SFANTUL IOAN GURA DE AUR (13 nov.) despre MILA, despre ATITUDINEA FATA DE CEI CAZUTI IN RATACIRE si despre cei care ii dau ANATEMA pe altii: “Desi suntem cazuti atat de jos, nu ne mai dam seama ca suntem in cele mai mari pacate”

12-11-2010 Sublinieri

“Iată, cât e de mirare! N-a numit “aproapele” nici pe preot, nici pe levit, ci pe cel dispreţuit de iudei potrivit învăţăturii lor, adică pe samarinean, pe cel străin, pe cel mult hulit. Numai pe el l-a numit “aproapele”, pentru că la el s-a găsit milă

***

“Cine eşti tu, de ţi-ai luat această stăpânire şi această mare putere? La ziua judecăţii, Fiul lui Dumnezeu va sta pe scaunul de judecată şi va pune oile de-a dreapta Sa, şi caprele de-a stânga. Pentru ce ţi-ai luat o râvnă atât de mare, cu care a fost învrednicită numai ceata Apostolilor şi cei care au fost, cu adevărat, după toată rânduiala, urmaşii lor, plini de har şi de putere? Aceştia, păzind cu toată luarea-aminte porunca lui Hristos, ca şi cum şi-ar fi scos ochiul cel drept, aşa alungau pe eretici din Biserică. Aceasta arată marea lor milă şi durere, căci se taie un mădular de seamă. Pentru aceea l-a şi numit Hristos “ochiul cel drept”, pentru a arăta mila celor care-l alungau pe cel potrivnic dreptei-credinţe. (…) Negreşit, trebuie să anatemizăm învăţăturile eretice, cele potrivnice învăţăturilor primite de noi, să condamnăm învăţăturile lipsite de credinţă, dar să cruţăm cu toată grija pe oameni şi să ne rugăm pentru mântuirea lor!”


Despre anatemă

Cuvine-se să ne învăţăm a nu aduce sub blestem nici pe cei vii, nici pe cei morţi

1. V-am vorbit nu de mult despre faptul de a nu-L putea cunoaşte pe Dumnezeu, şi v-am vorbit pe cât se poate arătându-vă cu texte din Scriptură şi cu argumente raţionale că înţelegerea firii dumnezeieşti este cu totul de nepătruns chiar şi puterilor celor nevăzute, acelor puteri care duc o viaţă netrupească şi fericită. Cu toate acestea, noi, care ducem o viaţă uşuratică şi stricată, noi, care ne lăsăm robiţi de tot felul de păcate, căutăm să cunoaştem ceea ce este cu totul necunoscut chiar făpturilor nevăzute. Având ca temei al unei astfel de purtări buna părere ce o avem despre puterea noastră de judecată şi dorinţa de a afla slavă deşartă de la cei ce se-ncred în noi,nu ne mai gândim că firea noastră e mărginită, nici nu mai urmăm dumnezeieştii Scripturi şi Părinţilor, ci, târâţi ca de un şuvoi de apă de buna părere ce o avem despre noi, am căzut într-un păcat atât de mare.

Dar iată, să vă vorbesc acum şi cele ce se cuvin despre anatemă; să vă arăt puterea acestui păcat, pe care nimeni nu-l socoate păcat, ca să pun frâu prin aceasta gurilor celor neînfrânate şi să dau pe faţă boala celor care se folosesc la întâmplare de acest cuvânt.

Viaţa noastră a ajuns într-atât de păcătoasă, încât, deşi suntem căzuţi atât de jos, nu ne mai dăm seama că suntem în cele mai mari păcate. S-au împlinit cu noi cuvintele prooroceşti:

De la picioare până la cap, nimic… nu e neatins: răni, vânătăi, bube deschise; nici oblojeli, nici feşe, nici untdelemn, nimic care să le vindece.

De unde să-mi încep vorba despre acest păcat? De la poruncile rânduite de Stăpânul nostru sau de la neştiinţa şi nepăsarea voastră? N-am să fiu oare luat în râs de unii, grăind astfel? N-am să par că mi-am ieşit din minţi? N-am să fiu oare acoperit de ocară, fiindcă am de gând să vorbesc de aceste lucruri pline de mâhnire şi vrednice de lacrimi? Dar ce-aş putea face? Sufăr, mi se sfâşie sufletul, mi se rupe inima de durere când văd atâta nepăsare, cum întrecem în nelegiuire pe iudei, şi în necredinţă, pe păgâni. Când ies în lume, văd oameni care n-au mintea luminată de dumnezeiasca Scriptură şi care nu cunosc câtuşi de puţin Scriptura – pe cele mai multe le trec sub tăcere, fiindu-mi ruşine să le spun -, oameni nesăbuiţi şi flecari, neînţelegând nici cele ce grăiesc, nici cele pentru care dau adeverire, ca unii care îndrăznesc să ne dea o învăţătură despre credinţă şi să aducă sub blestem ceea ce nu ştiu, încât cei străini de credinţa noastră ne iau în râs că nu suntem în stare să îngrijim de o bună vieţuire şi nici n-am fost învăţaţi să facem fapte bune.

2. Vai, ce nenorocire! Că mulţi drepţi şi prooroci au dorit să vadă cele ce vedem noi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auzim, şi n-au auzit. Şi noi ne batem joc de ele! Luaţi aminte, rogu-vă, la cele auzite, ca nu cumva să cădem!

Dacă porunca grăită prin îngeri s-a adeverit şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa de pedeapsă noi, dacă vom fi nepăsători la o astfel de mântuire?

Spune-mi: care-i lucrarea harului evanghelic? Pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu în trup? A venit oare ca să ne fim potrivnici unii altora? Învăţătura lui Hristos, întru totul mai desăvârşită decât Legea (veche), cere de la noi mai multă dragoste de oameni. În Legea veche se spune: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!; în Legea nouă însă, se spune să-ţi pui sufletul pentru aproapele tău. Ia aminte la Hristos grăind:

Un om oarecare cobora din Ierusalim în Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, dezbrăcându-l pe el şi rănindu-l, s-au dus, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. Asemenea şi un levit, ajungând la acel loc şi văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă de el şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, ieşind şi scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: „Poartă grijă de el şi, orice vei mai cheltui, când mă voi întoarce, îţi voi da ţie!” Deci care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: „Cel ce a făcut milă cu el.” Iar Iisus i-a zis lui: „Mergi de fă şi tu asemenea!”

Iată, cât e de mirare! N-a numit “aproapele” nici pe preot, nici pe levit, ci pe cel dispreţuit de iudei potrivit învăţăturii lor, adică pe samarinean, pe cel străin, pe cel mult hulit. Numai pe el l-a numit “aproapele”, pentru că la el s-a găsit milă.

Cuvintele acestea sunt ale Fiului lui Dumnezeu; iar pe acestea le-a împlinit cu fapte când a venit pe pământ, căci n-a murit numai pentru prieteni şi pentru ai Lui, ci şi pentru duşmani, pentru tirani, pentru înşelători, pentru cei ce L-au urât, pentru cei ce L-au răstignit, pe care-i ştia mai înainte de întemeierea lumii că aşa vor fi; i-a ştiut mai dinainte, şi totuşi i-a zidit într-Însul, fiind biruită preştiinţa de bunătate.Pentru aceştia Şi-a vărsat sângele Lui, pentru aceştia a primit junghiere.

Că spune Domnul: Pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu! Şi Pavel spune aceasta în epistola sa: Căci vrăjmaşi fiind, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Şi iarăşi, în Epistola către Evrei, spune că a gustat moartea pentru toţi oamenii.

Aşadar, dacă Hristos a săvârşit aceste fapte, iar Biserica împlineşte pildele acestor fapte făcând în fiecare zi rugăciuni pentru toţi oamenii, cum îndrăzneşti tu să dai anatemei?

Te întreb: Ce vrea să însemne cuvântul acesta pe care-l spui: Să fie anatema!? Ştii oare ce spui? Îţi dai seama ce grăieşti? Cunoşti puterea acestui cuvânt?

Vei găsi, într-adevăr, în Scriptura cea de Dumnezeu insuflată rostindu-se “anatema” peste Ierihon: Şi toată cetatea aceasta îi va fi anatema (va fi pusă deoparte) Domnului Dumnezeului tău. Şi până în ziua de azi este printre noi acest obicei, să se spună: “Cutare a făcut aceasta, a făcut anatemă (ofrandă) în acest loc”. Oare aceasta să fie anatema pe care tu o rosteşti? Nu! Căci prin această anatemă se înţelege o faptă bună, un dar făcut lui Dumnezeu. Tu însă ce vrei să spui când rosteşti: “anatema!”? Iată ce vrei să spui:

“Să fie dat diavolului, să nu mai aibă parte de mântuire, să ajungă străin de Hristos!”

