RUGACIUNI SPECIALE PENTRU VREMEA DE EPIDEMIE! Cele mai puternice si mai… adevarate in continut RUGACIUNI DE POCAINTA pentru izbavirea de plaga CORONAVIRUSULUI: “Opreste bataia cea pe dreptate adusa asupra noastra…”

16-03-2020 Sublinieri

Rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală.

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale.

Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele.

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

***

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gebhard_Fugel_An_den_Wassern_Babylons.jpg

Adevarul:

Care este rugăciunea recomandată de Biserica Ortodoxă împotriva bolilor molipsitoare. „E plata răutăţii noastre“

Rugăciunea patriarhului Filotei, făcută la „boli molipsitoare şi moarte năprasnică”

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul cel nesecat al îndurărilor, noianul cel nepătruns al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al îndelungatei răbdări şi al bunătăţii, Care aduci multe feluri de bătăi şi de răni asupra neamului omenesc spre folosul lui prin marea Ta iubire de oameni, pentru ca neînfrânarea şi pornirea noastră spre păcat, fiind stăpânită ca de un frâu de frica Ta cea dumnezeiască, să nu se pornească împotriva chipului cel dumnezeiesc, nici să batjocorească firea cea aleasă a sufletului nostru, opreşte, Te rugăm, această armă ascuţită şi neaşteptată a morţii, adusă asupra firii noastre, ca să nu ne împuţinezi mai mult decât pe toate neamurile, nici să ne dai spre batjocură vrăjmaşilor celor care lucrează cu mintea şi celor care lucrează cu simţurile. S-au pustiit cetăţile, s au stricat târgurile; praznicele cele sfinţite şi slujbele şi frumuseţea cântărilor dumnezeieşti, în bună parte, au tăcut; case frumoase şi mari, după cum zice Scriptura, au pierit şi nu este cine să locuiască în ele. Frică şi cutremur a venit peste noi şi negura întunecată a acestei morţi înfricoşătoare ne-a acoperit pe toţi. Noi, cei vii şi văzuţi, nu mai socotim că suntem vii, de frica acestei bătăi înfricoşătoare; nu ne mai încredem nici în noi înşine, bănuind fiecare din noi că are în sine semnul şi rana morţii şi, înainte de moarte, cumplit de frica morţii murim.

Aceasta este plata răutăţii noastre; acesta este sfârşitul cel cuvenit faptelor noastre viclene şi necurate; acestea sunt isprăvile cele rele ale desfrânării, ale nedreptăţii şi ale călcării noastre de jurământ; acest şarpe cu trei capete, înfigând în noi dinţii săi cei veninoşi, ne a adus această stricăciune şi această moarte, după cum zice Scriptura: pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Pentru care nu putem nici ochii minţii să-i ridicăm, nici să ne rugăm curat ca să dobândim mila Ta, fiecare din noi fiind apăsat de greutatea cugetului ca de nişte obezi de fier. Dar nu ne părăsi pe noi cu totul şi, pentru numele Tău cel sfânt, nu strica aşezământul Tău, ca să nu fim lipsiţi de vremea pocăinţei şi a întoarcerii, noi ticăloşii.

Ştim că şi această bătaie de moarte, cu iubire de oameni ai adus-o, pentru că, de multe ori făgăduind pocăinţă şi de multe ori minţind, ne-am osândit spre tăiere, ca şi smochinul cel neroditor. Dar mai ai încă răbdare ca un lucrător iubitor de oameni, Care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu; Cel care ai poruncit ca de şaptezeci de ori câte şapte să iertăm păcatele fraţilor; Care poţi din pietre tari şi neroditoare să ridici fii lui Avraam, pentru că numai Ţie sunt cu putinţă toate cele ce sunt la oameni cu neputinţă, Stăpâne, Iubitorule de oameni. Ca şi prin noi în neam şi în neam să se slăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

***

Am greşit, fărădelege am făcut, n-am făcut dreptate înaintea Ta, Preabunule Stăpâne. Am călcat poruncile Tale cele mântuitoare şi făgăduinţele noastre cele sfinţite, pe care le-am făcut la Sfântul Botez înaintea marelui Tău jertfelnic şi înaintea îngerilor şi a oamenilor; ne-am lepădat de înfricoşătorul sânge al legii prin care ne-am sfinţit, socotindu-l lucru de nimic şi înjosind harul Duhului şi nebăgând în seamă înfierea cea înfricoşătoare şi mai presus de fire. Toată Scriptura şi legea cea dumnezeiască şi învăţătura cea insuflată de Dumnezeu au fost socotite de noi ca sunet deşert şi vorbe lipsite de fapte; noi, ticăloşii, purtăm numai cu numele şi în vorbe cinstita Evanghelie şi adevăratul creştinism. Mâinile noastre s-au nevoit spre toată răpirea şi lăcomia; picioarele au fost grabnice şi îndrăzneţe spre toată nedreptatea şi răutatea, gata a merge şi a călca partea fraţilor şi a mânca pe săraci. Am făcut gura, organul sfintelor rugăciuni şi al cuvintelor, organ de toată ruşinea şi vorba nebunească, de călcare de jurământ şi de clevetire. Ochii noştri şi toate simţirile noastre peste măsură le am umplut de desfrânare şi de toată necurăţia. Mintea, care împărăţeşte în noi, adică sămânţa cea dumnezeiască, am înjosit-o, şi mădularele Tale, Hristoase, le-am făcut mădulare ale desfrânării, şi, în loc de biserici ale lui Dumnezeu, ne am făcut locaşuri de stricăciune şi de necurăţie.

Pentru aceasta, Preabunule Stăpâne, noi, ticăloşii, spre mânie am întors marea Ta iubire de oameni. Mulţimea facerilor Tale de bine, nebuneşte am înlocuit-o cu pedeapsă; căci de vreme ce nici prin cele bune ale noastre şi nici prin bolile celor de aproape nu ne am făcut mai buni, pe dreptate am pornit singuri asupra noastră această certare dreaptă şi bătaie; dar nu cu iuţimea Ta să ne mustri pe noi, nici cu mânia Ta să ne pedepseşti pe noi, Doamne. Ţie unuia am greşit, dar Ţie unuia ne şi închinăm şi cu inimă umilită aducem Ţie mărturisire ca o jertfă curată. Lasă, iartă, Iubitorule de oameni Stăpâne; opreşte bătaia cea pe dreptate adusă asupra noastră; să biruiască adâncul îndurărilor Tale mulţimea cea vicleană a păcatelor noastre. Noianul bunătăţii Tale celei nemărginite să acopere marea cea amară a răutăţii noastre. Avem pilde mari ale iubirii Tale de oameni: pe tâlhari, pe desfrânate, pe vameşi şi pe fiul cel desfrânat, care ne-au întrecut pe noi, ticăloşii, şi în împărăţia cerurilor înainte au ajuns. Cu aceia primeşte ne şi pe noi, care ne mărturisim şi cădem înaintea Ta, Stăpâne, deşi suntem departe de întoarcerea şi de curata pocăinţă a acelora; dar bunătatea Ta cea nemăsurată să împlinească lipsa, şi mai bine să facă chiar totul, de vreme ce de toate suntem lipsiţi cu totul. Îndurare şi milostivire, care Te îmblânzeşte pe Tine, ai Crucea şi moartea cea de bunăvoie, pe care ai răbdat-o pentru noi, nemulţumitorii; luptele apostolilor, sudorile cuvioşilor, sângele mucenicilor şi, mai înainte de toate, ai nădejdea şi mântuirea cea de obşte a tuturor, pe Născătoarea de Dumnezeu, care mai presus de fire Te-a născut; ale căror rugăciuni cu iubire de oameni primindu-le, din nevoia aceasta de acum şi de chinul cel veşnic ce va să fie, ne izbăveşte pe noi. Cu harul şi cu iubirea de oameni ale Celui fără de început al Tău Părinte, cu Care împreună eşti binecuvântat, şi ale Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

***

Episcopia Italiei:

Canon de rugăciune care se face in vreme de boli molipsitoare sau molime către Preasfanta Treime și către toți sfinții

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Slava cea atotlucrătoare şi de o fiinţă şi împreună pe scaun şezătoare şi într-o putere şi în trei străluciri, Părinte necuprins și Fiule şi Duhule Sfinte, de cumplita boală izbăveşte-ne pe noi, robii Tăi, ca să Te slăvim cu bună mulțumire.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Viforul păcatelor m-a împins în adâncul neputinței și desele dureri ca furtuna mă învăluiesc pe mine ticălosul. Stăpânire într-o putere, Treime Sfântă, milostiveşte-Te și mă mântuiește pe mine, care pier cumplit.

 

Slavă…

 

De păcatul care ne ține, Treime nedespărţită, izbăveşte-pe noi robii Tăi, cu roua milei Tale rourând văpaia cumplitelor dureri, și dă-ne sănătate, ca să Te lăudăm pe Tine cu dreaptă credinţă.

 

Și acum…, a Născătoarei:

 

Preacurată, care ai purtat în pântece pe Răscumpărătorul şi Făcătorul a toate şi Domnul, Cel ce a purtat neputințele noastre, pe Acela roagă-L să izbăvească de cumplita boală pe robii tăi, tu, singura ajutătoare a oamenilor.

 

Cântarea a 3-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Mințile cereşti, cetele îngereşti, scaunele și începătoriile, puterile si domniile Te roagă pe Tine, Mântuitorule Cel bun, izbăveşte pe robii Tăi de boala cea pierzătoare.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Ca să arăți adâncul cel mare al iubirii Tale de oameni, Stăpâne atotputernice, slobozeşte de boala cea aducătoare de moarte și de cumplitele dureri pe robii Tăi, Unule, îndelung-Răbdătorule.

 

Slavă…

 

Îngeri și arhangheli, ca duhuri slujitoare care staţi în fața lui Dumnezeu, pe Acela rugati-L să înceteze boala, să risipească molima şi de primejdia cea aducătoare de moarte să ne izbăvească.

 

Și acum…, a Născătoarei:

 

Izvor de vindecări bune te-a arătat pe tine Hristos Domnul, adâncul cel născut din tine, Fecioară cu totul fără prihană; pentru aceea izbăveşte pe robii tăi, cei ce se îneacă în viforul bolii.

 

Catavasie:

 

Izbăvește din nevoi pe robii Tăi, Milostive, că noi cu osârdie către Tine alergăm, către Milostivul şi Izbăvitorul și Stăpânul tuturor, Dumnezeule cel slăvit în Treime.

 

Am greşit şi fărădelege am făcut și pentru aceasta mânia Ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru, și umbra morții ne-a împresurat pe noi și de porţile iadului ne-am apropiat. Deci, către Tine, Dumnezeul nostru, în durerea noastră cu umilinţă strigăm: Fie-Ți milă de poporul Tău și nu-l pierde tot. Cu umilinţă ne rugăm Ție: Auzi-ne și ne miluiește.

 

Doamne, Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii Tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia Ta pentru că pier ca fumul zilele noastre. Răniți suntem; ca iarba s-a uscat tăria noastră și pierim de tot pentru păcatele noastre. Fie-Ți milă de robii Tăi. Întru pocăinţă, cu lacrimi ne rugăm Ție: Auzi-ne și ne miluieşte.

 

Adu-Ti aminte, Doamne, că trup suntem, duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire oprește mânia Ta, care cu dreptate este pornită asupra noastră, cu care, ca și cu o sabie înainte de vreme, ne tai pe noi. Slăbeşte boala și încetează rana care degrab ne pierde; că nu morţii Te vor lăuda pe Tine, nici toți cei ce se coboară în iad, ci noi, cei vii, Te lăudăm și cu durerea inimii, suspinând, ne rugăm Ție: Auzi-ne și ne miluieşte.

 

Mai mult decât toți Ți-am greşit și fărădelege am făcut, Stăpâne, și deși n-am agonisit încă pocăinţă, primește gândul nostru în locul ei; şi, înduplecându-Te spre milă, ca un preaputernic, slobozește pe robii Tăi de boala cea de moarte și de cumplitele dureri. Cu lacrimi, suspinând, ne rugăm Ție: Degrab auzi-ne și ne miluieşte.

 

Să nu-Ți aduci aminte de fărădelegile și de nedreptățile poporului Tău, şi să nu intri la judecată cu robii Tăi, nici să Te întorci de la ei cu mânie; că de vei căuta la fărădelegi, Doamne, cine va putea sta în faţa Ta? Că praf şi ţărână suntem si starea noastră aici e ca nimic înaintea Ta; ci ca un îndurat și de oameni iubitor, milostivește-Te si nu ne pierde pe noi întru mânia Ta, pentru fărădelegile noastre. Rugămu-ne Ție, Preabunule Dumnezeule, auzi-ne și ne miluiește.

 

Cel ce nu voiesti moartea păcătoşilor, ci să se întoarcă si să fie vii, ca un izvor al vieţii, fă-ne vii pe noi, cei vrednici de moarte, după judecata Ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Cel care stăpânești viii și morții, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii Tale. Cu strigare tare, intru amărăciunea inimii, si cu lacrimi ne rugăm Ție: Auzi-ne și ne miluieşte.

 

Cu milostivire caută, Doamne, spre pătimirea poporului Tău si Te milostivește și poruncește îngerului celui ce și-a întins mâna sa ca să ne piardă pe noi pe toţi, precum ai poruncit odinioară, în zilele lui David, să înceteze și să-și oprească și acum mânia sa, ca să nu ne piardă de tot; că și noi, mărturisindu-ne întru pocăinţă ca David, strigăm Ție: am greșit, fărădelege am făcut și nu suntem vrednici nici de

milostivirea Ta. Dar Tu, ca un îndurat, fiind îmblânzit de însăși milostivirea Ta, arată milele Tale cele de demult şi ferește poporul Tău și oile turmei Tale. Rugămu-ne Ție: Degrab auzi-ne și ne miluieşte.

 

SEDEALNA, glasul al 6-lea:

 

Necazuri ne-au înconjurat pe noi, Doamne, și chinurile iadului au dat peste noi, Mântuitorule, și ne-a acoperit pe noi umbra morții pentru păcatele noastre, Iubitorule de oameni, și înainte de vreme ne lipsim de viață, și ce să facem nu pricepem. Numai către Tine, Doctorul sufletelor și al trupurilor și adâncul milostivirii, din inimă, cu durere și cu umilinţă, căzând, strigăm: Izvorule al vieții, iartă și miluieşte pe poporul cel deznădăjduit, pentru Născătoarea de Dumnezeu, Unule, mult-milostive.

 

Cântarea a 4-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Cu adevărat acum umbra morții ne-a împresurat pe noi si de porţile iadului ne-am apropiat; dar Tu, Mântuitorule, ca un puternic, ridicându-ne pe noi, minunate fă milele Tale, Cel ce mântuiești pe cei ce cu credință dreaptă strigă: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Apostoli slujitori şi propovăduitori și de Hristos văzători, care ați luat dar de vindecări și sunteți doctori sufletești, scoateți-ne din nevoi și din neputinţa ce ne ține, rugând pe Stăpânul Iisus, Izbăvitorul şi Domnul.

Slavă…

 

Viforul păcatelor acum ne-a cuprins, valurile neputinței ne tulbură, suferințele dese ne îneacă, întristările și durerile ne-au aflat pe noi, păcătoșii; Apostoli ai Domnului, cu rugăciunile voastre, dați-ne mână de ajutor.

 

Şi acum…, a Născătoarei:

 

Cu dureri cumplite din toate părțile fiind loviți, Fecioară, toți cădem înaintea ta, la Acoperământul tău cel puternic, Curată, miluieşte-ne pe noi pe toţi; îndură-te, a lui Dumnezeu mireasă, și izbăveşte de moarte și de cumplita neputință și vindecă, Stăpână, durerile.

 

Cântarea a 5-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Sfinților proroci, care ați umplut mările cele înşelătoare cu rugăciunile voastre cele izvorâtoare de miere, prefaceți acum întreaga amărăciune a acestei boli molipsitoare în dulceața cea dumnezeiască a sănătății.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Pătrunși suntem de săgețile bolii, prin porunca Ta, Doamne, si apasă greu peste noi mâna Ta, Atotputernice; ci, ca un Dumnezeu îndurat, milostiveşte-Te spre toți cu milostivirea Ta, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi Mucenici.

 

Slavă…

 

Precum odinioară pe fiul văduvei l-ai înviat cu porunca Ta, Cuvinte, Cel ce ești singur Bun și Milostiv, izbăvind pe robii Tăi de cumplita boală, fă-i să vieze, Unule, Iubitorule de oameni.

 

Şi acum…, a Născătoarei:

 

În noaptea vieţii ne-a ajuns viforul tuturor necazurilor și ne-a acoperit întunericul neputinţei; ci străluceşte-ne rază de nădejde, Fecioară, și la lumina sănătății îndreptează-ne.

 

Cântarea a 6-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

De marea nemărginită a neputinţelor suntem înconjurați și valurile nenorocirii molipsitoare ne tulbură; Ocârmuitorule Doamne, tinde acum mână de ajutor și scapă-ne de primejdii.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Precum de demult pe cel slăbănog cu dumnezeiasca Ta voie ai ridicat din neputinta bolii și din patul suferinței, izbăvește-ne de boala cea grea si dă-ne sănătate, mult-Milostive.

 

Slavă…

 

Ceata Prorocilor, soborul Apostolilor şi tabăra Mucenicilor acum Te roagă pe Tine, Unule, mult-Milostive, pentru poporul Tău: Bunule, îndură-Te de el.

 

Și acum…, a Născătoarei:

 

Marie, vistieria cea curată a fecioriei, curătește-ne de boli și de necazuri, și de neputinţa ce ne ține acum miluieşte-ne, ca să te mărim pe tine cu credintă.

 

Catavasie:

 

Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că noi cu osârdie către tine alergăm, ca spre un zid nesurpat și nouă folositoare.

 

Cântarea a 7-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Mă arde cuptorul durerilor fără de număr și neîncetat mă aprinde văpaia cea necruţătoare a focului bolii; ci, cu roua milei Tale, Mântuitorule, răcoreşte pe cel ce cântă: binecuvântat ești, Dumnezeul părinţilor noștri.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Proroci, Apostoli, soborul Mucenicilor, dumnezeieşti învățători, cu rugăciunile voastre alinați durerile celor bolnavi şi dăruiţi sănătate celor ce cântă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinţilor noștri.

 

Slavă…,

 

Cu cuvântul pe Lazăr l-ai înviat; acum, ridicându-ne noi din groapa bolii celei cumplite, viază-ne, Doamne, ca să cântăm cântare de mulțumire: Binecuvântat ești,

Dumnezeul părinţilor noștri.

 

Si acum…, a Născătoarei:

 

Milostivă fiind si Maică Celui cu totul milostiv, îndură-te și izbăvește pe poporul care cheamă mila ta, Fecioară, si cântă: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Cu durere gemem în patul suferinței noastre și din boala pierzătoare strigăm către Tine, Iubitorule de oameni, si, înălțând acum ochii inimii, cerem sănătate. Cercetează-ne pe noi, Mântuitorule, și ne ridică să cântăm: popoare, preaînăltați-L întru toţi vecii.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Cel ce din milostivire Te-ai îmbrăcat în a noastră neputință și ai voit a Te asemăna oamenilor, pentru rugăciunile preacuvioșilor Tăi, mântuieşte-ne pe noi, cei fără nădejde, și ne ridică din groapa deznădăjduirii, ca să cântăm: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălțați-L întru toţi vecii.

 

Slavă…,

 

Făcătorule al firii, dătătorule de vindecări, ca unul care ai inimă îndurată și noian de milostivire, îndelung-Răbdătorule, cu luare aminte cercetează pe poporul Tău de boala cea molipsitoare și viază-l ca să cânte: preoți, binecuvântați-L, popoare, preaînălțați-L întru toți vecii.

 

Și acum…, a Născătoarei:

 

Ajutătoarea cea tare şi apărătoarea cea adevărată, nădejdea deznădăjduiţilor, cercetează, preanevinovată, pe robii tăi, care pătimesc cumplit; ușurează greutatea bolii celei amare; depărtează neputința si boala cea molipsitoare și mântuieşte pe robii tăi, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu.

 

 

Cântarea a 9-a

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Minuni fără de număr ai făcut, Cel ce ești fără de moarte; arată mila Ta spre robii Tăi, Dumnezeule, ca un milostiv, și de boala ce ne-a cuprins pe noi acum, liberează-ne pentru rugăciunile celei ce Te-a născut si ale cetei purtătorilor Tăi de biruintă.

 

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne cerți

 

Pentru rugăciunile Îngerilor, Arhanghelilor, Prorocilor, Apostolilor, Mucenicilor, Preacuvioșilor, Ierarhilor si ale tuturor Sfinţilor Tăi, plângerea cea grozavă a robilor tăi schimb-o, Atotputernice, în bucurie, vindecă durerea, uşurează boala și sănătate ne dăruiește.

 

Slavă…,

 

Doctorul sufletelor și al trupurilor, Doamne, Cel bogat în milă, pe Tine Te rog, vindecă multele mele patimi și mă izbăvește de dureri şi de necazuri, ca un singur bun și binefăcător; și mântuiește pe cei ce cu dreaptă credinţă Te slăvesc.

 

Și acum…, a Născătoarei:

 

Ceea ce ai născut pe înduratul și Milostivul, pe Făcătorul și Domnul, Stăpână, arată acum spre mine obişnuitele îndurări și mă izbăveşte din cumplita boală ce topește sufletul meu, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și-mi dăruiește sănătate, ca neîncetat să te măresc pe tine.

Legaturi:

MESAJ CRUCIAL AL PREASFINȚITULUI MACARIE PENTRU TRECEREA ”EXAMENULUI” PANDEMIEI DE CORONAVIRUS: “Atunci când va înceta Liturghia, va înceta și istoria acestei lumi și va veni sfârșitul. LITURGHIA ȚINE ROMÂNIA! Liturghia ține Scandinavia! LITURGHIA ȚINE ÎNTREAGA LUME!”. SĂ ÎNMULȚIM RUGĂCIUNEA! Recomandări de rugăciuni pentru izbăvirea de boală și pentru aceste vremuri de încercare (VIDEO, TEXT, AUDIO)

PREASFINTITUL MACARIE despre reactia duhovniceasca la CRIZA CORONAVIRUSULUI – MESAJ IMPORTANT DE INCURAJARE SI INTARIRE in credinta si dragoste in ZILE DE CERNERE: “In vremuri de incercare trebuie SA STRANGEM RANDURILE. Orice s-ar intampla, noi, păstorii va suntem alaturi, va slujim si nu va abandonam!”

IPS NEOFIT, mitropolitul cipriot de Morfou – despre CORONAVIRUS: Care sunt CAUZELE REALE ALE EPIDEMIEI si ale altor CATASTROFE care vor veni si CE PUTEM FACE NOI, ORTODOCSII, pentru a diminua raul? POCAINTA SI RUGACIUNE INTENSA! “In urmatoarele luni, episcopii care nu vor putea sa stea in fata lumii, nu vor fi de trebuinta Bisericii. SPUNE-LE SA FACA PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE!”

MITROPOLITUL NEOFIT: “Vreti sa va spun un Sfant care se va arata ca mare aparator impotriva acestei molime? SFANTUL NICHIFOR LEPROSUL”/ Avva Anania Koustenis: “SA LE TRANSMITI OAMENILOR SA NU SE TEAMA DE CORONAVIRUS!” (video)

 

“Ne-a mai dat Dumnezeu un Post. Încă o șansă…”. CARE ESTE CAUZA DUHULUI ANTIHRISTIC CARE RĂZBOIEȘTE BISERICA?

AVEM NEVOIE DE IMPREUNA-RUGACIUNE, AVEM NEVOIE DE PSALTIRE! Candela Rugul Aprins in Postul cel Mare

 

***

RUGACIUNE PENTRU ROMANIA

RUGACIUNI PENTRU UNITATEA POPORULUI SI PENTRU BINELE PATRIEI extrase din “Cartea de rugaciuni” editata de Episcopia Europei de Nord

Rugaciunile Sfantului Prooroc Daniel si ale celor trei tineri aruncati in cuptor – RUGACIUNILE CRESTINULUI DIN VREMURI DE INCERCARE

RUGACIUNEA SFANTULUI GHENADIE LA CADEREA CONSTANTINOPOLULUI. “Daca te avem pe Tine, Doamne, nimic n-am pierdut”

UNA DINTRE CELE MAI FRUMOASE ȘI MAI PUTERNICE RUGĂCIUNI DE POCĂINȚĂ – a Sfântului Grigorie Teologul, înainte de somn

RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU pentru izbavirea de patimi trupesti, dependenţe, la vreme de boala si in cazuri de boli incurabile

 

***

Mitropolitul Neofit de Morfou: INVATAND SMERENIA LUI HRISTOS prin TACERE, SLUJIREA CELOR SUFERINZI, RABDAREA BOLII si RUGACIUNEA CU DURERE

Cuviosul EUSEBIU GIANNAKAKIS, “in mijlocul durerii, la capataiul celor suferinzi”, despre PUTEREA MINUNATA A SFINTELOR TAINE ALE SPOVEDANIEI SI IMPARTASANIEI in viata celor bolnavi: “Slava Tie, Doamne! Binecuvantate sunt lacrimile pocaintei!” ROLUL PREOTULUI DE SPITAL SI FOLOSUL BOLII

“AM IUBIT PĂTIMIREA, fiindcă minunat curăţeşte sufletul”. BINECUVANTAREA NEDREPTATII si PRIGOANA IZBAVITOARE. Suferinta muceniceasca si slujirea jertfelnica din inchisorile bolsevice, din exilul siberian si de la inceputul razboiului ale SFANTULUI EPISCOP LUCA AL CRIMEEI: “Vlădica răbda totul cu adâncă încredinţare în voia lui Dumnezeu”

Sfantul Cuvios Paisie Aghioritul despre CUM POT FI AJUTATI SI CUM AR TREBUI SLUJITI CEI BOLNAVI. “Daca nu suspini in pat, suspina cel putin in rugaciunea pentru bolnavi. Daca cerem ceva de la Dumnezeu fara sa jertfim şi noi ceva, rugaciunea nu ne este ascultata”. IMPORTANTA INTELEGERII CELOR INDURERATI

Maica Macrina Vassopoulos (II) despre PUTEREA RUGACIUNII, ASCULTARII SI TREZVIEI: “Rugaciunea este cel mai mare dar pentru om. Sa nu traim usuratic, fara profunzime, SA NU FIE VIATA NOASTRA SUPERFICIALA SI DE NIMIC. Cand omul are luare-aminte si rugaciune, il umbreste Harul lui Dumnezeu”

CUVIOASA MACARIA – MANGAIETOAREA SUFERINZILOR (†18 iunie 1993): “Am ajuns sa traim vremuri rele. Oamenii sunt indeobste vicleni, facatori de rele, nu se supun defel Domnului Dumnezeu… Astazi se poate ajunge la Dumnezeu numai prin boala si necazuri. MI-E MILA DE OAMENI, PLANG PENTRU VOI TOTI”

SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI DESPRE SEMNELE DE LA DUMNEZEU: “… intrucat cutremurele vor fi foarte dese, popoarele vor trai intr-o frica neincetata”

STII DE CE…?


Categorii

Pandemia Covid-19, Pocainta, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?), VIDEO, Vremurile in care traim

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

24 Commentarii la “RUGACIUNI SPECIALE PENTRU VREMEA DE EPIDEMIE! Cele mai puternice si mai… adevarate in continut RUGACIUNI DE POCAINTA pentru izbavirea de plaga CORONAVIRUSULUI: “Opreste bataia cea pe dreptate adusa asupra noastra…”

 1. Pingback: CREDINȚA și BISERICA în vremea (de început a) noului CORONAVIRUS. Mesaje de încurajare, mângâiere și îndemn ale unor ARHIEREI ortodocși români: "Epidemia care încearcă lumea în această vreme este cu siguranță O CHEMARE LA POCĂINȚĂ
 2. Pingback: Chemare la pocăință a IPS TEOFAN: „Este vreme de căință pentru prea multele și prea grelele noastre păcate: păcate săvârșite de arhierei, de preoți, de viețuitorii sfintelor mănăstiri, de poporul Bisericii”
 3. Fratilor, virusul ca virusul, da mult mai periculoasa e frica, isteria si spaima in care se cuprinde toata lumea, incetul cu incetul. Doamna fereste-ne de efectele acestei isterii, si de toate cele ce vor veni dupa: vaccine, abolirea banilor lichizi, control total, razboi…

 4. @ Nicucino:

  Total de acord.

 5. Oamenilor nu le pasa de pierderea libertatii care ni se pregateste, nici de cele pe care le-ati enumerat mai sus… Ei se gandesc doar la mancare.
  Si ca sa fie plansul cel de pe urma si mai amar, unora le mai arde si de glume. Vai, noua!

 6. Pingback: MITROPOLITUL ATANASIE DE LIMASOL (Cipru), ucenic al Sfantului Paisie Aghioritul, despre ABORDAREA DUHOVNICEASCA A PANDEMIEI CORONAVIRUSULUI: “Acestei crize ii vom putea tine piept doar prin rugaciune. AVEM NEVOIE DE MULTA, DE FOARTA MULTA RUGACIUNE.
 7. Stapane Doamne, miluieste-ne pe noi dupa milostivirea si intelepciunea Ta cele nepatrunse, macar ca vinovati suntem de bataia aceasta si meritam batai inca si mai mari !

 8. Pingback: “O luptă titanică are loc în fața ochilor noștri! Apocalipsa, Marea Revelație, se desfășoară în fața ochilor noștri. Necurata fiara atacă cu disperare lumea, răcnește căutând pe cine și cum să înghită”. PĂRINTELE ELIE RAG
 9. Pingback: SFATURILE SI RUGACIUNEA PARINTELUI PATRIARH DANIEL pentru vremea de pandemie si de izolare impusa: "Daca nu stam acasă in mod folositor, STATUL ACASA ne poate imbolnavi, chiar daca nu luam virusul". CE SA FACEM IN FIECARE ZI SI CUM/CUI SA NE RU
 10. Pingback: “SINGURA SOLUTIE este SA NE TOPIM IN RUGACIUNE catre Dumnezeu si catre Maica Domnului. Orice altceva este insuficient! ACUM SE VOR CERNE LUCRURILE…” – Predica PREASFINTITULUI DAMASCHIN DORNEANUL de praznicul Buneivestiri, in vreme
 11. Pingback: PRIVEGHERE IN SFANTUL MUNTE si RECOMANDARI DE IMPREUNA-RUGACIUNE pentru izbavirea de nenorocirea abatuta peste lume si Biserica - Cuvântul Ortodox
 12. Pingback: IPS TEOFAN, la Bunavestire savarsita “in conditii speciale”: “Doar aceasta este NORMALITATEA: PREOTII IMPREUNA CU POPORUL in jurul Sfantului Potir, căci asa se implineste pe deplin Biserica lui Hristos. NU NE RAMANE DECAT INCREDEREA IN
 13. Pingback: CUM POATE FI IZGONIT DUHOVNICESTE “ACEST NEAM DE… MOLIMA”? – Cuvantul IPS TEOFAN in Duminica a patra din Postul cel Mare si prima fara credinciosi, fara “garda de suflet si de inima” a păstorilor. ARME DE REZISTENTA IN
 14. Pingback: PS BENEDICT VESA: “Vreme este sa Il lasam pe Hristos sa lucreze in noi, El sa fie inceputul si sfarsitul vietii noastre. SA NE RECUNOASTEM VULNERABILITATILE si SA II CEREM LUI HRISTOS SA VINA inlauntrul nostru” (VIDEO, TEXT) | Cuvântul Ortodo
 15. Pingback: Fiți alături de Bucovina! PROCESIUNI CU SFINTELE MOASTE LA SUCEAVA SI MANASTIREA PUTNA (si video). Indemnurile PS DAMASCHIN DORNEANUL si PARINTELUI STARET MELCHISEDEC: "Chemați și voi în rugăciune pe Maica Domnului, pe toți sfinții și pe sfi
 16. Pingback: MITROPOLITUL NEOFIT DE MORFOU (CIPRU) a fost nevoit sa accepte INCHIDEREA BISERICILOR pentru popor in urma unui ordin prezidential. SFATURI PENTRU CREDINCIOSI IN VREME DE IZOLARE. "Daca nu ne folosim si de acest prilej pentru a ne intari duhovniceste
 17. Pingback: SFANTUL NICHIFOR CEL LEPROS – VIATA SI MINUNILE (video). RUGACIUNI si PARACLIS al SFANTULUI VINDECATOR SI IZBAVITOR DE CORONAVIRUS (audio, text) | Cuvântul Ortodox
 18. Pingback: SE DAU SPERANTE PENTRU SLUJBA INVIERII, iar ceremonia pogorarii Sfintei Lumini la Ierusalim este posibil sa aiba totusi loc!/ BULGARIA, APARATA DE CORONAVIRUS DE SFANTUL NICHIFOR CEL LEPROS SI DE... CREDINTA MARTURISITOARE A PRIM-MINISTRULUI SAU, BOYKO BO
 19. Pingback: PROTECȚIE, IZOLARE ȘI DEZINFECTANT. Scurt cuvânt al Episcopului Slatinei și Romanaților, PS SEBASTIAN, la vreme de criză si disperare: “Doamne, scapă-ne, că pierim!… Fă o minune și oprește boala aceasta care seceră viețile oamenilor c
 20. Pingback: "AM PRIMIT CANON DE LA DUMNEZEU! Greu canon! Insa trebuie sa il luam ca o cruce a mantuirii"/ "SA RIDICAM ACEST CANON intr-un duh de pocainta adanca, CA PE UN MEDICAMENT AMAR, DAR CURATITOR" - IPS TEOFAN, PREASFINTITUL MACARIE, teologu
 21. Pingback: "ACUM ESTE VREMEA PREGATIRII! Fiti rabdatori, in asteptarea lui Hristos!" - MITROPOLITUL NEOFIT de Morfou indeamna la POCAINTA, RABDARE si la... adunarea de PROVIZII PE UN AN DE ZILE, in vederea incercarilor ce vor veni. "Pentru ca NE-AU GA
 22. Pingback: PROFETII despre pandemiile prezente si viitoare ale unor PARINTI CU VIATA SFANTA DIN GRECIA? "Vom avea parte de un Pasti negru si o vara saraca" - Cuvântul Ortodox
 23. Pingback: DE CE A INGADUIT DUMNEZEU PANDEMIA unui virus fabricat si care este solutia “care ne poate tine cu mintea intreaga inaintea acestui asalt”. Cuvant duhovnicesc despre IDEOLOGIA NEOMARXISTA, APARAREA FAMILIEI, BOALA, FRICA SI VACCIN (video, text
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate

Carti recomandate