înseamnă că nu primim Lumina. Dumnezeu este iubire. Iubindu-ne, ajutându-ne, fiind o familie, vom birui și coronavirusul! DUMNEZEU NU NE LASĂ DIN BRAȚELE SALE!” (video, text)

19-04-2020 7 minute Sublinieri

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale (video)

Hristos a înviat!

Iată-ne și la sărbătoarea Învierii din anul 2020. Cu toate greutățile, cu toată pandemia pe care am străbătut-o de la începutul postului, iată-ne acum la această sărbătoare la care Hristos ne cheamă să viem în Înviere, cu Învierea Sa, pentru că ne-a trimis Lumina care ne îmbracă și pe noi în razele strălucitoare ale bucuriei biruinței vieții asupra morții.

Este sărbătoarea cea mai mare, care ne cheamă pe toți la viața cea fără de sfârșit, să devenim și noi fii al Învierii. Iată, așadar, după zilele de post străbătute, după metanii răsare acum Hristos, Cel înviat din morți, care ne arată că bucuria învinge tristețea, că tristețea trebuie să plece departe, că viața se arată în mod deplin și trebuie să fim și noi fii ai Vieții, fii ai Învierii, fii ai dragostei.
Dragostea de Dumnezeu a adus Învierea lui Hristos, care este nădejdea învierii noastre.

Dorim ca toți creștinii să simtă această bucurie, cu toate greutățile, cu toate lipsurile, cu toate izolările, cu toate spitalizările, Învierea va birui și dincolo de învierea noastră nu va mai fi decât bucurie. Să nădăjduim în acea bucurie și să ne salutăm de acum cu acest salut al bucuriei Învierii: Hristos a înviat!

***

Învierea lui Hristos – Ridicarea firii noastre din suferință și moarte

Iubitului cler, cuviosului cin monahal şi poporului lui Dumnezeu din întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, har, pace şi bucurie, iar de la noi, arhierească binecuvântare

Iubiţi credincioşi,

Hristos a înviat!

Grele și amare sunt lacrimile ce curg pe altarele Bisericii lui Hristos, în aceste momente de grea încercare a întregii umanități. Sunt lacrimi de tristețe pentru cei care nu mai sunt printre noi, dar și lacrimi pentru că, poporul lui Dumnezeu, nu poate participa așa cum se cuvine la sărbătoare sărbătorilor. Săvârșirea Sfintei Liturghii fără participarea poporului lui Dumnezeu, denotă o imagine greu de descris în cuvinte, iar îndemnul lui Hristos: Pace tuturor! rămâne parcă fără răspuns.

Deși este o încercare grea, vedem învierea Fiului lui Dumnezeu ca având astăzi un înțeles și mai profund, conștienți fiind de faptul că fără învierea Lui, omul se îndreaptă către nicăieri. El, Lumina lumii, vine astăzi în maximă apropiere de omul aflat în suferință, prin lumina învierii, lumină ce străbate întunericul păcatului, a bolii și a morții, oferindu-ne speranța că vom trece împreună cu Dumnezeu peste întunericul suferinței pe care o trăim, și curând vom vedea iar lumina restaurării tuturor în Hristos.

„Dumnezeu este iubire” spune Sfântul Evanghelist Ioan, iar iubirea Sa nemărginită nu lasă făptura creată din iubire, să cadă în moarte. Chiar dacă îngăduie boala și suferința, ele sunt în lume, pentru a aminti lumii, că nu se poate face nimic fără Dumnezeu. Suferința lumii înseamnă de fapt depărtarea acesteia de Izvorul binelui și, în același timp, se poate prezenta ca realitate necesară lumii, pentru a conștientiza necesitatea rugăciunii, a postului, a iertării și a iubirii în Hristos.

 

Iubiți fii duhovnicești,

Lumina învierii lui Hristos aduce binecuvântarea și iertarea Părintelui Ceresc întregii creații și în special omului. Deși păcatele ne osândesc, învierea Fiului lui Dumnezeu dovedește firii noastre că poate învia și, că se poate înălța către mântuire. Prin El trecem de la moarte la viață, căci Fiul se face Om pentru a-l ridica pe om la Dumnezeu.

Omul cel nou, care își însușește roadele jertfei și învierii lui Hristos are capacitatea de a lupta cu patimile, împlinind astfel voia divină. Prin această biruință asupra păcatului, viața lui Hristos strălucește în viața noastră, iar omul ajunge la starea în care poate spune asemenea Sfântului Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în Mine” (Galateni, 2, 20). Trupurile noastre neputincioase înaintea suferinței și a morții se arată biruitoare prin învierea lui Fiului lui Dumnezeu, „căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor” (II Cor. 4, 10 – 11).

Omul care iubește viața trebuie să învețe să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, ca pe sine însuși. Nimic nu poate fi realizat fără iubire, mai ales acum în ceasul greu al încercării, ceas ce ar trebui să deștepte în fiecare dintre noi gândul cel bun, gând ce are ca fundament sentimentul iubirii. Modelul iubirii absolute ni-l oferă tot Dumnezeu, Care dă pe unicul Său Fiu la moarte, pentru ca noi să fim vii. Răscumpărarea noastră s-a plătit cu preț mare, nu de aur și argint, ci de sânge. De aceea spune Apostolul Neamurilor: voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu preț” (I Cor. 6, 19 – 20). Acest mare preț al Sângelui lui Hristos ne îndatorează ca la iubirea pe care ne-o oferă Dumnezeu, să răspundem tot cu iubire. Acest răspuns trebuie să se vadă în ieșirea omului din egoism, din iubirea de sine, în lucrarea faptelor pentru binele celuilalt, astfel încât să putem auzi fiecare cuvintele Mântuitorului Hristos: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” (Matei 25, 34-36).

 

Dreptmăritori creștini,

Am primit de la Dumnezeu, fiecare dintre noi, anumite daruri pe care trebuie să le facem lucrătoare în vederea obținerii celor mai bune rezultate pentru semeni. Darul suprem însă se numește libertate, și de înțelegerea acestuia depinde întreaga conduită morală a omului. A fi deplin liber înseamnă să nu fi supus nici unei patimi, ci numai lui Dumnezeu, fundamentul libertății noastre. Manifestarea libertății noastre nu trebuie să îngrădească niciodată libertatea semenilor. Acțiunile noastre trebuie să fie spre folosul celuilalt și nu spre pierderea lui sufletească și trupească.

Numai prin manifestarea corectă a libertății în har, a acestui mare dar divin, omul poate să ajungă la înțelegerea jertfei de pe Golgota, fără de care, nici un om, nu poate să meargă pe calea mântuirii. Primirea luminii învierii lui Hristos cere cu necesitate participarea noastră activă la viața în Hristos, iar aceasta se realizează doar prin Sfintele Taine și slujbele Bisericii, în centru fiind Sfânta Liturghie, în care Fiul lui Dumnezeu este prezent real, în mijlocul nostru, în viața noastră. Numai așa ne putem manifesta libertatea, ca prin faptele cele bune, prin jertfa personală, să ne facem părtași deplin roadelor jertfei lui Hristos, Dumnezeul nostru. Credința și faptele bune sunt aripile fiecărui om care dorește să se înalțe către viața în iubirea Sfintei Treimi.

Înțeleasă în acești termeni, libertatea omului devine izvorul iubirii, ce se manifestă față de Dumnezeu pe de o parte, și față de aproapele aflat în suferință pe de altă parte. Dacă Hristos ia asupra Sa neputințele noastre, și noi suntem datori să purtăm „slăbiciunile celor neputincioși, și să nu căutăm plăcerea noastră, ci, fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire (Romani 15, 1-2). Suferința acestei lumi nu este altceva decât urmare a păcatului, a depărtării noastre de Dumnezeu. Însă Creatorul nostru nu dorește „moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”, de aceea îngăduie suferința ca mijloc de vindecare a lumii care a uitat de El, oferindu-ne și tratamentul necesar vindecării în Biserica Sa prin Sfânta Împărtășanie.

 

Iubiți credincioși,

Salvarea lumii s-a realizat adesea prin puterea rugăciunii Bisericii lui Hristos, căci în ea, Cel care ni se împărtășește este tocmai Cel Care s-a jertfit pentru ca noi să fim vii. În Hristos avem singura nădejde de salvare, El fiind Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Numai Dumnezeu aude glasurile celor aflați în suferințe și nevoi, oferind fiecăruia vindecare prin Sfintele Taine. Credința că Hristos este aproape de suferința noastră este o realitate, căci El Însuși ne-a promis prin gura Palmistului: Striga-va către Mine și-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz și-l voi scoate pe el și-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, și îi voi arata lui mântuirea Mea” (Psalm 90, 15-16).

Astăzi, în cea mai importantă zi, ziua cea dintâi a săptămânii, suntem încredințați că vom fi vii, căci jertfa și învierea Fiului lui Dumnezeu înseamnă biruirea iadului și a morții. Astăzi cei din întuneric au fost ridicați de Hristos la lumina cea neînserată al învierii, iar noi suntem ridicați de la pământ la cer prin primirea Sfintei Euharistii. Astăzi toate sunt pline de lumina lui Hristos care luminează tuturor, încât plânsul devine bucurie, iar credința devine o vedere tainică dar sigură a lui Hristos Cel înviat. Săvârșirea Sfintei Liturghii are o importanță capitală, mai ales în aceste zile de încercare, căci în cadrul ei, credinciosul vede lumina lui Hristos, capătă nădejde și înaintează pe drumul care duce la mântuire.

 

Iubiți fii duhovnicești,

Chemarea lui Hristos, rostită astăzi în Biserica Sa, îndeamnă pe fiecare să ia aminte la faptele săvârșite, și să caute îndreptarea, fără de care nu se poate realiza apropierea de Dumnezeu. Lipsa acestei apropieri are consecințele pe care le simțim din plin. Numai prin unirea cu Hristos realizată prin intermediul Sfintei Împărtășanii, omul are garanția propriei învieri și implicit a trăirii în iubirea lui Dumnezeu.

Participarea la Sfânta Liturghie este deosebit de importantă, căci numai prin ea omul dobândește medicamentul atât de necesar. Ea reprezintă intrarea și gustarea încă din această viață a veșniciei lui Dumnezeu. Aici harul divin ridică pe om din neputință, pregătindu-l permanent pentru întâlnirea cu Hristos. Importanța acestei întâlniri este covârșitoare, de aceea trebuie tratată cu maximă responsabilitate.

Glasul Sfintei Liturghii oferă credincioșilor bucuria învierii Fiului lui Dumnezeu. Acest glas, ce răsună neîncetat de două milenii, ni-L înfățișază pe Hristos încă de la întrupare, El Însuși stând în chip nevăzut și cercetând inimile tuturor. Prin faptul că nimic nu poate da omul pentru sufletul său, responsabilitatea față de sufletele credincioșilor este pusă pe umerii neobosiți ai ierarhilor și preoților, care „cu timp și fără timp” se ostenesc să ridice pe fiecare în iubirea lui Dumnezeu.

 

Iubiți credincioși,

Hristos a înviat astăzi pentru toți, iar lumina Sa a fost adusă pe pământul nostru de către cel întâi chemat dintre Apsotoli, Sfântul Andrei, care, acum aproape două milenii, aducea la Tomis bucuria învierii lui Hristos, iar peștera în care a locuit este pentru noi, cei de astăzi, cel dintâi altar creștin din care lumina învierii Domnului este oferită tuturor.

Fiind smerit urmaș al Sfântului Andrei, și eu în calitate de ierarh al Tomisului, vă îndemn să facem din inimile noastre altare, în care să se sălașluiască lumina lui Hristos, și astfel, prin cuvânt și faptă, să ne facem adevărate candele de lumină, adevărați mărturisitori ai lui Dumnezeu.

Lumina din această noapte sfântă, să lumineze sufletele voastre, așa cum oarecând a biruit cu putere mare întunericul morții. Tăria credinței noastre în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, reprezintă vindecarea noastră sufletească și trupească, iar lumina învierii Sale reprezintă arvuna învierii tuturor.

Vă îmbrățișez cu părintească dragoste și vă doresc o viață nouă în Hristos Domnul Cel Înviat, zile îndelungate, cu pace, întru bucurie și cu sănătate deplină și vă adresăm vestirea cea de biruință purtătoare꞉

Hristos a înviat!

Al vostru Arhipăstor,

pentru tot binele doritor

şi către Hristos Cel înviat rugător,

 

† TEODOSIE

ARHIEPISCOPUL TOMISULUI

***

„În această perioadă de pandemie, Lumina vine să risipească întunericul“ (galerie foto + video)

Iată că avem Lumină în 2020. În această perioadă de pandemie, Lumina vine să risipească întunericul. Mântuitorul Hristos ne-a spus: «Eu sunt Lumina lumii. Cine vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieții». Am așteptat această lumină cerească, ce ne poate aduce izbăvire din orice primejdie, să ne alunge frica, să ne aducă bucuria. De aceea, mă bucur că și anul acesta am avut parte de Lumină. Se vestea că nu mai vine Lumina. N-am crezut! Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată și nu ne lasă din brațele Sale! Ne-am rugat cu sute de mii de oameni și, iată, Lumina a venit mai devreme decât altă dată. Dumnezeu ne încurajează să credem în ajutorul Lui.

Să fim sănătoși și Paștele acesta să aducă Lumina în sufletele tuturor care se află și în carantină, și în izolare, și în frică și în tot felul de nevoi și de necazuri, pentru că, iată, Lumina ajunge la fiecare casă, la fiecare creștin. Rămâne o mărturie a Paștelui 2020. Lumina este energia lui Dumnezeu. Când o ai, biruiești orice rău și orice întuneric. Doamne ajută, Hristos a înviat!, a fost mesajul IPS Teodosie, în Portul Tomis, la sosire.

Iubiți credincioși, din noaptea aceasta să fiți mai încrezători, mai optimiști, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape unii de alții, nu fizic, dar spiritual. Dacă nu ne iubim, înseamnă că nu primim Lumina. Dumnezeu este iubire. Iubindu-ne, ajutându-ne, fiind o familie, vom birui și coronavirusul, a mai spus Arhiepiscopul Tomisului.

surse: Ziua de Constanta, Arhiepiscopia Tomisului

Sfânta Slujbă a Învierii Domnului

Transmitem în direct de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța, “Canonul Învierii Domnului” și “Sfânta Liturghie a Învierii”.Vă urăm multă sănătate, Sărbători Luminate și un Paște Binecuvântat.#DobrogeaTV #AproapeDeOameni

Publicată de Dobrogea TV pe Sâmbătă, 18 aprilie 2020

PS SEBASTIAN, Episcopul Slatinei – CUVÂNT CURAJOS ÎN PASTORALA DE PAȘTI 2020: “Dumnezeu a murit de tot?! VA MAI ÎNVIA HRISTOS ȘI ANUL ACESTA? Păi ce, oamenii chiar au crezut că pot face orice, oricând și oricum? Sunt prea imprevizibili! Și prea mulți! Sunt prea liberi! Sunt prea… OAMENI! Așa nu se mai poate…”

PASTORALA PS MACARIE la “o praznuire trista si pustie” a INVIERII (2020) – CUVANT DE EXCEPTIE, MARTURISITOR SI INDURERAT despre starea reala a Bisericii si a oamenilor in timpul IZOLARII impuse de PANDEMIA COVID-19: “Pentru aceasta lume, noi, Biserica, suntem o amenintare, un risc. Sarbatoarea PASTILOR a fost transformata intr-un prilej de INTIMIDARE a celor credinciosi. Dar HRISTOS NU-SI ABANDONEAZA PRIETENII!”