3. Cine eşti tu, de ţi-ai luat această stăpânire şi această mare putere? La ziua judecăţii, Fiul lui Dumnezeu va sta pe scaunul de judecată şi va pune oile de-a dreapta Sa, şi caprele de-a stânga. Pentru ce ţi-ai luat o râvnă atât de mare, cu care a fost învrednicită numai ceata Apostolilor şi cei care au fost, cu adevărat, după toată rânduiala, urmaşii lor, plini de har şi de putere? Aceştia, păzind cu toată luarea-aminte porunca lui Hristos, ca şi cum şi-ar fi scos ochiul cel drept, aşa alungau pe eretici din Biserică. Aceasta arată marea lor milă şi durere, căci se taie un mădular de seamă. Pentru aceea l-a şi numit Hristos “ochiul cel drept, pentru a arăta mila celor care-l alungau pe cel potrivnic dreptei-credinţe.

De aceea Apostolii şi urmaşii lor au fost şi în această privinţă, ca şi în toate faptele lor, cu multă luare-aminte: condamnau şi alungau ereziile, dar nu aduceau pe niciunul dintre eretici sub blestem. Se pare că Apostolul Pavel a fost silit numai în două împrejurări să rostească anatema; dar n-a dat anatemei pe cineva anume: o dată în Epistola către Corinteni, spunând: Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema!, şi altă dată în Epistola către Galateni: Dacă cineva vă propovăduieşte altceva decât ceea ce aţi primit, să fie anatema!

Cu ce te-mpotriveşti? Ceea ce nimeni din cei ce au primit această putere n-a făcut şi nici n-a îndrăznit să facă, aceea îndrăzneşti să faci tu, lucrând împotriva tainei iconomiei întrupării şi a pătimirii mântuitoare a Domnului şi luând-o înaintea judecăţii Împăratului?

Vreţi să aflaţi ce a grăit un sfânt, unul de mai înainte de noi, un urmaş al Apostolilor, care a fost învrednicit şi de mucenicie? Acest sfânt, ca să arate cât de greu este cuvântul: “Să fie anatema!”, s-a folosit pentru aceasta de o pildă.

“După cum un om de rând care se îmbracă în purpură împărătească – spune el – este ucis ca uzurpator, şi el, şi cei ce l-au ajutat, tot astfel şi cei ce, slujindu-se de poruncile Domnului aduc sub blestemul Bisericii pe un om, aduc asupra lor cea mai mare pierzanie, pentru că răpesc dreptul de judecător al Fiului”.

Socotiţi oare că este o faptă fără însemnătate a osândi pe cineva cu o astfel de sentinţă, înainte de vremea judecăţii şi înainte de Judecător? Cuvântul acesta, anatema, prin înţelesul pe care-l are, ne separă cu totul de Hristos.

Dar oamenii, care sunt într-atât de păcătoşi, ce-şi spun?

“Acela este un eretic, spun ei, în el îşi are sălaş diavolul, grăieşte nedreptate împotriva lui Dumnezeu, iar prin cuvintele lui ademenitoare şi prin înşelăciunea lui deşartă a dus pe mulţi în prăpastia pierzaniei. Pentru aceasta a fost izgonit de Sfinţii Părinţi dascălul lui, care a tăiat din trupul Bisericii”, înţelegând prin aceasta fie pe Paulin , fie pe Apolinarie.

Apostolul spune:

Să dea învăţătură, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da lor Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi pentru a-i face voia.

Întinde mreaja dragostei nu ca să cadă cel neputincios, ci, dimpotrivă, ca să se vindece! Arată că din toată inima ta vrei să faci ca binele (pe care l-ai primit tu) să fie binele tuturora! Aruncă undiţa cea plăcută a dragostei, şi astfel, cercetând cu ea cele ascunse, scoate din prăpastia pierzării pe cel pe care îl îneacă gândurile sale. Păruta lui învăţătură bună vine sau din prejudecată, sau din neştiinţă. Arată-i că învăţătura lui e străină de învăţătura încredinţată de Hristos Sfinţilor Apostoli. Iar dacă omul care s-a abătut din calea cea dreaptă va voi să primească sfatul tău, el, după cuvântul proorocului, cu viaţă va vieţui, iar tu îţi vei izbăvi sufletul tău. Dar dacă nu vrea, ci stăruie în îndărătnicia lui, tu, ca să nu te acoperi de vină, mărturiseşte-ţi numai credinţa ta, cu îndelungă răbdare şi bunătate, ca să nu-ţi ceară Judecătorul din mâna ta sufletul lui. Nu fi cu ură, nu-i întoarce spatele, nu-l prigoni! Dimpotrivă, arată-i dragoste curată şi adevărată. Câştigă-i dragostea! De n-ai avea alt folos, acesta este marele folos, acesta-i marele câştig, că vă iubiţi unul pe altul, că aţi învăţat să fiţi ucenici ai lui Hristos. Căci spune Hristos: Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, de veţi avea dragoste unii faţă de alţii! Apostolul a arătat că, dacă nu e dragoste, nimic nu foloseşte: nici cunoaşterea tainelor dumnezeieşti, nici credinţa, ori darul proorociei, ori sărăcia de bună voie, nici mucenicia pentru Hristos. Că spune Apostolul:

