Preasfințitul IGNATIE TRIF, discurs duhovnicesc EXCEPȚIONAL – profund, emoționant și mărturisitor – la ÎNTRONIZAREA ca EPISCOP AL HUȘILOR (video, text): “Una din PRIORITĂȚILE mele pastorale va fi şi SUSȚINEREA FAMILIEI TRADIȚIONALE, aşa cum Dumnezeu a lăsat-o”

23-10-2017 20 minute Sublinieri

“… Îmi revine datoria unei mărturisiri la fel de curajoase în aceste vremuri de profunde bulversări în planul mentalităţilor social-colective, pentru că suntem asaltaţi de alte feluri de ideologii, mult mai perfide şi distrugătoare de suflet şi de neam, cum este cea a multiculturalismului pervertit, un fel de marxism cultural, care este preocupat de identitatea de grup, [adică de minorităţile gender]… Dacă vrei SĂ DISTRUGI CREDINȚA UNUI NEAM, a unui popor, e nevoie doar să destabilizezi, SĂ DESFIGUREZI CONCEPTUL DE FAMILIE”

***

Rugaţi-vă neîncetat pentru orice lacrimă care cade peste obrazul unui copil şi care este singur, pentru că părinţii lui sunt în străinătate ca să câştige o pâine mai bună; rugaţi-vă pentru orice mamă căreia îi arde sufletul de dor după copilul lăsat acasă, în ţară, în grija bunicii sau a rudeniilor; rugaţi-vă ca familia să trăiască în chip deplin bucuria de a fi tot timpul împreună şi de a spori în credinţă şi în dragostea lui Dumnezeu; rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă dea puterea de a păstra unitatea familiilor dumneavoastră, aşa cum aveţi grijă ca trupurile dumneavoastră să nu sufere nicio vătămare…

***

Doxologia:

Cuvântul Preasfințitului Ignatie Trif, noul Episcop al Hușilor, la întronizare

Cuvânt întronizare – 22 octombrie 2017, Catedrala Episcopală din Huşi

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Voastre,

Domnule Ministru Secretar de Stat,

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Preacuvioase Maici,

Dinstinse oficialităţi locale şi centrale,

Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,

În faţa acestei chemări a Bisericii noastre de a sluji Eparhia istorică a Huşilor, întâi de toate aş vrea, din adâncul inimii mele, să îmi mărturisesc deplina conştiinţă a nevredniciei şi smereniei care mă locuieşte în asemenea momente de solemnitate sfântă.

În toată această perioadă scursă de la alegerea mea de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre în demnitatea de episcop, de păstor al bunilor credincioşi din această parte a Ţării de Jos a Moldovei şi până acum, am trăit, la modul existenţial şi profund de răvăşitor, faptul că cel mai greu şi înfricoşat lucru, pentru orice creştin iubitor sincer al lui Dumnezeu, cu atât mai mult pentru un episcop ca mine locuit de multe nedesăvârşiri, este să te încredinţezi total şi fără nicio cârtire voii lui Dumnezeu şi să te duci acolo unde El te călăuzeşte pentru a deveni un vas ales al sfinţeniei şi al smereniei Lui. În  toată această frământare mi-a fost descoperit, cât se poate de limpede posibil, faptul că fără harul lui Dumnezeu nimic măreţ şi plăcut Cerului nu poate fi înfăptuit spre slujirea Lui şi a oamenilor. Nimic din tot ceea ce ţine de credinţă şi viaţa Bisericii nu poate fi întemeiat, cu adevărat, decât numai pe căutarea şi intrarea convingătoare în interiorul voii şi a gândului lui Dumnezeu pentru noi oamenii muritori. De aceea, am deplina conştiinţă că nu la o vrednicie simplă şi obişnuită mă cheamă Domnul, ci la mai multă slujire şi la mai multă nevoinţă decât de obicei[1].

Încă viază în mine duhul Liturghiei care tocmai s-a încheiat şi unde întotdeauna învăţăm că aşa cum Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, ni Se dăruieşte integral şi fără preget sub chipul Sfintei Împărtăşanii, tot aşa şi noi trebuie să ne asumăm această stare de dăruire integrală pentru oameni şi suferinţele lor, ca să devenim pâinea dragostei, din care să se înfrupte orice suflet năruit şi răvăşit ce tânjeşte neîncetat după aceasta. Prin urmare, suntem chemaţi ca prin tot ceea ce facem şi gândim să devenim oglinzi şi sălaşe autentice, nu sparte şi găunoase, ale dragostei şi bunătăţii infinite a lui Dumnezeu, într-o societate tot mai fragmentată de ură viscerală, minciună grosolană, calomnie premeditată, răutate disperată şi destrăbălare smintitoare.

De aceea, am nădejde vie că reîmprospătarea acestui adevăr, şi anume că un slujitor al lui Dumnezeu –  fie episcop, preot sau diacon –  trebuie necontenit să dăruiască, cu timp şi fără timp, sufletelor credincioşilor hrană din Trupul şi Sângele lui Hristos, dragoste din dragostea infinită a lui Hristos, lumină din lumina copleşitoare a lui Hristos, bucurie din bucuria fără margini a lui Hristos, blândeţe din blândeţea dumnezeiască a lui Hristos, iertare din iertarea autentică a lui Hristos, viaţă din viaţa nemuritoare a lui Hristos şi nădejde din nădejdea neclintită a lui Hristos, poate deveni realizabilă doar în trăirea profundă, constantă, frumoasă şi discretă a Tainei Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii. Un mare duhovnic contemporan, Părintele Sofronie, ne avertizează că: Oricât de puternică ar fi conştiinţa neputinţei noastre, a sărăciei şi neajunsurilor noastre, în nici un caz nu ne putem lepăda de «lucrul» încredinţat nouă, adică de mântuirea lumii. Nu putem învăţa lumea contemplarea Dumnezeieştilor taine şi a slavei dacă noi înşine suntem lipsiţi de aceea contemplare. Nu putem aduce lumii adevărată libertate, fiind noi înşine robi patimii şi ai murdăriei. Nu vom putea propovădui mila, de nu vom cunoaşte noi înşine ce este acea milă pe care ne-a adus-o Hristos. Într-un cuvânt, nimeni nu poate aduce în lume ceea ce el însuşi nu are; sau a împărtăşi celorlalţi o cunoaştere de care el însuşi este lipsit; sau a îmbogăţi pe ceilalţi cu daruri duhovniceşti de care el însuşi este sărac; sau a lumina pe ceilalţi, el însuşi fiind întuneric[2].