PĂRINTELE EPISCOP MACARIE – MÂNGAIERE ȘI ÎNTĂRIRE pentru cei care se simt claustrați, singuri, zdrobiți, înfricoșați: “Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă te simți zdrobit, nu ești singur, frate drag, nu ești singură, surioară scumpă. Hristos te așteaptă cu brațele răstignite pentru a te îmbrățișa!”. ÎNDEMN LA CITIREA despre SUFERINȚELE CELOR DIN TEMNIȚELE COMUNISTE

PLÂNSUL PREASFINȚITULUI MACARIE STRIGĂ LA CER împotriva CRIMELOR și NEDREPTĂȚILOR făcute lui Dumnezeu și oamenilor simpli: “CE-AȚI FĂCUT CU HRISTOS? Ce-ați făcut cu toți nevinovații acestei lumi, cu toți cei înfometați și asupriți pentru meschine interese? Vor să ne facă să trăim într-O LUME ÎN CARE HRISTOS SĂ FIE PUS SUB CARANTINĂ, în care comuniunea euharistică să nu mai fie posibilă”

IPS TEODOSIE, Sorin Lavric, Silviu Biriș – APELURI LA DESCHIDEREA BISERICILOR CEL PUȚIN PENTRU INVIERE. Presedintele Iohannis cere deja românilor să inteleaga ca nu pot merge la Biserica de Paste (VIDEO). BISERICA GEORGIEI NU INCHIDE BISERICILE: “Hrana spirituala este la fel de necesara ca cea fizica”. BISERICA GRECIEI SOCHEAZA, MUTAND SERBAREA INVIERII INAINTE DE INALTARE, IN MIJLOCUL SAPTAMANII/ In ce conditii se va putea lua Sfanta Lumina de la Ierusalim in acest an?

S-a hotarat: DE FLORII si de PASTI, credinciosii raman arestati in case/ IN STAREA DE URGENTA ESTE INTERZIS A MAI SPERA? IPS Teodosie al Tomisului inca se roaga pentru o minune (VIDEO), iar “teologii ordonantelor militare” insulta inteligenta credinciosilor si smintesc cugetele slabe. Doua extreme: “DUHOVNICIA CORONAVIRUSATA” a obedientei zeloase vs. LIPSA DE INTELEPCIUNE A UNOR EVENTUALE FRONDE CRESTINE

“NU LOVIȚI BISERICA LUI HRISTOS!” – Reacție-avertisment MĂRTURISITOARE a PS IUSTIN, episcopul Maramureșului și Sătmarului: „Revino-ți popor român! Întoarce-te la Dumnezeu! Cinstește Sfânta Biserică și rânduielile ei!”/ Răspunsul ferm al ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI dat agresiunii DSP Constanța/ CLOPOTELE BAT ȘI CHEAMĂ LA RUGĂCIUNE COMUNĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, LA 12:00


Categorii

IPS Teodosie Petrescu, Pandemia de coronavirus/ COVID-19, Pastile/ Invierea, Pastorale, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

10 Commentarii la “MESAJELE DUHOVNICESTI DE INVIERE ALE IPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, intre LACRIMI si BUCURIE: “Dacă nu ne iubim, înseamnă că nu primim Lumina. Dumnezeu este iubire. Iubindu-ne, ajutându-ne, fiind o familie, vom birui și coronavirusul! DUMNEZEU NU NE LASĂ DIN BRAȚELE SALE!” (video, text)

 1. Din mila lui Dumnezeu, am avut voie sa fiu in biserica in aceste zile. Pot confirma ce spune
  IPS Teodosie. Preotii au slujit inlacrimati. Nu doar in Saptamana Mare ci si in noaptea de Inviere.

 2. Hristos a Înviat!

 3. Pingback: Cuvantul PARINTELUI DAN DAMASCHIN la praznuirea INVIERII DOMNULUI in vremea pandemiei. Ce PUTERI i se dau crestinului prin credinta si prin HARUL SFINTELOR TAINE si care este conditia absolut necesara ca “totul sa fie bine”? | Cuvântul Ortodo
 4. Adevarat a Inviat!

  Hristos a Inviat din morti,
  Cu moartea pe moarte calcand!
  Si celor din morminte,
  Viata daruindu-le!

  Da-ne Doamne viata, si noua celor morti de pe pamant! Inviaza sufletele noastre amortite de atatea griji si frici si inrobite de atatea patimi! Ajuta-ne sa iti slujim si sa te iubim, asa cum cum iubim si slujim pacatului!

  Mila ta Doamne cersim, caci judecata ta e dreapta si toata pedeapsa o meritam! Dar Doamne mai presus de dreptate, sta mila ta fara de margini!
  Miluieste-ne Hristoase, pe noi pacatosii, pentru care cu trupul pe cruce ai urcat, cu sufletul la iad ai coborat, si ai Inviat rascumparandu-ne!

  Nu ne lasa Doamne, caci ai Tai suntem… nu ne lasa!

 5. UN R0MAN
  20.04.2020 21:52
  Hristos A Inviat – dar noi am murit… din cauza lipsei noastre de credinta si actiune!

  ************************************************************************************************************
  Pe capul fiecarui barbat, femeie si copil, s-a decretat condamnarea la moarte. Deci, tuturor oamenilor, ei le-au stabilit un termen de expirare. Pina la finele decadei se doreste ca sa nu mai existe niciun om “nemodificat” pe suprafata Terrei. [1]

  Aceasta stare de urgenta, nu se va ridica pina cind nu se vor infaptui urmatoarele obiective principale: [2]
  1. TESTAREA (o amprentare genetica – nu mai scapi nici in gaura de sarpe)
  2. VACCINAREA (cca 40 vaccinuri, cu specific rasial pt maxima “eficienta”)
  3. MARCAREA (DARPA Hydrogel)

  Mijloacele de coercitie vor fi:
  1. Distrugere firmelor mici si mijlocii si preluatea de catre corporatiile globaliste a celor mai valoroase active la pret de nimic
  2. Astfel ca se creeaza unei mase enorme de someri, pauperi, aflati la mila statului (UBI – sau Venitul Bazic Universal – cu care te vor conditiona ulterior)
  3. Folosirea bandelor de infractori si a borfasilor, proaspat liberati, lasaati in pace de politie, indrumati chiar sa terorizeze populatia ca sa conditioneze populatia ca trebuie si mai multa politie si armata pe strazi
  4. Demonizarea prin mass-media, la un nivel dezumanizant a rromilor si “reintorsilor” – dindu-se vina pe ei pt. toate relele – pentru diviziunea si mai profunda a societatii, plus acuma se vor activa milioanele de “refugiati”, barbati cu virsta militara, ce ni i-a tot bagat pe git Merkel, incepind din 2015, acum vor fi activati impotriva localnicilor, si acestia [14]
  5. Votarea “electronica” de parlament a unor legi absurde si aspre, “care sa apere populatia corecta” – cum vor spune in ziare si TV – dar care, practic ce va incrimina penal pe oricine, insasi pentru faptul ca exista
  6. Justificarea unei retele de supraveghere draconica “care sa ne apere de infractori” – lumea le va astepta cu nerabdare – ca e spre binele lor, nu? (camere conectate prin 5G din metru in metru, in lampile stradale, in vitrinele magazinelor, ne e nevoie ca tu sa porti sau nu, telefonul la tine) [3]
  7. Eliminarea cash-ului ca fiind instrumentul folosit de bandele de infractori pt crima – find sub controlul absolut al statului si bancilor, care oricind iti pot bloca accesul la roadele muncii tale, ca nu ti-ai platit nu stiu ce amenda, sau ca s-a petrecut o greseala informatica… dar, oamenii cinstiti, nu au de ce sa se teama, nu? [4]
  8. Presiune psihologica pe oameni, stind Inchisi in case, limitarea totala libertatii de miscare, al calatoriilor, daca nu ai dovada testarii/vaccinarii; treptat vor opri apa, gazul si la final – curentul electric = comunicatiile = internetul) [2]
  9. Foamete cum nu s-a mai vazut pe pamint [5] oamenii isi vor minca copii [6] (Holodomor se realizeaza prin auto-sabotaj al infrastructurii de productie, stocare si transport a alimentelor si interzicerea vinzarii semintelor [7], a gradinilor si cresterea animalelor de casa [8] sub pretext epidemiologic)
  10. Teroarea: cine se va opune pina la sfirsit, va fi decapitat conform cu legile Noahide adoptate de ONU [9]; s-a ales ghilotinarea, ca fiind cea mai “umana” metoda. [10]
  ************************************************************************************************************
  Stati linistiti, ca nu se termina starea de urgenta, vestile contradictorii in presa sint doar o operatiune psyop, de intoxicare. Starea de urgenta, pentru care ei au cheltuit trilioane, nu o sa se termine, pina cind nu isi ating ei cele 3 obiective mai sus mentionate.

  Asa ca, poate va ginditi ce e de facut?

  Sint de principiu, ca pina intram in noaptea ce lunga, cit mai avem o picatura de singe si energie in noi, datoria noastra este sa luptam pe toate caile, impotriva acestei abominatii.

  In primul rind, sa intelegeti ca ce se intimpla, are o provenienta non-umana. Ma rezum doar la atit, pe moment. Trebuie sa va ginditi la cei ce au gindit aceste planuri si sint la virf, nu gindesc ca noi, nu se bucura de risul unui copil… Una din armele noastre cele mai puternice este Dumnezeu, atita vreme cit consideram ca sintem copilasii lui, si ne rugam lui, El ne va proteja, dar poate nu in sens ca ne va prezerva viata paminteana cum majoritatea dintre noi se asteapta. Ginditi-va cu mare profunzime, la ce veti face? Veti face testul acela prin care ei va vor lua amprenta genetica si o vor stoca in computerele lor? Va lasati infectati de aceste teste cu un virus dezvoltat de Pentagon ca sa va inhibeze gena VMAT2, “Gena lui Dumnezeu” ca sa va rapeasca si pe Dumnezeu, pina la urma? Astfel ca inca din 2005, au terminat acest vaccin, folosind ca mediu de transport chiar un virus de tip corona [11]

  Ginditi-va apoi, ca pe baza decodarii semnaturii voastre genetice, sistemele lor de calcul cuantic si bazat pe AI, vor determina cel mai “bun” vaccin… daca va uitati la informatia documentara, va veti ingrozi cel putin!! Contin rudimente proteice din virusul HIV si Ebola, sint crate sa modifice genetica celulelor corpului fara a le distruge, adar ei vor sa va “transforme”. De aici tumori, cancere si bube deschise, supurinde si chinuri groaznice citeva luni pina mori. Si mori si fara Dumnezeu. [12]

  Ginditi-va daca va veti da acceptul sa fiti injectati cu DARPA Hydrogel. [13] Este o solutie care se injecteaza in corp si contine niste nanite (nano roboti) care penetreaza peste tot in corp si se implanteaza in structura osoasa si tegumentara, si vor face parte din tine. Ei te vor transforma intr-un “trans”-uman, practic un cyborg. In aceste nanite, exista o parte de comunicatie cese conecteaza la reteua de 5G si vor comunica toti parametrii corpului, toate gindurile, iar calculatoarele cuantice bazate pe AI, vor modela comportamentul vostru: daca veti fi docili, daca va veti razvrati, etc. Si vor stii in ce mod veti fi procesat. [2]

  Deci acum dupa ce stiti lucrurile astea, decideti-va daca se merita sa accepti chestiile astea si sa-l pierzi pe DUmnezeu, de vreme ce oricum ai fost deja condamnat la moarte… Deci citeva luni, in plus, de chin ca nu va fi aceea viata, merita sa fii o eternitate dezlipit de Dumnezeu?

  Daca da, nu are sens sa discutam, solutia este simpla, du-te si mareste masa critica a celor care se lasa amagiti.

  Dar daca decizi ca nu, atunci trebuie sa te gindesti ca vrei poate vrei sa faci ceva…

  Deci in primul rind, sintem ca niste soldati inaintea unei batalii singeroase, in care stim, ca majoritatea nu o sa mai prindem urmatoarea zi. Obisnuiti-va cu ideea si rugati-va la Dumnezeu si decideti ce vreti sa faceti. Discutati cu cei dragi.

  Urmatorul lucru, intelegeti faptul ca, cei care inca mai cred in fraudemie, nu banuiesc ce este in spatele acestor lucruri. Fiti bravi, fiti cu bun simt si incercati sa le explicati. Un om trezit, este un aliat cistigat si unul mai putin in masa lor critica!

  Desigur ca multi, nu sint neaparat cu aceia, sau nu sint neaparat rai, ci este din nestiinta, proasta informare…

  Nu va mai uitati la tembelizor… este instrumentul lor de propaganda si spalare pe creieri, decit daca vreti sa vedeti pina unde s-a ajuns cu legile draconice ce vor sa le voteze, etc.

  Citi si va informati de toate aceste lucruri care ne vor veni de hac. Faceti-le cunoscute si la altii, ce sinteti pe aceeasi frecventa. Nu conteaza ca ne spioneaza, AI stie totul despre noi, oricum, si v-am spus ca noi avem asociat, un termen de expirare!

  Atita timp cit exista internet si comunicatii, citi, salvati documente, informatii, video si diseminati-le intre voi. Organizati-va, ginditi-va la un sistem cind vor cadea comunicatiile…

  La toate comentariile la articole, detectati raspindacii de serviiciu, care sint agentii lor (din prostie, sau sint chiar platiti)… demascati-i prin a arata cit de gresit este ceea ce sustin ei si cui foloseste aceasta.

  Atentie, rromii, din cauza ca ei au trait intotdeauna la marginea legii, au un instinct de supravietuire mai treaz, nu au fost docilizati ca restul, si reactiile lor sint mult mai aproape de realitate. Conformitati la niste legi si edicte ilegale, amorale, facute pentru a genocida, nu sint dovada de corectitudine, ci dovada de prostie si lasitate.

  Un alt factor prin care se incearca sciziunea nationala, sint cei reintorsi din diaspora. Automat au fost catalogati ca “infractorii care se intorc, ca aia buni si muncitori, au ramas acolo”… nu avem de unde sa stim, si chiar si asa, daca ei lupta in rindurile noastre, sint de folos, pina la urma sint fii tarii asteia… In plus ca ei traind in occident stiu altfel de lucruri si stiu sa citeasca alfel de smecherii care le incearca astia acum pe noi. Daca ei se vor lasa antrenati spre rau, sa loveasca in noi, vor raspunde la rindul lor, ca si acesti satanisti care ne fac ceea ce ne fac.

  Trebuie facut o opozitie pasiva: spus ca ei, dar facut ca noi.
  In Deuteronom 31:6 se spune ” Nu va temeti si nu va inspaimantati de ei, caci Domnul Dumnezeul tau va merge El insusi cu tine, nu te va parasi si nu te va lasa.”

  In 1 Timotei 5:8 Biblie sintem indemnati sa avem grija de cei din casa noastra din falmilia noastra, asta insemnind si aparare, protectie: ” poarta cineva grija de ai lui, si mai ales de cei din casa lui, s-a lepadat de credinta si este mai rau decat un necredincios.”

  Nu recurgeti la violenta, decit daca violenta este folosita impotriva voastra! Acum sintem in vremurile descrise in Luca 22:36, in care se spune ” si cine n-are sabie sa-si vanda haina si sa-si cumpere o sabie”.

  Informati-va, studiati, incercati sa-i treziti si pe altii. Totul este in masa critica: ei se folosesc de obtine o masa critica de testati si de vaccinati, care dupa ce au facut asta, vor presa ei personal, pe cei din jurul lor, sa faca asta, ca sa se deschida, domnule odata, sa ne dea drumul din nou la mall-uri… Si in favoarea noastra, este masa critica [1]: pe masura ce tot mai multi se trezesc, se creaza o presiune enorma impotriva lor si a planurilor lor satanice.

  Timpul care trece si nu pot implementa cele 3 obiective curge in defavoarea lor, ei folosindu-se de manipularea violenta, pt ei e imperios necesar, sa implementeze repede.

  Atentie mare, ca toata legislatia draconica se va vota “electronic” cu scopul ca daca se vor intoarce cumva lucrurile in defavoarea lor, sa se scuze ca altii au votat in locul lor. Acum cei mai mari dusmani ai acestei natii, sint toti masonii satanisti care au penetrat toate straturile sociale ale natiei. Ei sint armata astora. [15]

  Incercati din rasputeri, sa va asigurati o rezerva de mincare stocabila si mai ales apa, baterii si sisteme de gatit tip camping, pentru a putea rezista cit mai mult. Organizati-va, clarificati-va cina va sint aliatii si cine va vor fi impotriva (din rea vointa, dezinformare, etc).

  Ce se va intimpla de acum inainte?