De-aş avea toate tainele şi toată ştiinţa şi credinţă încât să mut şi munţii, dar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Şi de-aş grăi în limbi îngereşti şi de-aş împărţi toată avuţia mea şi de-aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Dragostea îndelung rabdă, nu se semeţeşte, nu caută ale sale, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă .

4. Nimeni dintre voi, mult iubiţilor, n-a avut atâta dragoste pentru Hristos câtă a avut sfântul suflet al lui Pavel! Nimeni dintre oameni, afară numai de el, n-a fost cu îndrăznire a rosti asemenea cuvinte; îi ardea sufletul spunând: Împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos în trupul meu; şi: Că aş fi dorit eu însumi a fi anatema de la Hristos pentru fraţii mei!; şi iarăşi: Cine este slab şi eu să nu fiu slab? A avut atâta dragoste pentru Hristos! Cu toate acestea, n-a ocărât pe nimeni, n-a silit pe nimeni, n-a dat anatemei pe nimeni. De-ar fi făcut aceasta, n-ar fi adus lui Dumnezeu atât de multe neamuri şi atâtea cetăţi întregi! Dimpotrivă, făcea acestea vorbind frumos, rugând, îndemnând, deşi era umilit, lovit, pălmuit şi luat în râs de toţi.

Astfel, când s-a dus la atenieni şi i-a aflat pe toţi închinători la idoli, nu i-a ocărât spunându-le: “Sunteţi nişte atei şi cu totul necredincioşi!”, nu le-a spus: “Pe toate lucrurile voastre le socotiţi dumnezei, şi numai de singurul Dumnezeu vă lepădaţi, de Stăpânul şi Ziditorul întregii lumi!”

– Dar ce le-a spus?

– Iată! Trecând şi privind locurile voastre de închinare, am aflat şi un altar pe care era scris: “Dumnezeului necunoscut”. Ei bine. Cel pe Care voi necunoscându-L Îl cinstiţi, pe Acela vi-L vestesc eu vouă!

Ce lucru minunat! Ce inimă de părinte! A spus că elinii erau evlavioşi, cu toate că se închinau la idoli, cu toate că erau necredincioşi!

– Pentru ce?

– Pentru că îndeplineau toate îndatoririle religiei lor ca nişte oameni evlavioşi, socotind că cinstesc pe Dumnezeu, fiind încredinţaţi de aceasta.

Rogu-vă dar pe voi toţi să fiţi următori lui Pavel, şi eu împreună cu voi! Dacă Domnul, Care cunoaşte mai dinainte gândul şi voinţa fiecăruia, Care ştie mai dinainte rostul fiecăruia dintre noi, a făcut aceasta, spre a revărsa asupra noastră darurile şi dărnicia Sa – căci Dumnezeu nu ne-a zidit spre rele – învrednicindu-ne astfel de bunătăţile cele de obşte, pentru că vrea ca toţi să fim următori ai Lui, pentru ce tu lucrezi împotrivă, tu, care te duci la Biserică spre a săvârşi jertfa Fiului lui Dumnezeu? Nu ştiţi oare că Hristos n-a zdrobit trestia frântă şi n-a stins feştila ce fumegă ?

– Dar ce înţeles au aceste cuvinte?

Ia aminte! Hristos n-a alungat pe Iuda şi pe cei ce au căzut la fel cu el, până ce fiecare dintre ei nu s-a răzleţit singur şi nu s-a dat cu totul rătăcirii.

Nu facem noi oare rugăciuni pentru neştiinţa poporului? Nu ni s-a poruncit oare să ne rugăm pentru duşmani, pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne prigonesc?

Iată, eu îmi împlinesc slujba mea! Iată, rogu-vă, hirotonia nu dă putere de stăpân, nu înalţă, nu duce la tiranie. Toţi am luat acelaşi Duh, toţi am fost chemaţi la înfiere întru El; iar pe cei pe care Tatăl i-a încercat, pe aceia i-a învrednicit să slujească, după stăpânirea rânduită lor, fraţilor lor. Împlinindu-mi dar slujba, cu stăruinţă vă rog să vă depărtaţi de un păcat aşa de mare. Cel pe care vrei să-l aduci sub blestem este sau viu şi în viaţa aceasta muritoare, sau mort. Dacă este încă în viaţa de aici, păcătuieşti de vrei să ţii departe de Hristos pe un om care se poate întoarce, care se poate schimba din rău în bine; iar dacă e mort, păcătuieşti cu mult mai mult.

– Pentru ce?

Pentru că pentru Domnul său stă sau cade, pentru că nu mai este sub stăpânire omenească. Şi e primejdios să judeci asupra a ceea ce este ascuns şi păstrat Judecătorului veacurilor, singurul Care ştie şi măsura cunoştinţei, şi mărimea credinţei.

Spune-mi, rogu-te: de unde vom şti cu ce cuvinte se va învinovăţi sau se va apăra acela în ziua când Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oamenilor? Cu adevărat, cât sunt de necercetate căile Lui şi cât de nepătrunse judecăţile Lui! Că cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Poate că nimeni dintre noi, prea iubiţilor, nu se mai gândeşte că am fost învredniciţi primind înnoire a vieţii prin harul Sfântului Botez! Poate că nimeni nu vrea să mai ştie că are să fie o judecată viitoare! Dar pentru ce aduc vorba eu de judecata viitoare? Nu vrem să mai ştim nici că vom muri şi că vom ieşi din trup, şi aceasta numai din pricina nebuniei ce ne face robi ai lumii acesteia!

Staţi departe, rogu-vă, de un păcat atât de mare! Iată, spun şi mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi înaintea aleşilor Lui îngeri, că păcatul acesta are să ne fie în ziua judecăţii pricină de mare chin şi de foc nestins. Dacă în pilda celor zece fecioare, au fost izgonite din cămara cea de nuntă, din pricina împietririi inimii lor, fecioarele care duseseră o viaţă strălucită şi plină de credinţă, fiindcă Stăpânul a toate văzuse faptele lor, cum vom putea fi învredniciţi de mântuire noi, care trăim fără nicio grijă şi ne purtăm fără milă cu aproapele nostru? De aceea, rogu-vă, să nu ascultaţi cu nepăsare astfel de cuvinte! Negreşit, trebuie să anatemizăm învăţăturile eretice, cele potrivnice învăţăturilor primite de noi, să condamnăm învăţăturile lipsite de credinţă, dar să cruţăm cu toată grija pe oameni şi să ne rugăm pentru mântuirea lor!

Facă Dumnezeu ca noi toţi să fim stăpâniţi de dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, să împlinim lucrarea poruncilor Domnului nostru, ca în ziua învierii să întâmpinăm pe Mirele Ceresc cu fapte de milă şi cu candelele aprinse, aducându-I Lui întru slavă cât mai mulţi oameni, care au primit folos de pe urma inimii noastre bune, cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia Născut Fiul lui Dumnezeu, cu Care Tatălui slavă, împreună cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Sursa: ioanguradeaur.ro

Legaturi:

***


Categorii

Biserica la ceas de cumpana, Ce este pacatul?, Hrana duhului / PREDICI SI CUVINTE DE FOLOS, Marturisirea Bisericii, Razboiul nevazut, Sfantul Ioan Gura de Aur

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

50 Commentarii la “SFANTUL IOAN GURA DE AUR (13 nov.) despre MILA, despre ATITUDINEA FATA DE CEI CAZUTI IN RATACIRE si despre cei care ii dau ANATEMA pe altii: “Desi suntem cazuti atat de jos, nu ne mai dam seama ca suntem in cele mai mari pacate”

<< Pagina 1 / 2 >> VEZI COMENTARII MAI NOI

 1. Superbe CUVINTE ale Sfantului Ioan Gura de Aur…!
  Si ce bine se mai leaga aceste cuvinte ale unuia dintre CEI MAI MARI DASCALI si Ierarhi ai Bisericii Dreptmaritoare Crestine cu “cuvintele” Parintelui Profesor VALICA, pe care le-a scris el in “dreptul sau la replica” cu privire la “Ispitele Simpozionului de Martirologie si criticile sale rautacioase” !

  Si in ce clara CONTRADICTIE sunt aceste cuvinte ale acestui Mare Sfant si Ierarh si Dascal al Bisericii Ortodoxe, cu ZELOTISMUL plin de CERBICIE al unor crestini si pastori (fie ei si monahi…) din ziua azi!

  Of, daca cunosteam aceste “invataturi” ale Sfantului Ioan Gura de Aur, mai devreme, acum cativa ani, si la inceputulvietii mele de credinta si al “umblarii mele cu Domnul” cum as fi avut o alta “atitudine” fata de unii “smarineni” Neortodocsi cu care am avut “de-a face…” in viata mea, si cum le-as fi aratat mai multa dragoste crestina si i-as fi condamnat (in inima mea…) mai putin!

  Dar SLAVIT SA FIE DUMNEZEU care ne trimite INDRUMARILE lui prin Cuvintele SFINTILOR LUI, atunci cand avem mai multa nevoie de clauzire si indrmare pentru a ne scoate din confuzie si false stari launtrice…!

  Dumnezeu sa aiba mila de noi toti…!

 2. @VELA GHEORGHE ,

  adevarat dar avem acum doua sanse de a intrepta lucrurile :
  -sa ne pocaim de cele ce le-am facut (
  -sa facem de-acum inainte ceea ce trebuie .

  Doamne , ajuta-ne !

 3. OANA DULHAN ESTE O ROMÂNCĂ DE NĂDEJDE, CU NĂDEJDE ÎN DOMNUL.

  ESTE STUDENTĂ ÎN ANUL I LA UNIVERSITATEA G.T. POPA , FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ .

  A FOST DIAGNOSTICATĂ CU OSTEOSARCOM LA A DOUA INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ . I S-A EXTIRPAT GLANDA PARATIROIDĂ ŞI FIEREA.

  EA NU CERE AJUTOR, DAR NOI, CEI CARE O CUNOAŞTEM ŞI O IUBIM, CEREM AJUTOR DE LA DUMNEZEU ŞI DE LA VOI TOŢI, PENTRU EA, DRAGA NOASTRĂ:

  ESTE ÎN STARE GRAVĂ, ADICĂ ŞTIŢI CUM? AŞA CUM TE UIŢI LA O LUMÂNARE FRUMOASĂ, DIN CEARĂ CURATĂ, APRINSĂ PENTRU A TE RUGA: LUMÂNAREA ARDE ÎN TIMP CE TE ROGI, DAR LA UN MOMENT DAT SE TERMINĂ CEARA ŞI LUMÂNAREA S-A STINS!!! NU MAI ESTE NIMIC DIN CE A FOST… RĂMÂNE DOAR CA TU, SĂ CONTINUI RUGĂCIUNEA…

  FACEŢI UN BINE ŞI RUGAŢI-VĂ ŞI PENTRU OANA, CĂCI LUMÂNAREA VIEŢII EI SE TOPEŞTE ÎN LACRIMI DE MARE DURERE, INSUPORTABILĂ DURERE… TĂCUTĂ DURERE…

  AJUTAŢI VĂ RUGĂM CU BĂNUŢUL VĂDUVEI, CÂT DE PUŢIN AVEŢI… DACĂ VOM PUNE TOŢI ROMÂNII CÂTE UN BĂNUŢ, AJUTĂM O TINEREŢE CA SĂ CREASCĂ ŞI SĂ POATĂ DA ROADE BOGATE.

  TITULAR CONT BANCAR: DULHAN OANA ANDREEA

  CNP. : 2910614225633

  CONT BANCA: RAIFFEISEN BANK, AGENTIA: HÂRLĂU, JUDEŢUL IAŞI

  CONT: RO 66 RZBR 0000 0600 1296 6650

 4. trimiteti va rog o adresa pe nr meu de mobil sau un nr de telefon ca sa pot lua leg cu bolnava sai pot trimite din putinu meu ptr ca nu pot face transferenta nr meu este 00351968243561 multumesc dzeu so ajute sa treaca peste boala ce are

 5. http://acvila30.wordpress.com/2010/11/12/predica-mitropolitului-augustin-de-florina-la-pericopa-evanghelica-ce-se-citeste-la-pomenirea-sfantului-ioan-gura-de-aur/

  Pentru bucuresteni: va puteti inchina la moastele Sfantului Ioan Gura de Aur, la Biserica Sfanta Ecaterina, paraclisul Facultatii de Teologie.

 6. Sfântul Ioan Gură de aur
  A dăruit ortodoxiei,
  Comoara dragostei curate
  Şi aurul duhovniciei.

  Cuvântul său e şi lumină
  Şi argument duhovnicesc,
  E şi mustrarea şi iertarea
  Părintelui nostru ceresc,

  Este renaşterea la viaţa
  Distrusă-n patimi , risipită
  În formalism, în înşelare
  Şi-n râvna cea nesocotită.

  I’ntoarcerea din zelul aprig
  Necruţător şi duşmănos,
  La mila sfântă şi iertarea,
  Care uneşte în Hristos,

  El a zidit ortodoxia
  Cu cel mai sfânt aur ceresc
  Şi a’mpodobit-o cu viaţa
  Şi darul său duhovnicesc.

  Căci în adâncul dinlăuntru
  La cercetat pe Dumnezeu
  Şi din dobânda răstignirii
  Ne-a dăruit cuvântul său.

  Cuvânt cules din nevoinţa
  Şi de pe jarul răstignirii,
  Din viul harului credinţei
  Şi din comorile iubirii.

  Dar vai şi vai dacă noi astăzi
  Prin multa noastră vorbărie
  I’acoperim glasul şi slova
  Cu noul din ortodoxie.

  Şi vai de sufletele noastre
  De ne vedem îndreptăţiţi
  Să îngrădim sau chiar să stingem
  Cuvântul sfinţilor părinţi.

 7. Apanthisma
  — adunare de flori; termenul defineşte o culegere de texte reunite de Sfântul Nicodim Aghioritul, tipărite la Tipografia Patriarhiei Constantinopolului, cu binecuvântarea Patriarhului ecumenic Neofit, în anul 1799; ultima tipărire în limba română a fost realizată în anul 1999, la Editura SOPHIA, de către Mănăstirea Petru Vodă. Sfântul Nicodim Aghioritul spune: “Dacă veţi aduce lui Dumnezeu sfinţtitele rugăciuni ce se cuprind în cartea aceasta, eu deplin vă adeveresc vouă că veţi câştiga în sufletele voastre credinţa necheltuită, nădejde tare, dragoste adevărata, iertare de păcate, scăpare de relele văzute şi nevăzute, dobândire de cereri, izbăvire de draci şi împărtăşirea şi unirea cu Dumnezeu şi cu îngerii. După Propovăduitorul cel de Aur al rugăciunii, numit cu numele darurilor, Ioan [Ioan Gură de Aur – n.n.]: “Cu Dumnezeu întru adevăr vorbim în vremea rugăciunii şi cu îngerii ne împreunăm”, pe scurt să zicem şi noi: din aceste dumnezeieşti rugăciuni vom dobândi grămadă de bunătăţi, mare de comori, furnicar de lucruri plăcute lui Dumnezeu, mulţime de fapte bune, şirag de daruri şi roduri prea destule de folos duhovnicesc”. (Sfântul Nicodim Aghioritul – “Cuvântul despre rugăciune”)

  http://www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/20987-apanthisma.-rugaciunile-sfintilor-parinti-sf-nicodim-aghioritul.html

 8. In lumina acestor predici este nevoie cred si de o mica organizare a celor doritori de a face ceva; poate admin-ii vor gasi de cuviinta sa rezerve si o pagina de voluntariat unde se pot aduna situatii concrete si reale de ajutorare ce necesita participare voluntara ( nu doar digitala ) . Sunt sigur ca vor avea impact.
  De exemplu in zona unde locuiesc o femeie are in grija 25 de copii de diferite varste si din familii destramate. Nu doarme mai mult de 2 ore pe noapte si orice voluntar care o poate ajuta pe termen lung, nu numai din curiozitate, este binevenit.

 9. @ kristea:

  Avem aceasta pagina: http://www.cuvantul-ortodox.ro/Fratii-mai-mici-ai-lui-Hristos/

  Asteptam mai multe detalii sau o schita de postare, in care sa povestiti cazul despre care spuneti si exact ce necesitati sunt. Va multumim.

 10. O cheama Mia, in 10 ani de cand are aceasta fundatie a reusit sa schimbe cu mari sacrificii personale ( la un moment dat din lipsa de fonduri si-a vandut si propriul apartament ) destinul a 70 de copii unii luati direct din canale. Momentan are nevoie de voluntari care sa-i ajute pe copiii din clasele 5-8 sau liceu la matematica. De asemenea dulciurile sau orice ajutor in alimente vor fi apreciate de cei 10 prescolari. Acest anunt poate fi un inceput pentru o implicare mai activa a forumistilor arondati sufleteste la RIC si daca se creeaza o pagina de voluntariat cu alte actiuni cu atat mai bine. Multi vor sa faca binele si nu stiu cum sa inceapa, este si cazul meu, asa ca un nucleu cu initiativa ar polariza cu siguranta mai multe persoane.
  Pentru ca ne-ati intarit aripa rugaciunii asumati- va si dezvoltarea celeilalte aripi, a faptelor bune , caci altfel cum se poate inainta?

 11. @ Kristea:

  De acord, dar pentru asta ne-ar trebui, asa cum va spuneam un soi de articol in care sa povestiti mai larg, eventual sa dati si imagini, cu tot cu nume, adresa, date de contact, etc, pentru a putea demara aceasta actiune.

 12. Pingback: Război întru Cuvânt » Omilia Sfantului Luca al Crimeei la DUMINICA FEMEII GARBOVE, despre fatarnicie si pacatul judecarii aproapelui si a arhiereilor
 13. Pingback: Război întru Cuvânt » Din nou din cartea “Zeul tolerantei…”, un capitol fundamental: CRESTINISMUL: CAUZA A INTOLERANTEI? Care este diferenta intre marturisire si FANATISM?
 14. Pingback: Război întru Cuvânt » Predica PS Sebastian Pascanu, Episcopul Slatinei si Romanatilor despre FORMALISM SI NEPUTINTA DE A NE BUCURA DE BINELE APROAPELUI
 15. Pingback: Război întru Cuvânt » AVEM VOIE SA-I BLESTEMAM PE DUSMANII CREDINTEI? Sunt injuraturile sau pomenirile celui rau un pacat mic? Cum ajungem sa hulim fara sa ne dam seama?
 16. Pingback: Război întru Cuvânt » Parintele Serafim Rose despre FERICITUL AUGUSTIN SI “ZELOTII” SUPERCORECTI (II): “Simt in aceste inimi reci o pregatire pentru lucrarea lui Antihrist”
 17. Pingback: Război întru Cuvânt » SFANTUL IOAN GURA DE AUR: “Cel ce se invata a-l dispretui pe preot, cu timpul Il va dispretui si pe Dumnezeu… Multe se judeca numai din banuiala” » Război întru Cuvânt
 18. Pingback: INDRUMARILE STARETULUI IOSIF DE LA OPTINA: "Ravna care vrea sa indrepte orice rau este ea insasi un mare rau"
 19. Pingback: DUMINICA SAMARINEANULUI MILOSTIV. Parintele Rafail Noica despre "dogma" neclintita: DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE
 20. Pingback: Sfantul Ioan Gura de Aur despre NECURATA MANDRIE SI SLAVA DESARTA
 21. Pingback: PARINTELE ARSENIE BOCA DESPRE RAUTATEA FARA LEAC
 22. Pingback: TAMADUIREA FEMEII GARBOVE - Predici si talcuiri de mare actualitate. FATARNICIA SI RAUTATEA DEGHIZATE IN RAVNA "INTRANSIGENTA" PT. ADEVAR
 23. Pingback: SAMARINEANUL MILOSTIV - Predici si talcuiri. Cine este aproapele nostru, pe cine sa ajutam si cum? INTRE INDIFERENTA, IPOCRIZIE SI JERTFA
 24. Pingback: SFANTUL IOAN GURA DE AUR - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: SFINTII TREI IERARHI. Predica Parintelui Sofian. Cum sa le vorbim altora despre Dumnezeu? -
 26. Pingback: FIUL RISIPITOR SI FIUL CEL MARE: DOUA DRAME. Predica PS Sebastian al Slatinei -
 27. Pingback: CEI CE MANANCA DIN CARNEA APROAPELUI…. Sf. Ioan Gura de Aur, Parintii Arsenie Papacioc si Nicolae Tanase (VIDEO) despre POST, CLEVETIRE, DEFAIMARE -
 28. Pingback: Parintele Ioan Buliga despre MILOSTENIE -
 29. Pingback: SFANTUL IOAN GURA DE AUR (13 nov.) – merinde necesare pe calea cea stramta, candele fierbinti pentru incalzirea si luminarea sufletelor: “Prin comoditate sa nu se astepte cineva sa vada cerul” -
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Articole Recomandate

Carti recomandate