Evanghelia duminicii  de astăzi, a vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, ne descrie starea dramatică în care poate ajunge omul despărţit de Dumnezeu: era gol de harul lui Dumnezeu, adică de iubirea Lui, pentru că „de multă vreme nu mai punea haină pe el” (Luca 8, 27); era prins în chingile morţii spirituale, atâta vreme cât „în casă nu mai locuia, ci prin morminte” (Luca 8, 27); era sclavul celui rău, „pentru că de mulţi ani îl stăpânea şi era legat în lanţuri şi în obezi” (Luca 8, 29). Prin urmare, tragedia omului care Îl pierde pe Dumnezeu poate fi rezumată în aceste trei realităţi: lipsă de sens, pentru că doar iubirea lui Dumnezeu dă cu adevărat sens tuturor căutărilor noastre; moarte, pentru că numai Dumnezeu este viaţa prin excelenţă; sclavie, pentru că numai Dumnezeu este adevărata noastră libertate, iar răul, cum se mai spune, are identitate şi adresă.

De aceea, nu cred că exagerez afirmând că lumea de astăzi este caracterizată de aceste trei realităţi: oameni care nu mai caută adevăratul sens, rostul lor în această lume, adică împlinirea lor ca fii ai lui Dumnezeu; oameni care nu mai vor să fie locaşuri de lumină şi bucurie, ci morminte întunecate şi surse de teroare, frică, laşitate, nelinişte şi şantaj; oameni care refuză să trăiască în mod liber, atâta timp cât decid să fie legaţi de „lanţurile” păcatelor, ale urii, ale invidiei, ale desfrâului, ale răutăţii, ale vicleniei, ale corupţiei, ale batjocurii şi strivirii identităţii celuilalt. Cu alte cuvinte, vârtejuri fără sens, pentru că în spatele omului lipsit de Dumnezeu stau demonii care sunt duşmanii seriozităţii şi ai responsabilităţii, amăgindu-ne cu tot ceea ce este plăcere, distracţie, succes uşor şi gândire superficială. Sunt conducătorii nevăzuţi pe lunecuşul uşor al căderilor noastre din tot ceea ce înseamnă umanitatea care se menţine şi se dezvoltă prin trezvie şi oboseală neîncetată. Precum au căzut ei din adevărata înălţime de îngeri, aşa urmăresc să ne coboare şi pe noi din adevărata umanitate, zădărnicind măreţul plan al lui Dumnezeu şi al mântuirii[3].

De aceea, episcopilor şi preoţilor ni se cere la modul imperios să fim, aşa cum ne spune Sfântul Simeon Noul Teolog, „nepărtaş la orice păcat, în purtarea din afară trebuie să fim smeriţi, iar în starea dinlăuntru zdrobiţi cu inima. Iar când stăm în faţa Sfântului Altar, trebuie să vedem cu mintea Dumnezeirea, iar cu simţurile darurile puse înainte, şi inima trebuie să-L aibă în chip conştient pe Însuşi Cel prezent în chip nevăzut în Sfânta Împărtăşanie, ca să-I putem aduce cu îndrăzneală rugăciunile, să vorbim cu Dumnezeu-Tatăl ca un prieten cu prietenul lui şi să spunem fără de osândă «Tatăl nostru Care eşti în ceruri», ca unii care Îl avem pe adevăratul Dumnezeu şi pe Cel ce este prin fire Fiu al lui Dumnezeu locuind în noi prin Duhul Sfânt Care locuieşte în noi[4]. Numai în felul acesta putem împreună să imprimăm în lume şi în mentalitatea ei bucuria şi lumina lui Dumnezeu, trăind deplin împlinirea a ceea ce Biserica ne-a învăţat în Apostolul de astăzi: „Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi, cei ce eram morţi prin greşalele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi – şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat în ceruri, în Hristos Iisus (Efeseni 2, 4-6).

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Preacuvioase Maici,

Distinsă asistenţă,

Aşa cum vă mărturiseam la începutul cuvântului meu, mă simt copleşit de o reală nevrednicie în faţa faptului că Sfântul Sinod al Bisericii noastre mi-a încredinţat spre păstorire una dintre cele mai vechi eparhii din ţara noastră pe care îmi propun, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o slujesc cu mult duh de blândeţe, pricepere, dragoste şi cu atenţie faţă de orice suferinţă care poate răni şi tulbura sufletele oamenilor, având în minte cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul: Străduieşte-te să aduni la un loc pe copiii împrăştiaţi ai lui Dumnezeu, căci aceasta este o trăsătură a bunătăţii lui dumnezeieşti. Ajuns în fruntea cinstitului trup al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu, articulează între ele mădularele lui prin lucrarea ziditoare a Duhului. Şi cheamă cu glas mare, ca unul ce ai fost făcut propovăduitor al învăţăturilor dumnezeieşti, pe cei de departe şi pe cei de aproape şi leagă-i cu tine prin legătura de nedezlegat a iubirii Duhului Sfânt”[5].

Mi-a fost oferită cinstea de a fi întronizat episcop într-o frumoasă ctitorie ștefaniană (1495) şi păşesc pe urmele binecuvântate ale unor ierarhi înţelepţi, buni, cărturari şi mărturisitori, care au păstorit în străvechea Eparhie a Huşilor. [I-aş aminti doar pe episcopul Ioan I (1598-1606), cel care împreună cu domnitorul Ieremia Movilă a înfiinţat Episcopia Huşilor; mitropolitul poet Dosoftei al Moldovei (1657-1660); episcopul Mitrofan al II-lea (1683-1686), cel care a supravegheat şi tipărit Biblia de la Bucureşti, 1688; episcopul Inochentie (1752-1758), cel care a zidit din nou biserica şi palatul episcopal, mitropolitul Iacob Stamate (1782-1792), cel care a adus mâna Sfintei Muceniţe Chiriachi, de a cărei binecuvântare ne bucurăm şi astăzi; mitropolitul Veniamin Costachi (1792-1796), cel care s-a dovedit a fi un bun organizator al şcolilor din Moldova; episcopul Melchisedec Ştefănescu (1859-1864), cel care ne-a lăsat o „Cronică a Huşilor”; episcopul Iosif Gheorghian (1865-1879), cel care a fost implicat în ajutorarea armatei române în războiul de independenţă; episcopul Nicodim Munteanu (1912-1923), viitorul patriarh al României; episcopul Iacov Antonovici (1924-1931), mare om de cultură, ajungând membru al Societăţii Internaţionale de Studii istorice şi sociale de la Paris (1901) şi episcopul mărturisitor Grigorie Leu (1939-1949), cel care s-a opus ideologiei diavolului roşu al comunismului chiar cu preţul vieţii sale, fiind otrăvit, după câte se pare, de către primul ministru Petru Groza].

Dintre înaintaşii amintiţi, cel mai la suflet îmi este episcopul Grigorie Leu, care în vremuri de prigoană şi cumplită opresiune ateist-comunistă, s-a dovedit a fi conştiinţa cea mai vie a Bisericii neamului nostru, nedorind ca sufletul credinţei să fie distrus de ciuma roşie a comunismului. Cred că şi mie îmi revine datoria unei mărturisiri la fel de curajoase în aceste vremuri de profunde bulversări în planul mentalităţilor social-colective, pentru că suntem asaltaţi de alte feluri de ideologii, mult mai perfide şi distrugătoare de suflet şi de neam, cum este cea a multiculturalismului pervertit, un fel de marxism cultural, care este preocupat de identitatea de grup, [adică de minorităţile gender], nu de persoană ca şi chip al lui Dumnezeu, de subminarea şi anihilarea Tradiţiei şi a rădăcinilor noastre creştin-ortodoxe. Altfel spus, Biserica cu valorile propuse de ea doreşte respectul de care este firesc să se bucure.

În acest sens, una dintre priorităţile mele pastorale, pe lângă faptul de a sluji, cu smerenie şi totală dăruire, pe Dumnezeu, clericii, cinul monahal şi credincioşii acestei eparhii binecuvântate, pe lângă faptul de a avea grijă, prin proiecte social-filantropice, de cei aflaţi în suferinţe şi lipsuri materiale severe, ca în felul acesta altarul dragostei lui Dumnezeu din Liturghie să hrănească altarul inimii aproapelui, va fi şi susţinerea familiei tradiţionale, aşa cum Dumnezeu a lăsat-o: mamă, tată şi copii. De ce? Dacă vrei să distrugi credinţa unui neam, a unui popor, e nevoie doar să destabilizezi, să desfigurezi conceptul de familie. Dezgoleşte-o de orice semnificaţie creştină, evanghelică şi ai reuşit absolut totul. De ce totul pare aşa de catastrofal? Pentru că prin familia care creşte şi se dezvoltă în credinţa de Dumnezeu se transmite totul: educaţia sănătoasă, valorile creştine, credinţa şi dragostea de neam. Ea este matca unde se plămădeşte fermentul asumării acestor valori. Este „biserica cea mică”, după un cuvânt inspirat al Sfântului Ioan Gură de Aur. De aceea, consider că se impune ca forurile legislative ale ţării noastre să adopte un mecanism onest financiar prin care să sprijine tinerele familii, dar şi pe cele cu copii mulţi, aşa cum acest lucru se întâmplă firesc în Occident, astfel încât nimeni să nu mai fie nevoit să ia calea exilului pentru un trai mai bun, lăsându-şi acasă copiii în grija bunicilor sau a rudelor. Faptul că încă mai sunt familii triste, distruse din cauza divorţurilor, a infidelităţilor conjugale, copii părăsiţi, abandonaţi şi care stau departe de părinţii lor, femei maltratate, este și responsabilitatea noastră, a „familiei celei mari”, a celor care credem în Hristos şi formăm Biserica cea vie, pentru că nu ne rugăm pentru ei, nu îi ajutăm din punct de vedere material, nu îi învăluim cu atenţia noastră, nu reuşim să le arătăm dragostea frumoasă a lui Dumnezeu, nu semănăm în sufletele lor suferinde mângâierea şi năzuinţa după bucuria de a fi împreună, părinţi şi copii, şi pentru că nu avem conştiinţa unităţii tuturor în Dumnezeu. De aceea, rugaţi-vă neîncetat pentru orice lacrimă care cade peste obrazul unui copil şi care este singur, pentru că părinţii lui sunt în străinătate ca să câştige o pâine mai bună; rugaţi-vă pentru orice mamă căreia îi arde sufletul de dor după copilul lăsat acasă, în ţară, în grija bunicii sau a rudeniilor; rugaţi-vă ca familia să trăiască în chip deplin bucuria de a fi tot timpul împreună şi de a spori în credinţă şi în dragostea lui Dumnezeu; rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă dea puterea de a păstra unitatea familiilor dumneavoastră, aşa cum aveţi grijă ca trupurile dumneavoastră să nu sufere nicio vătămare.

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Preacuvioase Maici şi cinstit popor al lui Dumnezeu din Eparhia Huşilor,

Vă rog să mă primiţi nu ca pe unul care face minuni, nu ca pe un stăpân, ci ca pe unul care vrea să vă slujească cu autoritatea dragostei, a blândeţii, a înţelegerii, a împreună-pătimirii şi la bine şi la rău; ca pe unul care nu vrea să iubească slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu(Ioan 12, 43); ca pe unul care nu are nevoie de vorbe linguşitoare, care ameţesc orice pământean; ca pe unul care nu are nevoie de odihnă, ci de neostoită trudă în via Domnului; ca pe unul care vrea să se răstignească pe altarul dragostei pentru dumneavoastră; ca pe unul care vrea să vă sărute rănile şi să vă micşoreze suferinţa, atunci când sunteţi îndureraţi şi năpăstuiţi; ca pe unul dispus să se lepede de el însuşi şi de tot ceea ce poate împiedica trăirea curată a credinţei; ca pe unul care iubeşte simplitatea şi sinceritatea relaţiilor dintre oameni; ca pe unul care nu are nevoie de putere”, ci de „acel cutremurător şi minunat, cu totul dumnezeiesc privilegiu, de a iubi până la moarte, şi încă moarte pe cruce[6]; ca un slujitor al Domnului care, în cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, destoinic, să dea învăţătură, îngăduitor, certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, că doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi pentru a-i face voia (II Timotei 2, 24-26). În acest sens, vă cer stăruitor ca orice neputinţă, scăpătare sau zvâcnire involuntară de nevrednicie din partea mea, inerente firii umane păcătoase, să le aşezaţi în „rugăciunea dragostei” în faţa lui Dumnezeu, ca totul să se prefacă în nimic, iar eu să devin un vas al sfinţeniei şi slavei lui Dumnezeu, ca în felul acesta „să domnească deplin conştiinţa că sunt în Duhul lui Hristos” (Părintele Sofronie Saharov), ca în felul acesta să pot purta crucea slujirii, care aşa cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov, „este catedra celei mai înalte cuvântări de Dumnezeu”.

De aceea, în toată slujirea mea mă voi lăsa călăuzit de cuvintele ocrotitorului meu spiritual, Sfântul Ignatie Teoforul care mă îndeamnă acum: Te rog în harul în care eşti îmbrăcat să adaugi la alergarea ta şi să-i îndemni pe toţi să se mântuiască. Apără-ţi locul cu toată grija trupească şi duhovnicească. Poartă de grijă de unire, decât care nimic nu e mai bun. Poartă-i pe toţi, cum şi Domnul te poartă pe tine. Suportă-i pe toţi în iubire, precum şi faci. Fă-ţi răgaz pentru rugăciuni neîncetate. Cere pricepere mai multă decât ai. Priveghează având duh neadormit. Vorbeşte cu fiecare cu egală deschidere. Poartă bolile tuturor ca un atlet desăvârşit, ca şi Domnul a toate căci El, spune Scriptura, a luat neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre (Is 53, 4). Şi unde e osteneala mai mare, acolo şi câştigul e mai mult[7].

Având în minte, în conştiinţă şi în memoria inimii toate acestea, momentele de faţă mă îndatorează să fiu recunoscător şi cu duh de mulţumire întâi faţă de Dumnezeu Cel slăvit în Treime de Persoane, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ocrotitorii Catedralei episcopale, Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul martir al primelor veacuri creştine şi ocrotitorul meu duhovnicesc, Sfintei Chiriachi, protectoarea Episcopiei Huşilor, care  a ajuns aici prin osteneala vrednicului episcop al Huşilor, Iacov Stamati (1781-1791), ardelean de origine. Cum nimic în lumea aceasta nu este produsul hazardului, vreau să vă mărturisesc că minunatul sat de munte din care provin, Bilbor, îi are ca patroni spirituali tot pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar ziua de prăznuire a Sfintei Chiriachi este aceeaşi cu ziua mea de naştere, pentru care dau slavă lui Dumnezeu şi tuturor sfinţilor.

Apoi, vreau să mulţumesc intens Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru încrederea nemeritată acordată, dragostea discretă şi încurajarea de care mi-a fost dat să am parte.

De asemenea, vreau să-i mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care m-a asumat atât de frumos şi părinteşte, încât nu m-am simţit nicio clipă că sunt singur în aceste momente de început de misiune sfântă în Eparhia Huşilor. Îi mulţumesc şi îl asigur că mă voi raporta la Înaltpreasfinţia Sa ca la un stareţ de la care aştept povaţă ori de câte ori este nevoie, iar la membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei ca la nişte fraţi mai mari întru slujire şi experienţă pastorală. Deopotrivă, aduc caldă recunoştinţă Înaltpreasfinţiei Sale şi colaboratorilor de la Centrele Eparhiale, membrilor Permanenţei eparhiale din Iaşi şi Huşi pentru organizarea atât de frumoasă şi plină de bucurie a acestui eveniment.

În egală măsură, vreau să-i mulţumesc cu toată fibra fiinţei mele duhovnicului meu bun şi blând, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului şi Sălajului pentru tot ceea ce a investit deosebit în mine de la „croială până la cusătură”. Părintele Rafail Noica, într-o conferinţa ţinută la Cluj, avea să spună m-am născut atunci când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie, chiar dacă aveam 20 de ani”. Preluând acest gând, pot afirma cu certitudine, păstrând, desigur, proporţiile, că eu m-am născut, duhovniceşte şi teologic, atunci când l-am întâlnit şi l-am cunoscut pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. Vă mulţumesc intens.

Totodată, vreau să mulţumesc, în chip special, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale, precum şi celorlalţi fraţi episcopi din cadrul aceleiaşi Mitropolii, PS Siluan al Italiei, PS Timotei al Spaniei şi Portugaliei şi PS Marc Nemţeanul, pentru jertfa şi dragostea de a-mi fi alături în aceste momente binecuvântate, pentru frumoşii ani de slujire ai românilor plecaţi în Europa, precum şi pentru ajutorul, spiritul de frăţietate pe care l-am simţit din plin în cei şase ani de colaborare. Vă mulţumesc, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Iosif, pentru delicateţea şi nobleţea de care m-aţi bucurat continuu şi vă rog din toată inima şi cu toată fiinţa mea să mă consideraţi în continuare ca pe un membru de suflet şi casnic al Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridioanale, din moment ce nu mai este cu putinţă din punct de vedere jurisdicţional-canonic.

Mulţumesc intens ierarhilor de faţă, prezenţi la acest eveniment, pentru încredere şi bunăvoinţa de a-mi fi tot timpul aproape şi pentru jertfa de a fi părtaşi la acest eveniment.

Mulţumesc domnului ministru Victor Opaschi, pentru cuvânt, pentru sinceritate şi prezenţă, nădăjduind într-o colaborare frumoasă în toate proiectele eparhiei Huşilor.

Vreau să mulţumesc dascălilor mei de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, dintre care aş evidenţia pe părintele profesor Emil Jurcan şi părintele Profesor George Remete, precum şi colegilor mei de Seminar şi Facultate, majoritatea dintre ei – profesori şi colegi – fiind de faţă, pentru că este locul unde am învăţat să nu pornesc pe calea slujirii decât punând în cumpănă marea dragoste a lui Dumnezeu şi puterea mare a exemplului vieţii personale. Oriunde merg, în lumea întreagă, port cu multă demnitate şi bucurie perioada formării mele la Seminarul Teologic, la Facultatea de Teologie şi la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, ca student, dascăl şi slujitor al altarului, având în minte toţi credincioşii şi tinerii, mulţi prezenţi aici, de care ne leagă atâtea bucurii sfinte.

Mulţumesc Centrului Eparhial, preoţilor, monahilor, monahiilor din Episcopia Huşilor pentru bucuria de trăi împreună acest eveniment al istoricei eparhii, fiind un indiciu al dragostei şi al deschiderii de inimă a unora faţă de alţii.

Vreau să mulţumesc tatălui meu, care sigur acum mă priveşte din cer şi îmi spune „să sporesc bucuria şi să fiu un om cinstit oriunde voi fi”, mamei mele, care a aruncat aşa de frumos sămânţa credinţei în Dumnezeu în sufletul meu, familiei mele, rudelor mele, precum şi tuturor consătenilor din satul Bilbor, care au venit într-un număr atât de impresionant, în frunte cu părintele Dumitru Apostol, protopop de Topliţa şi parohul comunei mele natale, căruia îi datorez intuiţia statornică şi plină de viziune de a mă îndruma înspre studiile teologice şi cu bunul meu unchi, Ilie Trif, primarul acestei comune.

Mulţumiri alese tuturor autorităţilor locale şi centrale şi presei, pentru bunăvoinţa de a participa la această bucurie a Eparhiei Huşilor, asigurându-i pe toţi de sinceritate şi colaborare pentru „binele comun” al credincioşilor din judeţul Vaslui.

Nu în cele din urmă, vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, iubiţi credincioşi, pentru osteneala şi împreuna rugăciune. Când eram preot în Alba Iulia, mergeam cu o oarecare regularitate să împărtăşesc o femeie în vârstă din Apuseni, care, de fiecare dată după spovedanie şi împărtăşanie, îmi mulţumea într-un fel cum niciodată nu mi-a mulţumit nimeni: „mulţumească-vă Dumnezeu, părinte, că io nu-s vrednică să vă mulţumesc şi să vă pupe Dumnezeu sufletul”. Aşa vă spun eu dumneavoastră: „mulţumească-vă Dumnezeu că eu nu sunt vrednic să vă mulţumesc şi să vă pupe Dumnezeu sufletul”. Amin.

[1] Arhimandritul  Sofronie, Nevoinţa cunoaşterii lui Dumnezeu, traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, p. 97.

[2] Idem,  Taina vieţii creştine, traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Suceava, Editura Accent Print, 2014, p. 142.

[3] Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (III), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 304.

[4] Simeon Noul Teolog,  Viaţa şi Epoca (Scrieri IV), introducere şi traducere diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis, 2006, pp. 264-265.

[5] Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, traducere din limba greacă veche, introducere şi note de preotul profesor Dumitru Stăniloae, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2012, p. 252.

[6] Mitropolitul Antonie de Suroj, Adierea Duhului. Purtarea de grijă faţă de suflete, traucerea din limba rusă de Monahia Mina, Iaşi, Doxologia, 2015, p. 27.

[7] Ignatie Teoforul,episcopul Siriei, Către Policarp, Episcopul Smyrnei, în Canonul Ortodoxiei (I). Canonul Apostolic al primelor secole, traducere de diacon Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis/Stavropoleos, 2008, p. 457.

***

VIDEO. Primul discurs al PS Ignatie adresat credincioșilor din Episcopia Hușilor

Cu o seară înainte de ceremonia de întronizare a noului episcop al Hușilor, sâmbătă, 21 octombrie, o delegație a Sinodului Mitropolitan al Moldovei și Bucovinei formată din Mitropolitul Teofan, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților și PS Ignatie, Episcopul ales al Hușilor, a fost întâmpinată de credincioși, monahi și clerici la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huși.

Cu această ocazie, a fost oficiată o slujbă de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, la finalul căreia, Preasfințitul Părinte Ignatie s-a adresat pentru prima dată credincioșilor din Episcopia Hușilor, după alegerea sa în demnitatea de chiriarh al acestei eparhii.

PS Ignatie și-a exprimat dorința ca slujirea sa episcopală să fie una spre folos, spre smerenie, spre mai mult har și spre mai multă apropiere a unuia față de celălalt.

În cuvântul său, episcopul ales al Hușilor a făcut referire la bucuria întâlnirii în Hristos care se desăvârșește prin rugăciune, interiorizare, mucenicie și o călătorie spre oameni pentru a-i aduce la Dumnezeu.

Până și cel mai mic gest trebuie să fie amprentat de duhul de rugăciune, a spus Preasfinția Sa, deoarece rugăciunea este punctul de pornire al oricărui lucru bun.

Pentru că omul rugător este un om al trăirii interioare, Părintele Episcop Ignatie a subliniat importanța unei atenții sporite și a unei capacități de a surprinde esența lucrurilor. Această capacitate de interiorizare este strâns legată de curăția gândurilor.

În continuare, Preasfinția Sa a făcut referire la Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, ale cărei moaște se află în Catedrala din Huși, îndemnând credincioșii la un spirit de jertfă, la dăruirea de sine, care presupune înfrângerea sau chiar desființarea totală a egoismului. El a numit desființarea egoismului din om o mucenicie sufletească, care presupune desconsiderarea importanței individuale.

În cele din urmă, reflectând la Sfinții Apostoli Petru și Pavel, protectorii spirituali ai catedralei și eparhiei hușene, Preasfințitul Părinte Ignatie a spus că s-au impus în conștiința Bisericii ca niște misionari prin excelență, adăugând că toată viața lor nu a fost altceva decât o călătorie înspre Dumnezeu și înspre oameni pentru a-i aduce în Împărăția lui Dumnezeu.

Duminică, 22 octombrie, Preasfințitul Părinte Ignatie Trif va fi întronizat ca Episcop eparhiot în Catedrala din Huși. PS Ignatie va fi cel de-al 52-lea Episcop al Eparhiei Hușilor. Ierarhul a fost ales în data de 5 octombrie cu majoritate de voturi de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței de lucru prezidate de Părintele Patriarh Daniel.

***

Cuvânt al IPS Teofan la întronizarea ca Episcop al Hușilor a PS Ignatie

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Domnilor senatori şi deputaţi ai Parlamentului României,

Domnule Ministru Secretar de Stat pentru Culte,

Domnule Prefect,

Domnule Președinte al Consiliului Județean,

Domnilor Primari,

Iubit cin monahal,

Iubiți frați preoți,

Dreptmăritori creștini,

Au fost rostite acum, la începutul dumnezeieștii Liturghii, două cuvinte din Sfânta Scriptură. Pe de o parte, am ascultat cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Scrisoarea sa către Efeseni în care ni se vorbește despre legătura omului cu Dumnezeu în Hristos. A lui (Dumnezeu) făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune”, mărturisește Sfântul Apostol Pavel. Dacă suntem vii împreună cu Hristos” încă din această lume, aceasta este pentru că Dumnezeu „ne-a așezat în ceruri, în Hristos Iisus (Efeseni 2,6), fapt ce se împlineşte în mod tainic, dar nu mai puțin real.

Am luat aminte, apoi, la cuvântul din Evanghelia după Sfântul Apostol Luca (Luca, 8, 26-39), relatându-ni-se minunea săvârșită de Domnul Hristos prin vindecarea unui om posedat de puterile întunericului.

Ne sunt așezate în fața minții și sufletului nostru două feluri de oameni. Pe de o parte, sunt cei „vii împreună cu Hristos” care au conștiința că sunt „făptura” lui Dumnezeu, „zidite în Hristos Iisus spre fapte bune”. Pe de altă parte, constatăm prezența întunericului în viața multora dintre noi. Acest întuneric se arată într-o violență extremă, precum în demonizatul descris de Evanghelia de astăzi sau în diferite alte forme de posedare, mai puțin violente ca atitudine exterioară, dar nu mai puțin dăunătoare pentru viața proprie și a celor din jur. Ambițiile și orgoliile nemăsurate, „preadulcea otravă a autoîndumnezeirii demonice”[1], după cuvântul Părintelui Sofronie Saharov, sunt manifestări subtile, dar reale, ale puterii întunericului care pun adesea stăpânire peste noi.

Într-o asemenea lume, destinată, pe de o parte, a fi „împreună cu Hristos”, iar pe de altă parte, ispitită de cântul de sirenă al „pretenției luciferice la superioritate[2], al păcatului în diferitele lui forme, într-o asemenea lume este chemat episcopul să viețuiască și să slujească, să lupte, să cadă și să se ridice, să mărturisească și să se mântuiască.

Cu adevărat, contextul în care episcopul, ca de altfel preotul și creștinul în general, viețuiește, este deopotrivă minunat și înfricoșător.

Minunat este pentru că minunată, frumoasă, adevărată și înălțătoare este lumea Bisericii celei drept măritoare. Aici se află „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh[3]. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este, de asemenea, prezență constantă în Biserică dimpreună cu sfinții lui Dumnezeu, puterile cerești și toată suflarea creștinească de ieri, de azi și de mâine. În Biserica lui Hristos, episcopul are bucuria descoperirii unor preoți cu viață aleasă de familie și parohie, viețuitori ai sfintelor mănăstiri cu adâncă rugăciune, ascultare și smerenie și minunați credincioși în fața cărora se cuvine să îngenunchem cu evlavie și recunoștință.

Întărit cu harul lui Dumnezeu, însoțit de lucrarea membrilor preoției sacramentale și a celei universale și apărat de rugăciunea monahilor, episcopul conștientizează repede faptul că viața Bisericii nu este doar Tabor și Înviere, ci și Carantania, Ghergheseni, Ghetsimani și Golgota. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni îl avertizează pe episcop că este absolut necesar să se îmbrace cu toate armele lui Dumnezeu ca să poată sta împotriva uneltirilor diavolului.Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii” (Efeseni 6, 11-12).

„Mintea vrăjmașului este una de dimensiuni cosmice[4], îl avertizează pe episcop Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan, care în lupta sa împotriva puterii întunericului a spus cămintea noastră se luptă cu mintea vrăjmașului[5]. Mintea cosmică a lui Lucifer ademenește sufletul cu câte un gând sau altul și face ca omul să urmeze lui. El infectează (sufletul) cu boala cea de moarte purtătoare, adică mândria și sugerează impulsul autoîndumnezeirii luciferice care este una dintre cele mai puternice arme împotriva omului. Cea mai mare parte a omenirii a intrat și intră în lupta cu Dumnezeu[6], mărturisește Părintele Sofronie.

În cadrul acestui uriaș război duhovnicesc, episcopul se află în prima linie. Iar puterea întunericului împotriva căreia luptă și în care se află influența demonică cea mai mare, se arată în mândrie ca „esență adâncă a păcatului” și prin care „tragismul istoriei nu încetează a crește[7]. În această luptă nimeni, nici episcopul, nici preotul, nici monahul, nici creștinul mirean nu ies biruitori de nu vor fi împreună cu Hristos, Cel care a biruit lumea. Prin așezarea întregii vieți în mâna lui Hristos și prin încredințarea că El este totul în toate, episcopul dobândește biruință asupra „mândriei diavolești” care nu este altceva decât faptul „de a tăgădui darul lui Dumnezeu, acolo unde este, ca și cum n-ar fi[8].

Rugându-l pe Dumnezeu să-i dăruiască putere de a se elibera de înclinarea de a stăpâni și dobândind starea lăuntrică de a sluji și a bucura pe ceilalți prin dispoziția de jertfă, episcopul se află pe calea care duce spre Dumnezeu și spre inima poporului dreptmăritor din eparhia încredințată lui de Biserică.

În stăruința sa pe cale, episcopul se luptă pentru a dobândi „gândul lui Hristos” prin Care și în numele Căruia va găsi răspuns pentru lupta sa lăuntrică și pentru lucrarea îndreptată spre oameni. În fața lui se va prezenta, ca în Carantania, seducția duhului lumii” căruia trebuie să-i opună Duhul lui Dumnezeu”. Pe omul cel firesc, lumesc din sine și din alții trebuie să-l înlocuiască cu omul cel duhovnicesc”„care judecă duhovnicește”, nu omenește, cum spune Sfântul Apostol Pavel (1 Corinteni 2, 14). Cuvintele de înduplecare ale înțelepciunii omenești” sau logica lumii ar trebui să se diminueze până la dispariție în fața înțelepciunii celei de taină a lui Dumnezeu”, fundamentată pe puterea Crucii”, pe adeverirea Duhului și a puterii(1 Corinteni 2,4).

Pentru această schimbare la nivel lăuntric și la cel comunitar, episcopul are nevoie de toate armele lui Dumnezeu” (Efeseni 6,11). „Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului.” (Efeseni 6, 14-17), spune Sfântul Apostol Pavel.

„Sabia Duhului” „este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6, 17), armă pe care o mânuiește episcopul în războiul la care-l cheamă Hristos. „Bătălia noastră, mărturisește Părintele Sofronie, este dusă în condiții extraordinar de inegale. Suntem legați de mâini și de picioare. Nu îndrăznim să lovim cu foc și sabie: singura noastră armă e iubirea, chiar și pentru vrăjmași. Unicul război în care suntem angajați e într-adevăr un război sfânt. Ne luptăm cu vrăjmașul de pe urmă și singurul dușman al neamului omenesc: moartea (I Corinteni 15, 26). Lupta noastră este pentru învierea de obște”.

Pentru a fi biruitor în acest război, episcopul „trebuie să se golească de sine ca să se umple de Hristos”, cum spune dumnezeiescul Isaac Sirul[9], cel ce a fost episcop pentru o vreme. Eliberându-se de sine, adică de otrava mândriei, a iubirii și arătării de sine, a pretenției la superioritate în raport cu alții, episcopul dobândește „modul de gândire al veșniciei”[10], „conformându-și tot mai mult viața aceasta cu cea a lumii viitoare”[11]. „Învrednicește-mă, Doamne, se ruga Cuviosul Isaac Sirul, să te primesc înlăuntrul meu”[12] ca „prin Tine să deschid și să pătrund tainele trecute și viitoare”[13], „să osebesc adevărul despre voia Ta pentru noi”[14], „să privim la Tine ca Tine și nu ca noi[15].

Arhieria „înțeleasă ca o stare a împărtășirii de Dumnezeu”[16] și ca „act neîncetat de săvârșire a Dumnezeieștii Liturghii în fața Marelui Dumnezeu[17] este crucea și bucuria celui chemat la această slujire. Prin zile de cer senin și de furtună în inima episcopuluiviețuiesc împreună ….. smerenia și puterea, defăimarea și slava, vremea și veșnicia, durerea și bucuria[18]. Fiind legat de „sfânta preoțime a Bisericii cu care este unit ca și corzile cu chitara”[19], după cuvântul Sfântului Ignatie Teoforul, episcopul călăuzește cântarea poporului lui Dumnezeu în drumul său către Împărăție. Cu cât este mai deschis a muri în fiecare zi, cu atât mai mult se umple de Duhul lui Dumnezeu. Gândul la judecata lui Dumnezeu, foarte aspră pentru arhierei, și inima pregătită pentru ocară și nedreptate, prigoană și chiar pierderea scaunului episcopal îl transformă pe episcop în om liber și starea de libertate în Duhul Sfânt se răsfrânge în toate manifestările vieții sale.

Rugăm pe Dumnezeu, a Cărui „făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus, să întărească arhiereii și preoții Bisericii spre slujirea poporului cel dreptcredincios cât mai aproape de ceea ce El, Dumnezeu, așteaptă de la noi. Îl rugăm să ne ierte pentru slăbiciunile și neputințele noastre, precum și pentru toate smintelile care aduc tulburare, nedumerire și confuzie între credincioși. Nădăjduim în iertarea și mila lui Dumnezeu, ne încredințăm iubirii Sale nețărmurite, așteptăm arătarea tainei Împărăției Sale și rugăm să aibă sub oblăduirea Sa pe robul Său Ignatie, Episcopul Hușilor dimpreună cu toți preoții, monahii, monahiile și dreptcredincioșii creștini din această binecuvântată Eparhie.

Prin cuvintele unei rugăciuni folosită de Biserica primelor veacuri creștine într-un astfel de moment, grăim și noi cu frică de Dumnezeu și cu nădejde mântuitoare:Dăruiește, cunoscătorule al inimilor, Doamne, robului Tău acesta, pe care l-ai ales ca episcop, puterea de a păstori în numele Tău sfânta Ta turmă și, ca arhiereu, să Te slujească, slujind fără prihană ziua și noaptea și înduplecând Fața Ta, să strângă mulțimea credincioșilor și să Îți aducă Ție darurile Sfintei Tale Biserici. Dăruiește-i acestuia, Stăpâne Atotțiitorule, prin Hristosul Tău, părtășia Sfântului Duh, ca să aibă puterea de a ierta păcatele, după porunca Ta, să transmită preoția, așa cum ai poruncit, „să ierte fiecare legătură a păcatului”, după puterea pe care ai dat-o Apostolilor. Să fie el bineplăcut Ție cu blândețe și cu inimă curată, aducându-ți în chip neschimbat, fără pată, și în chip desăvârșit, jertfa curată și fără de sânge, pe care ai rânduit-o prin Hristos, Taina Legământului celui Nou, ca dar întru miros de bună mireasmă, prin Fiul Tău Cel Sfânt Iisus Hristos, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, prin Care noi slavă Îți înălțăm, cinste și închinăciune împreună și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii nesfârșiți[20].

[1]  Arhim. Sofronie Saharov, Naşterea întru împărăţia cea neclătită, trad. ierom. Rafail (Noica), ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 59.

[2] Ibidem.

[3] II Cor. 13, 13.

[4]  Arhim. Sofronie Saharov, Naşterea întru împărăţia….op. cit., p. 59.

[5]  Idem, Cuvântări duhovniceşti, vol. I, trad. Rafail Noica, ed. Reîntrgirea, Alba Iulia, 2004, p. 133.

[6]  Idem, Naşterea întru împărăţia….op. cit., p. 59.

[7]  Idem, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, ed. Sofia, Bucureşti, 2005, p. 23.

[8]  Sf. Ignatie Briancianinov, Scrisorile unui ascet, apud Arhim. Sofronie Saharov, Naşterea întru împărăţia….op. cit., pg. 160.

[9] Sf. Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici, partea a III-a, ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 121.

[10]  Ibidem, p. 111.

[11]  Ibidem, p. 141.

[12]  Ibidem p. 95.

[13] Ibidem.

[14] Ibidem, p. 94.

[15] Ibidem, p. 98.

[16] Arhim. Sofronie Saharov, Naşterea întru împărăţia….op. cit., p. 239.

[17] Ibidem, p. 223.

[18] Ibidem, p. 133.

[19] Sf. Ignatie Teoforul, Cuvânt către filadelfieni, PSB, vol. I, 1979, p. 178.

[20]Constituțiile Sfinților Apostoli, în Ioan Ică jr., Canonul Ortodoxiei, vol. 1 – Canonul apostolic al primelor secole, Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 739.

Foto: Oana Nechifor

Legaturi:

“Vrednic este!”: Părintele DAMASCHIN LUCHIAN de la Sihăstria Putnei a fost HIROTONIT ÎNTRU EPISCOP (video, foto). Cuvinte cu putere multă, insuflate și înflăcărate de Duh ale ÎPS TEOFAN si ale noului arhiereu vicar, PS DAMASCHIN DORNEANUL, la slujba de ÎNTRONIZARE: “Curaj, Eu am biruit, şi voi veţi birui!” (VIDEO si TEXT)

PS IGNATIE MUREȘEANUL – ALES EPISCOP DE HUȘI

Cuvant puternic al Preasfintitului Ignatie Mureseanul la Nicula despre ATACURILE SI MANIPULARILE LA ADRESA BISERICII in numele fals al “tolerantei”: “EUROPA ESTE MURIBUNDĂ, n-are nevoie de Biserică, de familie, de Dumnezeu. AVEȚI GRIJĂ DE COPIII DVS., nu-i lăsaţi să fie contaminaţi de ideologiile lumii de astăzi! NU EXISTĂ UN ALT FEL DE FAMILIE!” (video)

RESPONSABILITATEA MARTURISIRII NE-RUSINATE A CREDINTEI in vremurile noastre de “CRISTOFOBIE SI ANTICRESTINISM”, in care noile ideologii cauta SA DINAMITEZE FAMILIA si VALORILE: “Nu mi-e rusine de Hristosul meu, nu mi-e rusine de Biserica mea, oricat ar fi ea de injosita astazi”. CUVINTE ARZATOARE ale Preasfintitilor IGNATIE MURESEANUL si DAMASCHIN DORNEANUL (video si text)

PS IGNATIE MURESEANUL despre SECULARIZAREA DIN INTERIORUL BISERICII si CALDURA SUFLETEASCA prin care ar trebui apropiati de Dumnezeu tinerii si cei necredinciosi. CUM DAM MARTURIE DESPRE HRISTOS?

TIMPUL CERNERII, VREMEA MARTURISIRII/ PS Ignatie Mureseanul despre DESFIGURAREA CONSTIINTEI CRESTINE: “Majoritarii sa se retraga in catacombe, iar minoritarii sa defileze in cetate”/ PASTORALA SF. SINOD LA DUMINICA ORTODOXIEI (2015)

Noul Episcop vicar de Spania si Portugalia, PS IGNATIE TRIF. Taina rugaciunii ca LEAC ANTI-DEZNADEJDE si modelul DE FOC al Sfantului Ignatie Teoforul

Episcopul IGNATIE MURESANUL la Petru-Voda: “In lume purtam foarte multe masti, suntem ipocriti, dar la Judecata PE DUMNEZEU NU-L VOM PUTEA MINTI IN NICIUN FEL!”

SA NU FIM PRICINA DE SMINTEALA… – Cuvant al Parintelui Episcop IGNATIE MURESEANUL la Manastirea Paltin (AUDIO): “Daca eu il batjocoresc pe un semen, daca eu il judec, atuncea Il judec pe Hristos, Il batjocoresc pe Hristos”. “DRACUL CONTABIL”, “SUFLETUL – INSECTAR” si “MEMORIA MALEFICA”

Predica (VIDEO) PS Ignatie Mureseanul la Inaltarea Domnului: PRIVESTE CERUL! PRIVESTE LA HRISTOS!

EPISCOPUL CORNELIU SE RETRAGE, desi neaga vinovatia (Video). Sfantul Sinod deplange, totodata, campania de calmoniere a clericilor


Categorii

Ierarhi romani, IPS Teofan, Pagini Ortodoxe, PS Ignatie Trif, Raspunsurile Bisericii la problemele vremurilor, Razboiul impotriva familiei / vietii/ copiilor, Video

Etichete (taguri)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Articolul urmator/anterior

Comentarii

14 Commentarii la “Preasfințitul IGNATIE TRIF, discurs duhovnicesc EXCEPȚIONAL – profund, emoționant și mărturisitor – la ÎNTRONIZAREA ca EPISCOP AL HUȘILOR (video, text): “Una din PRIORITĂȚILE mele pastorale va fi şi SUSȚINEREA FAMILIEI TRADIȚIONALE, aşa cum Dumnezeu a lăsat-o”

 1. Declinul moral al civilizatiei vestice trebuie sa fi avut impact deosebit asupra Sfintiei sale din moment ce face asemenea marturisire. Sa-i ajute Bunul Dumnezeu ca prin marturia pe care o va da sa trezeasca si sa molipseasca pe cati mai multi ierarhi!

 2. „…care sunt duşmanii seriozităţii şi ai responsabilităţii, amăgindu-ne cu tot ceea ce este plăcere, distracţie, succes uşor şi gândire superficială. Sunt conducătorii nevăzuţi pe lunecuşul uşor al căderilor noastre din tot ceea ce înseamnă umanitatea care se menţine şi se dezvoltă prin trezvie şi oboseală neîncetată. Precum au căzut ei din adevărata înălţime de îngeri, aşa urmăresc să ne coboare şi pe noi din adevărata umanitate, zădărnicind măreţul plan al lui Dumnezeu şi al mântuirii”.

  “De ce totul pare aşa de catastrofal? Pentru că prin familia care creşte şi se dezvoltă în credinţa de Dumnezeu se transmite totul: educaţia sănătoasă, valorile creştine, credinţa şi dragostea de neam. Ea este matca unde se plămădeşte fermentul asumării acestor valori. Este „biserica cea mică”, după un cuvânt inspirat al Sfântului Ioan Gură de Aur.”

  “„Mintea vrăjmașului este una de dimensiuni cosmice”[4], îl avertizează pe episcop Părintele Sofronie, ucenicul Sfântului Siluan, care în lupta sa împotriva puterii întunericului a spus că „mintea noastră se luptă cu mintea vrăjmașului”[5]. „Mintea cosmică a lui Lucifer ademenește sufletul cu câte un gând sau altul și face ca omul să urmeze lui. El infectează (sufletul) cu boala cea de moarte purtătoare, adică mândria și sugerează impulsul autoîndumnezeirii luciferice care este una dintre cele mai puternice arme împotriva omului. Cea mai mare parte a omenirii a intrat și intră în lupta cu Dumnezeu”[6], mărturisește Părintele Sofronie.”

  “Pe „omul cel firesc”, lumesc din sine și din alții trebuie să-l înlocuiască cu „omul cel duhovnicesc”„care judecă duhovnicește”, nu omenește, cum spune Sfântul Apostol Pavel (1 Corinteni 2, 14). „Cuvintele de înduplecare ale înțelepciunii omenești” sau logica lumii ar trebui să se diminueze până la dispariție în fața „înțelepciunii celei de taină a lui Dumnezeu”, fundamentată pe „puterea Crucii”, pe „adeverirea Duhului și a puterii” (1 Corinteni 2,4).”

  “Ne luptăm cu vrăjmașul de pe urmă și singurul dușman al neamului omenesc: moartea (I Corinteni 15, 26). Lupta noastră este pentru învierea de obște.”

  “dobândește „modul de gândire al veșniciei”, „conformându-și tot mai mult viața aceasta cu cea a lumii viitoare”. „Învrednicește-mă, Doamne, se ruga Cuviosul Isaac Sirul, să te primesc înlăuntrul meu” ca „prin Tine să deschid și să pătrund tainele trecute și viitoare”, „să osebesc adevărul despre voia Ta pentru noi”, „să privim la Tine ca Tine și nu ca noi”.”

 3. Foarte frumos, la obiect, dar copiii nostri pot muri, Doamne fereste, de gat cu ierarhii nostri diplomati care nu scot un cuvant despre vaccinare.

 4. Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruiță binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

  https://www.activenews.ro/stiri/Mama-Marghiolita-o-batrana-din-Vaslui-cu-pensie-de-600-de-lei-a-ridicat-un-monument-inchinat-eroilor-din-Al-Doilea-Razboi-Mondial-%E2%80%9EAveam-10-ani-cand-am-vazut-ororile-facute-de-rusi-la-noi-in-sat-146983

 5. ierarhii nostri (mai noi sau mai vechi) garanteaza autoritatilor statului o buna “colaborare pentru „binele comun” al credincioşilor”… cum sa asteptam de la ei sa tina partea oamenilor? ca doar nu pastoresc ei oamenii, statul ii pastoreste spre groapa…

 6. Pingback: PS IGNATIE: Rostul Bisericii este de a intra in opozitie cu derapajele morale si cu NEBUNIA IDEOLOGIEI GENDER. "În România, cel puțin pe latura aceasta a progresiștilor liberali, există o intruziune, o formă de agresivitate viscerală față de
 7. Pingback: ÎN CĂUTAREA DUHULUI PIERDUT AL CRĂCIUNULUI. “Crăciunul lumii de astăzi este o explozie de lumini EXTERIOARE care nu au puterea de a înlătura întunericul spiritual al urii, al manipulării, al minciunii grosolane şi al ateismului intolerant
 8. Pingback: PS IGNATIE AL HUȘILOR avertizează: "AVEȚI MARE GRIJĂ DE COPII, nu lăsați să-i cuprindă toți acești viruși ideologici care îi destramă și le strică sufletul! FACEȚI-VĂ VREME DE EI! Nu este destul doar să-i aduceți la împărtășit.
 9. Pingback: “BAT VREMURI DE PRIGOANĂ ȘI LA PORȚILE ȚĂRII NOASTRE și ni se va cere o mărturisire reală”. PS IGNATIE, Episcopul Hușilor, despre CUM SE FACE MĂRTURISIREA ADEVĂRATĂ A CREDINȚEI ORTODOXE, pornind de la lupta cu NOI ÎNȘINE. Pilda
 10. Pingback: PREASFINȚITUL IGNATIE AL HUȘILOR despre EPISCOPUL MARTIR GRIGORIE LEU, cel care "NE-A SALVAT DE LA DERAPAJUL CURAJULUI ÎN LAȘITATE ȘI FRICĂ, ne-a salvat de la vorba ocolită sau eufemismul atitudinii care se numeşte pactizare sau coabitare con
 11. Pingback: PS IGNATIE TRIF despre TOTALITARISMUL IDEOLOGIILOR “PROGRESISTE” ANTICREȘTINE. John Coffey: “Mitul secular al progresului tinde să creeze o eshatologie triumfalistă şi INTOLERANTĂ. În tradiţia iluminismului radical, dispreţul fa
 12. Pingback: ÎNVIEREA DIN MIJLOCUL CULTURII MORȚII. Pastorala de Paști a PS IGNATIE, Episcop de Huși denunță, printre altele, "IDEOLOGIA COMUNISMULUI POSTMODERN ca atentat la persoană şi impunerea cu orice preţ a drepturilor minorităţilor de toate felu
 13. Pingback: Pastorala de Paști (2019) a PS IGNATIE, Episcopul Hușilor despre CINA DE LA EMAUS, VEDEREA NEVĂZUTULUI și vremurile TOTALITARISMULUI PROGRESIST: "Totalitarismul actual este mai cumplit şi mai groaznic pe termen lung decât totalitarismele secolu
 14. Pingback: PREASFINTITUL BENEDICT VESA (BISTRITEANUL) - ales si hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a devenit cel mai tânăr ierarh din Biserica Ortodoxă Română (VIDEO, FOTO, TEXT) - Cuvântul Ortodox
Formular comentarii

* Pentru a deveni public, comentariul dumneavoastra trebuie aprobat de un administrator. Va rugam sa ne intelegeti daca nu vom publica anumite mesaje, considerandu-le nepotrivite, neconforme cu invatatura ortodoxa sau nefolositoare sufleteste. Va multumim!

Rânduială de rugăciune

Carti

Documentare