  Din cauza victoriei lor asupra noastra, ca nu le-a facut nimeni probleme de sarbatori, infatuarea lor va creste fara margini [17]. Ne vor considera doar o masa amorfa de animale, fara coloana vertebrala si fara niciun curaj, niste vite numai bune de a fi duse la taiere…

  Ateptati-va ca in fiecare zi sa stringa surubul la ceva. O noua atrocitate impotriva batrinilor de care trebuie sa se scape! (batrinii, copilasii si indezirabilili vor trebui anihilati la primul val)

  In fiecare vor aparea informatii care se bat cap in cap… ba ca treaba merge bine, si s-ar putea ca se ridice starea, ba, ca nu stiu ce s-a agravat, si in consecinta, nu se poate. Sint toate numai niste minciuni si dezinformari, si intoxicari… Starea de urgenta s-a dat, ca sa se realizeze niste obiective. Pina ce acelea nu sint realizate…

  Organele de represiune, vor intra in interiorul magazinelor, in haine civile si vor amenda pt nerespectarea distantarii sociale.

  Vor face cele mai strigatoare la cer abuzuri, pt ca ei stiu ca nu ai ce sa le faci. Toti frustratii din fortele de represiune se for simti acum, ca niste dumnezei si se vor comporta ca atare. Sa stiti asta si sa nu va luati in gura cu ei, pentru ca ei dispun de intreg sistemul, impotriva unuia singur sa a unui mic grup. Nici o sansa!

  Vor reduce treptat numarul magazinelor care sint deschise. Unele le vor inchide pe caz ca sint in carantina, pe altele le gaseste cu marfa “expirata” sau fara acte. Incetul cu incetul se vor inchide toate.

  Pntr ca se vor imputina, oamenii din cartier se vor concentra tot mai multi doar spre cele care mai sint deschise. Acele magazine, vor fi depasite de situatie si atunci se va recurge la a limita numarul de produse vindute unei persoane, la unul sau doua. Daca o persoana inainte putea cumpara 5 piini si statea in casa toata saptamina, va putea cumpara doar o piine pe zi si va sta la o coada enorma.

  Te vor scoate in fiecare zi, din casa, unde o sa fii carne de tun pentru amenzi si abuzuri. Nu numai fortele de represiune, dar si bandele de borfasi se vor lega de tine, violuri, violente impotriva populatiei; politia va asista de pe margine si nu va face nimic, ba chiar vor ride de necazul oamenilor.

  In final, se vor inchide si ultimele magazine din marile lanturi, li se vor da bani, credite sau facilitati fiscale si le vor fi compensate pierderile. Astfel, ca va ajunge mai profitabil pt proprietari sa primeasca bani, fara sa-si mai face deloc de lucru cu a vinde, vor da vinzaorii afara, nu mai platesc contributi, etc.

  Intre timp s-au scos in afara legii, vinzarea de produse alimentare in afara cadrului oficial. Au dat numai interdictiile, dar nu au legiferat operarea – vechea stratagema… deci procesul e din fasa blocat, in schimb au pus represiunea sa amendeze si sa inchida tot ce e particular. Asa ca nu vom putea cumpara direct mincare, de la cei cu sere sau ferme, care au fost deja amendati si distrusi.

  Cu timpul, se vor face ratii, se discuta la nivel planetar ONU, etc, ratii de proteine ce provin din viermi, si din insecte macinate… cca 35 grame de proteina de insecte per persoana la trei saptamini [2]. Adica ce se dadea de mincare prin lagarele naziste vor aparea ca niste adevarate banchete, fata de ce vor face astia.

  Intre timp se construieste reteaua de 5G, se taie la greu ramurile copacilor care absorb profund frecventa inalta 60 GHZ (sub pretextul curateniei de primavara).

  Se construiesc locuri de “cantonament” pentru cei “conataminati”, pt. cei “carantinati institutionalizat”, practic un lant de lagare de concentrare, cu care este dotata fiecare localitate mai importanta… Armata este vazuta cum transporta pe camioane, generatoare de curent pt aceste locuri. Desigur, ei pot spune ca se construieste un spital … de campanie… ma rog, fiecare poate crede ce vrea!

  Treptat viata o vor face si mai amara, vor opri apa in diverse zone, sub scuza reparatilor; de asemenea gazul se va opri, presiune scazuta… sau nu stiu ce ordonanta timpita ce e in contradictie cu nu stiu ce lege…

  Vor intra peste oameni in case, sa le rapeasca copii, sub diverse minciuni, bineinteles. In mass-media va fi prezentat ca oamenii aia au comis o ilegalitate… da, ca traiesc!

  Cine se va lasat dus de nas si va fi amagit, va fi pierdut in fata lui Dumnezeu. Intelegeti ca tot ceea ce primiti pe canal oficial, este de o asa natura formulat si prezentat, ca sa stirneasca o anumita atitudine sau raspuns. Ei sint un fel de Pavlov si noi, sintem acei ciini conditionati de ei… Ei creaza stimulul, noi raspundem intr-un fel care ei l-au antincicipat, si astfel o sa cadem in capcana lor. Mare atentie ca toate aceste lucruri sint gindite de armate de specialisti, de zeci de ani! Toate actiunile lor, nu sint asa, random, ca asa au aparut, ci actioneaza dupa un blueprint demult clarificat, testat, si toate scenariile luate in calcul.

  In cursul anului 2020 se va opri si curentul electric, comunicatiile si internetul nostru. Imaginati-va panica, in cei care nu stiu despre ce e vorba. Ei au retelel lor private STS, etc [16].

  Urmeaza o epurare violenta a celor care rezista si se impotrivesc lor. Totul depinde de ce vor face oamenii. Daca suficenti de multi oameni se vor opune, pt suficient timp, vor fi nevoiti sa abandoneze pt moment planurile si sa lase doar masacrarea prin economic si foamete groaznica…

  Sau, daca vor fi suficienti de multi aceia care vor ceda acestor presiuni, ca sa se poata ei intoarce la normalitate si la plimbarile la mall, ei bine, cind numarul celor care se opun, scade sub o anumita valoare, se trece la epurari in masa, in incurajarile si aplauzele insufletite ale acelora care s-au testat, vaccinat si pecetluit.

  Fiecare face ce vrea, fiecare decide daca a mai trai citeva luni, pina cind cancerele din vaccin te vor face sa mori in chinuri groaznice, merita sa-l pierzi pe Dumnezeu. Oricum, pina in 2030, nu vor mai trai decit cei sus pusi si cu slugile lor cele mai credincioase. Toti “idiotii utili” – “usefull idiots”, care au contibuit la situatia aceasta vor fi lichidati, si din pacate, nu se vor mai putea bucura de cei treizeci de talanti, obtinuti prin tradarea semenilor lor… In schimb, daca Dumnezeu, intoarce cumva, lucrurile in favoarea umanitatii, nu va mai fi locusor pe acest pamint, unde acesti tradatori, sa se poata ascunde… va deveni un sport national, peste tot, despistarea si linsarea acestori spioni si tradatori de neam… Ar fi bine sa se gindeasca de acum, unde isi depun alegianta… cu sarpele cel din vechime, sau cu fratii lor, oamenii si Dumnezeu.

  Documentatie
  [1] https://www.youtube.com/watch?v=k8sknfH4djA
  [2] https://www.youtube.com/watch?v=v6NuhH6C_jE
  [3] https://www.youtube.com/watch?v=6SBOR-uVVpM
  [4] https://saccsiv.wordpress.com/2014/10/14/ni-se-reaminteste-suedia-prima-tara-din-lume-care-va-renunta-la-banii-cash-cat-de-ticalosit-trebuie-sa-fi-sa-faci-propaganda-pro-cip-in-conditiile-in-care-totul-e-deja-demult-pe-fata/
  [5] https://www.youtube.com/watch?v=Z_F9Yrq-Jk8
  [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
  [7] https://disrn.com/news/buying-seeds-now-prohibited-in-michigan–but-booze-pot-lottery-tickets-ok
  [8] https://www.intellihub.com/seeds-gardens-meat-packing-being-banned/
  [9] https://stopnoahidelaw.blogspot.com/2017/05/united-nations-signs-declaration-of.html
  [10] https://antideepstateparty.com/2011/05/07/guillotine-death-by-noahide-laws-passed-by-congress-1991/
  [11] https://www.youtube.com/watch?v=57qvhrkxeXo
  [12] https://www.youtube.com/watch?v=LL1OB48pY78
  [13] https://www.youtube.com/watch?v=KrclQ0SlFi4
  [14] https://www.defenseromania.ro/serviciile-speciale-din-polonia-un-cetatean-libanez-suspectat-de-pregatirea-unor-atentate_602751.html
  [15] https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/01/13/lista-din-2016-a-celor-mai-cunoscuti-francmasoni-din-romania-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-13-ianuarie-2016/
  [16] https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23737246-sts-buget-suplimentat-coronavirus.htm
  [17] https://romanialibera.ro/investigatii/traian-berbeceanu-consilier-al-ministrului-de-interne-la-violenta-trebuie-raspuns-cu-violenta-823924?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ultimaora

 6. Pingback: "Veniti de primiti Lumina! - INVIEREA DOMNULUI SUB DICTATUL "CORONEI". Marturii tulburatoare, meditatii planse si trairi sfasietoare de la EROII UMILI(TI) ai acestor zile - PREOTI, VOLUNTARI si simpli CREDINCIOSI "exilati" in afar
 7. Albert Desalvo,
  Din Apostolul care s-a citit astazi in biserici (slujbele au fost transmise online) am retinut “iar in zilele cele din urma, tot omul care va chema numele Domnului se va mantui”.
  Cum si cand vom muri, nimeni nu stie…
  Important este unde vom ajunge dupa moarte.
  Altfel, sunt de acord cu dvs. Dupa ce au castigat ceva teren in lupta cu noi, nu vor da inapoi, ci vor merge cu toata viteza inainte.

 8. @Albert

  Mesajul pare copiat din altă parte. E stufos, are multe surse si se bazează pe unele legături și presupuneri, dar, peste toate, are un iz nu-mi pare a fi dintr-un duh bun. Problemele și agendele, de multe ori, sunt reale, dar e nevoie si de o abordare corectă, atât pe planul omenesc al prezentării faptelor, cât și pe cel duhovnicesc.

 9. @admin: Intr-adevar, nu e comentariul meu, ci apartine lui “UN R0MAN”, dupa cum am precizat si eu la inceputul comentariului. Insa, sunt de acord cu majoritatea afirmatiilor acestui comentariu!

 10. Pingback: PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, MĂRTURISIRI (NE)AȘTEPTATE în PASTORALA de Paști din vremea bisericilor goale: "BISERICA NU SUNTEM DOAR NOI, SLUJITORII. Acum funcţionăm incomplet. Pe planul credinţei, PANDEMIA s-a dovedit a fi mai malefică şi
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare