ANTIHRISTUL ESTE “MESIA” ASTEPTAT ASTAZI DE EVREI – marturiseste in fata unui rabin Mitropolitul Serafim de Pireu. Ce este si ce rol are CABALA?

9-08-2011 8 minute Sublinieri

Răspunsuri adresate Rabinului Tesalonicului, domnului Frizis:

MESIA PE CARE ÎL AŞTEAPTĂ RABINII POPORULUI EVREU

ESTE ÎNFRICOŞĂTORUL ANTIHRIST

de Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim

Rabinul Tesalonicului, domnul Mordehai Frizis, nepotul pururea pomenitului Mardoheu Frizis, erou al eposului albanez[1], într-un interviu al său s-a referit la „Mesia” cel aşteptat de iudei şi a înşiruit caracteristicile personalităţii şi ale operei pe care o va realiza atât în rândul poporului evreu, cât şi în întreaga omenire. În interviul domnului Mordehai Frizis, înregistrat video şi prezentat pe internet (http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/06/blog-post_4501.html), se stabileşte exact şi timpul arătării lui „Mesia”, care va avea loc exact peste 229 de ani de azi înainteîn afară de cazul în care nu se va aplica scenariul Mântuirii rapide”. Se declară chiar că odată cu aceasta se va institui împărăţia de o mie de ani a lui „Mesia”, care va împărăţi asupra poporului Israel şi a întregii omeniri. „Mesia”, potrivit rabinului Frizis, nu va avea puteri dumnezeieşti, va fi însă „cel mai mare lider religios, politic şi militar, ales al lui Dumnezeu, care se va fi arătat vreodată din epoca lui Moise şi până la momentul respectiv”.

Dar câtă vreme, pe de o parte, prea înţeleptul domn Frizis trâmbiţează că este o datorie sfântă a fiecărui evreu să respecte cele 613 reguli ale Torei (Legea) – aşa cum afirmă în interviul său, afirmaţii care desigur nu reprezintă „concepţiile” sale personale, ci poziţii statornice de-a lungul istoriei ale rabinilor poporului evreu –, pe de altă parte, denaturează şi răstălmăceşte complet Tora şi, desigur, profetismul Vechiului Testament, aşa cum se va demonstra. Domnul Frizis se referă şi la Cabala, care chipurile ar constitui cunoaşterea esoterică a Torei. Cabala însă, aşa cum menţionează înşişi rabinii în textele lor (Scholem, Εἰσαγωγή στήν Καμπάλα [Introducere în Cabala]; Roihlini, Ἡ τέχνη τῆς Καμπάλα [Arta Cabalei]; Waite AE, Doctrine and Literature of the Kabala, Hall MP, The secret teaching of all ages), nu constituie cunoaşterea esoterică a Vechiului Testament, ci totala denaturare a acestuia, în aşa măsură, încât Dumnezeu este considerat o divinitate impersonală, Ein Sofnimicul absolut”. Creaţia este considerată o continuă evoluţie-manifestare a „Dumnezeului-nimic”, pe care rabinii misticişti o prezintă în termenii apofatismului absolut, folosind tehnica ocultistă a meditaţiei, ca fiind, chipurile, predestinată să renască în epoca venirii aşa-numitului Mesia, în fapt epocă a unirii cu Lucifer. Cabala este calea unirii oamenilor cu demonii.

Prin urmare şi prea înţeleptul domn Frizis prin referile sale confirmă faptul că teismul Vechiului Testament al drepţilor şi profeţilor a fost transformat în luciferism şi cult satanic de profetismul instituit de rabinii poporului evreu. Exact din acelaşi motiv rabinii au întocmit cutremurătorul Talmud prin care au alterat complet întreaga dimensiune duhovnicească şi ontologică a Legii şi a Profeţilor şi prin care neagă cu furie şi cu terorizantă îndârjire pe singurul Mesia adevărat, pe Fiul şi Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos.

Profetismul vechitestamentar, pe care deliberat iudaismul doreşte să îl ignore, constituie edificiul de diamant al dumnezeirii după fire (φύσις) şi  fiinţă (οὐσία) a adevăratului Mesia, a Domnului nostru Iisus Hristos.

Profetul rege David în psalmul 109 scrie:

„Zis-a Domnul Domnului meu: «Şezi de-a dreapta Mea până ce voi  pune pe vrăjmaşii mei aşternut picioarelor Tale»”.

Isaia cel cu mare glas, scrie

la 7, 14„Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”, 9, 5: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.”, 35, 4: „Iată Dumnezeul nostru! Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui”, 52, 13-14: „Iată că Sluga Mea va propăşi, Se va sui, mare Se va face şi Se va înălţa pe culmile slavei! Precum mulţi s-au spăimântat de El – aşa de schimonosită li era înfăţişarea Lui, şi chipul Lui atât de fără asemănare cu oamenii”, 53, 1-12: „Cine va crede ceea ce noi am auzit şi braţul Domnului cui se va descoperi? Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, şi ca o rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag. Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu, Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.  Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa.  Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi. Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupra Sa. Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a  purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa.

Trebuie să se menţioneze aici că afirmaţiile neîntemeiate ale rabinilor potrivit cărora, chipurile, textul acesta se referă la poporul iudeu, sunt ridicole, pentru că în context Mesia este prezentat ca unul care se deosebeşte de popor şi care moare pentru păcatele poporului. Este clar şi de necontestat cuvântul profetic al lui Isaia despre petrecerea pe pământ şi despre lucrarea sfântă a adevăratului Mesia, cuvânt care istoric vorbind se aplică doar Domnului nostru Iisus Hristos.

De asemenea, o zdrobitoare piatră de poticnire în calea minciunii rabinilor poporului evreu o constituie şi profeţia lui Daniel

19, 21-27: „Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară. Şi a venit şi mi-a grăit zicând: “Daniele, chiar acum am sosit ca să-ţi deschid mintea. Când tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată şi eu am venit ca să-ţi vestesc, căci tu eşti un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt şi înţelege vedenia! Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare. Iar după cele şaizeci şi două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni şi va dărâma cetatea şi templul. Şi sfârşitul cetăţii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu şi până la capăt va fi război – prăpădul cel hotărât. Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii”.

Profetul Daniel spună că Dumnezeu se milostiveşte de poporul său şi de sfânta sa cetate şi nu aşteaptă decât 70 de săptămâni, ca să se desfiinţeze stăpânirea păcatului, să înceteze profeţiile şi vedeniile şi să fie uns Sfântul Sfinţilor. Şi desigur nu se referă la săptămâni de zile, ci la săptămâni de ani, aşa cum admit înşişi rabinii Saabla Gaon şi Aben Esra. Profetul Daniel vorbeşte despre 70 de săptămâni pe care le subdivide în trei perioade (Daniel 9, 24-25), şapte săptămâni alcătuiesc prima perioadă, care începe din anul emiterii decretului de reconstruire a Ierusalimului, a doua perioadă este alcătuită din 62 de săptămâni şi a treia perioadă este o săptămână, în timpul căreia s-ar arăta Mesia. Şapte săptămâni reprezintă 49 de ani şi 70 de săptămâni 490 de ani, care s-au scurs de la reconstruirea Ierusalimului până la venirea lui Mesia. Reconstruirea Ierusalimului şi a fortificaţiilor acestuia a început prin decretul lui Artaxerxe (455 î.Hr.) şi prin urmare cele 70 de săptămâni de ani s-au încheiat în anul 34 d.Hr. Ultima săptămână începe din anul 28 d.Hr. şi pe la mijlocul ei, pe la anul 31 d.Hr. se trimite la cer jertfă şi devoţiune prin moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu şi adevăratului Mesia, Iisus Hristos, după ridicarea (αναφορά) căreia se profanează[2] pustiindu-se templul lui Dumnezeu şi nu mai trec decât foarte puţini ani până la distrugerea Ierusalimului de către împăratul Roman Tit în anul 70 d.Hr. Această faimoasă profeţie a lui Daniel, care stabileşte cu exactitate istorică timpul arătării şi al morţii adevăratului Mesia, reprezintă o palmă veşnică dată furiei pervertitoare de adevăr a rabinilor poporului evreu.

Nu sunt doar acestea profeţiile care înainte-vestesc întruparea Cuvântului şi Fiului veşnic în Domnul nostru Iisus Hristos. Există şi altele, foarte numeroase, care stabilesc dinainte, clar şi până în cel mai mic detaliu:

 1. Atemporalitatea Cuvântului şi Fiului: Ps. 2, 1-10.
 2. Închinarea Magilor: Ps. 71, 10-11.
 3. Învăţătura şi lucrarea Sa de izbăvire şi mântuire a lumii: Facere 49, 10; Ps. 2, 1-10/71, 6-18; Miheia 4, 2-3; Isaia 9, 1-8/52, 13-15/53, 4/55, 13/60, 1-7; Zaharia 13, 1-7.
 4. Minunile Lui: Isaia 35, 1-6.
 5. Intrarea Sa în Ierusalim călare pe mânzul asinei: Zaharia 9, 9.
 6. Trădarea lui Iuda, cei 30 de arginţi şi cumpărarea cu aceştia a ţarinii olarului: Zaharia 11, 12-13.
 7. Părăsirea Sa de către ucenici: Ps. 37, 11-15; Zaharia 13, 6-7.
 8. Batjocurile, pălmuirile, cununa de spini, împărţirea hainelor Lui prin tragere la sorţi, trestia cu fiere şi oţet: Isaia 50, 6/53, 4-7; Ps. 21, 17-19; Ps. 68, 22.
 9. Răstignirea Sa între doi răufăcători şi întunecarea soarelui: Isaia 53, 12; Daniel 9, 26; Zaharia 13, 6.
 10. Coborârea triumfătoare la iad: Iov 38, 17.
 11. Învierea din morţi: Ps. 15, 9-10/56/68, 19.
 12. Propovăduirea învăţăturii Sale în toată lumea: Isaia 42, 1-5/52, 13-15/55, 4-5/61, 4-14 etc.

Profeţii lui Israel, ajunşi la asemănarea cu Dumnezeu, au profeţit clar despre întruparea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu, au înainte-vestit lucrarea Sa teandrică de după întrupare, răstignirea şi învierea Sa din morţi şi propovăduirea învăţăturii Sale în toată lumea. Am putea să scriem zile în şir despre combaterea ereziilor şi a neadevărurilor rabinilor lui Israel, dar ne limitează spaţiul. Încheiem însă cu observaţia esenţială pe care a făcut-o răposatul David Cooper, fost rabin convertit la ortodoxie. Acesta, în extrem de importanta sa carte «Ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ» (Dumnezeul lui Israel), care „a dispărut” [de pe piaţă] în urma intervenţiei Sionismului internaţional, a demonstrat că adevăratul Dumnezeu al Vechiului Testament este Triipostatic, Unul şi Unicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Mărturisirea, chipurile, zdrobitoare a lui Israel – pe care o invocă cu insistenţă rabinii acestuia, cum că Dumnezeu este „unul”, Deut. 6, 4, care în traducerea Septuagintei este următorea: „Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul [unul] Domn” – constituie propovăduirea clară a văzătorului de Dumnezeu Moise despre dogma treimică, pentru că în textul masoretic expresia „Dumnezeul nostru” este redată prin cuvântul compus „elooe”, care este o formă derivată a cuvântului „eloim” şi înseamnă „Dumnezei” şi din cuvântul „nu” care înseamnă „nostru/noştri”. Prin urmare, pasajul, în traducere exactă, este: „Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeii noştri, este singurul Domn”. Însă cuvântul „unul/singurul” al textului sfânt corespunde ebraicului „ehad”, care (…) înseamnă monadă compusă (Compară Facere 1, 5/2, 24; Iezechiel 37, 17 şi altele) şi astfel prin acest cuvânt nu se înţelege monada absolută, pentru care ar fi trebuit să se folosească cuvântul „yiahid”. Prin urmare, văzătorul de Dumnezeu Moise proclamă că Dumnezeu este unul după fiinţa şi firea Sa, dar din punct de vedere ipostatic este treimic. Un Dumnezeu în trei ipostasuri.

Să nu se mai simtă deci deranjaţi rabinii poporului evreu când, în acord cu învăţăturile Scripturii, Biserica de-a lungul istoriei vesteşte că Mesia pe care îl aşteaptă evreii este înfricoşătorul Antihrist. De altfel, preocuparea cu Cabala şi cu ocultismul acesteia, cu invocările de demoni şi cu magia neagră, folosirea aşa-numitei Solomoniki[3] [Σολωμονική], îi „pre-găteşte” eficient [pentru venirea lui Antihrist].

Ὀρθόδοξος Τύπος, 24 iunie 2011, nr. 1884, pp. 1, 7.

Traducere Mihail Ilie


[1] În al doilea război mondial, în lupta de apărare a grecilor împotriva atacului armatei italiene, lupte care s-au dat în zona de graniţă cu Albania. [n.tr.]

[2] 66 d.Hr. [n.tr.]

[3] Carte de sfaturi magice care a avut o mare răspândire în evul mediu. [n.tr.]

Legaturi:


*****Categorii

Erezii, secte, rataciri, sminteli, inselari, scandaluri..., Mitropolitul Serafim de Pireu, Noua ordine mondiala, guvern mondial (Pasi catre Antihrist?), Pagini Ortodoxe

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

39 Commentarii la “ANTIHRISTUL ESTE “MESIA” ASTEPTAT ASTAZI DE EVREI – marturiseste in fata unui rabin Mitropolitul Serafim de Pireu. Ce este si ce rol are CABALA?

 1. Era evident deja, o data cu rastignirea Domnului Hristos, ca “mesia” asteptat de ei era unul care trebuia sa-i scoata de sub imperiul roman (la epoca aceea) si sa le dea o putere lumeasca peste celelalte neamuri.
  Insa mie mi-e teama, si daca supar imi pare rau, ca si lumea crestina,in procent din ce in ce mai ingrijorator, se raporteaza la Domnul ca la “cineva” care trebuie sa dea bunuri materiale sau “reusita” in viata…
  Ma rog sa nu cada pana in final si lumea crestineasca in “ispita” asta, de a crede ca Mesia a venit pentru ca cei care cred in El sa aiba si “avantaje” lumesti, si viata vesnica. Un fel de Pack “All inclusive” contra Liturghii si Acatiste platite la Biserica.
  Fiindca, dupa cum evolueaza lucrurile, chiar si in lumea ortodoxa, nu numai in cea romano-catolica sau protestanta, nu suntem departe…
  Domnul sa ne pazeasca !

 2. Ce era de aşteptat atunci când Dumnezeu a fost alungat şi scos din viaţa unora pentru că nu se “potrivea” cu “socotelile” lor lumeşti? Atunci locul rămas liber a fost ocupat de cel rău care a satisfăcut din plin tocmai aceste dorinţe legate de material şi de lumea văzută.
  “Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc” (Matei 1, 9,10).

 3. Dumnezeu sa-l tina si sa-l ocroteasca pe neinfricatul I.P.S Serafim al Pireului – glasul de tunet al lui Dumnezeu din aceste vremuri de pe urma spre luare aminte!
  Slava lui Dumnezeu!

 4. Pe mine ma distreaza faza cu “venirea lui <>, peste exact 229 de ani”. Cita exactitate in creierul astora. Cam multisor, cam multisor….dupa cum sint derulate evenimentele si au deschis cutia Pandorei….greu de crezut ca o sa treaca chiar si juma’ de secol pina atunci. Dar, ca orice evreu rabinic care se respecta, doar n-o fi fraier sa spuna el adevarul (TOT adevarul, adica).

 5. Pingback: CONFERINTA INTER-RELIGIOASA (SINCRETISTA) LA SOFIA, ORGANIZATA DE UN MASON DECLARAT, DE GRAD 33(!), CU PARTICIPAREA SI A IPS TEODOSIE/ Biserica Sarba il mai loveste o data cu calomnii pe Artemie/ Scade numarul de calugari din Muntele Athos?/ TINERII EUROP
 6. Pingback: SFARSITUL DEMOCRATIEI, AL EUROPEI SI AL SUA? Suntem pregatiti tot mai intens cu mesaje despre sfarsitul ordinii actuale a lumii prin criza economica, haosul revoltelor si razboiul mondial
 7. Pingback: PATRIARHUL DANIEL ELOGIAZA PE "MARELE RABIN", crede in ”bogatia spirituala comuna” a crestinilor cu iudeii si in ”misiunea profetica” a celor doua comunitati. CARE E ADEVARUL?
 8. Pingback: In cotidianul patriarhal Lumina SE PROPOVADUIESTE GLOBALIZAREA COMUNIST-"CRESTINA"?
 9. Pingback: (VIDEO) Benjamin Netanyahu il asteapta pe mesia iudeilor (antihrist). MENTORUL RAU, RABBI Menachem Mendel Schneerson, CONSILIER POLITIC al presedintilor Clinton si Bush
 10. Pingback: IPS Serafim de Pireu: CUVANT MUSTRATOR CATRE PARTICIPANTII ORTODOCSI (printre care si Patriarhul Daniel) de la intrunirea sincretista "PENTRU PACE" de la Munchen
 11. Pingback: ANTIHRISTUL - invatatura ortodoxa
 12. Pingback: NOUA ORDINE RELIGIOASA A LUMII, PANRELIGIA (Ecumenismul inter-religios total) SI TACTICILE FOLOSITE
 13. Pingback: Fost sef al Mossad: EXTREMISMUL ISRAELIAN, un risc mai mare decat MEGALOMANIA lui AHMADINEJAD
 14. Pingback: Presa din Israel: profetiile arata ca "MESIA" (ANTIHRISTUL) AR PUTEA VENI CURAND/ Iran PROVOACA/ Turcia se umfla-n pene/ EGIPT IN REVOLUTIE PERMANENTA
 15. Pingback: MESIA IUDEILOR (ANTIHRIST), razboiul lui Gog si Magog ("Armaghedon") si Imparatia Universala a Israelului, dupa PROFETIILE RABINICE (IUDAICE)
 16. Nu vreau sa creez nici o intriga, numai din curiozitate, vreau sa stiu si eu ce legatura are caduceul din poza de la inceputul articolului cu dreapta credinta, cunoscut fiind faptul ca acesta este un simbol ocult?

 17. @Radu:

  Aha… deci IPS Serafim ar fi vreun agent de transmitere al simbolurilor oculte? Sau mai degraba privesti carja arhiereasca prin prisma teoriilor bizare gen David Ike sau ale filmului Zeitgeist, conform caruia Biserica ar avea simboluri masonice in simbolistica sa? Frate, astea sunt tampenii inculte bune pentru naivi, ca sa folosim un termen eufemistic. Ceea ce vezi in poza cu vladica Serafim, unul din cei mai vocali arhierei care vadesc la aceasta ora masoneria si lucraturile ei, nu este un caduceu ci este o carja arhiereasca; serpii simbolizeaza intelepciunea, conform indemnului evanghelic Fiti intelepti ca serpii si blanzi ca porumbeii, iar crucea, faptul ca vladica pastoreste turma in numele lui Hristos. De asemenea, sarpele si toiagul sunt simboluri ultra-cunoscute in crestinism: Moise a avut ca semn/minune ca este trimis de Dumnezeu, in fata poporului, transformarea toiagului in sarpe. Apoi, in ratacirea poporului evreu in pustie, cand a fost eliberat de Sf. Moise si dus catre Pamantul Fagaduintei, s-a intamplat sa fie atacati de serpi veninosi; la porunca lui Dumnezeu, Moise a ridicat un sarpe de arama, la care daca priveau cei muscati, se vindecau. Ei bine, acest sarpe de arama, talcuiesc Sfintii Parinti, il prefigureaza pe Hristos cel Rastignit, prin a carui rana cu toti ne-am vindecat. E mai clar, acum, cu serpii de la carja arhiereasca?

 18. Nu m-am inspirat din Zeitgeist sau David Ike care pentru mine sunt gunoaie. Era numai o speculatie de-a mea. Sa zicem ca serpii aia sunt zdrobiti de cruce si sa o lasam asa.

 19. Pingback: Arhiepiscopul Ciprului, alaturi de Rabinul-sef al Israelului, II EXONEREAZA PE EVREI DE RASTIGNIREA LUI HRISTOS. "Declaratie istorica pentru relatia dintre evreime si Biserica Ortodoxa"
 20. Pingback: LEGILE NOAHIDE (TALMUDICE), MASONERIA SI UNIUNEA EUROPEANA. Ce legatura este intre iudaism, SUA, revolutia franceza si "dreptul international"?
 21. Atâta vreme cât Patriarhia Ierusalimului, o ierarhie greacă ce asupreşte creştinii arabi, a donat statului Israel pământul pe care să se construiască Knesset-ul (parlamentul israelian), toate aceste declaraţii nu sunt decât dovezi de ipocrizie…

 22. @Pavel:

  Ce legatura are IPS Serafim cu Patriarhia Ierusalimului? Niciuna, nici jurisdictionala, nici de alt gen. E absurd ce spuneti.

 23. Pingback: IPS Serafim de Pireu: interviu despre premierul Papademos, Rockefeller si Rotschild, lobby-ul sionist si DICTATURA GROAZEI (VIDEO) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 24. Pingback: Arhiepiscopul Ieronim: NU CUMVA ACEASTA CRIZA NE ESTE SPRE JUDECATA? - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 25. Pingback: IPS Serafim de Pireu: Tehnocratii Bilderberg lucreaza pentru instaurarea GUVERNULUI MONDIAL, A RELIGIEI UNIVERSALE SI PREGATESC CALEA LUI ANTIHRIST (Video) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 26. Pingback: MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU – nou interviu bomba despre baze militare rusesti in Marea Egee pentru a neutraliza TURCIA si colaborarea cu ISRAEL (traducere integrala) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 27. Pingback: IPS Serafim de Pireu la Duminica Ortodoxiei (I): ECUMENISMUL – PANEREZIE SI MISCARE SIONISTA PENTRU O RELIGIE UNIVERSALA. Papismul nu este Biserica! - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 28. Pingback: IPS Serafim de Pireu: NU AM NEGAT HOLOCAUSTUL SI NU SUNT IMPOTRIVA POPORULUI EVREU, ci a lobby-ului sionist si a iudaismului rabinic - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 29. Pingback: Mitropolitul Serafim de Pireu: SE INCEARCA REDUCEREA MEA LA TACERE - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 30. Pingback: Profesorul si masonul Giuliano Di Bernardo profeteste VENIREA TIRANULUI ILUMINAT, adica a ANTIHRISTULUI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 31. Pingback: SINCRETISM RELIGIOS PRE-ANTIHRISTIC la intalnirea “pentru pace” de la Sarajevo (FOTO, VIDEO), cu participarea “iluminatilor” Van Rompuy, Mario Monti, Dalai Lama si a 3 IERARHI ROMANI: PS SILUAN MANUILA (Ungaria), IPS IOAN SELEJAN (
 32. Pingback: IPS Serafim de Pireu: dovedire amanuntita a LUCIFERISMULUI ANTIHRISTIC continut in CULTUL MASONERIEI - Razboi întru Cuvânt - Recomandari
 33. Pingback: Parintele grec ELPIDIE: "Va cer sa va rugati toti impreuna, sa faceti un lant al rugaciunii... Sa nu va speriati cand veti vedea ca se vor aprinde focuri in jurul Greciei, ca vor fi linsati oameni politici si state se vor prabusi" - Razboi într
 34. Pingback: Pastorala patrunzatoare la Nasterea Domnului a MITROPOLITULUI SERAFIM DE PIREU. De ce omul de azi nu mai intelege vestea minunata adusa de Maica lui Dumnezeu? SI DESPRE RAUTATEA UCIGASA A IROZILOR DINTOTDEAUNA -
 35. Pingback: A MURIT ARIEL SHARON. Viata “REGELUI ISRAELULUI” si “prorocia” Rabinului Ițak Kaduri: “Mesia” (Antihrist) se va arata dupa moartea lui Sharon - Recomandari
 36. Pingback: Textul integral al predicilor pregatite de IPS SERAFIM de PIREU pentru vizita in România (Constanta): “NOUA ERA” CEA VESNICA A LUI HRISTOS vs. VECHEA “NOUA ERA” A ANTIHRISTULUI. Cuvinte viguroase despre MASONERIE, PANEREZIA ECUMEN
 37. Pingback: Un important rabin din Israel considera ca “MESIA” se va arata in SEPTEMBRIE 2015 | Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare