ACATISTUL Cuviosului Serafim Rose din Platina, “candela stralucitoare a lui Hristos ce lumineaza vremurile din urma” (2 septembrie)

2-09-2014 Sublinieri

flat,550x550,075,f

73619.p

A C A T I S T U L
Sfântului nostru Părinte
Cuviosul Serafim Rose din Platina
(2 septembrie)

– versiune corectata –

Condacul 1

Vas ales al lui Hristos, Cuvioase Părinte Serafim, ţie îţi dăruim cântare de mulţumire şi laudă, căutând la lucrarea şi jertfa ta plăcută lui Dumnezeu. De vreme ce Îl privești acum pe Domnul cel înviat, pe scaunul slavei Sale, mijloceşte pentru jalnica noastră generaţie. Pentru aceasta noi, păcătoşii, îţi strigăm:

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Icosul 1

În vremea viețuirii tale pământeşti, ai lăsat bogăţiile cele stricăcioase ale unei lumi ce moare, pentru bogăţiile nespuse şi nemărginite ale Împăratului Ceresc. Părăsind toate legăturile care te ţineau către pământ, ai căutat să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi să dăruiești harul acesta spre mântuirea celor mulţi. Iar noi, cinstind măreţele tale lucrări, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, căutătorule al Adevărului mai presus de toate!

Bucură-te, cel ce ai respins multele ispite ale largii căi spre pieire!

Bucură-te, mărturisitor al Domnului Iisus Hristos în faţa lumii!

Bucură-te, cel ce ai vădit cursele ascunse ale vrăjmaşului!

Bucură-te, cel ce ai căutat harul şi luminarea Împărăţiei lăuntrice!

Bucură-te, cel ce ai renunțat la cele create şi ai căutat Lumina Necreată!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 2-lea

Văzând înşelarea şi nebunia acestei lumi, ce trece drept înţelepciune, ai ales calea lui Hristos, ajungând cu adevărat înţelept. Și, precum Fericitul Augustin, ai căutat apoi să înţelegi taina Împărăţiei lui Dumnezeu şi a împărăţiei omului. Iar noi, dorind Împărăţia Sa, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Trecând pe lângă înfricoşătorul adânc al apostaziei, ai înălţat strigătul mântuirii spre o lume însetată. Iar noi, răspunzând chemării, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce i-ai arătat calea spre mântuire întunecatului om al zilelor noastre!

Bucură-te, smerit slujitor, următor al Tradiţiei, întocmai cum ţi-a fost înmânată!

Bucură-te, filosof ce a zărit istoria odihnindu-se în palma lui Dumnezeu!

Bucură-te, inimă pocăită care a căutat iertare de păcate!

Bucură-te, cinstitor al împăraţilor ortodocşi!

Bucură-te, cel ce ai vădit greşeala omenirii care L-a respins pe Dumnezeu!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 3-lea

Aflând că ai o boală de netămăduit în tinereţile tale, te-ai rugat fierbinte Sfintei Maici a lui Dumnezeu pentru tămăduire, ca să ai vreme să aduci rod pentru Fiul ei cel Sfânt. Şi, primind tu această milă, Îi cântăm Domnului Iisus Hristos: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Urmând nevoințele ascetice pentru tămăduirea de păcat, ai fost înălţat întru tărie. Iar acum te rogi Veşnicului Judecător al omenirii pentru copiii tăi după duh şi pentru toţi cei ce-ţi strigă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce te-ai curăţit prin dureri!

Bucură-te, cel ce ai căutat milostivirea Maicii Domnului, pentru a săvârşi lucrarea Fiului ei!

Bucură-te, cel ce ai căutat să umbli pe calea cea strâmtă care duce la viaţă!

Bucură-te, cel ce, spre deosebire de cărturarii din vechime, i-ai ajutat și pe alții să meargă pe această cale!

Bucură-te, cel ce ai strălucit cu lumina Împărăţiei Cereşti!

Bucură-te, cel ce cu smerenie ți-ai primit locul în rândul drepţilor, aşezat fiind de Sfânta Treime!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 4-lea

Născut fiind pe un pământ care nu cunoștea adevărul mântuitor al Ortodoxiei, ca o candelă nestinsă ai lucrat, pentru a-i înfăţişa Apusului pe ai săi Sfinţi. Iar noi, cei ce avem folos din lucrările tale, împreună aducem cântare Sfintei Treimi strigând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Dând mărturie în tinereţile tale despre făcătorul de minuni al zilelor noastre, Sfântul Ioan Maximovici din San Francisco, salvând sufletele precum odinioară Sfântul Martin de Tours, ai urmat pildei sale, prin dragostea ta către sfinţii Apusului. Iar noi, bucurându-ne de lumina lor, strigăm:

Bucură-te, cel ce ai proslăvit sfinţi ai lui Dumnezeu ca Grigorie de Tours!

Bucură-te, cel ce ai urmat calea Sfântului Gherman din Alaska!

Bucură-te, cel ce le-ai arătat celor mulţi calea către Împărăţia Cerurilor, asemenea Sfântului Inochentie!

Bucură-te, vas sfânt, născut pe pământ american ca și Sfântul Petru Aleutul!

Bucură-te, lumină a noilor ţinuturi, asemenea Sfântului Ioan Maximovici!

Bucură-te, sfânt păzitor al celor sfinte ca și părintele Gherasim din Alaska!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 5-lea

Văzându-i pe mulţi în jurul tău căzând în greșelile cele de-a stânga ori de-a dreapta, i-ai sfătuit să urmeze blagoslovita Cale Împărătească, cea de mijloc, ce duce spre Împărăţia Adevărului. Iar noi, cei ce tindem a-ţi urma paşii, Îl lăudăm pe Domnul cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Năzuind să pricepi cum îi este cu putinţă cuiva să-I rămână credincios lui Hristos într-o vreme în care dragostea multora s-a răcit, ai aflat că doar suferinţa îndurată cu durere de inimă, din dragoste pentru Hristos, duce către mântuire. Şi noi, oftând de durere, strigăm:

Bucură-te, păstor care ai învăţat cu cuvântul şi cu fapta!

Bucură-te, creştin adevărat, care ţi-ai luat crucea şi I-ai urmat lui Hristos!

Bucură-te, dascăl care ai învăţat de la Sfinţi!

Bucură-te, cel ce înfăţişezi cumpătarea duhovnicească!

Bucură-te, cel ce ai osândit păcatul compromisului!

Bucură-te, om al înţelegerii, care i-ai mustrat pe fariseii zilelor noastre!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 6-lea

Neîncrezându-te în propria-ți înţelepciune, ai căutat dumnezeieştile, mântuitoarele învăţături ale Sfinţilor Părinţi. De vreme ce acum eşti desăvârşit în înţelepciunea aceasta, roagă-te Domnului Iisus să nu ne încredem în noi înșine, strigându-I: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Aflând că aparțineai unui alt Ierusalim, te-ai lăsat să fii altoit în viţa cea adevărată a Ortodoxiei. Şi, urmând celor ce te-au învăţat, harul lui Dumnezeu ți-a atins viaţa. Iar noi, mare trebuinţă având de o asemenea hrană, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiu adoptiv al Sfintei Rusii!

Bucură-te, ucenic al Părinţilor Filocaliei!

Bucură-te, apărător al obștii ortodoxe!

Bucură-te, următor al Sinoadelor Ecumenice!

Bucură-te, cinstitor al mucenicilor!

Bucură-te, întâiul sfânt născut pe un tărâm nou!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 7-lea

Iubind raiul cel dumnezeiesc, mai mult decât pământul acesta trecător, ai urmat calea monahală, pentru a-ți deprinde sufletul să cerceteze lucrurile cele înalte. Şezând la picioarele Domnului şi ascultând cuvintele Sale, partea cea bună ți-ai ales. Şi noi, alergând după multe lucruri, tânjim a-I cânta împreună cu tine Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Căutând să îţi mântuieşti sufletul ca un smerit călugăr, te-ai înălțat mai presus de patimi. Iar noi, căzând pradă vrăjmaşilor şi patimilor, cerem cu tărie ale tale rugăciuni, cu laude ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai căutat să-i arăți viaţa monahală omului pierdut al zilelor noastre!

Bucură-te, cel ce ne-ai chemat spre Tebaida americană!

Bucură-te, iubitor al vieţuitorilor pustiei Egiptului!

Bucură-te, ziditor al unui Munte Athos în inima ta!

Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Înaintemergătorul, lumii strigând din pustie!

Bucură-te, cinstitor al Noilor Mucenici, înaintemergător al monahilor din vremurile de pe urmă!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 8-lea

Înțelegând că știința lumească duce numai către pieire, ai primit preoţia din mâinile celui ce moştenea Tradiţia de la Optina, sfântul episcop Nectarie Konţevici. Şi, preot fiind, cu adevărat unul legiuit, pe mulţi i-ai adus la credinţa cea dreaptă, prin apele botezului. Iar noi, împreună cu ei, Îi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Căutând să uneşti evlavia credinței celei adevărate cu înţelegerea raţiunii, ai scris cărţi și articole fără de număr, pentru a face cunoscut Cuvântul Ortodox într-o epocă în declin. Ca preot, i-ai hrănit pe cei credincioşi cu Preasfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. Astfel, ai săturat și cugetul şi duhul oamenilor flămânzi duhovniceşte ai zilelor tale. Iar noi, încercând să ne înălţăm împreună cu tine, strigăm:

Bucură-te, apărător al Ortodoxiei!

Bucură-te, ostaş ce foloseşte sabia cea ascuţită și cu două tăişuri a Cuvântului lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai vădit minciuna evoluţionismului!

Bucură-te, susţinător al măreţiei creației lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce nu te-ai încrezut raţiunii omeneşti!

Bucură-te, slăvire a Logosului!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 9-lea

Cunoscând trebuinţa de a-ţi pregăti sufletul pentru moarte, cu pocăinţă ai căutat învăţăturile Sfinţilor Părinţi despre plecarea sufletului din acest loc al înşelării. Şi noi, iertare cerând de la Hristos, lăudăm milostivirea Sa, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pricepând că omul trebuie să dea socoteală de orice gând, vorbă şi faptă, ai prevenit o generaţie fără de minte despre Judecata ce va veni. Iar noi, cutremurându-ne de păcatele noastre, îţi cântăm acestea:

Bucură-te, învăţătorul adevărului!

Bucură-te, întărirea celor slabi!

Bucură-te, smerirea celor mândri!

Bucură-te, chemare spre pocăinţă!

Bucură-te, mijlocitor către Născătoarea de Dumnezeu!

Bucură-te, rugător înaintea Sfintei Treimi!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 10-lea

Văzând cum lumea se cufundă în nebunie şi necredinţă, ai vorbit despre înfricoșătoarea Judecată a lui Dumnezeu asupra omenirii celei rătăcite. Iar noi, îngroziţi fiind de a noastră lipsă de credinţă, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Având dragoste pentru toţi cei iubiţi de Hristos, ai cinstit-o pe Sfânta Sa Maică şi ai căutat ajutorul ei în vreme de încercare. Iar noi, minunându-ne de credinţa şi îndelunga ta suferinţă, îi strigăm Maicii Domnului:

Bucură-te, Fecioară Sfântă, care degrabă răspunzi rugăciunilor!

Bucură-te, acoperământul celor îndureraţi!

Bucură-te, nădejdea celor pierduți!

Bucură-te, balsam al celor răniţi!

Bucură-te, Maica creştinilor!

Bucură-te, ajutătoare a fericitului Serafim!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 11-lea

Nou fiu al Sfintei Rusii fiind şi văzând acel pământ prădat de vrăjmaşii cei fără de Dumnezeu, te-ai străduit să ții în viaţă Sfânta Rusie într-un pământ nou. Iar Dumnezeu a răsplătit ale tale osteneli, căci, ca o lumânare de Paști, ai dat lumină Sfintei Rusii aflată în suferinţă. Și noi, văzând acestea, Îi strigăm Împăratului Ceresc: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Respectând credinţa adâncă şi străveche a ruşilor drept-credincioși, ai vorbit despre învierea Sfintei Rusii şi astfel ai ajuns candelă strălucitoare ce luminează întreaga lume. Ai fost cu adevărat unul dintre roadele timpurii ale prorociei celei mari a Sfântului Serafim despre propovăduirea Credinţei Ortodoxe în întreaga lume. Iar noi, cinstind credinţa şi înainte-vederea ta, strigăm:

Bucură-te, nou rod al unui pom străvechi!

Bucură-te, sămânţă a unui nou început!

Bucură-te, proroc al Învierii!

Bucură-te, prieten al Noilor Mucenici!

Bucură-te, ostaş al lui Hristos!

Bucură-te, unealtă a Proniei dumnezeieşti!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 12-lea

De-a lungul vieţii tale pământeşti, L-ai căutat din ce în ce mai mult pe Domnul Hristos. Şi, la vremea plecării tale din această viaţă înşelătoare, Domnul ţi-a îngăduit mari suferinţe trupeşti, spre a-ţi pregăti sufletul pentru veşnicie, pricinuind astfel multe minuni, prin sfinţirea ta. Iar acum, când te desăvârşeşti în Împărăţia cea cerească, roagă-te pentru noi, ca să venim cu toţii la Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Căile Domnului nesocotite sunt de către om, care s-a ridicat împotriva Ziditorului său şi a Bisericii Sale. Văzând unele ca acestea, ne-ai prevenit să avem tărie în încercările ce ne stau înainte, grăind: „Este mai târziu decât credeți!”. Iar noi, cerând rugăciunile tale, strigăm cu glas tare:

Bucură-te, cel ce ne-ai prevenit să nu fim căldicei!

Bucură-te, tăria celor slabi!

Bucură-te, cel ce vădeşti ereziile cele încurcate!

Bucură-te, mărturisitor al adevărului Ortodoxiei!

Bucură-te, lumina din întuneric!

Bucură-te, luminător al lui Hristos!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul al 13-lea

O, sfântul nostru părinte, Cuvioase Serafim, la înmormântarea ta episcopul Nectarie ne-a sfătuit să căutam mijlocirile tale. Apoi, la patruzeci de zile de la adormire, aşezându-te cu sfinţii împreună, ți-a cântat proslăvirea. Pe aceasta mulţi nu au luat-o în seamă până când, după şaisprezece ani, ai fost numit „Cuvios”. Acum ştim că pururea Îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori).

Icosul 1

În vremea viețuirii tale pământeşti, ai lăsat bogăţiile cele stricăcioase ale unei lumi ce moare, pentru bogăţiile nespuse şi nemărginite ale Împăratului Ceresc. Părăsind toate legăturile care te ţineau către pământ, ai căutat să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi să dăruiești harul acesta spre mântuirea celor mulţi. Iar noi, cinstind măreţele tale lucrări, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, căutătorule al Adevărului mai presus de toate!

Bucură-te, cel ce ai respins multele ispite ale largii căi spre pieire!

Bucură-te, mărturisitor al Domnului Iisus Hristos în faţa lumii!

Bucură-te, cel ce ai vădit cursele ascunse ale vrăjmaşului!

Bucură-te, cel ce ai căutat harul şi luminarea Împărăţiei lăuntrice!

Bucură-te, cel ce ai renunțat la cele create şi ai căutat Lumina Necreată!

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Condacul 1

Vas ales al lui Hristos, Cuvioase Părinte Serafim, ţie îţi dăruim cântare de mulţumire şi laudă, căutând la lucrarea şi jertfa ta plăcută lui Dumnezeu. De vreme ce Îl privești acum pe Domnul cel înviat, pe scaunul slavei Sale, mijloceşte pentru jalnica noastră generaţie. Pentru aceasta noi, păcătoşii, îţi strigăm:

Bucură-te, Sfinte Părinte, Cuvioase Serafim, candelă strălucitoare a lui Hristos ce luminează vremurile din urmă!

Rugăciune către Cuviosul Părinte
Serafim din Platina

O, sfântul nostru Părinte, Cuvioase Serafim, ți-ai petrecut viaţa potrivit poruncii lui Hristos de a muri față de tine însuți, ți-ai luat crucea şi I-ai urmat. Astfel, ai adus multă roadă secerişului dumnezeiesc. Roagă-te Domnului pentru noi, copiii tăi după duh, cei ce vieţuim într-o vreme a necredinţei şi a vrăjmăşiei faţă de adevărul cel neprihănit. Roagă-te ca Hristos, Dumnezeul nostru, să ne întărească şi să ne dea înţelepciune şi credinţă, ca să trecem prin încercările ce ne stau înainte. Roagă-te pentru familiile și pentru prietenii noştri, vii şi adormiți. Roagă-te ca ochii lăuntrici ai sufletelor noastre să se deschidă şi să cunoaștem Evanghelia cea dumnezeiască şi adevărată a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca astfel să dobândim înlăuntrul nostru Duhul Sfânt. Roagă-te ca noi toţi, la timpul cuvenit, să vieţuim fericiți, împreună cu tine şi cu ceilalţi sfinţi, în Împărăţia Cerurilor. Roagă-te Maicii Domnului să mijlocească fierbinte către Fiul ei, ca milostiv să fie sufletelor noastre. Că preaslăvită şi fără de sfârşit este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

TROPAR, GLASUL Al 4-LEA

Ca o roză duhovnicească ai înflorit în Platina, nevoitor credincios fiind Sfântului Gherman. Ca un luminător al Ortodoxiei în America, scrierile tale aduc nădejde întregii lumi, învăţându-ne credinţa cea adevărată. O, Cuvioase Serafim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

Credincios adevărat al Maicii lui Dumnezeu, te-ai așezat să viețuiești într-un munte, lângă Platina, şi acolo ți-ai răstignit prin nevoinţă trupul, cu ale sale patimi şi pofte, ajungând întâiul sfânt născut în America, povățuitor şi stea călăuzitoare a Ortodoxiei americane. De aceea, îţi strigăm ţie: O, Serafim, Sfântul nostru Părinte, ajută-ne să ne mântuim cu ale tale rugăciuni!

3374163_orig

Cititi si:

***

***

***

***


Categorii

Parintele Serafim Rose, Rugaciunea (Cum sa ne rugam?)

Etichete (taguri)


Articolul urmator/anterior

Comentarii

8 Commentarii la “ACATISTUL Cuviosului Serafim Rose din Platina, “candela stralucitoare a lui Hristos ce lumineaza vremurile din urma” (2 septembrie)

 1. Pingback: Ce inseamna ANTIHRIST si de ce aproape intreaga lume i se va inchina? PARINTELE SERAFIM ROSE despre ispita agatarii de lucruri EXTERIOARE, a PATIMII “CORECTITUDINII” si despre inselarea MODELOR DUHOVNICESTI, a “SPIRITUALITATII CONFORTABI
 2. Ma bucur ca ati publicat acatistul. Doamne, ajuta!

 3. @ Florina:

  Noi va multumim pentru osteneala corectarii si pentru dragostea catre Parinte!

  Doamne, ajuta!

 4. Slava Domnului pentru toate si sincere multumiri pentru publicarea acatistului.Sa avem parte si de rugaciunile si binecuvantarea Sfantului Serafim asa cum am primit atatea “descoperiri”,povete,lamuriri pe calea mantuirii in aceste vremuri atat de tulburi,de dupa decembrie 1989,de la acest SUFLET SFANT care intr-adevar a ARS DE DRAGOSTE pentru Domnul Iisus Hristos si pentru noi,semenii sai.AMIN SI DOAMNE AJUTA!

 5. Pingback: INTALNIREA CU PARINTELE SERAFIM ROSE – geniul sfant al ortodoxiei americane si calauzitorul convertitilor. MARTURIA PARINTELUI DAMASCHIN – staretul manastirii din Platina – si a unei pelerine romance in America -
 6. Pingback: Pomenirea unui profetic sfant contemporan, CUVIOSUL SERAFIM CEL NOU, DE LA PLATINA: “ESTE MAI TARZIU DECAT CREDEM. Poate ca acestia sunt ultimii cativa ani in care mai putem continua sa raspandim liberi cuvantul” | Cuvântul Ortodox
 7. Pingback: Fericitul Parinte SERAPHIM ROSE de la PLATINA si “CUVANTUL ORTODOX” | Cuvântul Ortodox
 8. Pingback: SIMPLITATEA CARE NE MANTUIESTE. Fericitul Parinte Serafim Rose despre necesitatea de A NE INMUIA INIMILE, A NU NE INCREDE IN MINTEA NOASTRA si a nu ramane la nivelul corectitudinii rationale: “Atitudinea CRITICISTĂ este un lucru foarte negativ şi
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Carti

Articole recomandate

Rânduială de rugăciune

Articole Recomandate